Z życia wzięte

04.09.2006

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Mobbing w pracy. Pismo procesowe 3 str 9

 

W prawidłowej organizacji wszystkie sprawy natury organizacyjnej powinny zamykać się w relacji między moją osobą, a bezpośrednim przełożonym, natomiast dyrektor wydziału powinien być dla mnie instancją najwyższą. Takie osoby jak Sekretarz Miasta, czy Prezydent Wrocławia powinny być dla mnie w warunkach organizacji wewnętrznej już nieosiągalni. Ale w warunkach braku organizacji, jaki wystąpił na Wydziale Informatyki, doszło do relacji Sekretarz Miasta z up. Prezydenta, a zwykłym pracownikiem, z zupełnych pominięciem dyrektora wydziału, o kierowniku nie mówiąc. 

Jeżeli Pozwany podtrzymuje nadal swoje stwierdzenie z pisma procesowego dotyczące nie zachowywanie przeze mnie drogi służbowej, skutkiem czego Sekretarz Miasta musiał przyjąć moje oświadczeniu woli, to proszę oddalić moje twierdzenia tego dotyczące, zawarte powyżej.. 

Na zakończenie chciałbym umieścić podsumowanie. Głównym dowodem dostarczonym przez Pozwanego, przewijającym się przez całą treść pisma procesowego, było zeznanie Pana Rafała Hanysa. Jest on w porównaniu ze sporą ilością materiałów dowodowych dostarczonych przeze mnie (w postaci kilkudziesięciu -[81] dokumentów o dużej mocy dowodowej nie do oddalenia) całkowicie niewystarczający, aby utrzymać rację Pozwanego, szczególnie, że wykazałem wiele razy, iż zeznania tego Pana się ustawicznie zmieniają i nie są poparte żadnymi dowodami. Dodatkowo Pozwany dostarczył mi w swoich pismach procesowych i dołączonych materiałach niezbite i mocne dowody świadczące przeciwko niemu. Ponadto zakres wątków i dowodów zawartych w pismach procesowych Pozwanego, jak można łatwo zauważyć, jest podzbiorem zakresu zawartego w moim pozwie i pismach procesowych, a pomimo to Pozwany pisze, że oddala w całości moje twierdzenia nie oddalając następnie ich ani razu i ani jednego.

Mowa końcowa

Wysoki Sądzie. Proszę mi wybaczyć mój podniesiony ton, jaki zacząłem używać w tym piśmie, ale jestem już zmęczony, tą jednostronną argumentacją.. Brak mi porad prawnych mojego Taty, który bardzo szybko skorzystałby z tak dużej przewagi mojej nad Pozwanym i przerwałby tą konfrontację, ale już go nie mam. 

Ja wiem, że Pozwany może przedłużać tą rozprawę sądową dowolnie długo, z tego tytułu, iż każdy z jego 1700 pracowników może i co miesiąc pobiera stosowne wynagrodzenie i dlatego Pozwanemu się nie śpieszy. Mnie natomiast, jako jedynego z jego pracowników, poprzez wykorzystanie niezgodnych z prawem środków, pozbawił takiej możliwości. Pozwany znając moją ciężką sytuację rodzinną (w swoim piśmie procesowym z dnia 21.08.2006 r. na stronie 17 sam to przyznał, cytuję “w chwili obecnej nie może pozostać bez pracy, gdyż ma na utrzymaniu niepracującą żonę oraz dorastające dzieci), obniżał mi zarobki (dowód - zał. nr 55 do Pozwu – już cytowałem) i razem ze stwarzaniem mi uciążliwych warunków na stanowisku pracy, przy nie poszanowaniu zasad organizacji pracy w wydziale (dodatkowo pracy z mobbingiem) prowadził względem mojej osoby politykę wyniszczającą. Teraz zaś, pozbawiwszy mnie zarobków w zupełności, dalej kontynuuje swoją politykę skierowaną na wyniszczenie mnie oraz całej mojej rodziny i swoim zamierzeniem przedłużania postępowania sądowego, próbuje doprowadzić do zniszczenia mnie całkowicie Pozwany oczywiście temu zaprzecza i będzie temu zaprzeczał, nawet w przypadku ogłoszenia niekorzystnego dla siebie wyroku. Dał temu dowód w postaci nie przyjęcia decyzji wyroku Sądu z 27.02.2006 r. do wiadomości (brak kopii tej decyzji w moich aktach, co sam przyznał w swoim piśmie procesowych na stronie 8, cytuję “brak jest wśród ww. dokumentów tak decyzji o nałożeniu ww. kary jak i samego wyroku Sądu Rejonowego Wydziału Pracy we Wrocławiu zobowiązującego pozwaną do uchylenia kary upomnienia” , pomimo tego, że przesyłałem kopię decyzji tego wyroku do Wydziału Personalnego, o czym świadczy pieczątka tego wydziału na dołączonej do pozwu kopii zał. 41) i w dalszym ciągu nie przyjmowania, uznając że decyzja Komisja Antymobbingowej, która jest sprzeczna z wyrokiem Sądu w przedmiotowym zakresie, ma większą wagę niż wyrok Sądowy, jak to wiele razy pokazał w swoich pismach procesowych. Sam też natomiast izoluje się od niedogodności związanych z procesem (dla swej wygody, spokoju i bezpieczeństwa), barierą w postaci wynajętej, do celów tego postępowania, prywatnej kancelarii prawnej, chociaż ma radców prawnych, których u siebie zatrudnia. Widocznym celem Pozwanego jest przetrzymać postępowanie sądowe, wiedząc że, brak mi środków na moje utrzymanie oraz całej mojej rodziny i tej próby nie przetrzymam.

Proszę o wyrok

Wysoki Sądzie. Na mój Pozew z dnia 23.04.2006 (16 stron, 57 załączników) oraz pisma procesowe z dnia 21.07.2006 (24 stron, 9 załączników) i z dnia 30.07.2006 (6 stron, 15 załączników) w sumie 46 stron pisma i 81 załączników Powoda. Pozwany odpowiedział mi pismami procesowymi z dnia: 07.07.2006 r . (10 stron, 15 załączników) i z dnia 21.08.2006 (18 stron, 0 załączników) i z dnia 22.08.2006 r.(1 strona, 6 załączników czyli w sumie 29 stron i 21 załączników Pozwanego. Do tej pory wyczerpaliśmy wzajemnie wymianę pism między sobą, .z wyjątkiem niniejszego (z wiadomych względów), co może stać się kolejnym narzędziem Pozwanego, na niepotrzebne przedłużanie tego postępowania, choć Pozwany z moim stanowiskiem miał już okazję się zapoznać w Pozwie i kolejnych pismach procesowych i odnieść skuteczne, a tego nie zrobił) Pragnę poinformować, iż skorzystałem ze wszystkich załączników Pozwanego do dowodzenia swojej racji przeciwko niemu. Pozwany miał możliwość i wyczerpał już wszystkie możliwości do odrzucenia moich dowodów, faktów i twierdzeń, i nie oddalił ani jednego.

W toku postępowania sądowego udowodniłem Pozwanemu, że na Wydziale Informatyki, jednym z jego wydziałów, nagminnie łamano prawo. Powodowało to daleko idące skutki w postaci mobbingu, nie tylko na moim, ale również innych stanowiskach pracy tego wydziału.: Udowodniłem też, iż Pozwany nie prowadził skutecznych metod zwalczania tego zjawisku, w wyniku czego, pozostawałem w dalszym ciągu w stanie mobbingowania mnie przez Pana Rafała Hanysa Dyrektora wspomnianego już wyżej Wydziału Informatyki.. Udowodniłem także, iż Pozwany zmusił mnie do opuszczenia mojego stanowiska pracy, w wyniku czego nie mogę nadal wykonywać swoich obowiązków pracowniczych na stanowisku pracy (na podst. obowiązującej nadal umowy o pracę z Pozwanym) aż do dzisiaj, pozbawiając mnie tym samym należnego wynagrodzenia.

Dlatego więc, kierując się powyższym, oraz całym procesem dowodowym, dla zaoszczędzenia Powoda i jego rodziny, dobra innych pracowników oraz mając do tego prawo w postaci wystarczających i nie oddalonych przez Pozwanego dowodów, a także wyczerpania się skutecznej argumentacji dowodowej Powoda, proszę Wysokiego Sądu o uznanie Pozwanego winnym zarzucanym mu w pozwie i pismach procesowych czynów w całości i nałożenia na Pozwanego obowiązku bezzwłocznego, bezwarunkowego i bezterminowego wypłacenia mi odszkodowania w pełnym wymianie (jak w Pozwie).

W wyniku postępowania pozwanego zostało naruszone następujące prawo: 

1. Pozwany nie zaznajamiał pracowników z zakresem obowiązków na stanowiskach pracy oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Został złamany Art. 94 pkt. 1 kp

2. Pozwany nie organizował pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie przez pracowników ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy. Został złamany. Art. 94 pkt. 2 kp,

3. Pozwany nie organizował pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości w pracy w postaci przydzielenia pracowników na nieodpowiednie stanowiska z zakresem obowiązków niezgodnym z doświadczeniem i praktyką zawodową Art. 94 pkt. 2a kp,

4. Pozwany nie przeciwdziałał dyskryminacji w zatrudnieniu w postaci nierównego traktowania pracowników. Został złamany Art. 94 pkt. 2a kp,

5. Pozwany nie ułatwiał pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Został złamany Art. 94 pkt. 6 kp,

6. Pozwany nie stosował obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy, Został złamany Art. 94 pkt. 9 kp

7. Pozwany nie prowadził dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy. Został złamany Art. 94 pkt. 9a kp,

8. Pozwany nie kształtował zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy . Art. 94 pkt. 10 kp,

9. Pozwany nie udostępniał pracownikom Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Informatyki. Został złamany Art. 941

10. Pozwany wykazał zaniedbania w realizacji polityki antymobbingowej. Został złamany Art. 943 § 1 oraz nie przestrzegał Zarządzenia nr 19/05 Prezydenta Wrocławia z 2.05.2005 r,

11. Pozwany nie przestrzegał Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego Wrocławia, a szczególnie § 7 pkt. 1 tego regulaminu ,czym zmusił Powoda do opuszczenia swojego stanowiska pracy

12. Pozwany nie przestrzegał Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego Wrocławia, a szczególnie § 7 pkt. 6 tego regulaminu , czym o dokonywania karania i ocenę pracy Powoda przez nieuprawnione do tego osoby 

oraz

Pozwany nie wypłacał mi od 01.05.2006 r. należnego mi wynagrodzenia ,wynikającego z nadal obowiązującej mnie umowy z Pozwanym o świadczeniu pracy na rzecz Pozwanego, co uniemożliwił mi sam Pozwany, w czym złamał Art. 94 pkt. 5 kp.

Ponadto proszę Wysoki Sąd o:

1. nałożenie na Pozwanego bezzwłocznego, bezwarunkowego i bezterminowego obowiązku przywrócenia mnie do pracy w Wydziale Informatyki Urzędu Miejskiego Wrocławia na utracone, z winy Pozwanego, stanowisko pracy, zgodnie z moim doświadczeniem i dotychczasową praktyką zawodową, z unormowaną tym razem organizacją pracy Sekcji i Działów Wydziału Informatyki oraz bezzwłocznego, bezwarunkowego i bezterminowego obowiązku wyrównania mi utraconych poborów i należnych świadczeń od 1.05.2006 r. 

2. nałożenie na Pozwanego bezzwłocznego, bezwarunkowego i bezterminowego obowiązku dokompletowania moich akt osobowych o kopię decyzji, o ukaranie mnie karą upomnienia i kopię decyzji Wyroku Sądu z 27.02.2006 r. oraz o bezzwłocznego, bezwarunkowego i bezterminowego wydania decyzji zmieniającej, uchylającej karę upomnienia zgodnie z decyzją wyroku Sądu i przesłania mi tej decyzji do wiadomości.

3. nałożenie na Pozwanego obowiązku sporządzenia przez niego szczegółowego regulaminu, normującego walkę ze zjawiskami mobbingu przez Pozwanego, zawierającego co następuje: cel powołania komisji, zasady jej powoływania, terminy powoływania składu komisji, terminy zakończenie jej pracy, organizacja pracy komisji, cel i zakres działania komisji w postępowaniu, prawa i obowiązki członków komisji, prawa i obowiązki składającego skargę, tryby i etapy pracy komisji, zakres przesłuchiwania świadków, sposób sporządzania i archiwizowania materiałów z zeznań świadków, określenie sposobu sporządzania i przechowywania materiałów dowodowych, określenie trybów roszczeń z tytułu odszkodowania (w obrębie stosunku pracy i poza), prawa poszkodowanych pracowników, zasady karania sprawców mobbingu, prawa pracowników jeszcze nie poszkodowanych w warunkach grożących wystąpieniem mobbingu, zasady zakończenia pracy komisji, zasady sporządzenia protokołu zeznań świadków i protokołów końcowych, komórka kontrolująca pracę komisji, tryb składania skarg i wniosków do komisji, tryb składania skarg i wniosków na pracę komisji, zasady prowadzenia monitoringu w zakresie występowania mobbingu, zasady likwidacji źródeł mobbingu i wskazanie organów do realizacji tego, prowadzenie rocznego kalendarza szkoleń z zakresu przeciwdziałania mobbingu, itd. Nie unormowanie sposobu pracy komisji nie mogło być i nie było skuteczną bronią do walki pracodawcy ze zjawiskiem mobbingu, przez co zostałem poszkodowany, tym bardziej, że tak duża ilość pracowników zatrudnionych u Pozwanego (ok. 1700 pracowników), skłania do powyższych unormowań. Pragnę pracować w zakładzie zapewniającym mi bezpieczeństwo i posiadającym skuteczne i unormowane środki obrony przed mobbingiem.

4. nałożenie na Pozwanego bezwarunkowego obowiązku dostarczenia do Sądu, w zadeklarowanym wcześniej przez niego terminie, sprawozdania z realizacji projektu unormowań polityki antymobbingowej (w tym obowiązujący regulamin polityki antymobbingowej wymienionego w pkt. 3) oraz przeprowadzenia szkoleń (wszystkich pracowników oprócz osoby pracodawcy) z zakresu stosowania tego regulaminu, z wyraźnym zwróceniem uwagi na możliwe tryby roszczeń odszkodowawczych w razie poszkodowania..

5. nałożenie na Pozwanego bezzwłocznego, bezwarunkowego i bezterminowego obowiązku sprawdzenia zasadności zwolnień pracowników z pracy z Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego Wrocławia (sprawdzenie zgodności z unormowaniem określonym Regulaminem Organizacyjnym Wydziału Informatyki) , za okres 2003 – 2006. Obowiązek ten w imieniu Pozwanego będzie realizował niezależny organ kontroli powołany na wniosek Przewodniczącego tego postępowania Sądowego w związku z przeprowadzoną rozprawą sądową.

6. nałożenie na Pozwanego bezzwłocznego, bezwarunkowego i bezterminowego wskazania winnych nieprzestrzegania Regulaminu Organizacyjnego na Wydziale Informatyki oraz realizacji polityki antymobingowej u Pozwanego, przez co Pozwany nie mógł realizować powyższych obowiązków pracodawcy i wyciągnięcia tym osobom odpowiednich konsekwencji służbowych w zadeklarowanym wcześniej przez Pozwanego terminie i przekazanie Sądowi sprawozdania z realizacji tego obowiązku.

7. nałożenie na Pozwanego obowiązku nie nadinterpretowania treści wyżej wymienionych obowiązków, lecz rozumienia ich wprost. 

Na koniec zwracam się prośbą do Wysokiego Sądu o przekazane, oprócz decyzji wyroku Sądu także kopii niniejszego pisma bezpośrednio do Prezydenta Wrocławia do rąk własnych (bez żadnego pośrednictwa np. Sekretariatu Biura Prezydenta ani innego). Powód ma prawo nie wierzyć (co wykazało postępowanie sądowe) nikomu oprócz Wysokiemu Sądowi i Prezydentowi Wrocławia. 

Waldemar Wietrzykowski

<  1  2  3  4  5  6  7  8  9 


 Zobacz też

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12