Z życia wzięte

14.01.2007

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.lanet.wroc.net

Mobbing w pracy. Pismo procesowe 14 str 4

 

Komentarz do pisma

W związku z faktem, iż Strona Pozwana w piśmie procesowym z dnia 06.12.2006 r wyraziła pogląd, iż nie miałem zgody przełożonych na rozwój programu do obiegu dokumentów o nazwie  "PismaSQL" (będący treścią mojej pracy) i tym samym po raz kolejny  już oskarżyła mnie  niesprawiedliwe przed sądem, przedstawiam treść mojego pisma procesowego z dnia 14.01.2007 r. (liczące z załącznikami 558 stron) z niepodważalnymi dowodami mojej niewinności, aby pokazać, jakie jest prawdziwe oblicze Strony Pozwanej, która walczy ze mną poprzez zafałszowanie faktów, oszczerstwa, pomówienia i pomniejszenia efektów mojej pracy. W treści opisów załączników widać, jak wielki ogrom pracy włożyłem w ten projekt "PismaSQL", który zagrażał komercyjnego, równorzędnemu projektowi, zakupionemu w drodze przetargu.. Obecnie Urząd korzysta z projektu PismaSQL (od 2003 do 2007) do obsługi obiegu dokumentów we wszystkich sekretariatach Urzędu, a jego autorowi podziękował usunięciem go z pracy za to, że bardzo źle pracował - w mniemaniu jego dyrektora i potrafił dzięki temu stworzyć i wdrożyć ten wspaniały system w Urzędzie. Natomiasta równorzędny komercyjny system nabyty z przetagru przez dyrektora, zespół fachowców z firmy przetargowej, nie potrafi uruchomić do tej pory (na podstawie informacji publicznej z dnia 26.02.2007 r. Urzędu Miejskiego Wrocławia, o wydatkach i rozwoju informatyki za okres 2003-2006).      


Szczegóły dotyczące załącznika nr 1 

3.Zlecenie z zespołu ISO dotyczące programu PismaSQL.

 

Lp

Data pisma

Od kogo

Do kogo

Treść pisma

 

1

09.12.2004

(str. 219)

Pełnomocnik Prezydenta ds. Systemów Zarządzania Jakością

Karta zgłoszenia działania usprawniającego.

Data zgłoszenia: 03.12.2006 r.

Modyfikacja programu PismaSQL polegałaby na dodaniu w istniejącym programie pól umożliwiających identyfikację poczty na “Wyjściu”. Powyższe pozwoliłoby na opracowanie Kwerendy pism w skali całej organizacji, skutkując możliwością wprowadzenia elektronicznej sprawozdawczości i odpowiednich zapisów w tabeli organizacji

2

09.12.2004

(str. 221)

Wydział Organizacyjny i Prawny

Do: Rafał Hanys

Dot. automatyzacji czynności ustalania wskaźników obsługi klienta

W nawiązaniu do funkcjonującego obecnie w sekretariatach Urzędu Miejskiego programu “PismaSQL uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na udział pracowników Wydziału Informatyki w czynnościach modyfikacyjnych programu j.w. Zasady i zakres modyfikacji zawarte są w załącznikach do pismach.

Adnotacja. Proszę o realizację.

3

07.03.2005

(str. 223)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Barbara Szydłowska

DW: Rafał Hanys

Stan prac wykonanych w zakresie modyfikacji systemu rejestracji korespondencji (PismaSQL) z celu zautomatyzowania czynności ustalania wskaźników obsługi klienta.

Uwaga! Do pisma została dołączona notatka służbowa

4

04.03.2005

(str. 225)

Notatka dołączona do wyżej wymienionego pisma

Notatka służbowa.

Dot. Projektu – modyfikacja zastosowanego w UMW systemu rejestracji korespondencji (PismaSQL) w celu zautomatyzowania czynności ustalania wskaźników obsługi klienta.

4.Szkolenia pracowników sekretariatów w zakresie obsługi wersji programu PismaSQL zaproponowanej przez zespół ISO

 

Lp

Data pisma

Od kogo

Do kogo

Treść pisma

 

1

14.11.2005

(str. 235)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

“Pani Dyrektor Szydłowska prosi o krótki instruktaż dla: Agnieszki Beli, Biany Smolarkiewicz, Piotra Okulowskiego oraz Krzysztofa Złocha, w jaki sposób można wykonać raporty ze spójnego obiegu kancelaryjnego (pismaSQL), na którym zależało ISO

2

16.11.2005

(str. 237)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

Dyrektor wczoraj przekazał mi informację, że jednak niezbędne jest przeprowadzenie szkoleń wyjaśniających w sprawie wprowadzenia jednolitości numeracji (do porządkowania obiegu dokumentów) w systemie PismaSQL”

3

21.11.2005

(str. 239)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Ireneusz Białobrzeski

“Napisałem instruktaż obsługi numeru jednolitego (do porządkowania obiegu dokumentów) w programie PismaSQL dla użytkowników”

4

08.12.2005

(str. 241)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

“Dyrektor cały czas ma uwagi dotyczące tego, że nie zostały zorganizowane szkolenia z nowej wersji aplikacji PismaSQL, która zawiera w sobie jednolitą numerację (do porządkowania obiegu dokumentów) oraz elektroniczne, wewnętrzne przekazywanie kart między Wydziałami (w ramach obiegu dokumentów).

Zaproś kluczowych użytkowników na takie szkolenia/ prezentacje nowej wersji aplikacji (PismaSQL).

5

08.12.2005

(str. 241)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Ireneusz Białobrzeski

Propozycja terminarzu szkoleń na temat jednolitej numeracji (porządkującej obieg dokumentów) i elektronicznego przesyłania kart między wydziałami w aplikacji PismaSQL.

6

12.12.2005

(str. 243)

Ireneusz Białobrzeski

Do: Waldemar Wietrzykowski

“Zaproś jeszcze na dzień 19.12.05 w godz. 13:30 – 15:00 na szkolenie z zakresu nowych funkcjonalności aplikacji PismaSQL (tutaj lista zaproszonych osób z zespołu ISO) oraz kogoś od Pełnomocnika Prezydenta d.s. Systemu Zarządzania Jakością ISO.

7

12.12.2005

(str. 245)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Agnieszka Maćko

Zaproszenie przesłane do jednej z osób zaproszonej na szkolenia.

“Zapraszam do udziału w szkoleniu na temat jednolitej numeracji (do porządkowania obiegu dokumentów) i elektronicznego przesyłania kart między wydziałami realizowanego w aplikacji PismaSQL”

8

14.12.2005

(str. 247)

Waldemar Wietrzykowski

Materiały szkoleniowe

Część I – Informacje podstawowe dotyczące systemu PismaSQL

9

14.12.2005

(str. 271)

Waldemar Wietrzykowski

Materiały szkoleniowe

Część II – Jednolita numeracja i śledzenie obiegu dokumentów w systemie PismaSQL

10

15.12.2005

19.12.2005

(str. 277 – 287)

Lista obecności na szkoleniu przedstawicieli Wydziałów Urzędu Miejskiego

Dotyczy szkolenia z zakresu jednolitej numeracji do porządkowania obiegu dokumentów i elektronicznego przesyłania kart między wydziałami realizowanego w systemie PismaSQL.

Uwaga! Na wydruku nastąpiła pomyłka w dacie szkolenia (nie listopad lecz grudzień 2005)

5.Projekt pisma okólnego Prezydenta Wrocławia dotyczącego programu PismaSQL sporządzony przez zespół ISO

 

Lp

Data pisma

Od kogo

Do kogo

Treść pisma

 

1

20.12.2005

(str. 289)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Agnieszki Maćko

Uwagi dotyczące projektu pisma okólnego nakładającego obowiązek stosowania programu komputerowego PismaSQL w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

2

12.2005

(str. 291)

Projekt pisma okólnego Prezydenta Wrocławia z grudnia 2005 r.

Paragraf 2. Pkt. 1. Obowiązek stosowania programu komputerowego PismaSQL spoczywa na wszystkich sekretariatach lub kancelariach (jeżeli zostały wyodrębnione) komórek organizacyjnych Urzędu.

3

04.01.2006

(str. 293)

Agnieszka Maćko

Do: Ireneusz Białobrzeski,

Waldemar Wietrzykowski, Barbara Szydłowska

“W nawiązaniu do dzisiejszego spotkania przesyłam w załączeniu projekt pisma okólnego z poprawkami.”

4

04.01.2004

(str. 293)

Waldemar Wietrzykowski

Do: Agnieszka Maćko

“Dziękuję za przesłanie projektu pisma okólnego z poprawkami”

5

01.2006

(str. 295)

Projekt pisma okólnego Prezydenta Wrocławia ze stycznia 2006 r.

Paragraf 2. Pkt. 1. Obowiązek stosowania programu komputerowego PismaSQL spoczywa na wszystkich sekretariatach lub kancelariach (jeżeli zostały wyodrębnione) komórek organizacyjnych Urzędu.

6.Ustalenia przetargowe na system obiegu dokumentów z20.06.2006 r. (przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO) – str 299

W pozycji: Specyfika Funkcjonalna (Obieg Spraw i Pism) na str. 19 specyfikacji przetargu

  • Aplikacja zastąpi aktualnie użytkowany przez Zamawiającego system PismaSQL
  • Wykonawcy zostanie przekazana kompletna dokumentacja systemu PismaSQL – użytkownika i administracyjna
  • Do nowej aplikacji zostaną przeniesione dane zgromadzone w poprzednim systemie lub też aplikacja zapewni dostęp do nich poprzez ten sam interfejs
  • Zaimplementowanie całej “starej” funkcjonalności systemu PismaSQL w nowej aplikacji nie jest niezbędne.

7.Notatka służbowa informująca nowego dyrektora o wykonaniu nowej wersji programu do obsługi sekretariatów Urzędu Miejskiego Wrocławia o nazwie PismaSQL.

 

Lp

Data pisma

Od kogo

Do kogo

Treść pisma

 

1

26.09.2003

(str. 309)

Waldemar Wietrzykowski

Do rąk własnych dyrektora Rafała Hanysa za pośrednictwem pana Jacka Kiliana – kierownika Działu Projektowania i Programowania

Sprawozdanie z prac końcowych nad programem komputerowym “Pisma”.

Uwaga! Ze względu na to, że program obsługiwał bazę danych mySQL, zmienił nazwę na PismaSQL. Później do programu zostało dołączonych wiele innych zintegrowanych z nim programów tworząc system PismaSQL)

2

30.09.2003

(str. 321)

Waldemar Wietrzykowski

Do wszystkich sekretariatów

Informacja dotycząca nowej, wielostanowiskowej wersji komputerowego programu “Pisma”.

Uwaga! Ze względu na to, że program ten obsługiwał bazę danych mySQL zmienił nazwę na PismaSQL.

3

05.01.2004

(str. 323)

Ulotka informacyjna do użytku wewnętrznego

Porównanie aktualnie używanego programu w Urzędzie o nazwie Pisma ver 7.30 z nową wersją programu Pisma ver 8.00 o nazwie PismaSQL.

4

17.03.2004

(str. 325)

Waldemar Wietrzykowski

Do rąk własnych pana Ireneusza Białobrzeskiego

Notatka służbowa z zakończenia prac nad “miesięcznym zestawieniem ilości korespondencji w programie “PismaSQL”.

8.Informacje dotyczące mojej osoby jakie kazał przygotować mi Dyrektor Rafał Hanys w marcu 2004 podczas reorganizacji Wydziału Informatyki – str. 327

  • Załącznik nr 1. Zakres szczegółowych obowiązków – str. 329
  • Załącznik nr 2. Poprzednie stanowisko i zakres obowiązków – str. 331
  • Załącznik nr 3. Dotychczasowy przebieg kariery zawodowej – str. 333
  • Załącznik nr 4. Referencje i opinie - 343

9.Pismo do dyrektora z prośbą o przydzielenie mi prac programistycznych, a nie technicznych jakie mi przydzielił, na podstawie przesłanych mu informacji o pracowniku (pkt.3).

 

Lp

Data pisma

Od kogo

Do kogo

Treść pisma

 

1

20.03.2004

(str. 347)

Waldemar Wietrzykowski

Do rąk własnych dyrektora Rafała Hanysa

Prośba o zmianę przydziału do sekcji wsparcia technicznego użytkowników na sekcję zajmującą się pracami programistycznych, którymi się zajmowałem w poprzednim Dziale Projektowania i Programowania w celu kontynuacji rozpoczętych tam prac.

10.Rejestr prac dotyczących aplikacji PismaSQL na lata 2004, 2005 – str. 353

 

Waldemar Wietrzykowski

 

<  1  2  3  4


Zobacz też

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12