Z życia wzięte

21.07.2006

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Mobbing w pracy. Pismo procesowe 1 str 1

 

Wrocław, dnia 21.07.2006 r.
Waldemar Wietrzykowski
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Wydział IV Pracy
ul. Podwale 30
50-950 Wrocław

sygn. akt. IV 2P 333/06


Powód: Waldemar Wietrzykowski, ul. Jabłeczna 38/1, 50-539 Wrocław

Pozwany: Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław

Przedmiot sprawy: odszkodowanie z tytułu przeciwdziałania stosowaniu mobbingu w pracy oraz o powrót do pracy.

Ustosunkowanie się do odpowiedzi pozwanego z dnia 07.07.2006 r.

Wysoki Sądzie,

Po analizie odpowiedzi Pozwanego stwierdzam, że Pozwany nie odniósł się skutecznie do zarzutów postawionych w pozwie, a dołączone przez niego dowody na oddalenie moich zarzutów, nie tylko ich nie oddalają, ale dodatkowo Pozwanego obciążają. Pozwany, w odpowiedzi na Pozew, jedynie zaprzecza moim twierdzeniom w formie (gołosłowne, bezpodstawne, nieprawdziwe, niczym nie poparte, chybione, nie poparte żadnym materiałem dowodowym) pomimo tego, że nie dysponuje odpowiednim materiałem dowodowym i nie zważa na to, że do Pozwu dołączyłem już stosowne materiały dowodowe. Wpływa to na nieskuteczność obrony Pozwanego, a jedynym jego celem jest przedłużanie procesu sądowego. 

W związku z powyższych wnoszę o:

1. podtrzymanie powództwa w całości i odrzucenie, również w całości uzasadnienia Pozwanego.

2. uzupełnienie oskarżenia w pozwie o wątek spowodowania szkody z powodu nie stosowania przez Pozwanego ważnego Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Informatyki

3. zakończenie postępowania sądowego (na skutek nie przedstawienia przez Pozwanego żadnych dowodów) i nałożenie na Pozwanego odszkodowania na rzecz Powoda w wysokości określonej w pozwie za nie przeciwdziałanie mobbingowi w pracy oraz nie stosowania obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego w procesie pracy, w tym nie ustalenia zakresu obowiązków na stanowiskach pracy. 

4. W przypadku zaskutkowania pkt 3 przywrócenie Powoda do pracy zgodnie z jego kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, to znaczy. do Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego Wrocławia. 

5. w przypadku zaskutkowania pkt 3 nałożenie na Pozwanego obowiązku prawidłowego zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Informatyki Pozwanego (z podaniem daty zatwierdzenia) 

6. w przypadku zaskutkowania pkt 3 wyrównanie Powodowi zaległych poborów i świadczeń za okres od 01.05.2006 r. 

7. w przypadku zaskutkowania pkt 3 unieważnienie zwolnień i przeszeregowań pracowników Wydziału Informatyki dokonanych od roku 2003 oraz nakazanie Pozwanemu wypłaty stosownych odszkodowań . 

8. zamrożenie przesłanych materiałów dowodowych, czyli nie dopuszczenie do dokonania manipulacji w postaci ich zmiany (np. w przypadku, gdy Pozwany uznałby, że dysponuje kopią dokumentu dowodowego, bardziej obowiązującego lub autentycznego).

9. skierowanie w trybie pilnym zgromadzonych w tym postępowaniu materiałów dowodowych oraz pism procesowych w postaci doniesienia do Prokuratury

W przypadku nie zaskutkowania punktu 3 wnoszę dodatkowo o:

10. wyznaczenie ostatecznego terminu Pozwanemu na udzielenie odpowiedzi tj. 7 dni 

11. dostarczenie Sądowi przez Pozwanego drugiej kopii podpisanego przez Powoda oświadczenia, że w dniu określonym w tym oświadczeniu zapoznał się z Regulaminem Organizacyjnym WIN i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

12. dostarczenie Sądowi przez Pozwanego drugiej kopii podpisanego przez Powoda oświadczenia, że zgadza się na pracę na stanowisku w Dziale Systemów Komunikacyjnych i że zapoznał się z nowym zakresem obowiązków w dniu 01.08.2003. 

13. dostarczenie Sądowi przez Pozwanego dokumentów Powoda przesłanych przez niego do komisji antymobbingowej.

14. przesłanie wykazu przydziałów konkretnych osób do poszczególnych etatów w Działach Wydziału Informatyki z podaniem rodzaju stosunku pracy, jakie te osoby zawarły w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Wnoszę o sporządzenie takich wykazów dla 01.01.2003, 01.01.2004, 01.01.2005 i 01.01.2006.

15. dostarczenie Sądowi przez Pozwanego wykazu zmian w Regulaminie Organizacyjnym Wydziału Informatyki dokonanych od 2003 r., z zastosowaniem rygoru odpowiedzialności karnej, za składanie nieprawdy,

16. przesłuchanie kolejnych świadków

· Pan Eugeniusz Kondrat – pracownik MOPS
· Pan Bogdan Grzyb – pracownik MOPS
· Pani Małgorzatę Szuplak – pracownik MOPS
· Pani Ela Felińczak (bądź Feliczak) – pracownik MOPS
· Pani Katarzyna Mielczarek – pracownik UMW 
· Pani Irena Pietrzyk - pracownik UMW 

Wprowadzenie

Po zapoznaniu się z uzasadnieniem pozwanego zawartym w odpowiedzi i dołączonymi dowodami stwierdzam, że są zbyt słabe na odrzucenie chociażby jednego z zarzutów jakie postawiłem Pozwanemu w pozwie, tym bardziej, że pozwany miał dużo czasu (36 dni) na spokojne zapoznanie się ze sprawą i na przygotowanie kontr argumentów i dowodów.

Odpowiedz Pozwanego pozwolę sobie przedstawić w sposób następujący: 10 stron odpowiedzi, 14 stron Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Informatyki (z datą opracowania, ale bez daty zatwierdzenia, a więc zgodnie z § 21 tego regulaminu, jest nieważny), 7 stron wniosków Komisji Antymobbingowej - niezgodnych z prawomocnym wyrokiem Sądu z 27.02.2006 r., 17 stron protokołu z rozmów Komisji (bez podpisów wszystkich stron, a więc zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 2 maja 2005 r. § 4 pkt. 6 protokół jest nieważny), 7 wydruków komputerowych (potwierdzających, że otrzymałem nagrody i dodatki, ale pomijających okres, kiedy mi je zabrano) i kopia e-mail (od niezależnego konsultanta do spraw ZPC Pana Piotra Klaga , który napisał, że nawet teraz jest pod wrażeniem, tak dobrze opracowanego przeze mnie ZPC. Tą odpowiedzią, Pozwany wnosi o oddalenie mojego powództwa w całości (składającego się z 16 stron pozwu i 312 stron materiałów dowodowych) z zasądzeniem mnie na kwotę w wysokości 3.600 zł. 

Już po pierwszym przeczytaniu odniosłem wrażenie, że osoba przygotowująca tą odpowiedź w ogóle nie orientuje się w roli jaką pełni Urząd Miejski Wrocławia. Nie zna aspektów jego organizacji, prowadzonych w nim prac. Nie zna też stosowanych w odpowiedzi pojęć informatycznych. Nie dziwię się temu jednak, gdyż pozwany zasięgnął porady prawnej u prawników poza Urzędu. Odpowiedź zawiera wiele błędów merytorycznych, które utrudniały mi analizę twierdzeń Pozwanego, w celu odniesienia się do nich oraz fatalnych wpadek. Zauważyłem żadną wartość dowodową dla Pozwanego i ogromną wartość dowodową dla Powoda.

Uzasadnienie ogólne

Na wstępie chciałbym powiedzieć, że wnioski Komisji Antymobbingowej, na które pozwany często się powołuje w swoim uzasadnieniu, nie mają wartości dowodowej. [dowód] Protokoły przesłuchań nigdy nie były napisane w mojej obecności, nigdy nie widziałem ich na oczy i nigdy ich nie podpisywałem. Do mojego pozwu już dołączyłem kopię pisma ([dowód]: w załączniku 21), które wszczęło bieg sprawy postępowania antymobbingowego w Urzędzie Miejskim Wrocławia. W piśmie tym wyszczególniłem materiały dowodowe, jakie dostarczyłem Komisji, a których pozwany do uzasadnienia odpowiedzi na pozew nie dołączył, uznając je widocznie jako kłopotliwe (dla siebie) w dalszym przebiegu sprawy. Wnioski komisji są sprzeczne [dowód] z prawomocnym wyrokiem Sądu 27.02.2006. Wnioski Komisji zostały napisane w dniu 05.10.2005 r. ([dowód] kopia pisma z wnioskami w załączniku do odpowiedzi Pozwanego), a więc dwa dni po ogłoszeniu udzielenia mi kary upomnienia przez dyrektora Rafała Hanysa na spotkaniu w dniu 03.10.2005 r. i to w obecności członków komisji. Dyrektor przedstawił mi wówczas powody tego upomnienia, które później zostały przepisane do wniosków Komisji ([dowód] już pisałem o tym w pozwie do tej sprawy). Dotyczyło to między innymi nieprzestrzegania ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, nieprzestrzeganie kolejnych i wielokrotnych terminów realizacji prac ustalanych przez przełożonych, itd. [dowód] (zał. 33 do pozwu)”. Komisja oparła się więc na zarzutach stawianych mi w karze upomnienia. Pomimo przegranej sprawy sądowej pozwany nadal ciągle i natarczywie zarzuca mi niedotrzymywanie terminów, złą organizację pracy, itd. powołując się teraz na wnioski Komisji, stawiając ją ponad prawomocnym wyrokiem Sądu. Sprawę stawianych mi zarzutów poruszano już na czterech rozprawach Sądowych , wiele pism procesowych zostało napisanych, wiele dowodów dostarczono i przesłuchano świadków: Pana Rafała Hanysa Dyrektora Wydziału Informatyki, Pana Ireneusza Białobrzeskiego kierownika Działu Aplikacji Wydziału Informatyki i Panią Barbarę Szydłowską zastępcę dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Prawnego – kierownika Zespołu ISO. Do końca pełnienia mojego stosunku pracy w UMW Pozwany nie dostosował się do wyroku sądu (z dnia 27 lutego 2006 r ) i nie wymazał mi z akt nałożonej kary upomnienia oraz nie powiadomił o tym oddzielnym pismem Napisał jedynie, że usunięcie kary z akt osobowym nastąpi po ich zwrocie z sądu pracy [dowód] (zał. 48 do pozwu). Zastanawiałem się, dlaczego moje akta osobowe, tak długo przebywały w Sądzie, jeszcze w dniu 10.04.2006 [dowód] (zał. 48. do pozwu). W dniu 27 lutym 2006 r. pełnomocnik reprezentujący pozwanego (w osobie Pani Szyszki) był przy ogłaszaniu wyroku i jeżeli Pozwany nie zamierzał zgłaszać odwołania od wyroku, to nic nie stało na przeszkodzie, aby skreślić mi karę w moich aktach, a następnie powiadomić mnie o tym. W ten sposób przynajmniej mógłby mi wynagrodzić wiele przykrości, jakich doznałem z jego strony (do tej pory nikt mnie nie przeprosił). Pozwany nadal jednak, jak się przekonuję, stara się uważać wyrok sądowy za niebyły. Jeżeli Pozwany nie zgadzał się z wyrokiem Sądu, mógł wnieść odwołanie od wyroku w ustawowym terminie (takie pouczenie pełnomocnik od Wysokiego Sądu otrzymał). Chciałem przypomnieć, że przy ogłaszaniu wyroku Wysoki Sąd reprezentowany przez Sędziego Panią Anetę Talagę, ławników: Elżbietę Grzyb i Piotra Bednarza, protokolantkę Panią Annę Marczak i przedstawiciela Pozwanego Panią Szyszka, po rozpatrzeniu dużej ilości materiałów dowodowych dotyczących mojej pracy, uchylił mi nałożoną przez Pozwanego karę upomnienia w dniu 06.10.2005 ([dowód]: załącznik 41 do pozwu) oraz wyraził uznanie i podziw za wielkość pracy włożonej dla Urzędu Miejskiego Wrocławia, o czym już napisałem w pozwie do tej sprawy. Wszystkie zarzuty stawiane mi przez Pozwanego uznał za bezpodstawne np. zła organizacja pracy, nieskorzystanie z bezpośredniego kontaktu z przełożonymi, nieterminowość itd. (dostarczyłem szereg dowodów na podważenie stawianych mi zarzutów przez Pozwanego). Nie będziemy od nowa przecież prowadzili już byłej sprawy sądowej, która została zakończona prawomocnym wyrokiem. Zgodnie z powyższym wnioski Komisji Antymobbingowej nie stanowią wartości dowodowej, a stanowią ją moje materiały dowodowe dostarczone do Komisji, które stały się powodem potraktowania mojej sprawy przez Prezydenta Wrocławia na poważnie. W związku z faktem, że wyrok sądowy ma większą moc, niż wnioski komisji w tej samej sprawie, wnoszę o oddalenie wniosków komisji i dodanie do sprawy materiałów dowodowych przesłanych przeze mnie do komisji, będących w posiadaniu Pozwanego.

 

<  1  2  3  4


Zobacz też

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12