Z życia wzięte

9.11.2006

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.lanet.wroc.net

Mobbing w pracy. Pismo procesowe 10

 


Wrocław, dnia 09.11.2006 r.

Waldemar Wietrzykowski
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Wydział IV Pracy

ul. Podwale 30
50-950 Wrocław

sygn. akt. IV 2P 333/06

Powód: Waldemar Wietrzykowski, ul. Jabłeczna 38/1, 50-539 Wrocław

Pozwany: Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław

Przedmiot sprawy: odszkodowanie z tytułu przeciwdziałania stosowaniu mobbingu w pracy oraz o powrót do pracy.

 

Prośba o wyrok

W niniejszym postępowaniu sądowych były napisane przez Powoda i Pozwanego następujące pisma procesowe. 

LpDokumentz dniastronzałączników
1. Pozew o odszkodowanie z tytułu przeciwdziałania stosowania mobbingu w pracy oraz o powrót do pracy (Sygn.akt IV 2P 333/06)  (razem: 320 stron)  23.04.2006 1657
2 Pismo procesowe Pozwanego. Odpowiedź na pozew. 07.07.2006 1015
3 Pismo procesowe Powoda. Ustosunkowanie się do pisma z dnia 07.07.2006 r. 21.07.2006 249
4 Pismo procesowe Powoda. Uzupełnienie do [3]  30.07.2006 615
5 Pismo procesowe Pozwanego Ustosunkowanie się do pisma z dnia 21.07.2006 r. 21.08.2006 180
6 Pismo procesowe Pozwanego. Uzupełnienie do [5]  22.08.2006 16
7 Pismo procesowe Powoda. Ustosunkowanie się do pisma z dnia 21.08.2006 r. 04.09.2006 442
8 Pismo procesowe Pozwanego. Ustosunkowanie się do pisma z dnia 04.09.2006 r. 15.09.2006 41
9 Pismo procesowe Powoda. Prośba o dostarczenie przez Pozwanego dodatkowych dokumentów (kopia CV, kopia świadectw pracy, kopia dyplomów ukończenia studiów, dotyczących pana Rafała Hanysa  oraz kopia płyty CD nagrań świadków przed komisją antymobbingową) 12.10.2006 20
10 Pismo procesowe Powoda. Ustosunkowanie się do spisanych przez Pozwanego zeznań świadków przed komisją antymobbingową z czerwca i lipca 2005 r. 23.10.2006 932
11 Pismo procesowe Powoda. Ustosunkowanie się do pisma z 15.09.2006 r. 31.10.2006 160
12 Pismo procesowe Powoda. Ustosunkowanie się do zarzutu nie dopełnienia formalności w Dziale Personalnym  05.11.2006 50
13 Pismo procesowe Powoda. Ustosunkowanie się do odmowy dostarczenia przez Pozwanego dodatkowych dokumentów określonych w piśmie z dnia 12.10.2006 r.
06.11.2006 42
14 Pismo procesowe Powoda. Dotyczy manipulacji, utajniania i świadczenia nieprawdy przez Pozwanego w postępowaniu sądowym.
08.11.2006 712
15 Pismo procesowe Powoda. Prośba o wyrok 09.11.2006 30
 

Podsumowanie

   
 Razem (Powód): 22099
 Razem (Pozwany): 3322

 

Wysoki Sądzie. Na mój Pozew z dnia 23.04.2006 (16 stron, 57 załączników) oraz na moje pisma procesowe (204 stron, 42 załączniki) Pozwany odpowiedział pismami procesowymi (33 stron, 22 załączniki). Pod koniec Pozwany nie reagował już na moje pisma procesowe. Był to jedynie monolog z mojej strony (jak widać z powyższej tabeli).

Pragnę poinformować, iż skorzystałem prawie ze wszystkich załączników Pozwanego do udowodnienia swojej racji przeciwko niemu. Pozwany miał możliwość, lecz nie oddalił żadnego mojego dowodu, faktu i stwierdzenia zawartych w moim pozwie i pismach procesowych. 

Wykazałem mobbing, jaki był stosowany wobec mojej osoby ze strony pana Hanysa i działania zmierzające do podstępnego i niezawinionego z mojej strony zwolnienia mnie z pracy.

W toku postępowania sądowego udowodniłem Pozwanemu, że na Wydziale Informatyki, nagminnie łamano prawo. Udowodniłem też, iż Pozwany nie prowadził skutecznych metod zwalczania mobbingu poprzez powołaną do tego celu komisję antymobbingową.

Kierując się powyższym, oraz całym procesem dowodowym, a także wyczerpaniem się skutecznej argumentacji dowodowej Powoda i stosowaniem przez niego już praktyk manipulacji, zakłamania, i utajniania proszę Wysokiego Sądu o zakończenie postępowania sądowego i uznanie Pozwanego winnym zarzucanym mu w pozwie i pismach procesowych czynów w całości i nałożenia na Pozwanego obowiązku bezzwłocznego, bezwarunkowego i bezterminowego wypłacenia mi odszkodowania w pełnym wymiarze (jak w Pozwie) oraz uchylenia zwolnienia mnie z pracy, podobnie jak uchylono mi Wyrokiem Sądu karę upomnienia. 

Stwierdzam, iż w wyniku postępowania Pozwanego zostały naruszone artykuły kodeksu pracy: 

1. Pozwany nie zaznajamiał pracowników z zakresem obowiązków na stanowiskach pracy oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Został złamany Art. 94 pkt 1 kp

2. Pozwany nie organizował pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie przez pracowników ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy. Został złamany. Art. 94 pkt 2 kp,

3. Pozwany nie organizował pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości w pracy w postaci przydzielenia pracowników na nieodpowiednie stanowiska z zakresem obowiązków niezgodnym z doświadczeniem i praktyką zawodową Art. 94 pkt 2a kp,

4. Pozwany nie przeciwdziałał dyskryminacji w zatrudnieniu w postaci nierównego traktowania pracowników. Został złamany Art. 94 pkt 2a kp,

5. Pozwany nie ułatwiał pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Został złamany Art. 94 pkt 6 kp,

6. Pozwany nie stosował obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy, Został złamany Art. 94 pkt 9 kp

7. Pozwany nie prowadził dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Został złamany Art. 94 pkt 9a kp,

8. Pozwany nie kształtował zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy . Art. 94 pkt 10 kp,

9. Pozwany nie udostępniał pracownikom Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Informatyki. Został złamany Art. 941

10. Pozwany wykazał zaniedbania w realizacji polityki antymobbingowej. Został złamany Art. 943 § 1

11. Pozwany nie przestrzegał Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego Wrocławia.

12. Doszło do mobbingu w pracy określonego w Art. 943 § 2

Ponadto proszę Wysoki Sąd o:

1. nałożenie na Pozwanego bezzwłocznego, bezwarunkowego i bezterminowego obowiązku przywrócenia mnie do pracy w Wydziale Informatyki Urzędu Miejskiego Wrocławia na utracone stanowisko pracy, zgodnie z moim doświadczeniem i dotychczasową praktyką zawodową, z unormowaną tym razem organizacją pracy Sekcji i Działów Wydziału Informatyki oraz bezzwłocznego, bezwarunkowego i bezterminowego obowiązku wyrównania mi utraconych poborów i należnych świadczeń od 1.05.2006 r.

2. nałożenie na Pozwanego bezzwłocznego, bezwarunkowego i bezterminowego obowiązku uporządkowania moich akt osobowych i uwzględnienia brakujących dokumentów (orzeczenie Wyroku Sądu uchylające karę upomnienia).

3. nałożenie na Pozwanego bezwarunkowego obowiązku poprawienia polityki antymobbingowej w pracy 

4. nałożenie na Pozwanego bezzwłocznego, bezwarunkowego i bezterminowego obowiązku sprawdzenia zasadności zwolnień pracowników z pracy z Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego Wrocławia za okres 2003 – 2006. 

5. nałożenie na Pozwanego bezzwłocznego, bezwarunkowego i bezterminowego obowiązku wskazania winnych nieprzestrzegania Regulaminu Organizacyjnego na Wydziale Informatyki oraz realizacji polityki antymobbingowej i wyciągnięcia tym osobom odpowiednich konsekwencji służbowych.

mgr inż. Waldemar Wietrzykowski 

 


Zobacz też

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12