Z życia wzięte

03.03.2007

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

  Zażalenie na Zarządzenie Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Stare Miasto

 

Wrocław, dnia 30.04.2007 r.

Waldemar Wietrzykowski
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 Wrocław 

Prokuratura Okręgowa we 
Wrocławiu
ul. Podwale 30
50-950 Wrocław


za pośrednictwem

Prokuratura Rejonowa
Wrocław-Stare Miasto
ul. Sądowa 2
50-060 Wrocław


Sygn. akt 2 Ds. 342/06

Zażalenie

na zarządzenie Prokuratury Rejonowej Wrocław – Stare Miasto z dnia 20.04.2007 r. o odmowie przyjęcia mojej skargi z dnia 04.04.2007 r. adresowanej do Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu.

Zaskarżam w całości Zarządzenie z dnia 20 kwietnia 2007 r. sygn. akt. 2 Ds.342/06, gdyż uzasadnienie tego Zarządzenia mylnie przedstawia fakty, a więc jest nieskuteczne. 

Uzasadnienie

Odnośnie treści Zarządzenia z 20.04.2007 r., przesyłam dokument zaświadczający o moich uprawnieniach, sprzeczny z treścią tego Zarządzenia, co stanowi podstawowy powód nieskuteczności tego Zarządzenia. 

Ponadto, zgodnie z punktem 25 otrzymanych uprawnień, przysługuje mi prawo do złożenia skargi, jaką złożyłem w dniu 04.04.2007 r. .

W żadnym punkcie otrzymanych uprawnień nie jest powiedziane o możliwości ich utraty ,a wręcz przeciwnie w punktach 1, 2 ,3 mówi się o ich trwałości, nawet w szczególnych przypadkach. 

W dniu 04.04.2007 r. złożyłem skargę do Prokuratora Okręgowego i w żadnym zdaniu tej skargi nie żaliłem się na postanowienie z dnia 16.01.2007 r., a tym bardziej nie było to zażalenie na postanowienie z 16 stycznia 2007 r., jak to wskazano w uzasadnieniu Zarządzenia Prokuratury Rejonowej z 20.04.2007 r., tak więc Zarządzenie to z tej również przyczyny nie powinno stanowić odmowy przyjęcia mojej skargi. 

Ponadto nie zapoznano mnie z treścią postanowienia umarzającego postępowanie z 16.01.2007 r, jak napisano w uzasadnieniu Zarządzenia, a jedynie poinformowano mnie pismem z dnia 09.02.2007 r., że postanowieniem z dnia 19.01.2007 r. umorzono postępowanie, co ma już inne znaczenie pod względem daty tego postanowienia jak i wyrażonej treści. Jeżeli data 16.01.2007 r. jest datą faktyczną (a nie 19.01.2007 r), to oznacza, że w informacji otrzymanej z Sekretariatu Prokuratury Rejonowej z dnia 9.02.2007 r. wprowadzono mnie w błąd, ponieważ data postanowienia ma bardzo duże znaczenie, gdyż pozwala na identyfikację tego postanowienia. 

Dodatkowo nie przekazano mi odpisu tego postanowienia z 16.01.2007 r. i jego uzasadnienia, o co prosiłem. Złożenie zażalenia na to postanowienie, w przypadku nie posiadania wspomnianego odpisu i uzasadnienia, wiązałoby się z wadą formalną takiego zażalenia, a więc z jego nieskutecznością. Dlatego dysponując dokumentem zaświadczającym o posiadaniu statusu pokrzywdzonego zwróciłem się do Prokuratury Rejonowej o taki odpis i uzasadnienie postanowienia, po uzyskaniu informacji o zakończeniu postępowania, lecz nie otrzymałem tych dokumentów, czyniąc postanowienie z dnia 16.01.2007 r. postanowieniem nie do zapoznania się oraz nie do zaskarżenia w Prokuraturze wyższej instancji, jeżeli taka ewentualność wystąpiłaby. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przywrócenie prawidłowego przebiegu sprawy, między innymi przesłanie mi kopii postanowienia z 16.01.2007 r. i jego uzasadnienia w celu zapoznania się ze sprawą. 

Z poważaniem

mgr inż. Waldemar Wietrzykowski

Do tego pisma dołączam:

1. Kopia Zarządzenia Prokuratury Rejonowej o odmowie przyjęcia zażalenia z dnia 20.04.2007 r. dotycząca mojej skargi z 04.04.2007 r. 

2. Kopia mojej skargi na decyzję Prokuratury Rejonowej Wrocław – Stare Miasto z 04.04.2007 r. (polegającej na zaskarżeniu decyzji odebrania mi statusu pokrzywdzonego), której Zarządzeniem z dnia 20 kwietnia 2007 r. tejże Prokuratury, wstrzymano bieg.

3. Kopia pisma Zastępcy Prokuratora Prokuratury Rejonowej z dnia 8.03.2007 r. będącego załącznikiem do powyższej skargi.

4. Odpis pouczenia pokrzywdzonego o podstawowych uprawnieniach i obowiązkach z dnia 15.12.2006 r. jaki otrzymałem i podpisałem. 

 


Zobacz też

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12