Z życia wzięte

28.10.2005

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

 

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2003  net3plus www.net3plus.polhost.pl

SKM kieruje sprawę do sądu

 

Po dwóch latach PKP-SKM skierował sprawę nie przedziurkowanych biletów do sądu. Aby odnieść jak największą korzyść, SKM wniosł do sądu dwa oddzielne pozwy na mnie i na moją żonę. W pozwach domagał się dopłaty do zakupionych prawidłowo przeze mnie biletów, odsetek za zwłokę oraz kosztów opłacenia swojego radcy prawnego. Pozwy zostały napisane komputerowo i fachowo oraz dołączone mandaty kontrolerów z firmy  REMOMA. Postanowiłem przyjąć rzucone wyzwanie i dochodzić swojej niewinności w sądzie.  Znalazłem w internecie szablony do SPRZECIWU OD NAKAZU ZAPŁATY i również komputerowo napisałem sprzeciw do sądu. Przy okazji podaję internetowy adres strony, gdzie można znaleźć szablon http://www.ms.gov.pl  (patrz: formularze/formularze w postępowaniu cywilnym/sprzeciw od wyroku zaocznego), który można później wypełnić edytorem Word i wydrukować .  Aby nie prowadzić dwóch oddzielnych procesów (w tej samej sprawie), podałem na formularzu sprzeciwu, w pozycji pozwany, swój adres i mojej żony. W tym miejscu popełniłem błąd nie podając równocześnie dwóch sygnatur akt z mojego pozwu i żony. To spowodowało, że za jakiś czas otrzymałem z SKM-u pismo o natychmiastowej zapłacie orzeczonej przez sąd w pozwie zapłaty, natomiast moja żona otrzymała wezwanie do sądu na przesłuchanie. Sprawa mojego pozwu jak widać utonęła, ponieważ przez moją pomyłkę (nie dopisania swojej sygnatury do sprzeciwu) nie odpowiedziałem tym samym na pozew sprzeciwem w ustawowym terminie.  Kwotę podaną w pozwie musiałem zapłacić. Pozostała sprawa żony. W wyznaczony dzień udałem się z żoną do sądu na przesłuchanie. Ostatecznie sąd stanął po stronie kolei. Nie obchodziły go nasze tłumaczenia, ani dołączone dowody. Powiedział, że to nasza wina, bo nie dotrzymaliśmy umowy przejazdu, a dlaczego tego nie zrobiliśmy, nic go nie obchodziło. "Trzeba czytać, co jest napisane na bilecie" - powiedział sędzia. Wyrok został ogłoszony w lutym 2005 roku. Po tygodniu mieliśmy otrzymać wyrok na piśmie do domu. Do tej pory jeszcze nic nie przyszło. Czekamy jak się to skończy. 
Poniżej podaję wypełniony formularz ze sprzeciwem od nakazu zapłaty jaki złożyłem w sądzie. 

UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI

SP

SPRZECIW OD WYROKU ZAOCZNEGO*

ZARZUTY OD NAKAZU ZAPŁATY*

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY*

Data wpływu

(wypełnia sąd)

P o u c z e n i e

1. Formularz należy wypełnić czytelnie, dokonując wpisów bez skreśleń i poprawek. Gdy w rubrykach występuje tekst oznaczony znakiem  * , to należy niepotrzebne skreślić.

2. Każdą rubrykę nie zacieniowaną należy wypełnić albo skreślić.

Jeśli po wpisaniu treści w rubryce pozostało wolne miejsce, należy je skreślić, w sposób uniemożliwiający dopisywanie.

3. Do sprzeciwu (zarzutów) należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

4. W wypadku, gdy zarzuty i wnioski pozwanego, uzasadnienie lub załączniki nie zmieściły się w odpowiedniej rubryce, ciąg dalszy zamieszcza się na kolejnych, ponumerowanych kartach formatu A 4, ze wskazaniem uzupełnianej rubryki. Pod dodaną do formularza treścią należy złożyć podpis.

1. Sąd, do którego jest składany sprzeciw lub zarzuty

(nazwa i siedziba sądu, ewentualnie również właściwy wydział)

2. Sygnatura akt

SĄD REJONOWY  

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA KRZYKÓW

I WYDZIAŁ CYWILNY

 

 I Nc 1835/04

W rubrykach 3.1.1.– 3.3.3. należy podać: imię i nazwisko osoby fizycznej bądź pełną nazwę osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej lub organizacji, mających zdolność sądową oraz adres (siedzibę) ze wskazaniem kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, numeru domu i lokalu.

3. Dane pozwanych składających sprzeciw (zarzuty)

3.1.1. Pozwany i jego adres

3.2.1. Pozwany i jego adres

Wietrzykowski Waldemar

ADRES

WROCŁAW

 

Wietrzykowska Anna

ADRES

WROCŁAW

3.1.2. Pełnomocnik pozwanego

3.2.2. Pełnomocnik pozwanego

Wietrzykowski Zbigniew

ADRES

WROCŁAW

 

Wietrzykowski Zbigniew

ADRES

WROCŁAW

3.1.3. Adres pozwanego dla doręczeń (jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania pozwanego)

3.2.3. Adres pozwanego dla doręczeń (jeżeli jest on inny niż miejsce zamieszkania pozwanego)

 

 

 

 

4. Czy wymieniono wszystkich pozwanych składających sprzeciw (zarzuty)? (w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć formularz DS)

tak * / nie *

W rubrykach 5.1. – 5.2. należy podać imiona i nazwiska lub nazwy wszystkich występujących w sprawie podmiotów.

5.1. Strona powodowa

5.2. Strona pozwana

 „PKP Szybka Kolej Miejska”

w Trójmieście Spółka z o.o.

81-002 Gdynia

ul. Morska Nr 350 A

 

Waldemar Wietrzykowski

Anna Wietrzykowska

6. Zakres zaskarżenia nakazu lub wyroku zaocznego

- w całości *

- w części * (dokładnie określić część zaskarżoną)

..............................................................................................................................................................

7. Zarzuty i wnioski pozwanego

W postępowaniu uproszczonym zarzuty i wnioski nie zgłoszone w sprzeciwie (zarzutach) mogą być zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wyniknęła później.

 

1.       Bilety rodzinne za przejazd Wejherowo – Gdynia Główna nabyłem, tuż przed odjazdem pociągu, w kasie na stacji PKP SKM i nie zostałem poinformowany przez kasjerkę, że nabyte bilety, jak się później okazało, są nieważne bo nie skasowane.

2.       Nie miałem czasu, aby zapoznać z mało czytelną treścią biletu w której przewoźnik stawia dodatkowe warunki, aby bilety były ważne, tym samym przewoźnik narażał mnie na nieoczekiwane nieprzyjemności, a ja spiesząc się wsiadłem zaraz po zakupie biletów z bagażami i dziećmi do pociągu.

3.       Zapłaty za przejazd dokonałem na posesji przewoźnika w jego kasie i będąc tam, jak i później w pociągu, powinien on zapewnić mi bezpieczeństwo i wygodę podróży.

4.       Przewoźnik posługuje się przedrostkiem „PKP„ w nazwie firmy oraz na stosowanych środkach przewozu, co wprowadza przejezdnego w błąd, że ma nadal do czynienia z PKP ,gdzie, jak się okazuje, panują całkiem odmienne zasady sprawdzania biletów przez kontrolera (kontroler sam dokonuje skasowania biletu). Taka różnica naraża przejezdnego na dezinformację i karę pieniężną.

5.       Przesłany protokół dowodowy przez powoda opiera się na fałszywych informacjach polegających na:

-          wpisana jest: opł.taryf. za przejazd = 4 zł, natomiast w kasie PKP SKM sprzedano mi 2 rodzinne bilety po 2 zł (z numerami 797717 i 797718) i 3 bilety po 2.52 zł (z numerami 833219, 833220, 833221) – dowodem jest kserokopia biletów i kserokopia protokołu sporządzonego przez kontrolera. 

-          Kontroler nie proponował mi sprzedaży nowego biletu – co napisał w protokole – lecz orzekł, iż mamy nie skasowane bilety i z tego powodu płacimy karę w wysokości 2 razy 114 zł. Spytał się też. Czy płacimy na miejscu. Przypuszczam, że obraziłem kontrolera jedynie tym, że nie chciałem przekazać mu przyznanej mam kary w gotówce na miejscu.

-          Dziwnym staje się fakt, że na wypisywanym na miejscu protokole, który miałem i moja żona podpisać i otrzymać, umieścił oskarżenia mojej osoby „obraził mnie” i mojej żony „wyzwała mnie, była opryskliwa i wulgarna”.

6.       Przewoźnik nie posiada kasowników w pociągu, przez co podróżny po wejściu do pociągu i nie dokonawszy skasowania przed wejściem, może już tylko odbywać przejazd z flustrującym zagrożeniem pojawienia się kontrolera, o ile dąży zoriętować się w pociągu, że bilet trzeba skasować.

7.       Po zaistnieniu tego zdarzenia nigdzie nie mogłem w Gdyni dochodzić swojej sprawiedliwości. W dyrekcji PKP mówiono mi, że to nie ta kolej, a w biurze reklamacji uspokajano mnie, abym poczekał na przysłanie mi do domu nie odebranego protokółu po-kontrolnego, którego  jednak nie otrzymałem.

8.       Przesłane wezwania do zapłaty (drugie wezwanie przed sądowe), w których powoływano się na groźbę dalszego postępowania w przypadku nie spełnienia przeze mnie wpłaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma, dokonywano listem zwykłym, bez potwierdzenia odbioru i z tego tytułu powód nie dysponuje dowodami otrzymania wysłanych listów, na podstawie których mógłby dokonywać odliczania upływu wyznaczonego terminu – dowodem jest kserokopia kopert.

9.      Na wszelkie wezwania w odpowiednim terminie wysyłałem reklamacje, w których uzasadniałem, dlaczego nie dokonam zapłaty.

 

 

8. Żądanie zwrotu kosztów procesu

 Poniesione koszty procesu

  

9. Uzasadnienie

Należy wskazać kolejno:

                                         - fakty, które pozwany przyznaje,

                                         - fakty, którym pozwany zaprzecza,

                                         - fakty, z których wynika że zgłaszane przez pozwanego zarzuty są zasadne.

W postępowaniu uproszczonym okoliczności faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe nie zgłoszone w sprzeciwie (zarzutach) mogą być zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wyniknęła później.

W dniu 21-07-2003 odbywałem podróż z żoną i trojgiem dzieci (10, 13 i 14 lat) pociągiem PKP z Wrocławia do Wejherowa, a następnie PKS-em do Sasina (posiadam dowód w postaci biletów, których kserokopie załączyłem). Udawałem się wówczas na wczasy nad morze. Podróże takie odbywam raz na rok. Po spędzeniu wakacji nad morzem odbywałem podróż powrotną z Sasina do Wejherowa PKS-em, potem z Wejherowa do Gdyni Gł. pociągiem PKP SKM (w Gdyni chcieliśmy obejrzeć jachty z całego świata, o których głośno było we Wrocławiu na wielkiej tablicy ogłoszeniowej koło naszego domu), w końcu z Gdyni Gł. do Wrocławia pociągiem PKP (kserokopie biletów załączam). Na odcinku Wejherowo-Gdynia Gł. (PKP SKM) bilety kupiłem w kasie stacji w Wejherowie i otrzymałem dowód wpłaty w postaci 5 biletów. Był to okres wakacyjny więc zapłaciłem  za trzy bilety z ulgą ustawową t.j. 3 x 2,52 zł = 7, 56 zł i za dwa bilety oznaczone „Wakacje – przejazd rodzinny” t.j. 2 x 2 zł = 4 zł. Cały swój lipcowy wakacyjny przejazd mam udokumentowany kserokopiami biletów PKS i PKP. Żona po zakupie biletów wróciła się do kasy aby wyjaśnić, dlaczego nie trzy a dwa bilety są po 2 zł. Natychmiast przyjechał pociąg. Obciążeni licznymi bagażami i z trójką małoletnich dzieci ledwo zdążyliśmy wsiąść do pociągu. Rozłożyliśmy nasze bagaże w wagonie i po złapaniu oddechu oddaliśmy się widokom z okien pociągu. Po kilku minutach podróży weszli dwaj panowie aby skontrolować bilety. Po słowach – „bilety do kontroli” żona podała kupione na stacji bilety pełna wiary, że nic nam się nie stanie bo bilety posiadamy. Panowie poprosili o dowody osobiste. Zdziwiło nas to, ale ufni pracownikom kolei podaliśmy dowody. Na to Panowie, ku naszemu zaskoczeniu, spisując dane z dowodów orzekli karę za nie posiadanie ważnych biletów „Ja to nieważnych, 2 minuty temu kupiłem w kasie” – odparłem. „A czytać Pan nie umie” – powiedział jeden z nich. Jest napisane – „TU KASOWAĆ przez wejściem do poc. I zachować do kontroli”. Druga część napisu na bilecie mało widoczna bo wydrukowana małymi literami. Normalnie na biletach nie czytam małych druków na biletach, gdyż nigdy w życiu nie było mi to potrzebne, a mała wielkość liter, trudna do odczytania bez okularów sugeruje, że nie mają wielkiego znaczenia. W dodatku bardzo krótki okres czasu upłynął od zakupu biletów do wejścia do pociągu. Pani w okienku nic nie powiedziała, że trzeba skasować bilety, chociaż żona przez dłuższy czas informowała, że właśnie wyjeżdżamy do Gdyni i chcemy bilety ze zniżką wakacyjną.  Jadący obok nas pasażerowie stanęli w naszej obronie, tym bardziej jak powiedzieliśmy, że jesteśmy z Wrocławia i jedziemy z wczasów nad morzem. Ale nic to nie pomogło. Panowie byli opryskliwi i nie dali sobie nic powiedzieć ani wytłumaczyć. Byli zdecydowani w wypisywaniu kary. „A jakbym nie miał  w ogóle biletu, czym by się to różniło” – zapytałem. „Niczym” – podparł kontroler. Po niestosownych uwagach do żony, jeden z nich zakończył – „podpisuje się Pan”. „Nie” – odpowiedziałem. I odeszli wymieniając między sobą, a później jakimś trzecim Panem spojrzenia i gesty. A gdzie się odwołać i gdzie złożyć jakąś reklamację, ani słowa nie powiedzieli. Po przyjeździe do stacji Gdynia Główna z niemałą liczbą bagaży i trojgiem dzieci zdenerwowani udaliśmy się z oburzeniem złego traktowania podróżnych do dyrektora PKP ze skargą. Chęć obejrzenia jachtów w Gdyni tak nam przeszła jak i cały dwutygodniowy odpoczynek nad morzem. Po półgodzinnym oczekiwania na dyrektora w sekretariacie biura dyrekcji PKP w końcu dostaliśmy się na rozmowę. „Ja nic Wam na to nie poradzę” – odrzekł dyrektor. „A co było napisane na wagonie” - powiedział. „Nie wiem” - odparłem. Nie wiedziałem, że oprócz biletów na tej trasie należy jeszcze studiować napisy na wagonach. „Jeżeli jest napis PKP SKM  to nic nie poradzę, bo to inna kolej” – zakończył dyrektor. „A jak mógłbym porozmawiać z władzami tej kolei” - zapytałem. Podał ulicę. „Ale to daleko” - nadmienił. Chodziliśmy jak obłąkani po stacji i wyszliśmy w końcu szukać wskazanej przez dyrektora ulicy. Wiedzieliśmy tylko tyle, że jest to ulica o nazwie „Morska” i że to bardzo daleko. Jednak nie uszliśmy daleko bo jakaś handlarka przy dworcu powiedziała, żebyśmy udali z drugiej strony dworca, to może się coś dowiemy. Były tam okienka. Pani w okienku zapytała się, czy podpisaliśmy protokół z kontroli biletów. Bo jeżeli nie, to ciężka sprawa i w żaden sposób nie da się wyjaśnić i pomóc. Dopiero może po odbiorze wezwania we Wrocławiu. Możemy napisać odwołanie i po ponownym opłaceniu za przejazd może nam darują.

 Po przyjeździe do Wrocławia otworzyłem przeglądarkę internetową, aby w końcu się dowiedzieć, co to jest za magiczne słowo „SKM”. I znalazłem. Na stronie głównej „PKP - SKM” jest napisane, że jest to PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. oraz

Dajemy ludziom swobodę przemieszczania się.
Nasi podróżni dojadą szybko, pewnie i bezpiecznie.
Zadowolenie klientów źródłem naszego sukcesu.

w pozycji „Wydział Strategii, Organizacji i Spraw Pracowniczych napisano:

 1.       Informujemy, że skargi i wnioski dotyczące podróżnych i innych instytucji przyjmowane są codziennie przez pracownika Działu Sprzedaży w godzinach 730-1430 w pokoju nr 333, tel 628-57-78 w siedzibie Spółki (ul. Morska 350A, 80-002 Gdynia).

 2.       Skargi i wnioski przyjmowane są także przez... (tu podano Dyrektorów, Naczelnika Biura Obsługi Władz Spółki i Audytu Wewnętrznego, kierownika kas biletowych i pracownika Działu Sprzedaży z zastrzeżeniem, że prowadzi się rejestrację osób zamierzających zgłosić skargi i wnioski do Dyrektora właściwego pionu).

  3.       Reklamacje dotyczące zawarcia umowy przewozu (zakupu biletu) i wezwań do zapłaty wystawianych przez kierowników pociągu, konduktorów i pracowników ZW "Renoma" są przyjmowane przez ...(tu podano pracownika Działu Sprzedaży, kierownika kas biletowych, pracownika Działu Sprzedaży)

  

10. Wnioski dowodowe

Należy dokładnie wskazać każdy wnioskowany dowód i wszystkie dane, które są niezbędne, by sąd mógł ten dowód przeprowadzić (np. w wypadku dowodów nie dołączonych do pisma – wskazać gdzie i u kogo się znajdują, w wypadku świadków – wskazać ich dokładne dane i adres).

Należy dokładnie wskazać, który z faktów opisanych w uzasadnieniu ma zostać stwierdzony przez przeprowadzenie wnioskowanego dowodu.

10.1.1. Zgłaszany dowód

10.1.2. Fakt podlegający stwierdzeniu

 Bilety z podróży z wczasów w Sasinie w roku 2003

 

 Bilety oryginalne dla Sądu. Dla powoda kserokopie biletów.

10.2.1. Zgłaszany dowód

10.2.2. Fakt podlegający stwierdzeniu

  

 

10.3.1. Zgłaszany dowód

10.3.2. Fakt podlegający stwierdzeniu

 

 

 

10.4.1. Zgłaszany dowód

10.4.2. Fakt podlegający stwierdzeniu

 

 

 

11. Czy powyżej zgłoszono wszystkie dowody?

(w wypadku odpowiedzi „nie” należy wypełnić i dołączyć formularz WD)

Dowody nie zgłoszone w sprzeciwie (zarzutach) i załączniku WD mogą być w postępowaniu uproszczonym zgłaszane tylko wówczas, gdy strona wykaże, że nie mogła ich powołać wcześniej lub gdy potrzeba ich powołania wyniknęła później.

tak * / nie *

12. Załączniki (należy wymienić wszystkie dołączone do pozwu dokumenty)

 

1.       odpis sprzeciwu (zarzutów) i wszystkich załączników

2.       pełnomocnictwo

3.       kopie biletów jakie kupiłem w kasie SKM tuż przed wyjazdem pociągu (oryginał i kopia chronologiczna przejazdów dla Śądu,

4.       kopie biletów na drodze Wrocław-Sasino i w powrotem jaką w tym czasie przebyłem. Droga (Wejherowo-Gdynia) była odcinkiem tej drogi (oryginał i kopia chronologiczna przejazdów dla Sądu)

5.       kopie reklamacji jakie składałem

6.       kopie odpowiedzi od Prezesa SKM (oryginał dla Sądu)

7.       kopie pism jakie otrzymałem od Rzecznika Spraw Obywatelskich w tej sprawie (oryginał dla Sądu)

8.       kopie wezwań do zapłaty i kopert (oryginał dla Sądu)

9.   kopie protokołów wystawionych przez kontrolerów (oryginał dla Sądu)

 

13. Imię i nazwisko (czytelne) osoby (lub osób) wnoszącej sprzeciw (zarzuty)
oraz podpis

14. Data

Waldemar Wietrzykowski

Anna Wietrzykowska

10.09.2004

10.09.2004

P O U C Z E N I E

(A) Sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym należy złożyć na urzędowym formularzu w sprawach, które podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym tj. w sprawach, w których powód dochodzi:

     1) roszczeń wynikających z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza pięciu tysięcy złotych,

     2) roszczeń wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli wartość przedmiotu umowy nie przekracza pięciu tysięcy złotych,

     3) roszczeń o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej - bez względu na wartość przedmiotu sporu.

     W sprawach tych również pisma zawierające wnioski dowodowe i pozew wzajemny (z wyjątkiem postępowania nakazowego, gdzie jest on niedopuszczalny) należy złożyć na urzędowych formularzach.

(B) Ponadto na urzędowym formularzu należy złożyć zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawach, w których powód - usługodawca lub sprzedawca, dochodzi roszczeń wynikających z umów o:

     1) świadczenie usług pocztowych i telekomunikacyjnych,

     2) przewóz osób i bagażu w komunikacji masowej,

     3) dostarczanie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego,

     4) dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków,

     5) wywóz nieczystości,

     6) dostarczanie energii cieplnej,

również wtedy, gdy sprawy te nie podlegają rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym. Gdy roszczenie usługodawcy lub sprzedawcy spełnia warunki wymagane do rozpoznania w trybie uproszczonym, obowiązek stosowania urzędowych formularzy dotyczy wszystkich pism wymienionych w pkt (A).

     Formularze dostępne są w budynkach sądów, urzędów gmin oraz w internecie pod adresem www.ms.gov.pl.

     Sprzeciw (zarzuty) należy złożyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą.

     Niezachowanie warunków formalnych sprzeciwu, które uniemożliwia nadanie mu dalszego biegu, powoduje wezwanie do uzupełnienia braków w terminie tygodniowym. Jeżeli braki nie zostaną w tym terminie uzupełnione, sprzeciw podlega odrzuceniu.

 

  1  2  3  4 

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12