Mobbing

W dniu 12.05.2006 r. do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieście Wydział IV Pracy we Wrocławiu został wniesiony pozew (16 stron i 320 stron dokumentów dowodowych) o odszkodowanie z tytułu stosowania mobbingu w pracy w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Wydział IV Pracy

ul. Podwale 30
50-950 Wrocław

sygn. akt. IV 2P 333/06

Powód: Waldemar Wietrzykowski, ul. Jabłeczna 38/1, 50-539 Wrocław

Pozwany: Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław

Przedmiot sprawy: odszkodowanie z tytułu przeciwdziałania stosowaniu mobbingu w pracy oraz o powrót do pracy.

Lp Dokument pismo z dnia stron załączników
1. POZEW o odszkodowanie z tytułu nie przeciwdziałania stosowania mobbingu w pracy oraz o powrót do pracy (Sygn.akt IV 2P 333/06) (z załącznikami 320 stron) 23.04.2006 16 57
1a Pierwsza rozprawa sądowa. Z powodu nie przygotowania (aż do pierwszej rozprawy) odpowiedzi na pozew przez stronę pozwaną, przewodniczący na pierwszej rozprawie zobowiązał stronę pozwaną do przygotowania tej odpowiedzi w terminie późniejszym, w związku z tym rozprawa została również przeniesiona na termin późniejszy. 27.06.2006 - -
2 Odpowiedź strony pozwanej na Pozew (wraz z dołączonym pismem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14.07.2006 r. do powoda, iż został został ustalony powodowi termin na odpowiedź 7 dni pod rygorem z art. 230 kpc, z pouczeniem: Gdy strona nie wypowie się co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd, mając na uwadze wyniki całej rozprawy, może fakty te uznać za przyznane" oraz został nałożony na powoda obowiązek złożenia wniosków dowodowych w tym terminie pod rygorem z art. 233§2 kpc, z pouczeniem: "Sąd oceni, [...] jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu wbrew postanowieniom sądu"). 07.07.2006 10 15
3 Pismo procesowe Powoda. Ustosunkowanie się do pisma z dnia 07.07.2006 r. 21.07.2006 24 9
4 Pismo procesowe Powoda. Uzupełnienie do [3] 30.07.2006 6 15
5 Pismo procesowe Pozwanego Ustosunkowanie się do pisma z dnia 21.07.2006 r. 21.08.2006 18 0
6 Pismo procesowe Pozwanego. Uzupełnienie do [5] 22.08.2006 1 6
7 Pismo procesowe Powoda. Ustosunkowanie się do pisma z dnia 21.08.2006 r. 04.09.2006 44 2
8 Pismo procesowe Pozwanego. Ustosunkowanie się do pisma z dnia 04.09.2006 r. 15.09.2006 4 1
9 Pismo procesowe Powoda. Prośba o dostarczenie przez Pozwanego dodatkowych dokumentów (kopia CV, kopia świadectw pracy, kopia dyplomów ukończenia studiów, dotyczących pana Rafała Hanysa oraz kopia płyty CD nagrań świadków przed komisją antymobbingową) 12.10.2006 2 0
10 Pismo procesowe Powoda. Ustosunkowanie się do spisanych przez Pozwanego zeznań świadków przed komisją antymobbingową z czerwca i lipca 2005 r. 23.10.2006 93 2
11(*) Pismo procesowe Powoda. Ustosunkowanie się do pisma z 15.09.2006 r. 31.10.2006 16 0
12 Pismo procesowe Powoda. Ustosunkowanie się do zarzutu nie dopełnienia formalności w Dziale Personalnym  05.11.2006 5 0
13 Pismo procesowe Powoda. Ustosunkowanie się do odmowy dostarczenia przez Pozwanego dodatkowych dokumentów określonych w piśmie z dnia 12.10.2006 r. 06.11.2006 4 2
14 Pismo procesowe Powoda. Dotyczy manipulacji, utajniania i świadczenia nieprawdy przez Pozwanego w postępowaniu sądowym. 08.11.2006 7 12
15 Pismo procesowe Powoda. Prośba o wyrok 09.11.2006 3 0
16 Pismo procesowe Powoda. Pozew w ujęciu nowych faktów i dowodów, ujawnionych w tym postępowaniu sądowym, do których Pozwany się nie ustosunkował. 28.11.2006 39 2
17 Pismo procesowe Pozwanegootrzymane przez Powoda w dniu 14.12.2006 r. (pieczęć pocztowa na kopercie 12.12.2006 r.), będące ustosunkowaniem się do pisma Powoda z dnia 12.10.2006 r. 27.10.2006 2 0
18 Pismo procesowe Pozwanego. Ustosunkowanie się do pism Powoda z dnia 23.10.2006 r., 05.11.2006 r., 06.11.2006 r. i 08.11.2006 r. (Brak ustosunkowania się do pisma Powoda z dnia 31.10.2006 r. ) 06.12.2006 5 2
19(*) Pismo procesowe Powoda. Ustosunkowanie się do pisma Pozwanego z dnia 06.12.2006 r. 23.12.2006 6 0
20 Pismo procesowe Pozwanego. Ustosunkowanie się do pisma Powoda z dnia 28.11.2006 r., 21.12.2006 1 0
21(*) Pismo procesowe Powoda. Ustosunkowanie się do pisma Pozwanego z dnia 21.12.2006 r. (z załącznikami 558 str.) 14.01.2007 2 130
22 Prośba Powoda do Wysokiego Sądu o udostępnienie kopii protokołu z rozprawy sądowej z dnia 15.02.2007 r. 19.02.2007 2 0
  Podsumowanie      
  Razem (Powód):   269 231
  Razem (Pozwany):   41 24
  Dalszy ciąg postępowania sądowego   - -
23 WYROK SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA ŚRÓDMIEŚCIA ODDALAJĄCY POZEW 01.03.2007 - -
23a Prośba Powoda do Sądu Rejonowego o wydanie odpisu wyroku sądowego i o uzasadnienie wyroku (jest warunkiem koniecznym do wniesienia apelacji od wyroku) 01.03.2007 - -
24 Uzasadnienie orzeczenia wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia 26.03.2007 (data otrzymania) 20 0
  Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział VII Pracy   - -
25 APELACJA od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia wniesiona do Sądu Okręgowego we Wrocławiu 27.03.2007 144 2
26 Wezwanie z Sądu Rejonowego do usunięcia braków formalnych pisma procesowego pod rygorem odrzucenia apelacji (data otrzymania wezwania 18.04.2007) 10.04.2007 1 0
27 Pismo procesowe Powoda. Odpowiedź na wezwanie do usunięcia braków formalnych w apelacji 18.04.2007 1 1
28 Pismo procesowe Pozwanego. Ustosunkowanie się do apelacji Powoda z dnia 27.03.2007 r. Pismo zostało wręczone stronie Powoda dopiero na rozprawie w dniu 05.06.2007 r. 17.05.2007 7 0
29 Zawiadomienie z Sądu Okręgowego we Wrocławiu o mającej się odbyć rozprawie apelacyjnej w sprawie przeciwko Urzędowi Miejskiemu Wrocławia o przywrócenie do pracy i odszkodowanie. Sygn. akt. VII Pa 186/07. Obecność na rozprawie nieobowiązkowa. 28.05.2007 1 0
30 Rozprawa apelacyjna, na której strona Powoda otrzymała od przewodniczącej postępowania sądowego pismo procesowe strony Pozwanej z 17 maja 2007 r. (odpowiedź na apelację) do przeczytania i zapoznania się. 05.06.2007 - -
31 PRAWOMOCNY WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU ODDALAJĄCY APELACJĘ POWODA 05.06.2007 - -
32 Prośba Powoda do Sądu Okręgowego o wydanie odpisu wyroku sądowego z dnia 05.06.2007 r. (sygn. akt. VII Pa 186/07), o uzasadnienie tego wyroku i ustanowienie radcy prawnego z urzędu celem przygotowania skargi kasacyjnej od wyroku do Sądu Najwyższego (skargę kasacyjną może sporządzić tylko osoba uprawniona - prawnik) 05.06.2007 1 0
33 Wezwanie z Sądu Okręgowego do usunięcia braków formalnych pisma procesowego (prośby z dnia 05.06.2007) pod rygorem zwrotu pisma (data otrzymania wezwania 16.07.2007) 27.06.2007 - -
34 Pismo procesowe Powoda. Odpowiedź na wezwanie do usunięcia braków formalnych 17.07.2007 1 2
35 POSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU O USTANOWIENIE DLA POWODA RADCY PRAWNEGO Z URZĘDU W POSTĘPOWANIU KASACYJNYM (data otrzymania postanowienia 23.07.2007). Wcześniej Powód prosił Sąd o ustanowienie dla niego Radcy Prawnego z urzędu, ponieważ skargę kasacyjną może sporządzić tylko prawnik 18.07.2007 1 0
36 Pismo procesowe Powoda. Prośba do Sądu Okręgowego o udzielenie informacji 07.10.2007 1 1
37 Odpowiedź Sądu Okręgowego na pismo Powoda z dnia 07.10.2007 r., informująca, iż dalsze postępowanie w imieniu Powoda prowadzi Radca Prawny (Pełnomocnik Powoda) i że w dniu 23.08.2007 r. zostało przesłane mu przez Sąd orzeczenie z uzasadnieniem w sprawie sygn.akt VII Pa 186/07 09.10.2007 1 0
38 Przekazanie Pełnomocnikowi dokumentów procesowych przez Powoda w ilości 920 stron (do wglądu). 08.11.2007 - -
39 SPORZĄDZENIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA POWODA SKARGI KASACYJNEJ DO SĄDU NAJWYŻSZEGO od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 05.06.2007 11.11.2007 - -
Prowadzenie dalszego postępowania przez Pełnomocnika w imieniu Powoda (poprzednio prowadził sam Powód).
Nowym adresatem pism sądowych, kierowanych do Powoda, uczyniono Pełnomocnika.

Dezinformowanie Powoda o faktycznym biegu postępowaniu sądowego (powód zorientował się o dezinformowaniu go dopiero przy wglądzie do akt sprawy w dniu 19.08.2008 r.)

Informacje przekazywane Powodowi przez Pełnomocnika Informacje przekazane przez kancelarię Sądu Okręgowego Faktyczny bieg postępowania - na podstawie akt sprawy sygn. akt: VII Pa 186/07, IV 2P 333/06
 • Na początku 2008 r.
  Pełnomocnik poinformował Powoda, podczas rozmowy telefonicznej, że skarga kasacyjna została wysłana do Sądu Najwyższego (opłacił przy tym 30 zł za znaczki sądowe) i pozostaje Powodowi czekać spokojnie na orzeczenie Sądu Najwyższego w tej sprawie, a to będzie trwało ok. kilka miesięcy.
 • W dniu 14.08.2008 r.
  Pełnomocnik poinformował Powoda, podczas rozmowy telefonicznej, że z tego co się dowiedział, postanowiono uwzględnić kasację, ale jeszcze dokładniej nic nie wie, ponieważ nie otrzymał żadnego pisma z sądu w tej sprawie. Powiedział też, że były problemy na poczcie związane ze strajkiem listonoszy i być może to jest przyczyną.
 • W dniu 19.08.2008 r.
  Pełnomocnik poinformował Powoda na spotkaniu z Powodem , że Skarga kasacyjna dalej jest rozpatrywana w Sądzie Najwyższym i Powód będzie musiał poczekać od 1.5 do 2 lat, bo to nie jest szybka sprawa. Powiedział też, że jeszcze nie otrzymał żadnej informacji z Sądu. Obiecał Powodowi dowiedzieć się czegoś więcej pod koniec tygodnia. Przekazał także Powodowi (na jego prośbę) materiały, które otrzymał od Powoda w dniu 08.11.2007 r. oraz oryginał Skargi Kasacyjnej przygotowanej przez Pełnomocnika. Obiecał także pomoc przy sporządzeniu skargi do Strasburga, jeżeli taka ewentualność pozostałaby.
Powód był zaniepokojony brakiem informacji z Sądu (nie wpłynęła z Sądu ani do Powoda ani też do Pełnomocnika - z tego co powiedział Pełnomocnik Powodowi).

W dniu 14.08.2008 r. Powód udał się do kancelarii Sądu Okręgowego w celu spytania, czy są jakieś informacje dotyczące orzeczenia Sądu Najwyższego związane ze złożoną skargą kasacyjną. Otrzymał następujące informacje:

 • w dniu 25.02.2008 r. skarga kasacyjna została wysłana do Warszawy (do Sądu Najwyższego)
 • w dniu 16.05.2008 r. decyzja Sądu Najwyższego w sprawie kasacji została przesłana do Sądu Okręgowego we Wrocławiu
 • w dniu 07.07.2008 r. decyzja Sądu Najwyższego w sprawie kasacji została przesłana do Sądu Rejonowego we Wrocławiu i znajduje się w aktach sprawy

Powód uznał, że informacja otrzymana z kancelarii Sądu Okręgowego (że skarga kasacyjna została wysłana do Sądu Najwyższego) jest zgodna z informacją otrzymaną od Pełnomocnika. Powoda jednak zaniepokoiła rozbieżność polegająca na tym, że Pełnomocnik przekazał mu informację, iż nie otrzymał jeszcze żadnej decyzji z Sądu w sprawie kasacji, natomiast kancelaria Sądu przekazała, że Sąd Najwyższy wydał decyzję w sprawie kasacji i znajduje się ona teraz w aktach sprawy w Sądzie Rejonowym.

Powód zaniepokojony rozbieżnością informacji uzyskanych od Pełnomocnika i z kancelarii Sądu Okręgowego, w dniu 14.08.2008 r. udał się do sekretariatu Sądu Rejonowego w celu zajrzenia do akt, aby zapoznać się z decyzją Sądu Najwyższego w sprawie kasacji wyroku. W sekretariacie otrzymał informację, że akta jeszcze nie dotarły do Sądu Rejonowego i zaproponowano mu złożyć prośbę o odpis wyroków wszystkich instancji, którą w ciągu 2 tygodni obiecano zrealizować, co Powód uczynił tego samego dnia.

Jednak w dalszym ciągu nurtowała go nieznana mu odpowiedź z Sądu Najwyższego, dlatego w dniu 19.08.2008 r. udał się po raz drugi do sekretariatu Sądu Okręgowego i powtórzył to, co powiedziano mu w sekretariacie Sądu Rejonowego, że akta jeszcze nie dotarły. Powiedziano Powodowi, że akta muszą znajdować się w Sądzie Rejonowym. Powód udał się jeszcze raz do sekretariatu Sądu Rejonowego i zażądał wglądu do akt sprawy. Po usilnych staraniach udało mu się uzyskać wzgląd do akt sprawy. Akta leżały na półce obok. Po przejrzeniu tych akt dowiedział się, że faktyczny bieg sprawy był następujący.

 • Postanowienie Sądu Okręgowego z 19.11.2007 r. odrzucające skargę kasacyjna z powodu nie uiszczenia przez Pełnomocnika Powoda opłaty od skargi w wysokości 30 zł. Od postanowienia przysługiwało złożenie zażalenia do Sądu Najwyższego w wyznaczonym terminie.
 • Wniosek Pełnomocnika z 27.12.2007 r. o przywrócenie terminu na złożenie zażalenia od Postanowienia z 19.11.2007 r. w związku z faktem nie złożenia w terminie tego zażalenia.
 • Zażalenie Pełnomocnika Powoda z 24.12.2007 r. do Sądu Najwyższego na odrzucenie skargi kasacyjnej przez Sąd Okręgowy.
 • Wezwanie do usunięcia błędu formalnego w zażaleniu Pełnomocnika Powoda z 24.12.2007 r. polegającego na nie wniesieniu opłaty od zażalenia w wysokości 30 zł.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z 09.05.2008 r. w sprawie zażalenia Pełnomocnika Powoda na odrzucenie skargi kasacyjnej przez Sąd Okręgowy z powodu nie wniesienia przez niego opłaty od skargi w wysokości 30 zł. Decyzją postanowienia Sądu Najwyższego, Sąd Okręgowy miał wydać Postanowienie w tej sprawie.
 • Postanowienie Sądu Okręgowego z 19.05.2008 r. w sprawie odrzucenia skargi kasacyjnej z powodu nie opłacenia kwoty 30 zł.

Jak wynika z akt sprawy, zażalenie nie dostało wysłane do Sądu Najwyższego z powodu nie opłacenia przez Pełnomocnika Powoda kwoty w wysokości 30 zł. Zamiast skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego zostało wysłane zażalenie Pełnomocnika Powoda od postanowienia Sądu Okręgowego, odrzucającego skargę kasacyjną z powodu nieopłacenia 30 zł od skargi. Potem Sąd Okręgowy wydał postanowienie (z 19.05.2008 r.) odrzucający skargę kasacyjną na wyrok Sądu Okręgowego.

Prowadzenie dalszego postępowania znowu przez samego Powoda.
Powód w swoich pismach prosi Sąd o przesyłanie odpowiedzi na adres Powoda.
40 WNIESIENIE SKARGI KASACYJNEJ DO SĄDU NAJWYŻSZEGO POPRZEZ SĄD OKRĘGOWY przez pełnomocnika powoda (wniesienie poza terminem i nie uiszczenia opłaty od wniesienia skargi) 14.11.2007 - -
41 POSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU z 19.11.2007 r. odrzucające skargę kasacyjna z powodu nie uiszczenia przez Pełnomocnika Powoda opłaty od skargi w wysokości 30 zł. Od niniejszego postanowienia przysługiwało złożenie zażalenia do Sądu Najwyższego w wyznaczonym terminie. 19.11.2007 - -
42 OTRZYMANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA POWODA ODPISU POSTANOWIENIA SĄDU OKRĘGOWEGO z 19 listopada 2007 r. Powód nie został powiadomiony, ani przez Sąd, ani przez pełnomocnika o tym postanowieniu. 17.12.2007 - -
43 ZAŻALENIE PEŁNOMOCNIKA POWODA z 24.12.2007 r. do SĄDU NAJWYŻSZEGO na odrzucenie skargi kasacyjnej przez Sąd Okręgowy. Pełnomocnik Powoda nie złożył tego zażalenia w terminie i nie opłacił je. Powód nie został powiadomiony o wniesieniu takiego zażalenia. 24.12.2007 - -
44 WNIOSEK PEŁNOMOCNIKA POWODA z 27.12.2007 r. do SĄDU NAJWYŻSZEGO o przywrócenie terminu na złożenie zażalenia z 24.12.2007 r. od Postanowienia Sądu Okręgowego z 19.11.2007 r. Powód nie został powiadomiony o złożeniu takiego wniosku. 27.12.2007 - -
45 WEZWANIE PEŁNOMOCNIKA POWODA DO UZUPEŁNIENIA BRAKÓW FORMALNYCH ZŁOŻONEGO WNIOSKU O PRZYWRÓCENIE TERMINU (art. 1302 k.p.c. § 3 kpc stanowił, że pełnomocnik będąc prawnikiem powinien to uczynić bez dodatkowego wezwania). Powód nie został poinformowany o takim wezwaniu. 02.01.2008 - -
46 PRZESŁANIE DO SĄDU NAJWYŻSZEGO ZAŻALENIA I WNIOSKU PEŁNOMOCNIKA POWODA ORAZ AKT SPRAWY (sygn. akt. VII Pa 186 /07 i IV 2P 333/06). Powód został wprowadzony w błąd, a mianowicie został poinformowany przez swojego pełnomocnika, że jego skarga kasacyjna została wysłana do Sądu Najwyższego i oczekuje rozpatrzenia. 25.02.2008 - -
47 POSTANOWIENIE SĄDU NAJWYŻSZEGO z dnia 09.05.2008 r. W SPRAWIE WNIOSKU PEŁNOMOCNIKA O PRZYWRÓCENIE TERMINU. Treścią postanowienia było zwrócenie akt sprawy Sądowi Okręgowemu celem rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia. Powód nie został poinformowany o takim postanowieniu. 09.05.2008 - -
48 POSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU z 19.05.2008 r. Sąd postanowił odrzucić wniosek pełnomocnika powoda o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego i odrzucić zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego. Powód nie został powiadomiony o tym postanowieniu. 19.05.2008 - -
49 Informowanie się Powoda, w kancelarii Sądu Okręgowego, w sprawie historii biegu skargi kasacyjnej złożonej przez Pełnomocnika Powoda do Sądu Najwyższego 14.08.2008 - -
50 Nieudana próba wglądu przez Powoda do akt sprawy (sygn. akt. VII Pa 186 /07 i IV 2P 333/06) w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu. Powodem niemożliwości wglądu było poinformowanie Powoda, że akta nie dotarły jeszcze z Sądu Okręgowego. Zaproponowano napisać prośbę o odpisy wyroków wszystkich instancji. 14.08.2008 - -
51 Pismo procesowe Powoda. Prośba do Sądu Rejonowego o przesłanie odpisów wyroków wszystkich instancji na adres Powoda 14.08.2008 1 0
52 Rozmowa telefoniczna powoda ze swoim pełnomocnikiem (zainicjowana przez powoda, w sprawie postępowania kasacyjnego). Pełnomocnik poinformował Powoda, że dowiedział się, iż postanowiono uwzględnić kasację. Więcej szczegółów nie zna, ponieważ nie otrzymał z Sądu do tej pory żadnego pisma w tej sprawie. W ciągu tygodnia obiecał się coś więcej dowiedzieć. 14.08.2008 - -
53 Pismo procesowe Powoda. Prośba do Sądu Okręgowego o udzielenie wyjaśnienia w sprawie rozbieżności informacji uzyskanych od Pełnomocnika Powoda oraz z sekretariatu Sądu Okręgowego 18.08.2008 2 0
54 Wgląd Powoda do akt sprawy (sygn. akt. VII Pa 186 /07 i IV 2P 333/06) w Sądzie Rejonowych we Wrocławiu. Po usilnych staraniach Powodowi udało się uzyskać wgląd do akt sprawy. Z AKT SPRAWY WYNIKAŁO, ŻE PEŁNOMOCNIK POWODA, USTANOWIONY PRZEZ SĄD OKRĘGOWY, MYLNIE INFORMOWAŁ POWODA O PRZEBIEGU SPRAWY, DEZINFORMUJĄC POWODA 19.08.2008 - -
55 Pismo procesowe Powoda. Prośba do Prezesa Sądu Okręgowego o udzielenie wyjaśnienia w sprawie rozbieżności informacji uzyskanych od Pełnomocnika Powoda, sekretariatu Sądu Okręgowego oraz uzyskanych z akt sprawy 19.08.2008 3 0
56 WNIESIENIE SKARGI KASACYJNEJ DO SĄDU NAJWYŻSZEGO (ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO) OD WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO (dokonane przez Powoda). Do pisma przewodniego (adresowanego do Prezesa Sądu Okręgowego), zostały dołączone 4 odpisy skargi kasacyjnej z uiszczeniem opłaty 30 zł w postaci doklejonych znaczków sądowych. 20.08.2008 2 4
57 Pismo procesowe Powoda. Prośba do Sądu Rejonowego o przesłanie odpisów wskazanych w piśmie dokumentów z akt sprawy (sygn. akt. VII Pa 186 /07 i IV 2P 333/06), których Powód nie otrzymał (i są mu nieznane), a były adresowane do strony Powoda lub pochodziły od strony Powoda 22.08.2008 1 0
58 Przesłanie odpisów dokumentów z Sądu Rejonowego (sygn. akt. VII Pa 186 /07 i IV 2P 333/06), o które Powód prosił w piśmie z 22.08.2008, z wyjątkiem odpisów dokumentów wymienionych w części punktu 8, 10 i w punkcie 11 pisma z 22.08.2008 r. W piśmie przewodnim do przesyłki powód został poinformowany iż, cytuję: "Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż odpis postanowienia Sądu Najwyższego wraz z uzasadnieniem powód otrzymał w odpowiedzi na prośbę z dnia 22.08.2008 r. 27.08.2008 1 10
59 Pismo procesowe Powoda. Prośba do Sądu Rejonowego o przesłanie odpisów dokumentów (sygn. akt. VII Pa 186 /07 i IV 2P 333/06) wymienionych w punkcie 8, 10 i 11 pisma z 22.08.2008 r., które nie znalazły się w przesyłce z 27.08.2008 r. 04.09.2008 1 0
60 Odpowiedź Sędziego Wizytatora z upoważnienia Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu  w sprawie wyników zbadania sprawy o sygn. akt VII Pa 186/07 w trybie nadzoru administracyjnego w związku z pismem Powoda z dnia 20.08.2008 r. (pismo zostało otrzymane w dniu 15.09.2008 poprzez odbiór ze skrzynki pocztowej) 05.09.2008 3 0
61 Wgląd Powoda do akt sprawy (sygn. akt. VII Pa 186 /07 i IV 2P 333/06) w Sądzie Rejonowych we Wrocławiu. 16.09.2008 - -
62 Odpowiedź Sędziego Wizytatora z upoważnienia Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu, informująca (w związku z w pismem powoda z dnia 20.08.2008), że wniosek kasacyjny powoda z dnia 11.11.2007 r. został przesłany do Sądu Okręgowego we Wrocławiu VII Wydziału Pracy w celu właściwego wykonania (pismo zostało otrzymane w dniu 23.09.2008 poprzez odbiór ze skrzynki pocztowej) 17.09.2008 1 0
63 WNIOSEK DO SĄDU NAJWYŻSZEGO (ZA POŚREDNICTWEM SĄDU OKRĘGOWEGO) O PRZYWRÓCENIE TERMINU NA ZŁOŻENIE SKARGI KASACYJNEJ OD WYROKU SĄDU OKRĘGOWEGO (dokonane przez Powoda).  Do wniosku został dołączony 1 odpis wniosku i 1 skarga kasacyjna. We wniosku zostały przedstawione (w uzasadnieniu) powody przywrócenia terminu. 23.09.2008 22 2
64 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU - prośba do Trybunału o udzielenie informacji 25.09.2008 2 7
65 POSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU o odrzuceniu wniosku powoda o przywrócenie terminu na złożenie skargi kasacyjnej. Powód nie został poinformowany o takim postanowieniu. 25.09.2008 - -
66 Rozmowa telefoniczna powoda z pełnomocnikiem (zainicjowana przez pełnomocnika, w sprawie toku postępowania kasacyjnego prowadzonego przez powoda). 26.09.2008 - -
67 Rozmowa telefoniczna powoda ze swoim pełnomocnikiem (zainicjowana przez pełnomocnika, który poinformował powoda, że wniosek powoda z dnia 23.09.2008 r. do Sądu Najwyższego o przywrócenie terminu na złożenie skargi kasacyjnej został odrzucony przez Sąd Okręgowy. Pełnomocnik przekazał też, że napisał w tej sprawie zażalenie). Powód nie otrzymał z Sądu odpisu postanowienia o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu. 29.09.2008 - -
68 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU odpowiedź z Trybunału - nadanie numeru akt sprawy: 48501/08, określenie terminu na przesłanie skargi tj. 6 miesięcy od daty tej odpowiedzi + załączniki:  Tekst Konwencji i Protokołów Dodatkowych, informacja dla skarżących, formularz skargi i informacja wyjaśniająca. 9.10.2008 1 4
69 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU (akta nr 48501/08) - przesłanie do Trybunału skargi (+ 738 kartek załączników) 17.10.2008
[pdf]
46 47
70 ZAŻALENIE PEŁNOMOCNIKA POWODA z 28.10.2007 r. do SĄDU NAJWYŻSZEGO na odrzucenie wniosku powoda przez Sąd Okręgowy o przywrócenie terminu na złożenie skargi kasacyjnej . Pełnomocnik Powoda nie złożył tego zażalenia w terminie i nie opłacił je. Powód nie został powiadomiony o wniesieniu tego zażalenia. 28.10.2008 - -
71 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU (akta nr 48501/08) - prośba o potwierdzenie otrzymania skargi 04.11.2008 1 1
72 POSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU o odrzuceniu zażalenia pełnomocnika powoda na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 25.09.2008 r.o odrzuceniu wniosku powoda o przywrócenie terminu na złożenie skargi kasacyjnej. Powód nie został poinformowany o takim postanowieniu. 14.11.2008 - -
73 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU (akta nr 48501/08) - potwierdzenie Trybunału, że skargę odebrano oraz prośba o przesłanie krótkiego streszczenia skargi 20.11.2008 1 0
74 Rozmowa telefoniczna powoda z pełnomocnikiem z Urzędu (zainicjowana przez pełnomocnika, który poinformował powoda, że zażalenie pełnomocnika na odrzucenie wniosku powoda o przywrócenie terminu zostało odrzucone i pragnie wysłać do Sądu Najwyższego zażalenie od odrzuconego zażalenia. Warunkiem na zrobienie tego jest wpłacenie przez powoda na konto pełnomocnika z Urzędu kwoty 30 zł, ponieważ jedną już kwotę 30 zł zapłacił od wcześniej odrzuconego swojego zażalenia. Powód nie otrzymał zarówno z Sądu ani od pełnomocnika odpisu postanowienia o odrzuceniu wniosku powoda ani postanowienia o odrzuceniu zażalenia pełnomocnika. 05.12.2008 - -
75 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU (akta nr 48501/08) - przesłanie do Trybunału krótkiego streszczenia skargi z 17.10.2008 r. 16.12.2008 12 0
76 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU (akta nr 48501/08) - Pismo z Trybunału potwierdzające otrzymanie pisma z 16.12.2008 r. z załącznikami oraz streszczeniem skargi i informujące, że Trybunał przystąpi do rozpatrzenia skargi tak szybko, jak to będzie możliwe, na podstawie przedłożonych informacji i dokumentów. Prośba, o przekazywanie Trybunałowi, z własnej inicjatywy, informacji o istotnych wydarzeniach w sprawie, której dotyczy skarga, oraz kopii decyzji podjętych w tej sprawie. 14.01.2009 1 0
77 Wgląd Powoda do akt sprawy (sygn. akt. VII Pa 186 /07 i IV 2P 333/06) w Sądzie Rejonowych we Wrocławiu. Powód znalazł w aktach sprawy dokumenty, dowodzące, że nadal nie jest informowany o biegu sprawy. 03.02.2009 - -
78 Pismo procesowe Powoda. Prośba do Sądu Rejonowego o przesłanie odpisów wskazanych w piśmie dokumentów z akt sprawy (sygn. akt. VII Pa 186 /07 i IV 2P 333/06), których Powód nie otrzymał (i są mu nieznane), a były adresowane do strony Powoda lub pochodziły od strony Powoda. 03.02.2009 1 0
79 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU (akta nr 48501/08) - przesłanie do Trybunału informacji o istotnych, aktualnych wydarzeniach w sprawie, której dotyczy skarga. 26.02.2009 3 (12 str)
80 ZWROT CZĘŚCI DOKUMENTÓW Z AKT SPRAWY (IV 2P 333/06) dotyczących załączników do pozwu z dnia 23.04.2006 r. oraz załączników do pisma procesowego powoda z dnia 14.01.2007 r. pod postacią "zwrotu akt osobowych po wykorzystaniu ich przez Sąd w sprawie". (358 str + 320 str) 28.04.2009 1 (678 str)
81 PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU - prośba o udzielenie informacji, czy można dekompletować akta sprawy (sygn. akt. IV 2P 333/06) o ewentualne powiązania ze sprawą (sygn. akt. III k 197 / 08), poprzez przesyłanie powodowi dokumentów z tych akt pod nazwą zwrotu akt osobowych. 05.05.2009 2 1
82 ZARZĄDZENIE SĘDZIEGO SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-ŚRÓDMIEŚCIA z 15.05.2009 r.zobowiązujące powoda do zwrotu dokumentów, które omyłkowo otrzymał z pismem z dnia 28.04.2009 r. 15.05.2009 1 -
83 PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU - prośba o udzielenie informacji dotyczących dekompletowania akt sprawy (sygn. akt. IV 2P 333/06) w tym braku uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego z 9 maja 2008 roku (sygn. akt. II PZ 5/08). 23.05.2009 1 1
84 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU (akta nr 48501/08) - przesłanie do Trybunału informacji o istotnych, aktualnych wydarzeniach w sprawie, której dotyczy skarga. 26.05.2009 6 (19 str)
85 PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU - prośba o wyjaśnienie, dlaczego powodowi nie udostępniono do tej pory, zgodnie z art. 9 kpc, uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2008 roku (sygn. akt. II PZ 5/08). 28.06.2009 2 0
86 Odpowiedź Sędziego Wizytatora z upoważnienia Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu (w związku z pismem powoda z dnia 28.06.2009) informująca, że nie jest możliwe udostępnienie powodowi uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2008 r. (sygn.akt II Pz 5/08), ponieważ uzasadnienie to nie zostało wgóle sporządzone. 15.07.2009 1 0
87 PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU - prośba o wyjaśnienie rozbieżności, dotyczące odpowiedzi Sędziego Wizytatora, że nie jest możliwe udostępnienie powodowi uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego, ponieważ uzasadnienie to nie zostało wogóle sporządzone z odpowiedzią udzieloną powodowi przez Sąd Rejonowy, że odpis postanowienia Sądu Najwyższego wraz z uzasadnieniem powód otrzymał w odpowiedzi na jego prośbę z dnia 22 sierpnia 2008 roku. 12.08.2009 1 1
88 Odpowiedź Sędziego Wizytatora z upoważnienia Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu (w związku z pismem powoda z dnia 12.08.2009) informująca, że informacja udzielona powodowi przez Sąd Rejonowy w piśmie z dnia 27 sierpnia 2008 roku, cytuję „odpis postanowienia Sądu Najwyższego wraz z uzasadnieniem powód otrzymał w odpowiedzi na jego prośbę z dnia 22 sierpnia 2008 roku” jest oczywistą omyłką pisarską. 18.09.2009 1 0
89 PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU - prośba o wyjaśnienie sprawy w związku z istnieniem odręcznego polecenia Sekretarza Sądowego z 20.08.2008 r., cytuję "Udzielić powodowi informacji, iż odpis postanowienia Sądu Najwyższego z uzasadnieniem powód otrzymał w odpowiedzi na prośbę z 22 sierpnia 2008 roku kierowaną do Sądu Rejonowego". 24.09.2009 1 0
90 Odpowiedź Sędziego Wizytatora z upoważnienia Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu (w związku z pismem powoda z dnia 24.09.2009) nie udzielająca powodowi odpowiedzi na jego pismo, lecz jedynie informująca, że powód otrzymał wystarczajace wyjaśnienia w sprawie i uznająca sprawę za załatwioną. 5.10.2009 1 0
91 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU (akta nr 48501/08) - przesłanie do Trybunału informacji o istotnych, aktualnych wydarzeniach w sprawie, której dotyczy skarga. 11.10.2009 2 10
92 MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI - skarga na działanie polskiego sądownictwa na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego 16.03.2010 3 4
93 BIURO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI, Wydział Skarg i Wniosków - odpowiedź na pismo z dnia 16.03.2010 r. (BM-III-R-051-1851/10/2) oznajmująca, iż orzeczenia Sądu nie podlegają ocenie, ani kontroli Ministra Sprawiedliwości. Sprawuje on jedynie zwierzchni nadzór nad działalnością administracyjną sądów i nie posiada żadnych uprawnień do ingerowania w ich działalność orzeczniczą. Kontrola toku postępowania dotyczyć może wyłącznie jego organizacyjno - proceduralnego przebiegu, a nie merytorycznej treści podejmowanych w tym postępowaniu decyzji oraz w zakresie orzekania sądy korzystają z konstytucyjnej zasady niezawisłości i nie dopuszczalna jest w tym względzie jakakolwiek ingerencja. Kontrola orzeczeń sądowych możliwa jest zaś jedynie w drodze środków odwoławczych (np. zażalenie, apelacja). Nadzór nad działalnością orzeczniczą sądów sprawują bowiem sądy wyższej instancji i Sąd Najwyższy.

(Komentarz: Pismo do Ministra dotyczyło między innymi zwyczaju zwracania przez Sąd Najwyższy zażalenia lub kasacji powoda z powrotem do Sądu Okręgowego (który jest wydawcą zaskarżonego postanowienia lub wnioskowanego o kasację wyroku), celem ich tam rozpatrzenia, nie zważając uwagi na to, że wówczas Sąd Okręgowy jest sędzią we własnej sprawie. Nie wydaje się, aby kiedykolwiek Sąd Okręgowy podważył swoje własne postanowienie lub uznał kasację swojego wyroku i to zawsze kończy bieg sprawy na niekorzyść powoda. Ministerstwo uważa, że Sądy w ten sposób korzystają z konstytucyjnej zasady niezawisłości i w tej sprawie nie podlegają ocenie, ani kontroli Ministra Sprawiedliwości.)

02.04.2010 2 0

Sprawa nie udostępniania powodowi uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2008 roku (sygn. akt. II PZ 5/08)

Powód podjął następujące próby zapoznania się z treścią uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2008 roku:

 1. W dniu 19.08.2008 roku powód złożył w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu pismo z dnia 18.08.2008 roku informujące, że nie zna uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2008 roku.
 2. W dniu 19.08.2008 roku powód uzyskał wgląd do akt sprawy (sygn. akt. IV 2P 333/06), lecz nie mógł odnaleźć uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2008 roku.
 3. W dniu 22.08.2008 roku powód złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia pismo z dnia 22.08.2008 roku z prośbą o odpis uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2008 roku (w punkcie 8).
 4. W dniu 03.09.2008 roku powód otrzymał z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia przesyłkę z dnia 27.08.2008 z odpisami dokumentów (w odpowiedzi na jego prośbę zawartą w piśmie z dnia 22.08.2008 roku), lecz nie było tam odpisu uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2008 roku. W piśmie przewodnim do tej przesyłki powód został przez sąd poinformowany iż, cytuję: "Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż odpis postanowienia Sądu Najwyższego wraz z uzasadnieniem powód otrzymał w odpowiedzi na prośbę z dnia 22.08.2008 r.".
 5. W dniu 04.09.2008 roku powód złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia pismo z dnia 4.09.2008 roku z ponowną prośbą o przesłanie odpisu uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2008 roku.
 6. W dniu 15.09.2008 roku powód otrzymał pismo Sędziego Wizytatora z dnia 5.09.2008 roku informujące, że Sąd Rejonowy ( w trybie art. 9 kpc) wydał powodowi wszystkie żądane przez niego odpisy, natomiast powód nie przypomina sobie, aby dostał i kiedy odpis uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2008 roku.
 7. W dniu 04.02.2009 roku powód złożył w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia pismo z dnia 03.02.2009 roku z prośbą o odpis uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2008 roku (w punkcie 5), którego do tej pory nie otrzymał.
 8. W dniu 26.05.2009 roku powód napisał do Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu pismo z dnia 23.05.2009 roku informujące, że do tej pory nie otrzymał uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2008 roku (sygn. akt. II PZ 5/08) i nie zna jego treści.
 9. W dniu 29.06.2009 roku powód napisał do Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu pismo z dnia 28.06.2009 roku prośba o wyjaśnienie, dlaczego powodowi nie udostępniono do tej pory, zgodnie z art. 9 kpc, uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2008 roku (sygn. akt. II PZ 5/08).
 10. W dniu 24.07.2009 roku powód otrzymał pismo z dnia 15.07.2009 roku od Sędziego Wizytatora, będące odpowiedzą na pismo powoda z dnia 28.06.2009 roku do Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu, iż udostępienie powodowi uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2008 roku (sygn.akt II Pz 5/08), nie jest możliwe, ponieważ uzasadnienie to nie zostało w ogóle sporządzone.

Zgodnie z art. 9 kpc stanowiącym, że rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie (chyba że przepis szczególny stanowi inaczej), a strony i uczestnicy postępowania mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać odpisy lub wyciągi z tych akt, powód zapragnął zapoznać się z treścią uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2008 roku dotyczącego powoda (sygn. akt. II PZ 5/08), lecz starania jego, wymienione powyżej, były daremne. Od maja 2008 roku (czyli już od roku) powód nie otrzymał odpisu tego uzasadnienia pomimo ponawiania wniosków w tej sprawie. Nie znalazł również tego uzasadnienia w aktach sprawy i do tej pory nie zna jego treści. O istnieniu takiego uzasadnienia świadczy treść pisma Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z dnia 27.08.2008, jakie powód otrzymał w dniu 03.09.2008 roku. Rok później, pismem z 28.06.2009 roku, powód został poinformowany, iż udostępnienie uzasadnienia Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2008 roku nie jest możliwe, ponieważ nie zostało w ogóle sporządzone.

(*) - brak odpowiedzi strony Pozwanej

Uwaga! Pismo z Sądu nieodebrane na poczcie (pomimo dwukrotnego awizo) jest przez Sąd uważane za pismo odebrane i biegnie wtedy termin na odpowiedź ze skutkami prawnymi braku odpowiedzi. Powód miał nieprzyjemność odczuć ten przepis na sobie w wyniku czego złożył zażalenie (2008 r.).

Sprawa pełnomocnika

Rozprawa sądowa (sygn. akt. III k 197 / 08) z oskarżenia prokuratorskiego w sprawie nieprawidłowości w informatyzacji Urzędu Miejskiego Wrocławia. Oskarżonym jest pełnomocnik prezydenta do spraw informatyzacji Urzędu w latach 2001- 2002. Oskarża prokurator z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Lp Temat Data - -
1 Odczytanie oskarżenia przez Prokuratora, a następnie odniesienie się do tego oskarżenia przez pełnomocnika prezydenta do spraw informatyzacji Urzędu Miejskiego Wrocławia w latach 2001-2002. 02.10.2008 - -
2 Dalszy ciąg odnoszenia się do oskarżenia Prokuratora przez pełnomocnika prezydenta do spraw informatyzacji Urzędu w latach 2001-2002. 22.10.2008 - -
3 Przesłuchanie pełnomocnika prezydenta przez Sędziego. 20.11.2008 - -
4 Przesłuchanie pełnomocnika prezydenta przez Prokuratora i obrońców oskarżonego. 08.12.2008 - -
5 Przesłuchanie świadka i byłego dyrektora Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego Wrocławia (od 2003 do 2007 r.). Ze względu na długie przesłuchanie pierwszego świadka przesłuchanie drugiego zostało przesunięte na późniejszy termin. 22.12.2008 - -
6 Uzupełnienie swoich zeznań przez poprzedniego świadka i przesłuchiwanie byłego dyrektora MOI (do 2003 r.) 02.02.2009 - -
7 Przesłuchiwanie świadka (byłego dyrektora MOI) przez Prokuratora i obrońców oskarżonego. 13.02.2009 - -
8 Przesłuchiwanie trzech świadków 17.03.2009 - -
9 W tym dniu na wniosek obrony zostałem wykluczony z uczestnictwa w jawnej rozprawie, jakoby moja obecność na rozprawie zagrażała dobremu imieniu Pełnomocnika Prezydenta. Wykluczona została też moja żona oraz przedstawiciel gazety "Opcja na prawo". Wykluczone osoby były stałymi uczestnikami rozpraw. Widownia została pusta i taka widocznie była najbardziej oczekiwana. W ten sposób prawdopodobnie zatajone zostaną szczegóły dotyczące dalszego jawnego postępowania sądowego w tej sprawie. Sąd nie zgodził się na całkowite utajnienie postępowania, o co prosiła obrona. Prokuratura nie zajęła swojego stanowiska w tej sprawie. 09.04.2009 - -
10 PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU - prośba o przywrócenie wobec mnie i mojej żony jawności rozprawy z uzasadnieniem 20.04.2009 2 0
11 PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU - prośba o udzielenie informacji, czy można dekompletować akta sprawy (sygn. akt. IV 2P 333/06>) o ewentualne powiązania ze sprawą (sygn. akt. III k 197 / 08), poprzez przesyłanie powodowi dokumentów z tych akt pod nazwą zwrotu akt osobowych. 05.05.2009 2 1
12 ODTAJNIENIE POSTĘPOWANIA. Sędzia po rozpatrzeniu pism, jakie wpłynęły w związku z wykluczeniem niektórych osób z jawności rozprawy odtajnił całkowicie rozprawę ze względu na interes publiczny oraz z powodu, ze oskarżony pełnił funkcje publiczne. 14.05.2009 - -
13 PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU - prośba o udzielenie informacji dotyczących dekompletowania akt sprawy (sygn. akt. IV 2P 333/06) w tym braku uzasadnienia postanowienia Sądu Najwyższego z 9 maja 2008 roku (sygn. akt. II PZ 5/08). 23.05.2009 1 1
14 Odpowiedź Sędziego Wizytatora z upoważnienia Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu informująca, iż wniosek z dnia 20.04.2009 roku o przywrócenie jawności rozprawy został uwzględniony w dniu 14.05.2009 roku, oznaczając tym samym, że mogę być w dalszym ciągu obecny podczas toczącego się postępowania karnego, oraz że w sprawie IV 2P 333/06 toczącej się z moim udziałem przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia omyłkowo zwrócono mi załączniki, złożone przeze mnie do pozwu oraz pisma procesowego z dnia 14 stycznia 2007 r. 25.05.2009 1 0
15 Przesłuchiwanie dwóch świadków. 27.05.2009 - -
16 Przesłuchanie dwóch świadków 29.06.2009 - -
17 W roli oskarżyciela wystąpił prokurator z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Świadkowie się nie stawili. Przesłuchanie świadków na następnej rozprawie. 09.07.2009 - -
18 W roli oskarżyciela wystąpił prokurator z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Świadkowie się nie wstawili. Przyczyną tego była pomyłka Sądu - w wezwaniach do wstawienia się w Sądzie napisano datę 28.08.2009, a nie 26.08.2009. Przesłuchanie ich zostało odroczone do 30.09.2009 roku. Sąd też zrezygnował z przesłuchania świadka. Poinformował on e-mailem Sąd, że od kilku lat przebywa w Wielkiej Brytanii. Sąd nie chce wziąć na siebie obowiązku zwrotu kosztu podróży świadka. Obrona wnioskowała o protokół z rozprawy. 26.08.2009 - -
19 Prokurator z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Przesłuchanie trzech świadków. Jeden z nich przyjechał specjalnie na rozprawę z własnej inicjatywy z Wielkiej Brytanii. 15.09.2009 - -
20 Prokurator z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. Przesłuchanie świadków dwóch świadków. 30.09.2009 - -
21 Prokurator z Zielonej Góry. Przesłuchano trzech świadków. Jeden świadek się nie wstawił 14.10.2009 - -
22 Przesłuchano trzech świadków. 21.10.2009 - -
23 Przesłuchano dwóch świadków, trzeci miał usprawiedliwioną nieobecność 25.11.2009 - -
24 Przesłuchano jednego świadka, trzech się nie wstawiło. Za nie wstawienie się na sali rozpraw, jeden ze świadków otrzymał karę porządkową w kwocie 500 zł i nakaz doprowadzenia policyjnego. 02.12.2009 - -
25 Zastępca prokuratora z Zielonej Góry. Przesłuchano 5 światków, jeden się nie wstawił. 16.12.2009 - -
26 Przesłuchano trzech świadków. Dwóch świadków nie wstawiło się na salę rozpraw. 20.01.2010 - -
27 Zastępca prokuratora z Zielonej Góry. Przesłuchano sześciu świadków. Jeden świadek nie wstawił się. 27.01.2010 - -
28 Prokurator z Zielonej Góry. Jeden świadek miał usprawiedliwioną nieobecność, dwóch świadków przesłuchano, a kolejnych dwóch świadków przesłuchanych będzie na kolejnej rozprawie. Warto również zauważyć, że zebrani posiedzenia byli pod wrażeniem bardzo dużej wiedzy informatycznej jednego z przesłuchiwanych świadków. 10.03.2010 - -
29 Przesłuchano trzech świadków. Pozostało 20 świadków do przesłuchania. 24.03.2010 - -
30 Przesłuchano dwóch świadków. 14.04.2010 - -
31 Przesłuchano czterech świadków 21.04.2010 - -
32 Prezentacja dwóch programów komputerowych na sali rozpraw będących jednym z przedmiotów postępowania przez oskarżonego i jednego ze świadków w obecności sędziego, prokuratora, obrońców oskarżonego, dwóch biegłych oraz widowni w celu przedstawienia pełnej używalności i funkcjonalności tych programów. 12.05.2010 - -
33 Prokurator się nie pojawił, jak i świadkowie. W związku z tym rozprawa została przesunięta na następny termin. 26.05.2010 - -
34 Zastępca prokuratora z Zielonej Góry. Przesłuchano 5 świadków, autorów prac na rzecz Urzędu Miejskiego Wrocławia. 16.06.2010 - -
35 Prokurator z Zielonej Góry. Na rozprawę wyznaczono do przesłuchania 10 świadków. Przesłuchano 4 świadków. Pozostała część świadków zostanie przesłuchana na następnej rozprawie w dniu 1 września 2010 r. Przewodniczący rozprawy miał uwagę do Prokuratora w sprawie domagania się przez Prokuraturę od Sądu wokandy (terminu kolejnych rozpraw). 01.07.2010 - -
36 Prokurator - zastępstwo. Przesłuchano trzech świadków. Dwóch świadków - usprawiedliwiona nieobecność. 01.09.2010 - -
37 Prokurator - zastępstwo. Przesłuchano jednego świadka. Przesłuchanie przerwano w związku z informacją o podłożeniu w Sądzie bomby i przesłuchanie przeniesiono na późniejszy termin. 15.09.2010 - -
38 Prokurator prowadzący z Zielonej Góry. Przesłuchanie 4 świadków. Jeden świadek nie wstawił się na przesłuchanie i otrzymał karę porządkową 500 zł. Ogółem do przesłuchania pozostało jeszcze 2 świadków. 6.10.2010 - -
39 Prokurator prowadzący z Zielonej Góry. Przesłuchanie biegłego sądowego. 24.11.2010 - -
40 Prokurator prowadzący z Zielonej Góry. Zrezygnowano z dotychczasowego biegłego sądowego, a zlecenie ekspertyzy specjalistycznej przekazano jednostce eksperckiej. Obserwatorzy mieli trudności z dotarciem do sali rozpraw w związku z błędnym poinformowaniem ich o numerze sali rozpraw. Rozprawa zamiast w sali 7, jak poinformowano (po przeniesieniu jej z sali 101) odbyła się w sali 110. Nie został też podany publicznie następny termin rozprawy. 08.12.2010 - -
41 Dalsze postępowanie zostało prawdopodobnie utajnione. Nie można uzyskać żadnych informacji na temat dalszego biegu postępowania ani też terminów kolejnych rozpraw.

Na ostatniej rozprawie 8.12.2010 roku doszło do zrezygnowania z ekspertyzy biegłego sądowego, która była podstawą oskarżenia. Postanowiono wybór nowego eksperta. Następne zaplanowano prace nowego eksperta nad stworzeniem nowej ekspertyzy, jako podstawy oskarżenia (oszacowano na to wiele miesięcy pracy eksperta na zapoznanie się z bogatym materiałem dowodowym i stworzenie nowej ekspertyzy). Kolejnym etapem ma być powrót do przerwanego postępowania sądowego. Warto zaznaczyć, że w dniu 8.12.2010 roku minął już drugi rok postępowania.
- - -
- Dalszy ciąg - - -
42 Rozprawa sądowa 07.11.2011 - -
43 Rozprawa sądowa 28.11.2011 - -
44 Mowy końcowe 05.12.2011 - -
45 Mowa oskarżonego 07.12.2011 - -
46 Ogłoszenie wyroku. Sąd całkowicie uniewinnił oskarżonego z postawionych przez prokuraturę zarzutów. 13.12.2011 - -
47 Do Sądu Okręgowego we Wrocławiu wpłynął wniosek Prokuratury z Zielonej Góry z prośbą o dostarczenie pisemnego uzasadnienia wyroku z dnia 13.12.2011 roku. 21.12.2011 - -
48 Wniesienie apelacji od wyroku sądu I instancji 28.04.2012 - -
49 Rozprawa apelacyjna i ogłoszenie wyroku oddalającego wyrok sądu I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia w sądzie I instancji. 05.09.2012 - -
- Wznowienie rozprawy: syg. akt III K 326/12 - - -
50 Rozprawa Sądowa o godz. 12.00 w sali 110. Odczytanie oskarżenia prokuratora. Odczytanie poprzednich zeznań oskarżonego przed prokuratorem 05.12.2012 - -
51 Rozprawa sądowa o godz. 12.00 w sali 102. Odczytanie zeznań oskarżonego, jakie złożył przed sądem I instancji 03.01.2013 - -
52 Rozprawa sądowa o godz. 10.00 w sali 102. Złożenie wyjaśnień przez oskarżonego 31.01.2013 - -
53 Rozprawa sądowa o godz. 10.00 w sali 3. Przesłuchanie pięciu świadków 04.02.2013 - -
54 Rozprawa sądowa o godz. 10.00 w sali 3. Przesłuchanie pięciu świadków 11.02.2013 - -
55 Rozprawa odroczona 18.02.2013 - -
56 Wniosek prokuratora o moje przesłuchanie został przez sąd przyjęty, w związku z czym sąd oznajmił, że do czasu mojego przesłuchania nie będę mógł dalej uczestniczyć w rozprawach sądowych, a o terminie mojego przesłuchania zostanę poinformowany. Następnie zostałem wyproszony z rozprawy. W tym dniu odbyło się jeszcze przesłuchanie byłego dyrektora MOI Urzędu Miejskiego Wrocławia, na którym po raz pierwszy w okresie mojego 5-letniego uczestnictwa w rozprawach w tej sprawie, już nie uczestniczyłem 24.04.2013 - -
57 Rozprawa - nie uczestniczyłem 06.05.2013 - -
58 Rozprawa - nie uczestniczyłem 09.05.2013 - -
59 Rozprawa - nie uczestniczyłem 13.06.2013 - -
60 Rozprawa - nie uczestniczyłem 20.06.2013 - -
61 Rozprawa - nie uczestniczyłem 27.06.2013 - -
62 Rozprawa - nie uczestniczyłem 04.07.2013 - -
63 Rozprawa - nie uczestniczyłem 26.08.2013 - -
64 Rozprawa - nie uczestniczyłem 2.09.2013 - -
65 WEZWANIE ŚWIADKA NA ROZPRAWĘ - Sąd Okręgowy we Wrocławiu III Wydział Karny wzywa Pana Waldemara Wietrzykowskiego do stawiennictwa w charakterze świadka w dniu 11.09.2013 r. o godz. 10:30 w sali nr 110 w Sądzie Okręgowych we Wrocławiu ul. Sądowa 1 w sprawie sygnatura akt III K 326/12 05.07.2013 1 0
66 PRZESŁUCHANIE ŚWIADKA - w dniu 11.09.2013 r. o godz. 10:30 w sali nr 110 w Sądzie Okręgowych we Wrocławiu ul. Sądowa 1. Po zeznaniu sąd zezwolił, aby przesłuchany świadek uczestniczył w przesłuchaniach. 11.09.2013 - -
67 Złożenie pisma w Sądzie w dniu 26.09.2013 r. będącego uzupełnieniem zeznań z dnia 11.09.2013 r. 25.09.2013 - -
68 Rozprawa odroczona 02.10.2013 - -
69 W dniu 27 grudnia 2016 roku zapadł wyrok skazujący oskarżonego na karę 1.5 roku pozbawienia wolności z odroczeniem kary na 5 lat. Sąd zauważył, iż pełnomocnik prezydenta do spraw informatyzacji Urzędu w latach 2001- 2002 w swoich działaniach całkowicie pomijał Miejski Ośrodek Informatyki i doprowadził do narażenia Gminy Wrocław na straty finansowe. 27.12.2016 - -
 

Prokuratura

Doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez pana Rafała Hanysa

Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia-Śródmieście
przekazała sprawę doniesienia do

Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Stare Miasto
(ul. Podwale 28,50-046 Wrocław),
która przekazała z kolei sprawę organom śledczym

Komisariatu Policji dla Wrocławia-Stare Miasto
(ul. Trzemeska 103/9, Wrocław)

W dniu 15.12.2006 wszczęto śledztwo o przestępstwo określone w art. 231 § 1 kk. Postępowanie prowadzi Policja a nadzoruje Prokuratura Rejonowa Wrocław Stare Miasto.

Lp Dokument z dnia stron załączników
1. Doniesienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez pana Rafała Hanysa Dyrektora Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego Wrocławia 24.11.2006 40 5
2. Pismo pokrzywdzonego (uzupełniające) do Komisariatu Policji dla Wrocławia-Stare Miasto 14.12.2006 9 1
3. Wszczęcie postępowania. Na podstawie art.305 § 4 kpk, w sprawie przekroczenia uprawnień, wszczęto śledztwo o przestępstwo określone w art. 231 § 1 kk. Nadano status pokrzywdzonego i poinformowano, że pokrzywdzonemu przysługują uprawnienia wynikające z przepisów kodeksu postępowania karnego, wymienione w pouczeniu, którego egzemplarz przekazano w dniu 15.12.2006 r. O wynikach dochodzenia miano pokrzywdzonego poinformować po jego zakończeniu. 15.12.2006 - -
4. Pismo pokrzywdzonego z załącznikami (376 stron) 19.12.2006 18 128
  Razem:   67 134
5. Postanowienie Prokuratora umarzające postępowanie 19.01.2007    
6. Pismo z Sekretariatu Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Stare Miasto informujące o umorzenia postępowania 09.02.2007 1 0
7. Pismo pokrzywdzonego do Prokuratury Rejonowej w sprawie udostępnienia uzasadnienia umorzenia postępowania 19.02.2007 2 0
8 Odpowiedź Asesora Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Stare Miasto informująca że, ponieważ wskazany czyn w doniesieniu jest skierowany przeciwko działalności instytucji państwowej, to pokrzywdzony nie może mieć statusu pokrzywdzonego i dlatego nie przysługuje jemu prawo do otrzymania odpisu żadnego dokumentu z akt sprawy. 22.02.2007 1 0
9 Odpowiedź pokrzywdzonego na pismo od Asesora Prokuratury Rejonowej z dnia 22.02.2007 r. (wraz z przedłożeniem w odpowiedzi dokumentu poświadczającego otrzymany status pokrzywdzonego). 02.03.2007 2 0
10 Odpowiedź zastępcy Prokuratora Rejonowego, iż policja popełniła błąd dając pokrzywdzonemu status pokrzywdzonego, a ponadto, że na wstępnym etapie postępowania, Prokuratura nie jest w stanie określić w sposób jednoznaczny prawidłowy status osoby przesłuchiwanej. Ze względu na udzielenie pokrzywdzonemu wyczerpującej odpowiedzi, kolejne pisma pokrzywdzonego pozostaną bez biegu. 8.03.2007 1 0
11 Skarga do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu. 04.04.2007 3 0
12 Zarządzenie Asesora Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Stare Miasto o odmowie przyjęcia zażalenia (w pouczeniu podano, że na to zarządzenie przysługuje zażalenie do prokuratora nadrzędnego w terminie 7 dni oraz że zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał to zarządzenie) 20.04.2007 2 0
13 Zażalenie na Zarządzenie Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Stare Miasto w sprawie odmowy przyjęcia mojej skargi z dnia 04.04.2007 r. adresowanej do Prokuratury Okręgowej 30.04.2007 2 4
14 Postanowienie z dnia 8.06.2007 r. Prokuratora Okręgowy we Wrocławiu, że uwzględniając złożone zażalenie z dnia 30.04.2007 r., uchyla Postanowienie Prokuratora Rejonowego dla Wrocławia Stare Miasto z dnia 19.01.2007 r. (o umorzeniu postępowania) i Zarządzenie Prokur. Rejon. z dnia 20.04.2007 r.(o odmowie przyjęcia zażalenia z dnia 04.04.2007 r.) i sprawę przesyła do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Stare Miasto do dalszego postępowania w sprawie przekroczenia uprawnień przez dyrektora Urzędu Miejskiego Wrocławia 08.06.2007 1 0

W dniu 21.05.2007 r. otrzymałem informację, że pan Rafał Hanys odchodzi ze stanowiska dyrektora Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego Wrocławia (obecnie już tam nie pracuje), natomiast sprawa stosowanego przez niego mobbingu i dyskryminacji w pracy na Wydziale Informatyki Urzędu Miejskiego Wrocławia nadal się toczy w sądach i prokuraturze.

Instruktaż dla prowadzących postępowanie sądowe bez
pełnomocnika (na dzień 19.09.2010 r.)

Pozew i Sąd I instancji

Pozew, wszczynający postępowanie sądowe, można napisać samemu (wzory w internecie). Pozew sporządzamy w 3 identycznych egzemplarzach (dotyczy to też załączników). Jeden jest dla nas, drugi dla pozwanego, a trzeci dla Sądu. Każdy egzemplarz podpisujemy. Pozew (w trzech egzemplarzach) składamy w biurze podawczym Sądu. Na jednym egzemplarzu otrzymujemy potwierdzenie złożenia pozwu w Sądzie.

Jeżeli mamy trudną sytuację materialną zwracamy się dodatkowo do Sądu z pismem o zwolnienie od kosztów Sądowych w całości ewentualnie o dodatkowe przydzielenie adwokata z urzędu na okoliczność prowadzenia sprawy (jeżeli sami nie czujemy się na siłach prowadzić postępowania od strony powoda).

Jeżeli sami postanowiliśmy prowadzić sprawę sądową (bez pełnomocnika), decydujemy się tym samym na czynny udział w postępowaniu. Sami piszemy pisma procesowe, zadajemy pytania świadkom podczas rozpraw, wnioskujemy o przesłuchanie następnych świadków, śledzimy ustawicznie tok postępowania, przeglądamy akta sprawy w Sądzie, pozyskujemy (na naszą prośbę) odpisy akt sprawy, itd. Otrzymujemy też korespondencję z Sądu. Dzięki temu mamy pełny obraz postępowania Sądowego. W razie wezwania do usunięcia błędów formalnych pozwu należy to zrobić w terminie tygodnia. Nie jest to trudne zadanie. Odpowiednie formularze do pism procesowych znajdujemy w internecie na stronie Sądu. W internecie znajdujemy też dokumenty prawne. Potrzebny jest tylko komputer z drukarką, dostęp do internetu oraz edytor tekstu (np. Word). W miarę przebiegu postępowania zbieramy doświadczenie i pewność działania.

Przebieg postępowania Sądowego ma stały schemat. W Sądzie I instancji(najczęściej jest to Sąd Rejonowy) po przeciwnych stronach stają powód i pozwany (względnie ich pełnomocnicy), przy czym powód dowodzi winę pozwanego, a pozwany broni się dowodząc bezzasadności zarzutów powoda.

Należy pamiętać, żeby przesyłać odpowiedzi na pisma z Sądu w terminie 7 dni oraz to, że nie odebranie dwukrotnego awizo z poczty z przesyłką z Sądu jest równoznaczne z odebraniem przesyłki i płynięciem terminu na odpowiedź. Przekroczenie terminu jest równoznaczne z zakończeniem sprawy bez rozstrzygnięcia i prawa do odwołania się. Sąd to bezwzględnie wykorzystuje. Przed wyjazdem na urlop przesyłamy pismo do Sądu z informacją o terminie naszej nieobecności w miejscu zamieszkania.

Podczas przebiegu postępowania w dowolnym czasie mamy prawo udać się do sądu i zażądać wglądu do akt sprawy (protokoły z przesłuchań, złożone pisma procesowe, itd.). Wynika to z prawa do jawności rozprawy dla obu ze stron postępowania. Należy mieć dowód osobisty i znać sygnaturę naszej sprawy i udać się do Kancelarii Sądu, gdzie prosimy o udostępnienie na miejscu akt sprawy. Po przejrzeniu akt sprawy spisujemy sobie datę i temat interesującego nas dokumentu, a następnie (w domu) piszemy prośbę na piśmie do Sądu o przesłanie odpisów interesujących nas dokumentów na adres domowy. Potrzebne jest to nam do sprawdzenia faktycznego przebiegu sprawy, jak i uzyskania dokumentów do ewentualnego późniejszego skierowania skargi do Strasburga.

Należy zwracać szczególną uwagę na rzetelność postępowania Sądowego i zbierać dokumentację w sprawie wszelkich nieprawidłowości w tej sprawie. W razie pojawienia się takich nieprawidłowości możemy napisać skargę do Sądu wyższej Instancji. Dopiero po wyczerpaniu wszystkich możliwych środków odwoławczych, w terminie 6 miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji Sądu możemy napisać skargę do Trybunału w Strasburgu.

Apelacja i Sąd II instancji

Po ogłoszeniu wyroku Sądu I instancji, jeżeli wyrok jest niepomyślny dla nas zwracamy się na piśmie do Sądu (termin 7 dni) z prośbą o odpis wyroku i jego uzasadnienie, a po otrzymaniu uzasadnienia piszemy sami apelację od orzeczonego wyroku do sądu II Instancji - termin 14 dni. W przypadku kiedy Sądem I instancji był Sąd Rejonowy, to Sądem II instancji jest Sąd Okręgowy, natomiast jeżeli Sądem I Instancji był Sąd Okręgowy, to Sądem II Instancji jest Sąd Apelacyjny.

Apelację adresuje się następująco: "Nazwa Sądu II Instancji, za pośrednictwem, Nazwa Sądu I Instancji". W miejsce "Nazwa Sądu ..." wpisujemy własciwą nazwę Sądu. Jeżeli nie wiemy jaki Sąd wpisać, dowiadujemy się w informacji w Sądzie. Apelację składamy w biurze podawczym Sądu I Instancji pamiętając o terminie na jej złożenie.

Sąd II instancji złożony jest z trzech sędziów i rozpatruje zasadność naszej apelacji.

Kasacja i Sąd Najwyższy

Jeżeli nasza Apelacja zostanie odrzucona wyrok staje się prawomocny i przystępujemy do procedury kasacji wyroku. Kasację wyroku adresuje się do Sądu Najwyższego za pośrednictwem Sądu II Instancji.. Na początku zwracamy się na piśmie do Sądu II instancji o odpis wyroku Apelacyjnego i jego uzasadnienie w terminie 7 dni od orzeczenia wyroku Apelacyjnego. Kasację jednak może już tylko sporządzić prawnik (taki jest obowiązek). Jeżeli nie mamy środków na prawnika zwracamy się z pismem do Sądu o przydzielenie adwokata z urzędu na okoliczność postępowania kasacyjnego.

Należy pamiętać, że w przypadku postępowania kasacyjnego, dalszy tok postępowania przejmuje adwokat i musimy być bardzo ostrożni, aby wykonał swoją pracę należycie. Ponadto pisma z Sądu w sprawie kasacyjnej przychodzą na jego adres, gdyż on nas reprezentuje w postępowaniu kasacyjnym. Jest to bardzo wrażliwy etap w naszym postępowaniu, gdyż postępowanie kasacyjne może być prowadzone nie tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Adwokat może być osobą mniej zaangażowaną w postępowanie, w związku z innymi równocześnie prowadzonymi sprawami.

Należy pamiętać, że na wniesienie ewentualnej skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu obowiązujące termin sześć miesięcy od daty podjęcia ostatniej decyzji Sądu, w związku z czym musimy śledzić sprawę kasacyjną i znać ostatnie decyzje Sądu w tej sprawie. Nie należy zbytnio liczyć na zapewnienia, że nasza sprawa idzie w dobrym kierunku, gdyż po 6 miesiącach od ostatecznej decyzji możemy wogóle stracić prawo wniesienia skargi do Trybunału. Aby się upewnić, w przypadku wątpliwości, możemy uzyskać wgląd do akt sprawy w Kancelarii Sądu.

Skarga i Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

Gdy decyzja Sądu Najwyższego jest dla nas niepomyślna lub kiedy zaistniała sytuacja, że postępowanie kasacyjne nie przebiegło jak powinno powodując, że np. nasza sprawa nie została rozpatrzona przez Sąd Najwyższy oraz wszelkie nasze późniejsze starania zawiodły, aby to naprawić, zwracamy się pismem do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (pamiętając, że termin na złożenie skargi wynosi 6 miesięcy od ostatecznej decyzji Sądu). W pismie informujemy Trybunał, iż mamy zamiar złożyć skargę w naszej sprawie i prosimy o formularz skargi oraz materiały pomocnicze (dla składającego skargę) podając również datę ostatniej decyzji Sądu w sprawie. Pismo do Trybunału piszemy w języku polskim. Pismo adresujemy następująco:

The Registrar
European Court of Human Rights
Council of Europe
F-67075 STRASBOURG CEDEX
FRANCE

Następnie wysyłamy pocztą listem poleconym do Francji z potwierdzeniem odbioru. W odpowiedzi z Trybunału otrzymujemy informację o nadaniu numeru akt sprawy związanej ze skargą, oraz zostaje podany termin na przesłanie skargi. Oprócz tego zostaje przesłany tekst Konwencji i Protokołów Dodatkowych, informacja dla skarżących, formularz skargi i informacja wyjaśniająca.

W związku z tym, że skargę możemy napisać sami, przystępujemy do jej sporządzenia. Nie jest to trudne zadanie.

Na wstępie należy pamiętać, że Trybunał nie będzie rozpatrywał kwestii, czy wyrok został wydany sprawiedliwie czy nie, lecz czy zostały złamane artykuły Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (i protokołów dodatkowych), które Polska podpisała, ratyfikowała i zobowiązała się bezwzględnie przestrzegać. Znajdują się tam następujące prawa: prawo do życia, zakaz tortur, zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej, prawo wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawo do rzetelnego procesu sądowego, zakaz karania bez podstawy prawnej, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, wolność myśli, sumienia i wyznania, wolność wyrażania opinii, wolność zgromadzeń i stowarzyszania się, prawo do zawarcia małżeństwa, prawo skutecznego środka odwoławczego, zakaz dyskryminacji i inne.

Należy również pamiętać, że aby skarga została rozpatrzona, muszą być spełnione następujące warunki formalne:

 • zostały wyczerpane wszystkie środki odwoławcze, przewidziane prawem krajowym,
 • skarga została wniesiona w ciągu 6 miesięcy od daty podjęcia ostatecznej decyzji Sądowej,
 • skarga jest podpisana (nie jest anonimowa),
 • Trybunał nie rozpatrywał jeszcze takiej skargi, z punktu widzenia faktów i orzeczeń Sądowych

Poniżej podaję link do dokumentów umożliwiających napisanie skargi (dokumenty te otrzymujemy w pierwszej odpowiedzi z Trybunału):

Dokumenty dla osób, które mają zamiar wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Link do oficjalnej strony Trybunału jest następujący:

Oficjalna strona Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Przed napisaniem skargi należy dokładnie zapoznać się z dokumentami pomocniczymi.

Nie polecam pisać skargi ręcznie na otrzymanym formularzu (chociaż nie ma przeciwskazań). Najlepiej jest ją sporządzić na komputerze, ponieważ łatwo jest wtedy poprawiać i korygować tekst skargi. Podaję przykładowy tekst formularza, który można uzupełniać i edytować w programie Word <otwórz tutaj>. Należy otworzyć dokument i zapisać go opcją: "Plik / Zapisz jako", a następnie przystąpić do edycji dokumentu.

Skargę przesyłamy drogą pocztową w formie przesyłki poleconej z potwierdzeniem odbioru na adres podany wcześniej. W przypadku popełnienia błędu formalnego związanego z treścią skargi możemy otrzymać z Trybunału zalecenie poprawienia tej skargi.

Co warto wiedzieć (na podstawie zawiadomienia
sądowego z dnia 27.11.2009 r.)

 • Niestawiennictwo stron w zasadzie nie tamuje rozpoznania sprawy
 • Sąd może w celu dokładniejszego wyjaśnienia stanu sprawy zarządzić stawienie się stron lub jednej z nich osobiście albo przez pełnomocnika
 • Jeżeli w sprawie małżeńskiej lub ze stosunków między rodzicami a dziećmi, strona wezwana do osobistego stawiennictwa nie stawi się bez usprawiedliwionych powodów sąd może ją skazać na grzywnę
 • Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić sąd o każdej zmianie miejsca swego zamieszkania.
 • W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia chyba, że nowy adres jest sądowi znany.
 • Gdy strona nie wypowie, co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd mając na uwadze wyniki całej sprawy, może fakty te uznać za przyznane
 • Gdy z przyczyn natury faktycznej lub prawnej przesłuchać można co do okoliczności spor nych jedną tylko stronę, sąd oceni, czy mimo to należy przesłuchać tę stronę, czy też dowód ten pominąć w zupełności. Sąd postąpi tak samo, gdy druga strona lub niektórzy ze współuczestników nie wstawili się na przesłuchanie stron lub odmówili zeznań.
 • Sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez inną stronę, jeżeli postępowała niesumiennie lub oczywiście niewłaściwie.

Waldemar Wietrzykowski

Zobacz też

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12