Z życia wzięte

04.09.2006

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Mobbing w pracy. Pismo procesowe 3 str 2

 


Zakres tematyczny:   Mobbing na stanowisku pracy

Miejsce pracy:           Urząd Miejski Wrocławia

Materiały źródłowe (Niniejsze zestawienie tabelaryczne opracowałem na 

                                    podstawie niżej wymienionych materiałów źródłowych i kp)

1.        Pozew o odszkodowanie z tytułu przeciwdziałania stosowania mobbingu w pracy oraz o powrót do pracy (Sygn.akt. IV 2P 333/06) z dnia 23.04.2006 r ,(16 stron), 57 załączników (razem: 320 stron)

2.        Pismo procesowe Pozwanego z dnia 07.07.2006 r., (10 stron), 15 załączników

3.        Pismo procesowe Powoda z dnia 21.07.2006 r., (24 stron), 9 załączników

4.        Pismo procesowe Powoda – uzupełnienie do [3] z dnia 30.07.2006 r., (6 stron), 15 załączników

5.        Pismo procesowe Pozwanego z dnia 21.08.2006 r., (18 stron) , 0 załączników

6.        Pismo procesowe Pozwanego z dnia 22.08.2006 r., (1 strona), 6 załączników 

7.        Niniejsze pismo procesowe Powoda z dnia 04.09.2006 r, (.... stron), ... .załączników.

(m.źródł.).: - oznaczenie, że odnoszę się do powyższych materiałów źródłowych

Kodeks Pracy

Art. 94 kp - Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami.

2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,

2a) organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy (.)

2b) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć,wiek(.) 

6) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

9) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

9a) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,

10) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Art. 941 Obowiązek udostępnienia przepisów

Pracodawca udostępnia pracownikom tekst przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu

Art. 943 Mobbing

§ 1. Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi.

§ 2. Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników

§ 3. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. 

§ 4. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Strony postępowania:

Powód:                                    Waldemar Wietrzykowski, ul. Jabłeczna 38/1, 50-539

Pozwany:                                 Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław

Pełnomocnik Pozwanego:      radca prawny Sławomir Byra,

                                                Kancelaria Prawna s.c Sitna-Waliduda-Wrzesiński-Byra                                                           Podwale 36 a,50-040 Wrocław

Umiejsc.

czasowe

Opis faktów

Przykłady Dowodów

pozostałe dowody w m.źródł. [1,3,4,7]

Kwiecień

2004 

(reorga-

nizacja)

oraz

do 2006

Zwolnienia pracowników z Wydziału Informatyki z drodze reorganizacji, co wywoływało stan ciągłej obawy o utratę stanowiska pracy i dodatkowe obciążenie w wykonywaniu pracy. Nagminne łamanie były zasady organizacji pracy określonej w Regulaminie Organizacyjnym Wydziału Informatyki (przedłożonym Sądowi w załączniku do pisma procesowego Pozwanego z 07.07.2006 w postaci kopii nieoznaczonej “za zgodność z oryginałem) między innymi: nie zapoznano pracowników z Regulaminem (Art. 941 kp), nie zapoznano z zakresem ich obowiązków (Art. 94 kp pkt. 1), itd.. Złamane zostały również inne przepisy Kodeksu Pracy::

                Art.94 kp.pkt.[ 2 ,2b ,6 ,9a ,10] oraz

                                Art. 943 §1, §2      

Uzasadnienie w m.źródł..[1,3,4,7]

1/ m.źródł.[5], str. 8.

2/ m.źródł.[3], zał.3 str.5

3/ m.źródł.[4], zał. 12 i 13

4/ m.źródł.[5], str.3

 

23.04.2005 

do

30.09.2005

Postępowanie wewnętrznej Komisji Antymobbingowej w sprawie

wniesionej skargi o stosowanie mobbingu na stanowisku pracy

(Opis faktów i dowodów – poniżej)

                Do Wydziału Personalnego Urzędu Miejskiego Wrocławia (zgodnie z § 3 pkt. 1 Zarządzenia nr 19/05 Prezydenta Wrocławia z 2.05.2005 r. m.źródł.[3],zał.7 ,mówiącym, że “Każdy z pracowników może za pośrednictwem Wydziału Personalnego wystąpić z pisemną skargą do pracodawcy”) wniosłem skargę w postaci pisma (m.źródł.[1],zał.21) z opisem stanu faktycznego i dołączyłem (zbindowane razem) dowody w postaci 28 pism i e-maili (w posiadaniu Pozwanego, lista zał.w piśmie - m.źródł.[1],zał.21) poświadczających mobbing w pracy oraz wskazałem sprawcę mobbingu – w osobie Pana Rafała Hanysa Dyrektora Wydziału Informatyki będącego moim przełożonym, a więc postąpiłem zgodnie z § 3 pkt. 2. powyższego Zarządzenia, (m.źródł.[3],zał.7) określającym , co skarga winna zawierać. 

Uwaga! Dla celów tego postępowania sądowego (Sygn.akt IV 2P 333/06) wniosłem o przedłożenie Sądowi przez Pozwanego wspomnianych wyżej materiałów dowodowych (zbindowanych razem 28 pism i e-maili, poświadczających przez Powoda mobbing w pracy) dołączonych do skargi (wniosek z m.źródł.[3], str.2, nr wniosku 13). Pozwany nie chciał ich jednak przedłożyć (odmowa w m.źródł.[5], str.7).         

            . Po rozpatrzeniu zasadności skargi, na podstawie Zarządzenie Nr 28/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 23.06.2005 r. została powołana Komisja Antymobbingowa w składzie:

Członkowie Komisji Antymobbingowej 

·         Anna Wetulani – Misiewicz – przedstawiciel pracodawcy,

·         Mieczysława Drużbicka – Przewodnicząca Komisji Zakładowej Solidarność - przedstawiciel pracowników

·         Monika Białko – wspólny przedstawiciel pracodawcy i pracowników 

Wniosek 1. Zarządzenie nr 19/05 Prezydenta Wrocławia z 2.05.2005 r, i Art.943 kp, nic nie mówią o potrzebie powoływania psychologa. Jak mówi Art.943 § 3 kp po wykazaniu mobbingu, pracownik może dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, a wielkość tej kwoty zależy od stopnia rozstroju zdrowia. Dopiero w tym miejscu można skorzystać z oceny psychologa., do oceny stopnia rozstroju zdrowia. Wykorzystywanie psychologa do oceny stanu rozstroju zdrowia pracownika, przed lub w czasie oceny zasadności mobbingu, jest jawnym złamaniem Art.943 § 2 kp ,ponieważ może to być odbierane przez pracownika, jako działanie mające na celu zaniżoną ocenę jego przydatności zawodowej, ze względu na jego małą wytrzymałość na rozstrój zdrowia, a także odbierane, przez niego, jako ośmieszenie go i poniżenie, co jest równoznaczne wg Art.943 § 2 kp z mobbingiem. Wszelkie inne interpretacje Pozwanego są nie uprawomocnione i nieuzasadnione.

Wniosek 2.: Już na wstępie komisja działała nieprawidłowo w sposób niezgodny z Zarządzeniem nr 19/05 Prezydenta Wrocławia z 2.05.2005 r, i Art.943 kp (wyjaśnienie powyżej).

            Wewnętrzna Komisja Antymobbingowa, cytuję “Po wnikliwej analizie postawionych przez Pana zarzutów, Komisja nie stwierdziła występowanie mobbingu w stosunku do Pana, jako pracownika” oraz we wioskach dotyczących oceny pracy pracownika – między innymi: zła organizacja pracy i nieterminowość (Protokół Nr 1 z prac komisji antymobbingowej z 03.10.2005 r., strona 5, m.źródł.[2],załącznik) oraz w części “środki zaradcze”, między innymi: zła organizacja pracy i nieterminowość (pismo WPR.VI.0719/8/05 z dnia 05.10.2005, strona 4) z m.źródł.[2]. (Wniosek 3 ->): nie powinna być władna do oceny pracy pracownika, ale powinna się zajmować oceną zasadności wniesionej skargi, w zakresie możliwości wystąpienia mobbingu. Ocena samego pracownika mogła wywoływać skutki Art.943 § 2 kp tym bardziej, że już on może mieć słabszą wytrzymałość na skutek stresu lub mobbingu.

            Praca komisji, nad zbadaniem zasadności skargi trwała od 23.06.2005 r. do 30.09.2005, czyli 3 miesiące na przesłuchanie 12 świadków (pracowników Pozwanego) (Protokół Nr 1 z prac Komisji Antymobingowej z 03.10.2005 r., m.źródł.[2].,załącznik). Przy sporządzaniu protokołu z prac komisji został naruszony § 4 pkt.6 Zarządzenia nr 19/05 Prezydenta Wrocławia z 2.05.2005 r (m.źródł.[3],zał.7) , który wskazuje, że tylko strony postępowania są władne podpisywać protokół komisji, nikt inny, natomiast osoby, które podpisały protokół w dniu 03.10.2005 r. (m.źródł.[2].,załącznik), nie były już stronami w postępowaniu komisji i nie posiadały już umocowania Prezydenta Wrocławia. Ponieważ komisja zakończyła swą pracę trzy dni wcześniej tzn. 30.09.2005 r.,(data zakończenia prac Komisji jest podana w protokole Komisji) i nadany mandat, w tym zakresie, przez Prezydenta już wygasł.. 

Wniosek 4: Praca Komisji zakończyła swą pracę 30.09.2005 r. bez podpisania protokołu, bo czekała na podpisanie jego do 03.10.2005 r. kiedy już wygasł im mandat. (mandat członkom komisji wygasa z chwilą zakończenia pracy komisji 30.09.2005 r). Osoby te złamały § 4 pkt.6 Zarządzenia nr 19/05 Prezydenta Wrocławia z 2.05.2005 r.(m.źródł.[3],zał.7) – protokół Komisji dopisują jedynie strony postępowania Komisji, natomiast w dniu 03,10,2005 już stronami nie byli.

                Osoby będące członkami Komisji Antymobbingowej celowo opóźniły sporządzenie i podpisanie Protokołu Komisji ,aby uwzględnić jeszcze we wnioskach protokołu ocenę Pana Rafała Hanysa Dyrektora Wydziału Informatyki umocowaną ocenę udzieloną karą upomnienia. Karę upomnienia Dyrektor udzielił mi ustnie w dniu 03.10.2005 r (na zwołanym spotkaniu, w obecności byłych członków Komisji), już po zakończeniu prac Komisji (30.09.2005 r). W ten sposób w dniu 03.10.2005 r. sporządzono protokół z jej prac, wpisując w pozycji “Wnioski dotyczące dotychczasowej oceny pracy pana Wietrzykowskiego” zarzuty jakie postawił mi Pan Rafał Hanys, podczas udzielania mi kary upomnienia (między innymi brak organizacji pracy i nieterminowość) - (Protokół Nr 1 z prac komisji antymobbingowej z 03.10.2005 r., strona 5,m.żródł.[2],załącznik) . W ten sposób osoby byłej już Komisji łamiąc Zarządzenie nr 19/05 Prezydenta Wrocławia z 2.05.2005 r dopuściły do tego, ażeby nieprawidłowo zatwierdzony Protokół był uznawany jako prawny i zawarte w nim zarzuty Pana Rafała Hanysa, jako obowiązujące wnioski Komisji Antymobbingowej. 

            Nie uprawomocnione wnioski Komisji, a dotyczące oceny mojej pracy (nic nie mające wspólnego z mobbingiem), tak mocno się wpiły w świadomość Pozwanego, że nie tylko decyzja Wyroku Sądu z 27.02.2006 r. nakładająca na Pozwanego obowiązek jej uchylenia, z winy Pozwanego nic nie zdziałała (decyzję wyroku Sądu z 27.02.2005 r. po prostu wyrzucono m.źródł.[5], str. 8), ale nawet także w czasie tego postępowania Pozwany nadal podtrzymuje swoje stanowisko mojej nieterminowości i złej organizacji pracy , powołując się właśnie, na wnioski Komisji m.źródł.[5], str.11, cytuję “Kwestia niedotrzymania przez powoda terminów, była wyjaśniana przez Komisje Antymobbingową. Ustalono, że powód wielokrotnie uchylił umówionym terminom.”, koniec cytatu. Jest to czyn Komisji Antymobbingowej niezgodny z Art. 943 kp § 2 kp (działania wywołujące zaniżona ocenę przydatności zawodowej) oraz niezgodny z Regulaminem Organizacyjnym Wydziału Informatyki § 7 pkt 6 – do wyłącznej kompetencji Dyrektora należy ocena pracy podległych pracowników) Pozwany mówiąc o wnioskach Komisji, nie wie, że to nie Komisja wyjaśniała niedotrzymywanie terminów i złą organizację mojej pracy (Komisja zakończyła pracę 30.09.2005 r.- Protokół Nr 1 z prac Komisji Antymobinnowej z 03.10.2005 r., m.źródł.[2].,załącznik), ale osoby, które utraciły już umocowanie prawne do sporządzania i podpisywania Protokołu z prac Komisji, i które kierowały się jedynie opiniami Pana Rafała Hanysa Dyrektora Informatyki). 

Wnioski 5. Osoby wykorzystujące fakt, iż były do 30.09.2005 r. członkami komisji, nie będąc już umocowane przez Prezydenta Wrocławia, sporządziły Treść Protokołu Komisji, tzn. wpisały obciążające mnie zarzuty, postawione w karze upomnienia i podpisały, doprowadzając mnie do potrójnego ukarania. Raz w każe upomnienia, drugi raz we wnioskach komisji i trzeci raz w nie przeciwdziałaniu mobbingowania mnie przez Pana. Rafa Hanysa Dyrektora Informatyki, Dodatkowo pogwałciły zasadę, równego prawa, obu stron w postępowaniu Komisji Antymobbingowej. Osoby te zgonie z § 7 pkt. 6 nie miały prawa mnie oceniać, a złamanie tego paragrafu prowadziło do złamania artykułu Kodeksu Pracy, to znaczy, Art. 943 kp § 2 kp. Reasumując. Osoby, z byłej Komisji Antymobbingowej, nie tylko, że nie przyczyniły się do zwalczenia sytuacji, w której byłem stroną poszkodowaną, ale jeszcze bardziej wpłynęły ma to poszkodowanie.

Opracował: Waldemar Wietrzykowski

 

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 


 Zobacz też

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12