Z życia wzięte

30.07.2006

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Mobbing w pracy. Pismo procesowe 2 str 1

 


Wrocław, dnia 30.07.2006 r.
Waldemar Wietrzykowski
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Wydział IV Pracy
ul. Podwale 30
50-950 Wrocław

sygn. akt. IV 2P 333/06


Powód: Waldemar Wietrzykowski, ul. Jabłeczna 38/1, 50-539 Wrocław

Pozwany: Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław

Przedmiot sprawy: odszkodowanie z tytułu przeciwdziałania stosowaniu mobbingu w pracy oraz o powrót do pracy.

Uzupełnienie

do mojego ustosunkowania się z dnia 21.07.2006 r.
do odpowiedzi Pozwanego z dnia 07.07.2006 r.

Wysoki Sądzie,

W swoim ustosunkowaniu się do odpowiedzi Pozwanego z dnia 07.07.2006 r. musiałem odnieść się do każdego z elementów tej odpowiedzi ponieważ, jeżeli bym tego nie zrobił, to Pozwany uważałby, że zgodziłem się z nim, w myśl “ skoro Powód nie zaprzeczył, to oznacza, że się zgodził z twierdzeniami Pozwanego i jest to prawda (sposób na obronę Pozwanego bez podania żadnego skutecznego dowodu swoich twierdzeń).
Ze względów czasowych nie mogłem rozwinąć szczegółowo niektórych elementów zawartych w odpowiedzi pozwanego. Jednakże znalezienie dodatkowych dowodów skłoniło mnie do zapisania niniejszego uzupełnienia. Dowody te ujawniają główne motywy Pozwanego na mobbingowanie mnie w pracy, aż do utraty mojego stanowiska. 

Na wstępie chciałem przytoczyć niektóre elementy z Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Informatyki (RO), jaki od pozwanego otrzymałem:

§ 4 - Wydział realizuje zadania z zakresu
1. budowy, wdrażania, rozwoju i eksploatacji systemów informatycznych
2. budowy i wrażania skutecznego elektronicznego systemu informacji wewnętrznej Miasta (w RO punkt 2 powtórzony)

§ 5 – Zasady wykonywania funkcji kierowniczych:
2. Dyrektor realizuje swoje kompetencji przy pomocy kierowników i głównych specjalistów.

§ 8 – do zadań kierowników i głównych specjalistów należy:
2. projektowanie, programowanie, modernizacja i wdrażanie systemów informatycznych zwiększających sprawność i efektywność działalności Urzędu, w oparciu o materiały dostarczane przez zainteresowaną komórkę organizacyjną.

A co było robione od 2003 r?
Po pierwsze zostali usunięci specjaliści-programiści z Wydziału Informatyki, aby uniemożliwić realizację zadań Wydziału Informatyki wskazanych w RO (projektowanie, programowanie, modernizacja systemów informatycznych), natomiast proces projektowania i programowania w ramach Wydziału Informatyki zastąpiły (nabywane drogą przetargów) gotowe systemy, oparte na poprzednich pracach informatyków-programistów (bo tak najłatwiej i najkorzystniej, ale już nie dla UMW). Czyli Regulamin Organizacyjny Wydziału Informatyki był sobie tylko na papierze.

Jednym z dowodów na powyższe stwierdzenie jest mój program do rejestracji i obiegu dokumentów dla UMW o nazwie PismaSQL. Przykładów można podać jeszcze więcej (dotyczących innych programów opracowanych przez programistów Urzędu), ale chcę się ograniczać w niniejszym uzupełnieniu.

1. [dowód] (zał. 1) Na początku w dniu 26.09.2003 r. na ręce Dyrektora Pana Rafała Hanysa złożyłem, za pośrednictwem mojego poprzedniego kierownika, Jacka Kiliana sprawozdanie z prac końcowych nad programem komputerowym “Pisma” (później zmieniłem nazwę na “PismaSQL”), oznaczające opracowanie nowego systemu rejestracji i obiegu dokumentów na Wydziale Informatyki.

2. [dowód] (zał. 2) W dniu 30.09.2003 r. napisałem projekt pisma informującego wszystkie sekretariaty Urzędu Miejskiego Wrocławia ,że został opracowany nowy program do zcentralizowanej obsługi rejestru korespondencji w skali całego Urzędu. Informacja ta miała zostać wysłana do wszystkich sekretariatów Urzędu. Projekt tego pisma przekazałem moim przełożonym.

3. [dowód] W dniu 24.02.2004 napisałem notatkę służbową (zał.3 ) o rozpoczęciu prac wdrożeniowych nad programem PismaSQL w Urzędzie. Notatkę przekazałem moim przełożonym.

4. [dowód] W dniu 16.06.2004 r. napisałem e-maila (zał. 4) do kierownika Ireneusza Białobrzeskiego o bieżących stanie moich prac nad centralizacją baz danych systemu rejestracji i obiegu dokumentów w UMW. W piśmie wspomniałem o trudnościach w realizacji zadania wynikłych ze zwolnieniem w kwietniu 2004 r z WIN programisty Eugeniusza Kondrata, który od początku w tych pracach uczestniczył, oraz o mojej inicjatywie związanej z wypożyczaniem Pana Eugeniusza z MOPS do prac w UMW (aby móc kontynuować te prace). Dyr. Rafał Hanys powiedział mi wtedy, że nie udzieli mi żadnej pomocy w przesunięciu Pana Eugeniusza do tych prac i że jest to moja jedynie prywatna sprawa 

5. [dowód] Pełny opis prac jakie wykonałem w ramach wdrażania nowego systemu rejestracji i obiegu dokumentów PismaSQL, zawarłem w ZPC zał. 1 do pozwu (cel zmienny 7). Kopię ZPC dotyczącego celu zmiennego 7 załączyłem również do niniejszego opracowania (zał. 5). 

6. W odpowiedzi na program PismaSQL zaczęto prowadzić równolegle prace nad innym systemem rejestracji korespondencji dla UMW w Zespole ISO (prace poza wydziałem informatyki, lecz za zgodą dyr. Rafała Hanysa i jego zastępcy Pana Dariusza Jędryczko). [dowód] W zał. 6 notatka w sprawie wyników prac zespołu ISO dotycząca zintegrowanego systemu rejestru kancelaryjnego w UMW. Wyniki tych prac przedstawiają inną koncepcję (teoretyczną), niż zawierał program PismaSQL, oderwaną od rzeczywistych potrzeb komórek UMW.

7. Dalsze prace projektowe i programowe nad programem PismaSQL były dławione, a wyniki tych prac określane były przez Zespół ISO, jako prace nieoczekiwane (np. moduł SpawySQL – do obsługi spraw w systemie rejestracji i obiegu dokumentów PismaSQL). Stało się to powodem zarzucenia mi nieterminowości, aż do kary upomnienia.

8. dyr. Rafał Hanys blokował dalszą ekspansję programu PismaSQL w UMW. [dowód] (w rejestrze korespondencji UMW są widoczne zapisy (zał. 7), że w dniu 18.01.2006 dyr. Rafał Hanys wysłał do Wydziału Architektury pismo o następującej treści, cytuję “dot. programu PismaSQL. W odpowiedzi na pismo WAB.OK.MC.W-828/0719/2005 informuję, że program PismaSQL jest rozwiązaniem pośrednim, porządkującym zasoby informacyjne i obieg dokumentów. Docelowe rozwiązanie oparte będzie na systemie LN, który jest testowany w Wydziale Architektury, na bazie procesu “Pozwolenie na budowę”, koniec cytatu. Taką informację przekazywał wiele razy i innym wydziałom UMW, pragnącym rozwijać program PismaSQL według własnych potrzeb w swojej jednostce. Moim zdaniem wprowadzanie innego systemu do obsługi rejestracji i obiegu dokumentów w środowisku Lotus Notes (przetarg do 60.000 EURO) było niecelowe w związku z uzyskaniem bardzo wysokiej opinii użytkowników dotyczącej obecnego systemu PismaSQL System PismaSQL w pełni spełniał potrzeby biur i wydziałów. Dodatkowo system PismaSQL był na etapie dalszego rozwoju (prace projektowo - programistycznych). W zamówieniu z 20 czerwca 2006 roku na inny system w środowisku Lotus Notes, wskazano okrojenie funkcji obecnego systemu PismaSQL

9. W dniu 20 czerwca 2006 r. został ogłoszony przez dyr. Rafała Hanysa przetarg nieograniczony nr ZP/PN/106/2006/WIN na opracowanie i wdrożenie systemu Obiegu Dokumentów w UMW (zał. 8). Jeżeli miał on związek z testowanym już w Architekturze programem, to byłby to przetarg ustawiony. Jeżeli nie, to co to za program był w Wydziale Architektury, który uniemożliwiał dalsze wdrożenie programu PismaSQL w tym wydziale? Powstaje jeszcze jedno pytanie. Na jakiej podstawie prawo do korzystania z opracowań technicznych programu PismaSQL zostało przekazane wykonawcy nowego systemu (instrukcja techniczna i użytkowa programu mojego autorstwa, składająca się z instrukcji użytkowej - 40 str. oraz instrukcji technicznej - 140 str.). Cały program ,od założeń aż do instrukcji końcowych, wykonałem sam, jednoosobowo z własnej inicjatywy, wg własnych koncepcji (o czym wspominałem już w ZPC), wykorzystując do tego całą swoją wiedzę i doświadczenia zawodowe z 15 lat pracy programistycznej. Program ten wykonałem poza obowiązkami służbowymi, jak mi kilka razy o tym wspomniał kierownik Ireneusz Białobrzeski. Moje prace programistyczne nad programem PismaSQL, nie wchodziły w zakres moich obowiązków wydziału Aplikacji. Powtarzano mi to i próbowano odsunąć mnie od tych prac programistycznych i skierować do innych prac nad wdrożeniem i ciągłą administracją zakupionego już Systemu Informacji Przestrzennej (zał. 9 – cel stały nr 35 z ZPC – który kazał mi dopisać Ireneusz Białobrzeski)

 

<  1  2


Zobacz też

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12