Kontrola rejestracji RTV

W dniu 04.07.2012 r. w lokalu przeprowadzono kontrolę wykonania obowiązku rejestracji odbiornika radiowo-telewizyjnego.

Lp Dokument pismo z dnia stron załączników
1. POCZTA POLSKA S.A. CENTRUM OBSŁUGI FINANSOWEJ, DZIAŁ ABONAMENTU RTV, ul. Bernardyńska 15 85-940 Bydgoszcz - Protokół przeprowadzenia w dniu 04.07.2012 r. kontroli wykonania obowiązku rejestracji odbiornika radiowo-telewizyjnego w lokalu na podstawie pisemnym upoważnień Nr 314 i Nr 315 wydanych przez Dyrektora Centrum Obsługi Finansowej w Katowicach stwierdzający, że w wyniku przeprowadzonej kontroli ujawniono w lokalu odbiornik radiowy marki "UNITRA ELTRA" bez dowodu zarejestrowania, który był w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, a stwierdzony okres używania odbiornika w lokalu wynosił 1 miesiąc i w związku z tym stwierdzono, że posiadacz odbiornika nie wykonał obowiązku rejestracji używanego odbiornika. 04.07.2012 1 0
2. Pismo STRONY do POCZTY POLSKIEJ S.A. CENTRUM OBSŁUGI FINANSOWEJ, DZIAŁ ABONAMENTU RTV, ul. Bernardyńska 15 85-940 Bydgoszcz - w sprawie kontroli wykonania obowiązku rejestracji odbiornika radiowo-telewizyjnego przeprowadzonej w dniu 4.07.2012 r. 05.07.2012 6 1
3. POCZTA POLSKA S.A. CENTRUM OBSŁUGI FINANSOWEJ, DZIAŁ ABONAMENTU RTV, ul. Bernardyńska 15 85-940 Bydgoszcz - odpowiedź na pismo strony z dnia 05.07.2012 r. dotycząca kontroli wykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych przeprowadzonej w dniu 4.07.2012 r. 13.07.2012 8 0
4. Pismo STRONY do POCZTY POLSKIEJ S.A. CENTRUM OBSŁUGI FINANSOWEJ, DZIAŁ ABONAMENTU RTV, ul. Bernardyńska 15 85-940 Bydgoszcz - odpowiedź strony na pismo Poczty Polskiej S.A. z dnia 13.07.2012 r. 20.07.2012 - -
5. POCZTA POLSKA S.A. CENTRUM OBSŁUGI FINANSOWEJ, DZIAŁ ABONAMENTU RTV, ul. Bernardyńska 15 85-940 Bydgoszcz - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego w oparciu przeprowadzoną kontrolę w dniu 4.07.2012 r. o godz. 12.40 03.08.2012 1 1
6. Pismo STRONY do MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI - z prośbą o interwencję w sprawie nieprawidłowości w postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego w oparciu o przeprowadzoną kontrolę w dniu 4.07.2012 09.08.2012 4 1
7. MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI, DEPARTAMENT POCZTY - odpowiedź na pismo strony z dnia 09.08.2012 r. dotyczące prośby o interwencję w sprawie nieprawidłowości w postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego w oparciu o przeprowadzoną kontrolę w dniu 4.07.2012 r. 14.09.2012 2 0
8. Pismo STRONY do MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI - z prośbą o wyjaśnienie w sposób wyczerpujący kwestii poruszonych w piśmie strony z dnia 9.07.2012 r. 26.09.2012 1 0
9. MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI, DEPARTAMENT POCZTY - odpowiedź na pismo strony z dnia 26.09.2012 r. dotycząca prośby o wyjaśnienie w sposób wyczerpujący kwestii poruszonych w piśmie strony z dnia 9.07.2012 r. Ministerstwo w odpowiedzi informuje, że kontrolę wykonywania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie prowadzi jedyny podmiot działający na terenie całego kraju, a jest nim Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A. zlokalizowane w Katowicach przy Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7. Dyrektorem tego Centrum jest Pan Robert Dolęga, który jako jedyny upoważniony jest do udzielania upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych pracownikom. Udzielił on upoważnienia m.in. Pani Grażynie Szalli będącej Kierownikiem Sekcji Kontroli RTV i Obsługi Abonamentu w Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej S.A. do wydawania decyzji na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy o opłatach abonamentowych. Sekcja ta mieści się w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 15. 07.11.2012 5 0
10. Pismo STRONY do MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI - odpowiedź strony na pismo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z dnia 7.11.2012 r. 25.11.2012 3 1
11. POCZTA POLSKA S.A. CENTRUM OBSŁUGI FINANSOWEJ, DZIAŁ ABONAMENTU RTV, ul. Bernardyńska 15 85-940 Bydgoszcz - DECYZJA z dnia 26.11.2012 r. w sprawie kontroli przeprowadzonej w lokalu w dniu 4.07.2012 r. stwierdzająca, że Strona nie wykonała obowiązku wynikającego z § 1 oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 25 września 2007 roku w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1342) wobec czego ustala się opłatę za używanie jednego niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego w kwocie (30 x 5.5 zł) = 165 zł. Opłatę należy uiścić w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia decyzji, na konto bankowe: Poczta Polska S.A. COF Dział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz Bank Pocztowy S.A. nr rachunku 44 1320 0019 0099 0011 2000 0024. 26.11.2012 4 0
12. Odwołanie od DECYZJI z dnia 26.11.2012 r. do MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. Centrum Obsługi Finansowej, Dział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15 85-940 Bydgoszcz 09.12.2012 5 1
13. POCZTA POLSKA S.A. CENTRUM OBSŁUGI FINANSOWEJ, DZIAŁ ABONAMENTU RTV, ul. Bernardyńska 15 85-940 Bydgoszcz - przekazanie kompletu dokumentów dotyczących odwołania od decyzji z dnia 26.11.2012 r. do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Departamentu Poczty, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa 19.12.2012 1 4
14. MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI, DEPARTAMENT POCZTY - Wezwanie do usunięcia braku formalnego odwołania od decyzji z dnia 26.11.2012 r., polegającego na złożeniu pełnomocnictwa do reprezentowania strony oraz uiszczeniu opłaty skarbowej od złożenia pełnomocnictwa. 21.01.2013 1 0
15. Pismo STRONY do MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI - przesłanie stosownego pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia pełnomocnictwa w kwocie 17 zł na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Śródmieście ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, nr konta 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038. 27.01.2013 1 2
16. MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI - DECYZJA z dnia 27.02.2013 r. podtrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję Poczty Polskiej S.A. Centrum Obsługi Finansowej, Dział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15 85-940 Bydgoszcz. Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Ministra Administracji i Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Decyzję doręczono w dniu 4.03.2013. Termin na wniesienie skargi upływa z dniem 3.04.2013 r. 27.02.2013 7 0
17. Pismo STRONY do BIURA KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI, DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 WARSZAWA - w sprawie DECYZJI z dnia 26.11.2012 r. Poczty Polskiej S.A. Centrum Obsługi Finansowej, Dział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15 85-940 Bydgoszcz 10.03.2013 1 1
18. Skarga STRONY do WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W WARSZAWIE, ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa za pośrednictwem MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI, ul. Królewska 27 00-060 Warszawa - dotycząca DECYZJI Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27.02.2013 r. Skargę złożono na poczcie (w terminie) w dniu 2.04.2013 r. 30.03.2013 6 0
19. WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE, WYDZIAŁ VI, ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa (sygn.akt: VI KO/Wa 154/13) - wezwanie do uzupełnienia braku formalnego złożonej Skargi z dnia 30.03.2013. Pouczenie, że w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie, skarga zostanie zarejestrowana jako skarga Waldemara Wietrzykowskiego na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lutego 2013 r. nr 144/2013 i skierowana do oceny dopuszczalności jej wniesienia, jako złożona przez stronę, której nie dotyczy zaskarżona decyzja. Otrzymano w dniu 15.05.2013 r. Termin na odpowiedź: 22.05.2013. 10.05.2013 1 0
20. Pismo STRONY do WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W WARSZAWIE, WYDZIAŁ VI, ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa (Sygn. akt: VI SA/Wa 1540/13) będące odpowiedzią na wezwanie z dnia 10.05.2013 r. do uzupełnienia braku formalnego złożonej skargi z dnia 30.03.2013 r. w sprawie pełnomocnictwa do reprezentowania strony. 20.05.2013 1 0
21. WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE, WYDZIAŁ VI, ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa (Sygn. akt: VI SA/Wa 1540/13) - wezwanie do uzupełnienia braku formalnego złożonej Skargi z dnia 30.03.2013. - wzywam pełnomocnika strony skarżącej - Pana Waldemara Wietrzykowskiego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji z 27 lutego 2013 r. w kwocie 100 złotych stosownie do § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r., nr 221, poz. 2193). Wymienioną kwotę należy uiścić w kasie Sądu, bądź na rachunek bankowy Sądu w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie otrzymano w dniu 06.06.2013 r. Termin na odpowiedź do 13.06.2013 r. 27.05.2013 1 0
22. Pismo STRONY do WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W WARSZAWIE, WYDZIAŁ VI, ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa (Sygn. akt: VI SA/Wa 1540/13) będące ustosunkowaniem się strony do wezwania do wniesienia wpisu sądowego od skargi. W treści pisma pełnomocnik strony wycofuje swój podpis złożony wcześniej w oświadczeniu z dnia 20.05.2013 r. i wnosi o zarejestrowanie skargi, jako skargi Waldemara Wietrzykowskiego i skierowanie jej do oceny dopuszczalności wniesienia, jako skargi złożonej przez stronę, której nie dotyczy zaskarżona decyzja (zgodnie z treścią wezwania z dnia 10.05.2013 r.) 09.06.2013 1 0
23. WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE, WYDZIAŁ VI, ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa (Sygn. akt: VI SA/Wa 1540/13) - wezwanie do uzupełnienia braku formalnego złożonej Skargi z dnia 30.03.2013. - wzywam pełnomocnika strony skarżącej - Pana Waldemara Wietrzykowskiego do uzupełnienia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji i wykazania w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, okoliczności przemawiających za obawą wyrządzenia znacznej szkody, bądź spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, a ponadto do przedłożenia dokumentów świadczących o wysokości dochodów strony skarżącej i wydatków (wyciągi z posiadanych rachunków bankowych za okres ostatnich trzech miesięcy, zeznanie podatkowe za 2012 rok, inne dokumenty potwierdzające wysokość zobowi.ązań, ect.). Jednocześnie Sąd informuje, iż nienadesłanie powyższych dokumentów spowoduje rozpoznanie wniosku jedynie na podstawie akt sprawy.Termin na odpowiedź do 22.07.2013 r. 1.07.2013 1 0
24. WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY W WARSZAWIE, WYDZIAŁ VI, ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa (Sygn. akt: VI SA/Wa 1540/13) informuje, iż zarówno decyzja I jak i II instancji dotyczy interesu prawnego mocodawcy i on był stroną postępowania, brak jest możliwości wycofania podpisu, a w konsekwencji oświadczenia z 20 maja 2013 r., bowiem jest Pan pełnomocnikiem strony skarżącej a nie skarżącym. Sąd informuje, że istnieje możliwość wypowiedzenia pełnomocnictwa. 1.07.2013 1 0
25. POSTANOWIENIE WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W WARSZAWIE, WYDZIAŁ VI, ul. Jasna 2/4 00-013 Warszawa (Sygn. akt: VI SA/Wa 1540/13) - sąd w postanowieniu poinformował, że w wykonaniu zarządzenia z dnia 27 maja 2013 r., pismem z dnia 31 maja 2013 r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 100 zł, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to doręczono stronie skarżącej dnia 6 czerwca 2013 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k.22). Siedmiodniowy termin uiszczenia wpisu upłynął w dniu 13 czerwca 2013 r. Do dnia 1 lipca 2013 r. w dokumentach księgowych dotyczących opłat sądowych nie zidentyfikowano wpisu sądowego (informacja z Odziału Finansowo-Budżetowego), co oznacza, że wpis nie został uiszczony. Z tego względu, zgodnie z art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił odrzucić skargę. 04.07.2013 3 0

Opracował: Waldemar Wietrzykowski

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12