Z życia wzięte

20.08.2008

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.lanet.wroc.net

Mobbing w pracy - skarga kasacyjna • Wniesienie skargi kasacyjnej przez Powoda do Sądu Najwyższego (za pośrednictwem Sądu Okręgowego) od wyroku Sądu Okręgowego

 

Wrocław, dnia, 20.08.2008 r.

Pan Prezes
Sądu Okręgowego we Wrocławiu
ul. Sądowa 1
50-950 Wrocław

Powód:

Waldemar Wietrzykowski
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 WROCŁAW 

Pozwany:

Urząd Miejski Wrocławia
Pl. Nowy Targ 1/8
50-141 WROCŁAW

Przedmiot sprawy:

o przywrócenie do pracy i odszkodowanie

sygn. akt: VII Pa 186 / 07 (dotyczy sprawy: IV 2P 333/06)

 

Nawiązując do mojego pisma z dnia 19.08.2008 r. o nieinformowaniu mnie o faktycznym biegu postępowania sądowego przez Sąd i Pełnomocnika, w dniu 20.08.2008 r. udałem się do Pełnomocnika w celu odebrania oryginału wniosku kasacyjnego sporządzonego przez niego. Powiedział powtórnie, że wniosek kasacyjny jest rozpatrywany w Sądzie Najwyższym i żebym oczekiwał na wyrok, a to jest długa procedura trwająca od 1.5 do 2 lat i nic innego nie wie na ten temat. 

Odebrałem też od niego inne dokumenty, które wcześniej przekazałem mu w celu przygotowania wniosku. 

Według Pełnomocnika wniosek kasacyjny jest już rozpatrywany w Sądzie Najwyższym. Natomiast według akt sprawy (do których zajrzałem), wniosek pozostaje od ponad pół roku nie wysłany z powodu nie zapłacenia przez Pełnomocnika (Radcy Prawnego z urzędu) kwoty 30 zł. Jakbym otrzymał wezwanie do zapłaty tej kwoty uczyniłbym to niezwłocznie, choć wcześniej opatrzyłbym wniosek w znaczki sądowe, do czego się już przyzwyczaiłem i miałem okazję być pouczony przez panią z biura podawczego (dziwne, że Pełnomocnik - prawnik z dużym doświadczeniem - tego nie wiedział).

Ponadto, jak wynika z akt sprawy, nie dopełniono procedury sądowej, nie wzywając Pełnomocnika do usunięcia braku formalnego (brak uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 30 zł) uniemożliwiającego wysłanie wniosku o kasację tylko od razu wydano decyzję o odrzuceniu wniosku z powodu tego braku formalnego, przez co Pełnomocnik pisał do Sądu Najwyższego żalenie na tą decyzję. Pełnomocnik otrzymując takie wezwanie miałby jeszcze termin 7 dni na spokojne usunięcie tego braku, uniemożliwiającego dalszy bieg sprawy, jeżeli wcześniej taki brak spowodował. Niezachowanie tej procedury unieważnia następujące po tym fakcie wszystkie skutki prawne.

Reasumując, prosiłem Sąd, by umożliwił mi sporządzić wniosek o kasację przy pomocy przydzielonego mi z urzędu Radcę Prawnego. Zostało to zrobione. Pozostało wysłać wniosek do Sądu Najwyższego. Jak się okazuje z akt sprawy nie zostało to zrobione do dnia dzisiejszego tj. 21.08.2008 r., a ja nie byłem o tym poinformowany, ani przez Sąd ani przez Pełnomocnika. Byłem raczej uspakajany informacją uzyskiwaną od Pełnomocnika (że wniosek został wysłany), aby uśpić moją czujność. 

Niniejszym przesyłam więc w załączniku cztery odpisy wniosku kasacyjnego (otrzymanego od Pełnomocnika) wraz z opłatą 30 zł, celem wysłania go do Sądu Najwyższego i dopełnienia tego, co nie zostało zrobione oraz przerwania ciągu niezrozumiałych dla mnie czynności towarzyszących sprawie i zupełnie odbiegających od istoty sprawy oraz odbywających się poza moją wiedzą.

Zwracam się też z prośbą, aby wszelką korespondencję kierować na mój adres (adres Powoda), abym w ten sposób był właściwie informowany o toku postępowania sądowego, w celu wyeliminowania tego, co było dotychczas. 

Waldemar Wietrzykowski

Załączniki

  1. Cztery odpisy skargi kasacyjnej celem przesłania jej do Sądu Najwyższego wraz z opłatą 30 zł. <<treść skargi kasacyjnej>>

 

<  1  2  3  4  5 


Zobacz też

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12