Z życia wzięte

23.10.2006

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Mobbing w pracy. Pismo procesowe 5 str 4

 

 

Pan Sekretarz Miasta przysłał do mnie do domu w dniu 04.04.2006 ,podczas mojego zwolnienia chorobowego, decyzję o potrzymaniu swojego stanowiska zwolnienia mnie z pracy, która była wnioskowana przez panią Annę Wetulani i poparta opinią pana Hanysa, o czym świadczy następujący dowód: 

 

 
Dowód 23

Z pismo Sekretarza Miasta (załącznik nr 45 do pozwu), cytuję: „Informuję, że podtrzymuję swoje stanowisko w sprawie wyrażone w piśmie z dnia 23.01.2006, Jednocześnie informuję, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z dniem 30.04.06. W załączeniu karta obiegowa.”, „ Do dnia upływu okresu wypowiedzenia umowy o pracę, ma Pan obowiązek pozostawać do dyspozycji Dyrektora Wydziału Informatyki (pana Rafała Hanysa)”. (Sprawa dotyczyła mojego wniosku o wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę, w związku z wygraną sprawą sądową o uchylenie nałożonej mi kary upomnienia, wniosku popartego przez mojego kierownika. W tym czasie od trzech dni pracowałem już w innym Wydziale Urzędu Miejskiego Wrocławia, i praca ta, tym pismem, została mi odebrana)

 

Pismo od Sekretarza Miasta zostało wręczone poprzez kuriera z Urzędu Miejskiego mojemu nieletniemu synowi Romkowi, a potem dostało się do mojego ojca Zbigniewa Wietrzykowskiego chorującego od dłuższego czasu na serce (po pierwszym zawale). Był z wykształcenia prawnikiem i wiele lat pracował na stanowisku dyrektora, ale czegoś takiego, co się działo w moim przypadku nie widział. Po zapoznaniu się z pismem,  zasłabł i po przewiezieniu do szpitala w tym samym dniu (04.04.2006 r) zmarł.

W swojej notatce służbowej pani Anna Wetulani (były członek komisji antymobbingowej) napisała, że 


Dowód 24

Z notatki służbowej pani Anny Wetulani (w moich aktach osobowych nr 107), cytuję: „Komisja antymobbingowa mobbingu nie stwierdziła”,”Potwierdzam, że odbyłam rozmowę z Panem Dyrektorem Kosiarczykiem mającą na celu zatrudnienie Waldemara Wietrzykowskiego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z datą od 01.04.2006 r. Waldemar Wietrzykowski złożył w tej sprawie wniosek do dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania, w którym tenże wyraził zgodę.”,” Sekretarz Miasta – Włodzimierz Patalas był skłonny przychylić się do wniosku Waldemara Wietrzykowskiego o cofnięcie wypowiedzenia stosunku pracy”, ”Także ze strony Wydziału Personalnego (dyrektor Anna Wetulani) nie było większych przeszkód w tej kwestii (stad wcześniejsza rozmowa z dyrektorem Kosiarczykiem).

Wymienione w skardze osoby (Rafał Hanys, Anna Wetulani, Włodzimierz Patalas) nie czują się w żadnym stopniu winne śmierci ojca Waldemara Wietrzykowskiego. Nie widzimy też żadnych podstaw do przeprosin.

 

Po zwolnieniu mnie z pracy sytuacja moja jeszcze bardziej się pogorszyła, gdyż oprócz żony ja sam pozostałem bez pracy. Postępowanie sądowe jest przedłużane przez Pozwanego. Już przez pół roku pozostajemy z żoną i trojgiem dzieci na utrzymaniu wdowy po zmarłym Zbigniewie Wietrzykowskim (moim tacie). To traktuję jako dalszy ciąg stosowanego wobec mnie mobbingu

W związku z powyższym zwracam się do Wysokiego Sądu, już kolejnych raz, o zakończenie postępowania sądowego i wydania wyroku, z orzeczeniem winy pozwanego stawianych mu zarzutów w pozwie, wypłaty odszkodowania i powrotu do pracy oraz wnoszę o wykonanie wyroku z nadaniem trybu natychmiastowej wykonywalności, jak w pozwie

Trzy dni po zeznaniach przed Komisją Antymobbingową Pani Irena Pietrzyk, która powiedziała o liście pana Rafała Hanysa pracowników do zwolnienia ,została zwolniona z Wydziału Informatyki.

Przy okazji wyszła nierzetelność spisania zeznań świadków z płyty CD dokonana przez Pozwanego. W wielu miejscach przekładów występuje oznaczone (...). Pozwany do tej pory nie chce mi udostępnić płyty CD z nagraniami przesłuchań świadków przed Komisją Antymobbingową, aby wyjaśnić te miejsca. Zmuszony zostałem więc przesłać pismo procesowe do Sądu bez wyjaśnienia tych miejsc.

Na stronie intranetowej Urzędu Miejskiego Wrocławia są umieszczone informacje na temat mojego programu do obiegu pism i spraw o nazwie PismaSQL, obecnie używanego w Urzędzie Miejskim Wrocławia, konkurencyjnego do programu dyrektora Rafała Hanysa, który miał być zakupiony.

Poniżej podaję niektóre informacje z tej strony.

Charakterystyka techniczna programu PismaSQL

1. Język programowania: DELPHI 7.0. Studio 
2. Zastosowane technologie: MIDAS, DBEXPRESS 
3. Wielodostęp (równoczesny dostęp wielu użytkowników do bazy danych) 
4. Serwer bazy danych: MySQL (na platformie Windowsa lub Linux-a) 
5. Obsługa bardzo dużych baz danych i najkrótszy czas dostępu i przetwarzania wśród wszystkich serwerów. 
6. Zapytania do bazy w czystym SQL 
7. Skalowalność dostępu do danych: DB2, Informix, InterBase, MS SQL Server, Oracle oraz pliki lokalne (w formacie XML). 
8. Licencja dostępu do serwera SQL: GNU - nie ma licencyjnych ograniczeń co do ilości przyłączonych do bazy użytkowników oraz każde przyłączenie oraz korzystanie z serwera jest bezpłatne. 
9. Wielowarstwowość: 2 warstwy z wbudowanymi mechanizmami aplikacji 3 warstwowej 
10. Posiada łatwą instalację aplikacji na komputerze użytkownika (zwykłe kopiowanie). 
11. Posiada mechanizmy pracy przy odłączonym serwerze SQL (uzgadnianie danych) 
12. Wymaga przygotowania serwera SQL do pierwszego uruchomienia programu PismaSQL (utworzenie baz danych) 
13. System operacyjny: Win95,Win98,Win2000,WinXP. 
14. Małe wymagania sprzętowe 
15. Wbudowany wskaźnik wydajności sieci (dla użytkownika) 
16. Monitoring logowania do sytemu PismaSQL 
17. Monitoring wydajności sieci dla grupy użytkowników 
18. Zdalna wymiana informacji między serwisem oprogramowania a użytkownikami programu 
19. Zdalna wymiana informacji między użytkownikami 
20. Internetowe powiadamianie interesanta o załatwionej sprawie – PismaWEB (CGI) 
21. Zdalna aktywacja dodatkowych usług 
22. Automat aktualizacji wersji programu uruchamiany przez użytkownika 
23. Wbudowana obsługa archiwum skaningów dokumentów 
24. Rozmiar kodu wynikowego: 3 MB 

Cechy użytkowe programu PismaSQL

1. Rejestr korespondencji otrzymanej 
2. Rejestr korespondencji wysłanej 
3. Obsługa korespondencji powiązanych w grupy 
4. Obsługa korespondencji powiązanych w sprawy 
5. Obsługa spraw powiązanych w grupy 
6. Rejestr listów urzędowych 
7. Rejestr kurierów 
8. Baza opłat za listy krajowe 
9. Baza kodów pocztowych 
10. Baza punktów adresowych 
11. Adresy 
12. Telefony 
13. Notatki 
14. Internetowe powiadamianie interesanta 
15. Komunikator między użytkownikami 
16. Śledzenie obiegu dokumentów 
17. Rejestr spraw prowadzonych przez radców prawnych 
18. Rejestr - pełnomocnictwa dla radców prawnych 
19. Sortowanie i zaawansowane filtrowanie danych według równych kryteriów 
20. Wydruki bezpośrednio do Word i Excel 
21. Zbiorcze zestawienie ilości korespondencji 
22. Raport baz danych wydziałowych 
23. Raport terminowy wykonanych spraw 
24. Raport ilości wydanych decyzji 
25. Raport ilości korespondencji dla lokali mieszkalnych 
26. Raport ilości korespondencji dla lokali użytkowych 
27. Raport ilości szkiców, operatów, informacji, protokołów, pustostanów i dokumentów. 
28. Raport - ranging ilościowy korespondencji dla całego Urzędu w funkcji wydziałów 
29. Zdalny serwis oprogramowania 
30. Najtańsze wdrożeniem i użytkowanie 
31. Elastyczny i modyfikowalny oraz łatwy do wykorzystania w specyficznych zastosowaniach 
32. Doskonały do obsługi zarówno jednego biura jak i wielu wydziałów oraz biur dużego urzędu 

W załączniku nr 1 do tego pisma zamieszczam kopię zlecenia z 09.12.2004 roku, jakie otrzymałem od zespołu ISO (za pośrednictwem Ireneusza Białobrzeskiego), a dotyczącego polecenia modyfikacji programu „PismaSQL” o czynności ustalania wskaźników obsługi klienta. W zleceniu, w pięciu punktach przedstawiono tabele modułu sprawozdawczego, które w programie PismaSQL, miały być zrealizowane. W żadnym z punktów nic nie wspomniano o numerze jednolitym.

W załączniku nr 2 dołączam kopię instrukcji roboczej modułu „SprawySQL”, będącego realizacją zlecenia z załącznika nr 1 z zamieszczoną w niej treścią notatki służbowej z wykonania zadania, jaką przesłałem w dniu 04.03.2005 r. do Dyrektora i zespołu ISO, oraz treścią notatki z dnia 06.04.2005 r. jaką również przesłałem do wyżej wymienionych adresatów (żadnej odpowiedzi od zespółu ISO i pana Rafała Hanysa nie otrzymałem). Dowody przesłania notatek, w postaci e-maili, również posiadam i w razie konieczności mogę dostarczyć. Jak wynika z załącznika nr 2, na marzec 2005 r. wykonałem całe zlecenie, natomiast zespól ISO z panem Rafałem Hanysem w marcu 2005 r. nagle stwierdzili, że moja realizacja modułu sprawozdawczego ze zleconymi tabelami jest im niepotrzebna, a zażyczyli sobie funkcję numeru jednolitego, o którym nie było mowy w punktach zlecenia z 09.12.2004, nie podając przy tym, ani definicji numeru jednolitego ani założeń projektowych do niego. Wokół tego tematu sztucznie wywołano „aferę z marca 2005 r.”, której ja miałem się stać ofiarą, całkowicie nie wspominając zrobione przeze mnie prace przy realizacji zlecenia z 09.12.2004 r. uznając je za nieoczekiwane i niechciane. Próbowano przydać mi etykietę nieterminowego i nierzetelnego pracownika winnego „afery z marca 2005 r”. 

Pan Hanys oskarżał mnie wszędzie jak i przed komisją antymobingową na stronie 40, cytuję: „Ja się dowiaduję o tym, że człowiek siedzi kilka miesięcy i nic nie robi”. 

Jak wynika z zeznań świadków, numer jednolity robił Pan Dariusz Jędryczko od lutego 2004 r. Z zeznań pani Barbary Szydłowskie przed komisją antymobbingową, strona 81 zeznań, cytuję: „W lutym 2004 roku został powołany zespół do spraw ISO”,” Analitykiem w tej grupie był przedstawiciel Wydziału Informatyki Pan Dariusz Jędryczek. Wydział Informatyki i pan Dariusz Jędryczek (zastępca Dyrektora), miał się początkowo zająć wdrażaniem tego jednolitego numeru”, oraz z zeznań przez komisją antymobbingową pana Krzysztofa Złocha na stronie 64, cytuję” W trakcie opracowywania sytemu wyszła potrzeba nadać indywidualny numer dla wszystkich pism. To wszystko zostało razem zebrane, chyba pod koniec 2003 roku, i wysłane poprzez pana Darka Jędryczkę do dyrektora Informatyki, żeby taki projekt przygotował. W maju 2004 kończyliśmy dokumentację, i powstał na wrzesień termin na wykonanie takiego programu.” (przypominam, że pierwsze zlecenie na wykonanie prac dla zespołu ISO dotyczącego automatyzacji czynności ustalania wskaźników obsługi klienta otrzymałem 21.12.2004 r., z prośbą o udział pracowników Wydziału Informatyki w czynnościach modyfikacyjnych programu „PismaSQL”).

O tym, jak pan Dariusz Jędryczek dotrzymał terminu wykonania programu realizującego jednolity numer, wyznaczony na wrzesień 2004 r., świadczy zeznanie pana Krzysztofa Złocha przed komisją antymobbingową, strona 64. Na zapytanie pani Anny Wetulani cytuję: „Czyli rozumiem, że wyznaczył tym samym Pana Wietrzykowskiego do współpracy z Wami? W marcu (2005 r)?”, pan Krzysztof Złoch odpowiedział, cytuję:  „Tak. Grudzień, styczeń tego roku (2005 r). Powiedzmy, że już była konkretna afera”. 

Czyli Pan Dariusz Jędryczek nie dotrzymał terminu realizacji jednolitego numeru na wrzesień 2004 r. i nie zrobił go również, aż do grudnia 2004 r - styczna 2005 r., kiedy to zostałem dopiero wciągnięty do zrobienia tego, czego pan Dariusz nie mógł zrobić. 

Ponieważ w grudniu 2004 r. była już afera (jak się to się wyraził pan Krzysztof Złoch) z powodu nie realizacji jednolitego numeru na wrzesień 2004 r. (i taki stan trwał aż do grudnia 2004 r), w grudniu przekazano mi prace i tak podkręcono termin, abym jej nie wykonał, żeby winę za niewykonanie zadania można było mi przypisać. 

Ponieważ wykonałem zadanie, stwierdzono, że jest ono nie chciane i zmieniono swoje oczekiwania. O podkręcaniu tempa prac i wymagań (tak aby je nie wykonać i obciążyć mnie całą winą) można się przekonać z zeznań pani Barbary Szydłowskiej przed komisją antymobbingową na stronie 82, cytuję : „W chwili jak zaczęliśmy się spotykać, ktoś był obecny z dyrektorów i panowie ISO, którzy pracują w Biurze Pełnomocnika, czyli p. Złoch, a później p. Piotr Okulowski. I były uzgodnienia, że w marcu ma być oddany i wdrożony program i wdrożenie tego programu poprzedzały szkolenia jeszcze, czyli de facto w lutym powinien być ten numer opracowany”, koniec cytatu.. Nadmieniam, że przy spotkaniach i ustaleniach zespołu ISO nigdy nie brałem udziału i o terminie 1 marzec 2005 roku nigdy nie słyszałem (pan Rafał Hanys w zeznaniach przed Sądem twierdził nawet, że sam go wyznaczyłem). Z zeznań pana Dariusza Jędryczki, który brał udział w spotkaniach z zespołem ISO (przed komisją atymobbingową), strona 97, cytuję: „Spotkania związane z ISO, z panią Szydłowską, były przez pewnien czas cykliczne. W każdy piątek o 9 było takie spotkanie robocze, które miało projekt powoli przesuwać do przodu.” 

Zlecenie z 09.12.2004 r otrzymałem od kierownika w dniu 21.12.2004 r., a już w lutym miał być ten projekt skończony. Do marca (jak to stwierdziła Barbara Szydłowska) powinien on być wdrożony w całym Urzędzie we wszystkich sekretariatach i przeprowadzone szkolenia pracowników sekretariatów (ok. 40) Urzędu. To wszystko miałem wykonać sam w ciągu 2 miesięcy, bo pan Dariusz Jędryczek nie zrealizował tego od lutego 2004 r. do grudnia 2004 r (10 miesięcy).

Wszystko odbyło się w sposób podobny, jak w przypadku pana Kusa, który miał trudności w realizacji programu Kancelaria, nie potrafił tego zrobić w ciągu przeszło roku, a mi pan Rafał Hanys kazał to zrobić w ciągu 2 tygodni (tak, abym tego nie zrobił i poniósł odpowiedzialność za wszystko). Świadczą o tym zeznania pana Ireneusza Białobrzeskiego przed komisją antymobbingową na stronie 24, cytuję: „To był dwutygodniowy termin. To znaczy to był termin wyznaczony przez pana Hanysa. Nie był to mój termin, ja długo dyskutowałem z panem Hanysem, ale ostatecznie stanęło na tym, że tak ma być.”. Potem w zeznaniach przed Sądem mówił nawet, że to ja sam ten termin sobie wyznaczyłem. 

Pomimo wykonania przeze mnie programu Kancelaria od nowa w ciągu miesiąca, pan Ireneusz Białobrzeski i pan Rafał Hanys byli niezadowoleni, wbrew bardzo dobrej opinii użytkowników o mojej realizacji, ponieważ nie wykonałem go w terminie 2 tygodni. Realizację projektu Kancelaria pan Rafał Hanys przedstawił komisji antymobbingowej następująco, na zapytanie Mieczysławy Drużbickiej, cytuję: „Czy zadowolony jest pan z projektu Kancelaria, który stworzył Pan Wietrzykowski?”, dyrektor odpowiedział: „Nie, nie. Nie jestem zadowolony.”.

Jak z tego wynika Pan Hanys próbował wszelkimi możliwymi metodami usunąć mnie z wydziału, aby móc zrobić przetarg na program do obiegu pism i spraw. Oczywiście, najlepiej było określać terminy niemożliwe do wykonania, by móc następnie posądzać mnie o nieterminowość, nierzetelność i nieradzenie sobie w prawy. Walczył ze mną, bo wiedział, że cały Urząd mogę oprogramować sam. Przykładem tego jest mój autorski program PismaSQL do obiegu pism i spraw w całym Urzedziew Miejskim Wrocławia, który już od trzech lat pracuje w Urzędzie i jest bardzo chwalony przez użytkowników. Poza tym jest darmowy i korzysta z darmowego serwera mySQL, z darmowym dostępem do bazy danych. Dziwne, że pan Hanys teraz daje moją autorską instrukcję techniczną programu PismaSQL firmie by wzorowała się na niej przy realizacji przetargowego programu w Lotusie.

Poniżej przedstawiam tabelę zbiorczą zeznań świadków przed komisją antymobbingową i indywidualny wykaz wątków poruszonych przez świadków, które opracowałem do tego pisma procesowego.

<tabela zbiorcza zeznań świadków przed komisją anymobbingową>

<indywidualny wykaz wątków poruszonych przez świadków> 

Komisja Antymobbingowa została powołana w dniu 14.06.2005 r. przez Prezydenta Wrocławia w celu zbadania zasadności mojego wniosku. 

Skład komisji:

[AW ] Anna Wetulani – Misiewicz – przedstawiciel pracodawcy
(dyrektor Wydziału Personalnego)

[MD] Mieczysława Drużbicka – przedstawiciel pracowników
(przewodnicząca Zakładowego Związku Solidarność)

[MB] Monika Białko – wspólny przedstawiciel pracodawcy i pracowników
(psycholog)

Komisja obradowała od dnia 23 czerwca do 9 sierpnia 2005 roku, zakończenie prac nastąpiło 30 września 2005 roku.

mgr inż. Waldemar Wietrzykowski

Do pisma dołączam:

1. Kopia zlecenia z 09.12.2004 roku na dokonanie modyfikacji programu PismaSQL w celu zautomatyzowania czynności ustalania wskaźników obsługi klienta

2. Kopia instrukcji roboczej modułu „PismaSQL” będącego realizacją zlecenia z 09.12.2004 r.

 

<  1  2  3  4


 Zobacz też

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12