Z życia wzięte

8.11.2006

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.lanet.wroc.net

Mobbing w pracy. Pismo procesowe 9 str 1

 Wrocław, dnia 08.11.2006 r.

Waldemar Wietrzykowski
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia
Wydział IV Pracy

ul. Podwale 30
50-950 Wrocław

sygn. akt. IV 2P 333/06

Powód: Waldemar Wietrzykowski, ul. Jabłeczna 38/1, 50-539 Wrocław

Pozwany: Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław

Przedmiot sprawy: odszkodowanie z tytułu przeciwdziałania stosowaniu mobbingu w pracy oraz o powrót do pracy.

 

Dotyczy manipulacji, utajniania i świadczenia nieprawdy przez Pozwanego w tym postępowaniu sądowym.

Zwracam się do Wysokiego Sądu o ujęcie w protokole postępowania Sądowego, niżej wymienionych, bezspor nie udowodnionych w niniejszym piśmie spostrzeżeń:

1/ W sprawie utajnienia pełnej treści protokołu nr 1 z prac komisji antymobbingowej z dnia 03.10.2005 r.

Pozwany dostarczył Wysokiemu Sądowi i Powodowi, co drugą stronę (nieparzystą) protokołu nr 1 z prac komisji antymobbingowej z dnia 03.10.2005 r. Celem Pozwanego było zatajenie przed Wysokim Sądem i Powodem treści 6 strony tego protokołu, dotyczącej nieprawidłowości organizacji pracy w Wydziale Informatyki, jakie zauważyła komisja, podczas przeprowadzonego postępowania antymobbingowego. 

Dowód: 
W załączniku nr 1 podaję Wysokiemu Sądowi do wglądu 6 stronę tego protokołu. 

2/ W sprawie manipulacji dokumentem z moich akt osobowych oznaczonym nr 94.

Pozwany dokonał manipulacji dokumentu (jednokartkowego) znajdującego się w moich aktach osobowych pod numerem 94, poprzez obcięcie połowy kartki. Celem Pozwanego było zatajenie przed Wysokim Sądem treści adnotacji pani Wetulani o następującej treści, cytuję: „W uzgodnieniu z Sekretarzem Miasta i do podpisu Sekretarza Miasta podtrzymuję swoje stanowisko w sprawie wyrażone z dn. 23.01.br, znak WPR.. . Jednocześnie informuję, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpi z dniem 30.04.06. W załączeniu karta obiegowa.”. W kopii dostarczonej Powodowi znajdował się natomiast cały dokument, świadczący o tym, że manipulacji dokonano już po przesłaniu Wysokiemu Sądowi akt osobowych.. 

Dowód:
W załączniku nr 2 podaję Wysokiemu Sądowi do wglądu pełną wersję tego dokumentu (nr 94 z akt osobowych). 

3/ W sprawie niezgodności dostarczonego do Sądu i Powoda Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Informatyki (z 01.08.2003 r) z oryginałem. 

Pozwany dostarczył Wysokiemu Sądowi i Powodowi kopię Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Informatyki z 01.08.2003 r. niezgodną z oryginałem, pomimo opatrzenia jej później (na każdej stronie, w tym załącznikach 1 i 2) pieczątką i podpisem Pełnomocnika – za zgodność z oryginałem. 

Dowód:

W załączniku nr 3 podaję Wysokiemu Sądowi do wglądu kopię załączników 1 i 2 do tego regulaminu, w postaci, jaka jest w oryginale i tej, jaką Pozwany przesłał Powodowi i Wysokiemu Sądowi.

4/ W sprawie nie ujawnienia Wysokiemu Sądowi i Powodowi obowiązującego teraz w Wydziale Informatyki Regulaminu Organizacyjnego Departamentu Obsługi i Administracji.

W moim piśmie procesowym z dnia 21.07.2006 r. na stronie 15 w pkt.5 poprosiłem Pozwanego o przedłożenie Wysokiemu Sądowi i Powodowi wszelkich zmian Regulaminu Organizacyjnego Wydziału Informatyki, jakie wystąpiły od daty wejścia w życie tego regulaminu tj., od 01.08.2006 r. (głównie dotyczyło to załączników 1 i 2 tego regulaminu). Pozwany w odpowiedzi z 21.08.2006 r. przedłożył Wysokiemu Sądowi i Powodowi stary Regulamin Organizacyjny Wydziału Informatyki z 01.07.2002 r. w celu zapoznania się przez Powoda i Wysoki Sąd z wszelkimi zmianami dotyczącymi organizacji Wydziału Informatyki. Celem przedłożenia starego regulaminu Powodowi i Wysokiemu Sądowi było zatajenie przed Wysokim Sądem i Powodem informacji, iż od 2 stycznia 2006 r. Wydział Informatyki nie posiada już swojego, oddzielnego regulaminu organizacyjnego, a korzysta z Regulaminu Organizacyjnego Departamentu Obsługi i Administracji. Wynika z tego wniosek, iż Wysoki Sąd nie dysponuje aktualnie obowiązującym Regulaminem Organizacyjnym Wydziału Informatyki, a Powód musiał go kupić u Pozwanego

Dowód:

W załączniku nr 4 podaję Wysokiemu Sądowi do wglądu kopie stron: tytułowa, 1, 24, 25, 26, załącznik Nr 5, część załącznika Nr 7 Regulaminu Organizacyjnego Departamentu Obsługi i Administracji obowiązujący od 2 stycznia 2006 r. w Wydziale Informatyki. Kopię Regulaminu kupiłem u pozwanego za 6.30 zł. W załączeniu rachunek.

5/ W sprawie nie umieszczenia postaci elektronicznej regulaminu Wydziału Informatyki na stronach internetowych i sieci wewnętrznej Urzędu.

W piśmie z dnia 21.08.2006 r. Pozwany na stronie 4 napisał, że w systemie komputerowym Urzędu Miejskiego została wprowadzona treść regulaminu organizacyjnego Wydziału Informatyki, jak i również została umieszczona na tablicy ogłoszeń Wydziału Informatyki tak, aby mogli się z nią zapoznać wszyscy pracownicy. W tym celu postarałem się to sprawdzić. Na moje zapytanie otrzymałem pisemną odpowiedź w postaci oświadczenia Urzędu Miejskiego Wrocławia, iż postać elektroniczna regulaminu Wydziału Informatyki nie jest umieszczona na stronach internetowych, ani też w wewnętrznej sieci Urzędu. Osobiście udałem się do Wydziału Informatyki i sprawdziłem, że na tablicy ogłoszeń nie jest wywieszona też treść tego regulaminu

Dowód:

W załączeniu nr 5 podaję Wysokiemu Sądowi do wglądu treść tego oświadczenia.

Wniosek do punktu 5.

Przez okres pracy u Pana Hanysa nie zostałem poinformowany o wejściu w życie regulaminu organizacyjnym Wydziału Informatyki z 01.08.2003 r., i nie zostałem zapoznany z jego treścią. Wielkie zaskoczenie natomiast wywołała u mnie informacja, jaką uzyskałem w październiku 2006 r., że od stycznia 2006 r. nie obowiązuje już Regulamin Organizacyjny z 01.08.2003 r. (przesłany Powodowi i Wysokiemu Sądowi jako obowiązujący), lecz regulamin organizacyjny Departamentu Obsługi i Administracji, w którym rozdział dotyczący Wydziału Informatyki zajmuje tylko dwie strony. Nie ma tam ani jednego słowa takiego jak „programowanie”. Wynika stąd wniosek, że prawie pół roku pracowałem i nie znałem również tego nowego regulaminu. Art. 941 kp mówi wyraźnie o obowiązku pracodawcy udostępniania pracownikom tekstu przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu.

6/ W sprawie pozostałych manipulacji moich akt osobowych przez Pozwanego.

Dowody:

A - Wykaz akt osobowych od pozycji 61 został na nowo przepisany, bo nie ma w nim spisu dokumentów związanych z udzieloną mi karą upomnienia i orzeczeniem wyroku Sądu. 

B - W moich aktach osobowych trzykrotnie powtarza się pod różnymi numerami ta sama kopia karty obiegowej, oznaczając fakt usunięcia dwóch dokumentów o tych numerach porządkowych.

C - W moich aktach osobowych dla dokumentów od numeru 77 została poprawiana numeracja korektorem, oznaczając manipulacje dokonane na tych aktach.

D - Moje akta osobowe Wysoki Sąd zażądał od Pozwanego na początku sprawy. Po ponownym zażądaniu tym dokumentów przez Sąd w dniu 12.09.2006 dopiero Pozwany dostarczył je w ciągu 7 dni dokonując w tych aktach odpowiednich korekt manipulacyjnych

E - W wykazie akt osobowych, świadomie zmieniono kolejność dokumentów, bo w rzeczywistości, najpierw była karta obiegowa nr 111, potem było świadectwo pracy nr 109, a na samym końcu była odpowiedź Prezydenta nr 108, którą otrzymałem po zakończeniu stosunku pracy, i złożeniu pozwu do sądu.

7/ W sprawie nie udostępnienia kluczowego dowodu w postaci płyty CD z nagraniami rozmów świadków przed komisją antymobbingową.

Do dnia dzisiejszego Pozwany nie dostarczył mi kluczowego dokumentu, na który powoływał się w swoich pismach procesowych, czyli płyty CD z nagraniami świadków przed komisją antymobbingową, chociaż zwracałem się o tą płytę nawet za pośrednictwem Wysokiego Sądu. 

Dowód:

W protokole nr 1 z prac komisji antymobbingowej z dnia 03.10.2005 r. znajduje się zapis, iż płyta CD znajduje się w Wydziale Personalnym. Jest to nieprawda, gdyż oryginału płyty CD tam nie ma, jak sam Pozwany stwierdził. Jest to sprzeczne z postanowieniami tego protokołu. Wysoki Sąd również płyty nie posiada, a tylko taka ewentualność mogłaby być do przyjęcia. 

 

<  1  2 


Zobacz też

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12