Sprawa ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu oraz sprawa ustalenia bezzasadności zmiany wysokości czynszu mieszkaniowego i opłat za użytkowanie terenu.

Zarząd jednej z wrocławskich spółdzielni mieszkaniowych, Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani", mieszczącej się przy ul. Komuny Paryskiej 15 we Wrocławiu, swoim zachowaniem pokazuje, że poszanowanie obowiązującego prawa ustawowego jego nie dotyczy. Swoimi decyzjami czuje się bezkarny. Cóż, kiedy na takie zachowanie otrzymuje aprobatę strzegących w Polsce prawo. Zarząd wciąż wierzy, że zasądzona w trybunale ustawa o spółdzielniach doprowadzi do unieważnienia niewygodnych dla siebie zapisów. Zniecierpliwieni członkowie skierowali już do Sądu Rejonowego we Wrocławiu pozwy o sądowe ustanowienie prawa odrębnej własności swojego lokalu. Zarząd Spółdzielni mści się podnosząc w sposób nieuzasadniony czynsz mieszkaniowy tym członkom. Jest to z kolei przyczyną składania kolejnych pozwów o ustalenie bezzasadności zmiany wysokości czynszów mieszkaniowych. Do Prokuratury i Policji wpływają doniesienia na poczynania Zarządu Spółdzielni. Jednak on nic sobie w tego nie robi, bo Sądy, Prokuratura i Policja nie wykazują zainteresowania. Artykuł pokazuje przykładową walkę lokatora o swoje prawa.

Cała historia rozpoczyna się od próby skorzystania jednego z członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" z przyznanego mu ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych prawa ustanowienia odrębnej własności swojego lokali. Z chwilą rozpoczęcia się tej historii, nie miał on żadnego zadłużenia w opłatach czynszu mieszkaniowego.

Historię przedstawiono w formie rejestru pism jakie wysłał i otrzymał w walce o swoje prawa.

Kolejną sprawą jest kwestia dzierżawienia terenu przez Spółdzielnę Mieszkaniową "Huby" z Wrocławia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" we Wrocławiu

Lp Dokument pismo z dnia stron załączników
1 Wniosek do Spółdzielni Mieszkaniowej (L.dz.1779, 22.05.2001) o ustanowienie odrębnej własności zajmowanego lokalu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U.z 2001 r. Nr 4 Poz.27) 16.05.2001 1 0
2 Odpowiedź Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" (SM/Dc/1779/2001) na złożony wniosek, z dnia 16.05.2001 r., o ustanowienie odrębnej własności informująca, że wniosek ten został zarejestrowany pod nr 12 w specjalnym rejestrze. 28.05.2001 1 0
3 Drugi wniosek do Spółdzielni Mieszkaniowej o ustanowienie odrębnej własności zajmowanego lokalu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.06.2007 r. o zmianach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2007 r. Nr 125 Poz.873) 13.08.2007 1 0
4 Odpowiedź Spółdzielni (SM/Z/RP/2955/2007) na złożony drugi wniosek, z dnia 13.08.2007 r., o ustanowienie odrębnej własności informująca, iż Spółdzielnia podjęła wszelkie niezbędne działania celem dokonania stosownych przekształceń własnościowych, oraz że z powodu bardzo krótkiego terminu narzuconego spółdzielniom mieszkaniowym przez ustawę z dnia 14.06.2007 r., uwłaszczenie nastąpi na gruntach będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, w związku z czym nie będzie można w przyszłości skorzystać przy wykupie gruntów  z bonifikaty udzielonej przez Radę Miejską Wrocławia. 10.10.2007 1 4
5 PISMO DO PREZYDENTA WROCŁAWIA RAFAŁA DUTKIEWICZA (polecony nr 108281133) z prośbą o udzielenie informacji, czy Wydziały Urzędu Miejskiego Wrocławia podjęły wszelkie starania, aby załatwić sprawy własnościowe gruntów Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani". 06.11.2007 2 1
6 POZEW DO SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA ŚRÓDMIEŚCIA o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu. 12.11.2007 2 3
7 ZAWIADOMIENIE DO PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW - ŚRÓDMIEŚCIE  o popełnieniu przez Zarząd Spółdzielni "Budowlani" wykroczenia z art 272 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r. nr 119 poz 1116 ze zmianami. Rozdział 31. Przepisy karne) 12.11.2007 2 3
8 Pismo z Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Śródmieścia (Ko 1024/07) informujące, że sprawa zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia przez członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" została przekazana do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki Zachód. 15.11.2007 1 0
9 Pismo ze Spółdzielni Mieszkaniowej (SM/Gk/3877/07) z propozycją zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności lokalu na prawie użytkowania wieczystego, pod warunkiem uregulowania  należności lokalu w wysokości 51 zł. Poinformowanie, że w chwili obecnej Spółdzielnia jest w trakcie załatwiania nabycia gruntów na własność od Gminy Wrocław z 95 % bonifikatą od wartości gruntów (informacja na dzień 19.11.2007 r) , oraz że w przypadku uwłaszczenia się chociażby jednego lokatora na prawach użytkowania wieczystego, wszyscy pozostali mieszkańcy budynku tracą bonifikatę ustaloną poprzez Radę Miejską Wrocławia. 19.11.2007 2 0
10 W dniu 29.12.2007 wpłacono na konto Spółdzielni Mieszkaniowej 51 zł z tytułu uregulowania należności lokalu w stosunku do Spółdzielni. 29.12.2007 - -
11 Pismo z Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki Zachód (Ko 849/07) informujące, że sprawa zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia przez członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" została przekazana do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki Wschód. 19.11.2007 1 0
12 Pismo z Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki Wschód (Ko kw 526/07) informujące, że sprawa zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia przez członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" została przekazana do Referatu Wykroczeniowego Komisariatu Policji Wrocław Rakowiec. 26.11.2007 1 0
13 Odpowiedź Spółdzielni Mieszkaniowej na Pozew (Sygn.akt IX C 755/07), oddalająca powództwo w całości i wnosząca o zasądzenie od Powoda kosztów procesu. 10.12.2007 2 0
14 Przesłuchanie w Komisariacie Policji Wrocław Rakowiec. W dniu 09.01.2008 o godzinie 10.00 odbyło się przesłuchanie zgłaszającego zawiadomienie do Prokuratury.  09.01.2008 - -
15 Informacja z Komisariatu Policji Wrocław Rakowiec (RSOW 938/07, L.dz.E-IV-5612-938/07), że przeprowadzone czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego z powodu braku danych uzasadniających podejrzenie popełnienia wykroczenia. 10.01.2008 1 0
16 Zażalenie do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki Wschód na wyniki postępowania Policji. 18.01.2008 3 4
17 WEZWANIE Z SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA ŚRÓDMIEŚCIA  (Sygn.akt IX C 755/07) o wstawienie się na rozprawę sądową  w dniu 28.02.2008 r. na przesłuchanie w charakterze strony z powództwa przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani". Wstawiennictwo obowiązkowe. 25.01.2008 1 0
18 Odpowiedź Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki Wschód (Ko 526/07) na zażalenie z dnia 18.01.2008 r. informująca, że Prokuratura postąpiła zgodnie z obowiązującą procedurą postępowania, tzn. przekazała sprawę do Referatowi ds. Wykroczeń właściwej jednostki Policji. 29.01.2008 1 0
19 ZAWIADOMIENIE ze Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" we Wrocławiu o WZROŚCIE WYSOKOŚCI OPŁAT CZYNSZOWYCH od 01.03.2008 r.  z 497 zł do 943 zł za lokal 45 m2 (wzrost o 100 %) oraz powstaniu z tego tytułu zadłużenia mieszkania z 0 zł do 3860 zł  wraz z dołączonym, wątpliwym rozliczeniem kosztów ogrzewania, podgrzewu i zużycia wody za okres od 01.01.2007 r. do 30.10.2007 r. dokonanym przez firmę Energosystem Poznań, Oddział Wrocław, ul Przejazdowa 11 29.01.2008 - -
20 Odpowiedź członka Spółdzielni na pismo procesowe Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" w postępowaniu sądowym (sygn. akt. IX C 755/07). W odpowiedzi Powód podtrzymuje powództwo w całości i oddala roszczenia strony Pozwanej w sprawie poniesienia kosztów procesu przez Powoda. 03.02.2008 3 0
21 Pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" (L.dz. 687, 06.02.2008), do wiadomości Rada Nadzorcza (Dziennik RN nr 10/2008), z prośbą o udostępnienie ksero Regulaminu Rozliczeń Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" z dnia 01 września 2003 r (załącznik do uchwały Nr 28 a/2003 Rady Nadzorczej SM "Budowlani") oraz dostarczenie szczegółowej kalkulacji kosztów centralnego ogrzewania, ciepłej wody i zimnej wody za rok 2007, a także dostarczenia zestawienia kosztów i ilości zużytej ciepłej wody, zimnej wody oraz centralnego ogrzewania za okres 2000 - 2008 r. 06.02.2008 1 0
22 REKLAMACJA skierowana do Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" we Wrocławiu, do wiadomości Rada Nadzorcza (Dziennik RN nr 12/2008) (L.dz.730,11.02.2008) i firmy Energosystem Poznań Oddział Wrocław z tytułu wątpliwości poprawności dokonanych rozliczeń kosztów ogrzewania, podgrzewu i zużycia wody.

W reklamacji zastrzeżono, że jeżeli Spółdzielnia nie udzieli w terminie 14 dni wyjaśnień na pytania zawarte w reklamacji, to bezzasadność podwyżki czynszu BĘDZIE DOCHODZONA NA DRODZE SĄDOWEJ.

08.02.2008 5 1
23 Pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" (L.dz.838, 18.02.2008), do wiadomości Rada Nadzorcza (Dziennik RN nr 18/2008) z prośbą o przygotowanie kopii dokumentów dotyczących rozliczeń ciepłej, zimnej wody i centralnego ogrzewania oraz udzielenia wyjaśnień dotyczących wzrostu czynszu o 100 %. 18.02.2008 2 0
24 Pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" (L.dz.926, 25.02.2008), do wiadomości Rada Nadzorcza (Dziennik RN nr 21/2008) informujące, że w terminie wskazanym w piśmie z 08.02.2008 r., Spółdzielnia nie udzieliła żadnych wyjaśnień dotyczących znacznej podwyżki czynszu mieszkaniowego, oraz nie dostarczyła dokumentów w tej sprawie. Takich informacji nie otrzymano również od głównej księgowej Spółdzielni, podczas osobistego spotkania z nią w dniu 25.02.2008 r., w związku z czym postanowiono wkroczyć na drogę sądową 25.02.2008 1 0
25 POZEW DO SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA ŚRÓDMIEŚCIA o ustalenie bezzasadności zmiany wysokości czynszu mieszkaniowego i kwoty niedopłaty z tytułu co, cw, zw. Pozew złożono w Sądzie w dniu 27.02.2008 r. 25.02.2008 3 9
26 Odpowiedź Spółdzielni Mieszkaniowej (SM/Z/Fk/687/08) na pismo z dnia 06.02.2008 informująca, że  począwszy od 01.07.2006 r. w zakresie ziemnej wody, ciepłej wody i centralnego ogrzewania, rozliczenia prowadzi firma "Energosystem" spółka z o.o. Do odpowiedzi Spółdzielnia Mieszkaniowa dołączyła budzący szereg wątpliwości sposób rozliczenia zw, cw i co przeprowadzony przez tą firmę. 27.02.2008 1 3
27 ROZPRAWA SĄDOWA W SĄDZIE REJONOWYM DLA WROCŁAWIA ŚRÓDMIEŚCIA przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" w sprawie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu (28.02.2008 r).

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" przedstawiła jako dowód swej niewinności jedną kartkę Uchwały Zarządu Spółdzielni Nr 93/2004 z dnia 29.03.2004 r. dotyczącą określenia przedmiotu odrębnej własności nieruchomości (bez załączników) będącą wstępnym zamiarem uwłaszczenia, a nie jego realizacją.

Postanowieniem Sądu Rejonowego zawieszono postępowanie na okres nie mniejszy niż trzy miesiące (Sygn. akt IX C 755/07), aby dać Spółdzielni czas na uregulowanie własnościowe swoich gruntów.

28.02.2008 - -
28 Prośba do Sądu o kopię postanowienia Sądowego z dnia 28.02.2008 r. oraz kopię protokołu z rozprawy. 28.02.2008 1 0
29 Pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" (L.dz.1048, 03.03.2008), do wiadomości Rada Nadzorcza (Dziennik RN nr 23/2008)  z prośbą o przygotowanie kopii dokumentów związanych z rozliczeniem ciepłej i zimnej wody oraz centralnego ogrzewania celem postępowania sądowego (sygn. akt IX C 95/08) w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu. 01.03.2008 2 0
30 Pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" (L.dz.1047, 03.03.2008), do wiadomości Rada Nadzorcza (Dziennik RN nr 22/2008) z prośbą o przygotowanie kopii wniosków złożonych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Budowlani" w Gminie Wrocław w sprawie wykupu gruntów oraz kopii załączników do Uchwały Nr 93/2004 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" z dnia 29.03.2004 r. celem postępowania sądowego (sygn. akt. IX C 755/07) w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu. 03.03.2008 1 0
31 WEZWANIE ze Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" do zapłaty zaległości czynszowych w wysokości 4.096 zł w terminie do 15.04.2008 r. Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe. 02.04.2008 1 0
32 ODPOWIEDŹ WICEPREZYDENTA WROCŁAWIA (znak pisma WMK.R.7224-29452/07/08) informująca, że Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" w dniu 26.11.2007 r. złożyła w Urzędzie Miejskim pierwszy, zbiorczy i ogólny wniosek o nabycie gruntów nie dołączając kompletu wymaganych dokumentów. W piśmie poinformowano także, że ze względu na późne złożenie wniosku Spółdzielnia nie będzie mogła już skorzystać z rozłożenia na raty ceny nabycia gruntów. 02.04.2008 2 0
33 WEZWANIE z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, Wydział IX Cywilny (Sygn. akt IX C 95/08), do:
- sprecyzowania żądania poprzez wskazanie czy domaga się ustalenia bezzasadności zmiany czynszu w całości czy jedynie w części 
- wskazania wartości przedmiotu sporu.
W terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu.
03.04.2008 1 0
34 Pismo procesowe do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia (sygn akt IX C 95/08) o nałożenie na stronę pozwaną (Spółdzielnię Mieszkaniową "Budowlani") obowiązku dostarczenia Wysokiemu Sądowi i Powodowi wymienionych w piśmie procesowym dokumentów celem wyjaśnienia podwyżki czynszu. 03.02.2008
07.04.2008
4 2
35 Pismo procesowe do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia (sygn akt IX C 95/08) w sprawie usunięcia braków formalnych (na podstawie wezwania Sądowego z 03.04.2008 r). 05.04.2008 1 0
36 Pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" (L.dz.1409, 10.04.2008) będące odpowiedzią na wezwanie do zapłaty z 02.04.2008 r. informujące, że w dniu 27.02.2008 r. wniesiono Pozew do Sądu o ustalenie bezzasadności zmiany wysokości czynszu mieszkaniowego i  niedopłaty z tytułu co, cw, zw. 09.04.2008 1 0
37 Pismo do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" (Dziennik RN nr 31/2008, 10.04.2008) będące odpowiedzią na wezwanie do zapłaty z 02.04.2008 r. informujące, że w dniu 27.02.2008 r. wniesiono Pozew do Sądu o ustalenie bezzasadności zmiany wysokości czynszu mieszkaniowego i niedopłaty z tytułu co, cw, zw. Pismo wyraża też głębokie zaniepokojenie z powodu braku odpowiedzi Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" na przesłane do niej pisma w tej sprawie. 09.04.2008 10
38 Pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" (L.dz.1464, 17.04.2008), do wiadomości Rady Nadzorczej (Dziennik RN 32/2008) oraz Walnego Zgromadzenienia Członków Spółdzielni z związku z otrzymaną informacją od Wiceprezydenta, że Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" złożyła dopiero w dniu 26.11.2007 r. swój pierwszy, zbiorczy i niekompletny wniosek o nabycie własności swoich gruntów. Pismo wzywa do natychmiastowego skompletowania tego wniosku, oraz zapoznania Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z treścią pisma Wiceprezydenta Wrocławia. Wnosi też o bezzwłoczne przyśpieszenie wykupu gruntów przez Spółdzielnię. W załączniku pismo od Wiceprezydenta Wrocławia Wojciecha Adamskiego z dnia 02.04.2008 r. 16.04.2008 1 1
39 WEZWANIE z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, Wydział IX Cywilny (Sygn. akt IX C 95/08) do: 
- przedłożenia dodatkowego odpisu pisma z dnia 05.04.2008 r. zatytułowanego "usunięcie braków formalnych pozwu".

W terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu.
23.04.2008 1 0
40 Pismo ze Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" (SM/Z/1464/2008) będące odpowiedzią na pismo z dnia 16.04.2008 r. Pismo informuje, że Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" uzupełniła wniosek o wykup gruntów z 26.11.2007 r. o dodatkowe dokumenty i przekazała je w dniu 10.04.2008 r. do Wydziału Mienia Komunalnego i Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, a segregator z kresokopiami wniosków członków Spółdzielni o określenie przedmiotu odrębnej własności lokali, został złożony w tym Wydziale w dniu 23.04.2004 r. 25.04.2008 1 0
41 Pismo procesowe do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia (sygn akt IX C 95/08) w sprawie usunięcia braków formalnych (na podstawie wezwania Sądowego z 23.04.2008 r).  Do pisma została dołączona kopia pisma z dnia 05.04.2008 r. 29.04.2008 1 1
42 Pismo ze Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" (SM/DW/2157/08) o wszczęciu postępowania windykacyjnego.

Pismo informuje, że Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" we Wrocławiu przekazuje  sprawę zadłużenia mieszkaniowego (4.700 zł) do postępowania windykacyjnego (o prowadzonym postępowaniu sądowym Spółdzielnia została poinformowana pismami z dnia 01.03.2008 oraz z dnia 09.04.2008).

Zgodnie z art. 4 ust. 8  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1116 z późn.zm) w przypadku wystąpienia członka spółdzielni na drogę sądową o bezzasadność podwyżki czynszu ponosi on opłaty w dotychczasowej wysokości.

03.07.2008 - -
43 Pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" we Wrocławiu (L.dz.2340, 07.07.2008) będące odpowiedzią na wszczęcie postępowania windykacyjnego 03.07.2008 1 0
44 Pismo procesowe do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia (sygn akt IX C 95/08) w sprawie wszczęcia postępowania windykacyjnego przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Budowlani" we Wrocławiu. 03.07.2008 1 1
45 Pismo do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu (polecony nr 106437182) w sprawie wszczęcia postępowania windykacyjnego przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Budowlani" we Wrocławiu będące skargą na bezczynność Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki Wschód 09.07.2008 4 0
46 PISMO DO PREZYDENTA WROCŁAWIA RAFAŁA DUTKIEWICZA (polecony nr 106437181) z prośbą o potwierdzenie informacji, czy wniosek o wykup gruntów przy ul. Jabłeczna 38 został sporządzony przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Budowlani" we Wrocławiu prawidłowo i czy postępuje procedura wykupu tych gruntów. 09.07.2008 1 0
47 Pismo z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu (Ko 977/08 dotyczy: 1 Ds. 1282/07) informujące, że skarga z dnia 09.07.2008 r. na bezczynność Tamtejszej Prokuratury Rejonowej w sprawie dotyczącej nieprawidłowości w działaniu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej została przesłana do tejże Prokuratury celem rozpoznania i udzielenia odpowiedzi autorowi pisma i przekazania kopii tej odpowiedzi do Wydziału I Prokuratury Okręgowej. 18.07.2008 1 0
48 Pismo z Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki Wschód (Ko 526/07) będące odpowiedzią na skargę z dnia 09.07.2008 r. na bezczynność Prokuratury w sprawie dotyczącej nieprawidłowości w działaniu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej (do wiadomości: Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu Wydział I [Ko 977/08]) 29.07.2008 1 0
49 ZARZĄDZENIE Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia Wydział IX Cywilny z dnia 30.07.2008 r. o zwrocie pozwu o ustalenie bezzasadności zmiany wysokości czynszu mieszkaniowego i kwoty niedopłaty z tytułu co, cw, zw. (sygn. akt IX C 95/08).

Podstawą powyższego Zarządzenia było nie odebranie na poczcie przez Powoda przesyłki (z wezwaniem do zapłaty 500 zł od złożonego pozwu) w terminie 7 dni pomimo dwukrotnego awiza (kwota 500 zł została ustalona przez Przewodniczącego Sądu w drodze Zarządzenia z dnia 30.05.2008 r.) w wyniku czego na posiedzeniu niejawnym Sądu ustalono w drodze zarządzenia, że nastąpiło doręczenie w dniu włożenia do skrzynki pocztowej zawiadomienia o przesyłce pocztowej przez listonosza, w wyniku czego uznano, że zostało przekazane Powodowi wezwanie do usunięcia braków formalnych, zapoznał się z nim i powstał termin 7 dni od daty doręczenia, którego Pozwany faktycznie nie dotrzymał. W tym czasie Pozwany był na wakacjach poza Wrocławiem i nie mógł odebrać przesyłki pocztowej.

30.07.2008 1 0
50 Pismo do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu (polecony nr 106438936) odnośnie pisma Prokuratury Rejonowej z dnia 29.07.2008 i wyrażonego w nim biernego stosunku tejże Prokuratury do łamania prawa przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" we Wrocławiu przy ul. Komuny Paryskiej z prośbą, aby Prokuratura Okręgowa w ramach posiadanych przez siebie kompetencji  powzięła właściwe działania w tej sprawie. 11.08.2008 1 0
51 ZAŻALENIE do Sądu Okręgowego we Wrocławiu za pośrednictwem Sądu Rejonowego na postanowienie Zarządzenia tegoż Sądu z dnia 30.07.2008.

Powód zwrócił się do Sądu Okręgowego o uchylenie Zarządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. i uznanie, że było one następstwem nieświadomości tego przepisu przez Powoda (nigdy o nim nie został pouczony), oraz nieobecnością w miejscu zamieszkania z powodu wakacyjnego wyjazdu z dziećmi w tym okresie.

Powód zwrócił się także o zwolnienie Powoda od tak wysokiej dla niego opłaty od pozwu (w wysokości 500 zł) po uprzednim przedłożeniu przez niego stosownych dokumentów zaświadczających o trudnych warunkach materialnych jego rodziny.

12.08.2008 3 1
52 ODPOWIEDŹ Z-CY DYREKTORA WYDZIAŁU MIENIA KOMUNALNEGO SKARBU PAŃSTWA Urzędu Miejskiego Wrocławia na pismo wystosowane do PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 06.11.2007 r.  dotycząca postępowania w sprawie nabycia gruntów na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" we Wrocławiu. 16.09.2008 2 0
53 WEZWANIE z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, Wydział IX Cywilny (Sygn. akt IX C 95/08), do usunięcia braków formalnych wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych:
- przedłożenie Sądowi oświadczenia majątkowego wg wzoru zgodnego z Rozp. Min. Spr. (dołączonego do wezwania).
W terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku.
07.11.2008 1 0
54 Pismo procesowe do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia (sygn akt IX C 95/08) w sprawie usunięcia braków formalnych (na podstawie wezwania Sądowego z 07.11.2008 r).  Do pisma zostało dołączone oświadczenie majątkowe o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i Źródłach utrzymania. 16.11.2008 1 2
55 ODWOŁANIE PREZESA ZARZĄDU Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" we Wrocławiu  przez Radę Nadzorczą 17.11.2008 - -
56 WEZWANIE z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, Wydział IX Cywilny (Sygn. akt IX C 95/08), do usunięcia braków formalnych wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych:
- przedłożenie odpowiednich dokumentów poświadczających prawdziwość przesłanego Sądowi  oświadczenia majątkowego.
W terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku.
30.12.2008 1 0
57 Pismo procesowe do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia (sygn akt IX C 95/08) w sprawie usunięcia braków formalnych (na podstawie wezwania Sądowego z 30.12.2008 r).  Do pisma zostały dołączone stosowne dokumenty poświadczające prawdziwość przesłanego pismem z dnia 16.11.2008 r. poświadczenia majątkowego. 12.01.2009 1 8
58 Pismo (jednozdaniowe) od Głównej Księgowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani"  (SM/GK/70/2009) o następującej treści: "Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" we Wrocławiu uprzejmie infomuje, że złożona reklamacja została przesłana, celem jej rozpatrzenia do firmy rozliczeniowej ENERGOSYSTEM.". 

Jaka reklamacja, czego dotycząca i z którego dnia nie zostało w piśmie określone.
20.01.2009 1 0
59 POSTANOWIENIE Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia Wydział IX Cywilny z dnia 20.01.2009 r. (sygn. akt IX C 95/08) o zwolnieniu powoda od kosztów sądowych w całości. 20.01.2009 1 0
60 Pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" we Wrocławiu (L.dz.337, 27.01.2009) do wiadomości Rada Nadzorcza (NR 31/2009) dotyczące nieuzasadnionego naliczenia dodatkowych kosztów ogrzewania (CO) i podgrzewu wody (CW) dla klatki Jabłeczna 38 w wysokości ok. 9 tys.zł w rozliczeniu za rok 2007, na podstawie kopii rozliczeń księgowych Spółdzielni otrzymanych w dniu 23.01.2009 roku. 26.01.2009 1 0
60 POSTANOWIENIE Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny-Odwoławczy z dnia 29.01.2009 r. (sygn. akt II Cz 1608/08) o oddaleniu zażalenia powoda z 12.08.2008 r. na zarządzenie Sądu Rejonowego z 30 lipca 2008 r. nakazującego zwrot pozwu wobec nieuiszczenia opłaty sądowej od pozwu w wysokości 500 zł. Sąd pouczył, że orzeczenie postanowienia jest prawomocne i nie służy do niego żaden środek odwoławczy. 29.01.2009 1 0
60 Pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" we Wrocławiu (L.dz.323, 03.02.2009) do wiadomości Rada Nadzorcza (NR 36/2009) dotyczące nieprawidłowości w rozliczaniu kosztów ciepła (CO) i podgrzewu wody (CW) dla klatki Jabłeczna 38 w roku 2007 i 2008, na podstawie kopii rozliczeń księgowych Spółdzielni otrzymanych w dniu 23.01.2009 roku. 01.02.2009 1 0
61 ZAŻALENIE POWODA DO SĄDU NAJWYŻSZEGO od postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny-Odwoławczy z dnia 29.01.2009 r. 04.03.2009 1 0
62 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU - prośba do Trybunału o udzielenie informacji 05.03.2009 5 0
63 POSTANOWIENIE Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia IX Wydział Cywilny z dnia 13.03.2009 r. (sygn. akt: IX C 755/07) o umorzeniu postępowania w sprawie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu spółdzielczego. 13.03.2009 1 0
64 POSTANOWIENIE Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 18.03.2009 r. (sygn. akt: II Cz 1608/08) o odrzuceniu zażalenia powoda do Sądu Najwyższego w związku z uznaniem,  iż poprzednie postanowienie Sądu Okręgowego jest niezaskarżalne 18.03.2009 1 0
65 ZAŻALENIE POWODA DO SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU (Sygn. akt IX C 755/07) od postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia IX Wydział Cywilny z dnia 13.03.2009 r. 27.03.2009 1 0
66 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU - odpowiedź z Trybunału + załącznik w postaci książeczki A4 zatytułowanej "Dokumenty dla osób, które mają zamiar wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka". Nadanie numeru akt sprawy:  18174/09 oraz określenie terminu na przesłanie skargi tj. 6 miesięcy od daty tej odpowiedzi. 6.04.2009 - -
67 WEZWANIE z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, Wydział IX Cywilny (Sygn. akt IX C 755/07), do usunięcia braków formalnych zażalenia z dnia 27.03.2009 r.:
- poprzez oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia.
W terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia.
07.04.2009 1 0
68 Pismo procesowe do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia (sygn akt IX C 755 / 07) w sprawie usunięcia braków formalnych zażalenia (na podstawie wezwania Sądowego z dnia 07.04.2009 r). 14.04.2009 1 0
69 ZWROT POZWU (Sygn. akt IX C 95/08) z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, Wydział IX Cywilny (złożonego w Sądzie przeszło rok temu) na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 18.03.2009 r. (Brak pisma przewodniego). 16.04.2009 0 16
70 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU - przesłanie skargi do Trybunału (42 kartek załączników) 25.04.2009 17 17
70 POSTANOWIENIE Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 28.05.2009 r. (sygn. akt: II Cz 697/09) o oddaleniu zażalenia powoda  z dnia 27.03.2009 roku. 28.05.2009 3 0
71 Pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" we Wrocławiu (L.dz.3252 , 08.06.2009) do wiadomości Rada Nadzorcza (NR 126) dotyczące braku odpowiedzi Spółdzielni na moje pisma w sprawie błędnego rozliczenia kosztów za cw, zw, co dla klatki Jabłeczna 38 za lata 2007, 2008. 03.06.2009 2 0
70 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU - przesłanie elektronicznej postaci skargi (na nośniku CD), w celu przetwarzania danych  (tłumaczenia bądź składowania).  Papierowa treść skargi, dołączona do pisma z 25.04.2009 r., została przesłana już wcześniej. Takie rozdzielenie przesyłek dokonano ze względu na procedurę bezpieczeństwa na przesyłki inne niż papierowe. 06.06.2009 1 (1xCD)
72 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU(akta nr 18174/09) - Pismo z Trybunału potwierdzające otrzymanie pisma z 25.04.2009 r. z załącznikami oraz wypełnionym formularzem skargi informujące, że Trybunał przystąpi do rozpatrzenia skargi tak szybko, jak to będzie możliwe, na podstawie przedłożonych informacji i dokumentów. Prośba, o przekazywanie Trybunałowi, z własnej inicjatywy, informacji o istotnych wydarzeniach w sprawie, której dotyczy skarga, oraz kopii decyzji podjętych w tej sprawie. 09.06.2009 1 0
73 Pismo do SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU (II Wydział Cywilny-Odwoławczy) - odpowiedź powoda, iż przyjmuje do wiadomości Postanowienie Sądu z dnia 28 maja 2009 roku wraz z uzasadnieniem w sprawie o przekształcenia własności (sygn. akt: II Cz 697/09) i pouczeniem o możliwości skorzystania z art. 182  § 2 k.p.c., z którego powód skorzysta, jeżeli poniesie szkodę na skutek zaniechania przez pozwanego obowiązującego prawa. 26.06.2009 2 0
74 Do Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" we Wrocławiu (L.dz.5178, 25.08.2009), REKLAMACJA rozliczeń energii cieplej za 2008 rok. 15.08.2009 3 0
75 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU (akta nr 18174/09) - odpowiedź z Trybunału (ECHR-LPol11.0R(CD1) MZ/MKP/imc), iż na posiedzeniu (w sprawie skargi wniesionej 9.03.2009 roku) Komitet w składzie trzech sędziów w dniu 23.03.2010 roku  zadecydował, iż nie miało miejsca naruszenia praw i wolności zawartych w Konwencji i jej protokołach dodatkowych. Decyzja jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu, ani do Trybunału, z Wielką Izbą włącznie, ani do jakiejkolwiek innej instytucji. 30.03.2010 1 0
76 AKT NOTARIALNY z dnia 19.10.2011 roku - Dokonanie ustanowienia odrębnej własności lokalu z wpisem do księgi wieczystej na podstawie złożonego wniosku z dnia 16.05.2001 (zarejestrowanego pod nr 12 w specjalnym rejestrze) oraz podjętej Uchwale nr 24 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" z dnia 19 lipca 2010 roku (w której określono przedmiot odrębnej własności lokalu) zgodnie z treścią art. 42 i art. 43 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Spółdzielniach Mieszkaniowych. 19.10.2011 6 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa "HUBY" we Wrocławiu

Lp Dokument pismo z dnia stron załączników
1 POZEW DO SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA ŚRÓDMIEŚCIA o ustalenie bezzasadności zmiany wysokości opłat od użytkowania terenu o 500 %. Pozew złożono w Sądzie w dniu 05.10.2009 r. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "HUBY", ul. Ciepła 20a, Wrocław (sygn. akt IXC 504/09/KR) 29.09.2009 2 7
2 WEZWANIE Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, Wydział IX Cywilny (sygn. akt IXC 504/09/KR), do usunięcia braków formalnych pozwu z dnia 29.09.2009 r., wniesionego w dniu 5.10.2009 roku:
- poprzez wskazanie przedmiotu sporu - jako różnicy opłaty dotychczasowej i nowej za 12 miesięcy.
W terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu.
19.10.2009
otrzymano:
26.10.2009
1 0
3 ODPOWIEDŹ powoda na wezwanie do usunięcia braków formalnych z dnia 19.10.2009 r. (sygn. akt IX C 504/09/KR) . Wskazanie przedmiotu sporu wraz z prośbą o zwolnienie powoda z opłat sądowych w całości. 26.10.2009 1 0
4 WEZWANIE Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, Wydział IX Cywilny (sygn. akt IXC 504/09/KR), do usunięcia braków formalnych pozwu z dnia 29.09.2009 r., wniesionego w dniu 5.10.2009 roku do:
- złożenia w terminie 7 dni odpisu pisma z dnia 26.10.2009 r. pod rygorem jego zwrotu i zwrotu pozwu
- złożenia oświadczenia o stanie majątkowym w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych.
10.11.2009
otrzymano:
17.11.2009
1 3
(formularz)
5 ODPOWIEDŹ powoda na wezwanie do usunięcia braków formalnych z dnia 10.11.2009 r. (sygn. akt IX C 504/09/KR) . W załączniku odpis pisma powoda z dnia 26.10.2009 r. i wypełniony formularz o stanie majątkowym powoda i jego rodziny 26.10.2009 1 0
6 POSTANOWIENIE Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, Wydział IX Cywilny (sygn. akt IXC 504/09/KR) z dnia 25 listopada 2009 roku o zwolnieniu powoda od kosztów sądowych w całości.

ZAWIADOMIENIE Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, Wydział IX Cywilny (sygn. akt IXC 504/09/KR) z dnia 27 listopada 2009 roku o posiedzeniu Sądu, które odbędzie się w dniu 18.12.2009 roku o godzinie 9:00 w sali nr 224A. Stawiennictwo reprezentowanej strony na posiedzeniu jest nieobowiązkowe.

25.11.2009
27.11.2009
otrzymałem:
3.12.2009
1 0
7 ROZPRAWA W SĄDZIE REJONOWYM DLA WROCŁAWIA-ŚRÓDMIEŚCIA przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "HUBY" w sprawie ustalenia bezzasadności zmiany wysokości opłat od użytkowania terenu o 500 % (sygn. akt IXC 504/09/KR)

POSTANOWIENIE Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, Wydział IX Cywilny (sygn. akt IXC 504/09/KR) z dnia 18 grudnia 2009 roku, orzeczone na rozprawie w dniu 18 grudnia 2009 roku, iż sprawa z uwagi na niewłaściwość Sądu do rozpoznania sprawy zostaje przekazana do dalszego postępowania do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków, I Wydział Cywilny.

18.12.2009 - -
8 ZAŻALENIE POWODA DO SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU (sygn. akt IX C 504/09/KR) od postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia IX Wydział Cywilny z dnia 18.12.2009 roku orzeczonego na rozprawie w dniu 2009 roku. 18.12.2009 1 0
9 Pismo procesowe powoda (IX C 504/09/KR) w sprawie ustosunkowania się do odpowiedzi na pozew z dnia 14 grudnia 2009 roku. 18.12.2009 1 0
10 POSTANOWIENIE Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 25.01.2010 r. (sygn. akt: II Cz 122/10) o oddaleniu zażalenia powoda z dnia 18.12.2009 roku. 25.01.2010 2 0
11 ZAŻALENIE POWODA DO SĄDU NAJWYŻSZEGO od postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny-Odwoławczy z dnia 25.01.2010 r. 23.02.2010 4 2
12 POZEW DO SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA ŚRÓDMIEŚCIA o odszkodowanie za straty poniesione z tytułu uniemożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej Pozew złożono w Sądzie w dniu 28.02.2010 r. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "HUBY", ul. Ciepła 20a, Wrocław (sygn. akt IXC 104/10). W pozwie powód zwrócił się także z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych w całości. 26.02.2010 5 8
13 Odpowiedź z SĄDU NAJWYŻSZEGO Wydziału V o przesłaniu zażalenia powoda na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25 stycznia 2010 r. (sygn. akt II Cz.122/10) do  Sądu Okręgowego we Wrocławiu (Sądu, na którego postanowienie powód napisał zażalenie). 5.03.2010 1 0
14 WEZWANIE Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków, I Wydział Cywilny (sygn. akt I C113/10 do wstawienia się powoda w dniu 09.04.2010 roku o godz.14 w sali nr 132,  gdzie będzie przesłuchany w charakterze strony. 08.03.2010 1 0
15 MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI - skarga na działanie polskiego sądownictwa na podstawie art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego. 18.03.2010 3 4
16 Pismo procesowe powoda sygn. akt I C113/10 (przekazanie sprawy z innego Sądu o sygn. akt IX C 504/09/KR) w sprawie przedstawienia okoliczności związanych z użytkowaniem przez powoda terenem, od którego dochodzi on bezzasadności zmiany wysokości opłat od jego użytkowania. 18.03.2010 5 8
17 POSTANOWIENIE Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 17.03.2010 r. (sygn. akt: II Cz 122/10) z dnia 17.03.2010 o odrzuceniu zażalenia powoda na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 25.01.2010 roku  skierowanego do Sądu Najwyższego w dniu 23.02.2010 ze względu na to, iż postanowieniu z dnia 25.01.2010 Sąd Okręgowy nadał klauzulę - "niesaskarżalne" 17.03.2010 1 0
18 POSTANOWIENIE Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia, Wydział IX Cywilny (sygn. akt IXC 104/10) z dnia 12 marca 2010 roku orzekające, że z uwagi na niewłaściwość rzeczową Sądu do rozpoznania sprawy, Sąd postanowił przekazać sprawę Sądowi Okręgowemu we Wrocławiu (adnotacja, że na postanowienie nie przysługuje zażalenie). 12.03.2010 1 0
19 ROZPRAWA W SĄDZIE REJONOWYM DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "HUBY" w sprawie ustalenia bezzasadności zmiany wysokości opłat od użytkowania terenu o 500 % (sygn. akt I C113/10)

Powód wstawił się. Przedstawiciela strony pozwanej na rozprawie nie było. Sąd utrzymał powództwo i postanowił powołać biegłego sądowego do ustalenia wysokości stosownej opłaty. Ponadto zobowiązał stronę pozwaną do ustosunkowania się do pisma powoda i powołania wniosków dowodowych w terminie 14 dni pod rygorem późniejszego ich nieuwzględnienia. Powód zobowiązał się przed Sądem przeprowadzić rozmowy z pozwanym w celu możliwości wyjaśnienia sporu na drodze ugodowej.  Sąd ustalił termin następnej rozprawy na 07.06.2010 o godz.13 w sali 134.
09.04.2010 - -
20 Termin kolejnej rozprawy  (sygn. akt I C113/10) w dniu 07.06.2010 (poniedziałek) o godz.13 w sali 134. 07.06.2010 - -
21 Pismo powoda do Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "HUBY" (z inicjatywy Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków) w celu polubownego zakończenia sprawy. 11.04.2010 1 -
22 BIURO MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI, Wydział Skarg i Wniosków - odpowiedź na pismo z dnia 16.03.2010 r. (BM-III-R-051-1851/10/2) oznajmująca, iż orzeczenia Sądu nie podlegają ocenie, ani kontroli Ministra Sprawiedliwości. Sprawuje on jedynie zwierzchni nadzór nad działalnością administracyjną sądów i nie posiada żadnych uprawnień do ingerowania w ich działalność orzeczniczą. Kontrola toku postępowania dotyczyć może wyłącznie jego organizacyjno - proceduralnego przebiegu, a nie merytorycznej treści podejmowanych w tym postępowaniu decyzji oraz w zakresie orzekania sądy korzystają z konstytucyjnej zasady niezawisłości i nie dopuszczalna jest w tym względzie jakakolwiek ingerencja. Kontrola orzeczeń sądowych możliwa jest zaś jedynie w drodze środków odwoławczych (np. zażalenie, apelacja). Nadzór nad działalnością orzeczniczą sądów sprawują bowiem sądy wyższej instancji i Sąd Najwyższy.

(Komentarz: Pismo do Ministra dotyczyło między innymi zwyczaju zwracania przez Sąd Najwyższy zażalenia lub kasacji powoda z powrotem do Sądu Okręgowego (który jest wydawcą zaskarżonego postanowienia lub wnioskowanego o kasację wyroku), celem ich tam rozpatrzenia, nie zważając uwagi na to, że wówczas Sąd Okręgowy jest sędzią we własnej sprawie. Nie wydaje się, aby kiedykolwiek Sąd Okręgowy podważył swoje własne postanowienie lub uznał kasację swojego wyroku i to zawsze kończy bieg sprawy na niekorzyść powoda. Ministerstwo uważa, że Sądy w ten sposób korzystają z konstytucyjnej zasady niezawisłości i w tej sprawie nie podlegają ocenie, ani kontroli Ministra Sprawiedliwości.).

02.04.2010 2 -
23 WEZWANIE Sądu Okręgowego we Wrocławiu, I Wydział Cywilny dla spraw I Instancji (sygn.akt I C 374/10), do złożenia w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych szczegółowego, osobistego oświadczenia strony o aktualnej w dacie jego złożenia sytuacji majątkowej, rodzinnej i osobistej. 12.04.2010 2 1
24 OŚWIADCZENIE powoda o jego sytuacji majątkowej, rodzinnej i osobistej w odpowiedzi na wezwanie Sądu Okręgowego we Wrocławiu, I Wydział Cywilny dla spraw I Instancji z dnia 12.04.2010 roku (sygn. akt I C 374/10). 16.04.2010 2 1
25 Odpowiedź Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "HUBY" na pismo powoda z dnia 11.04.2010 roku oświadczająca, iż  Spółdzielnia nie posiada miejsca na przeniesienie pawilonu handlowego powoda. 20.04.2010 1 -
26 POSTANOWIENIE Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydział I Cywilny (sygn. akt I C 374/10) z dnia 23 kwietnia 2010 roku o zwolnieniu powoda od kosztów sądowych w całości. Odpis postanowienia dołączony do pisma "Doręczenie odpisu postanowienia" z dnia 26.04.2010 roku. 23.04.2010 1 -
27 Pismo procesowe powoda sygn. akt I C113/10 informujące o Sąd o treści pisma pozwanego do powoda z dnia 20.04.2010 oraz o cenie wynajęcia powierzchni biurowych w centrum Wrocławia. 09.05.2010 - -
28 Odpowiedź strony pozwanej na pozew w sprawie odszkodowania za straty poniesione z tytułu uniemożliwienia prowadzenia działalnościgospodarczej (sygn akt I C 374 / 10) 12.05.2010 2 1
29 ZAWIADOMIENIE o posiedzeniu Sądu w sprawie odszkodowania za straty poniesione z tytułu uniemożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej (sygn akt I C 374 / 10), które odbędzie się w dniu 22.06.2010 roku o godz. 12:15 w sali nr 38. 24.05.2010 1 0
30 ROZPRAWA W SĄDZIE REJONOWYM DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "HUBY" w sprawie ustalenia bezzasadności zmiany wysokości opłat od użytkowania terenu o 500 % (sygn. akt I C113/10)

Wstawili się: powód i strona pozwana w osobach: radca prawny i Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej. Strona pozwana wniosła o oddalenie powołania biegłego, którego  wnioskował powód. Sąd nie oddalił wniosku powoda  oraz nie ustalił następnego terminu do czasu sporządzenia ekspertyzy biegłego.
07.06.2010 - -
31 ROZPRAWA W SĄDZIE OKRĘGOWYM WE WROCŁAWIU przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "HUBY" w sprawie o odszkodowanie za straty poniesione z tytułu uniemożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej (sygn. akt I C 374/10)

Wstawili się powód i strona pozwana w osobach: radca prawny i Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej. Zostali przesłuchani: powód i Prezes Spółdzielni. Sąd orzekł, że za tydzień ,t.j. 29.06.2010 r. o godz. 15.00 zostanie odczytany wyrok.
22.06.2010 - -
32 Pismo procesowe powoda (sygn. akt I C 374/10)  w sprawie nieprawdziwych zeznań Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej przed Sądem w dniu 22 czerwca 2010 roku, jakoby informował powoda o obciążeniu terenu, na którym powód postawił pawilon, innymi planami budowlanymi i wnioskowanie o powołanie świadków w tej sprawie. Ponadto powód poinformował Sąd o swoim okresie wypoczynkowym poza Wrocławiem. 22.06.2010 - -
33 Pisemne poinformowanie Sądu przez powoda sygn. akt I C113/10, o swoim okresie wypoczynkowym poza Wrocławiem 22.06.2010 - -
34 ROZPRAWA W SĄDZIE OKRĘGOWYM WE WROCŁAWIU przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "HUBY" w sprawie o odszkodowanie za straty poniesione z tytułu uniemożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej (sygn. akt I C 374/10)

Wstawili się: powód i Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej. Sąd nie ustosunkował się do  wniosku powoda o przesłuchanie świadków zawartego w piśmie procesowym powoda z 22.06.2010 r. Po przerwie Sąd ogłosił wyrok, w którym oddalił pozew powoda. Powód postanowił skorzystać z prawa apelacji od wyroku.
29.06.2010 - -
35 WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU z dnia 29 czerwca 2010 r. (sygn. akt I C 374/10) oddalający powództwo. 29.06.2010 - -
36 Prośba powoda sygn. akt I C 374/10  o odpis wyroku orzeczonego na posiedzeniu sądowym w dniu 29.06.2010 r. i o uzasadnienie tego wyroku, a także prośba o pouczenie powoda, jakie były podstawy odrzucenia jego wniosku o przesłuchanie świadków. Prośba o odpis protokołu z przesłuchań. Informacja o terminie nieobecności powoda w miejscu zamieszkania. 29.06.2010 - -
37 ODPIS Wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2010 r. (sygn. akt I C 374/10) wraz z uzasadnieniem doręczone 02.08.2010 r. (termin na złożenie apelacji, do Sądu Apelacyjnego ul. Energetyczna 4, do 16.08.2010 r.). 21.07.2010 (uzasad)
9
-
38 APELACJA POWODA od wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2010 r. (sygn. akt I C 374/10) skierowana do Sądu Apelacyjnego ul. Energetyczna 4 za pośrednictwem Sądu Okręgowego 10.08.2010 - -
39 ZAWIADOMIENIE z Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny o rozprawie apelacyjnej (syg. akt: I ACa 988/10, sygn. akt I instancji: I C 374/10) w dniu 7.10.2010 r. godz.9:50 sala 4 oraz wezwanie do wskazania wartości przedmiotu zaskarżenia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia apelacji. 01.09.2010 - -
40 Usunięcie braków formalnych apelacji (syg. akt: I ACa 988/10, sygn. akt I instancji: I C 374/10) poprzez wskazanie przez powoda wartości przedmiotu sporu. 10.09.2010 - -
41 WYROK SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 07.10.2010 r. (syg. akt: I ACa 988/10, sygn. akt I instancji: I C 374/10) podtrzymujący Wyrok Sądu Okręgowego z dnia 29 czerwca 2010 roku. 07.10.2010 - -
42 Prośba powoda o odpis i uzasadnienie Wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu orzeczonego w dniu 7 października 2010 roku wraz z wnioskiem o ustanowienia adwokata z urzędu w postępowaniu kasacyjnym. 07.10.2010 - -
43 POSTANOWIENIE Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia, Wydział IX Cywilny (sygn. akt IX C 582/10) z dnia 14 października 2010 roku o stwierdzeniu niewłaściwości tego Sądu do rozpoznania Pozwu z dnia 10.10.2010 roku i przekazanie go do Sądu Okręgowego we Wrocławiu (art. 17 § 1 pkt. 4 k.p.c.). 14.10.2010 - -
44 Odpis WYROKU SĄDU APELACYJNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 07.10.2010 r. (syg. akt: I ACa 988/10, sygn. akt I instancji: I C 374/10) oznaczający wyznaczenie terminu na złożenie wniosku kasacyjnego do Sądu Najwyższego do 8 stycznia 2011 roku (2 miesiące) otrzymałem
8.11.2010
- -
45 PONOWIENIE WNIOSKU O USTANOWIENIE ADWOKATA Z URZĘDU w sprawie przygotowania wniosku o kasację wyroku do Sądu Najwyższego. Pierwszy wniosek zawarto w piśmie z dnia 07.10.2010 roku wraz z prośbą o odpis Wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 07.10.2010 roku, na które otrzymano jedynie odpis tego wyroku bez ustosunkowania się i odpowiedzi na ten wniosek. 08.11.2010 - -
46 POSTANOWIENIE Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - Wydział I Cywilny (sygn. akt I ACa 988/10) z dnia 3 listopada 2010 roku, aby uwzględnić wniosek powoda i ustanowić dla niego adwokata z urzędu, którego wyznaczy Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. 03.11.2010 - -
47 WYZNACZENIE pełnomocnika z urzędu przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu, ul. Sądowa 4,  w sprawie (I ACa 988/10). 15.11.2010 - -
48 Pismo od pełnomocnika z urzędu z prośbą o niezwłoczny telefoniczny kontakt w celu omówienia stanu faktycznego oraz prawnego sprawy 23.11.2010 - -
49 Przekazanie przez powoda swojemu pełnomocnikowi  rejestru dokumentów i zdarzeń w sprawie (sygn. akt: I ACa 988/10. sygn. akt I instancji: I C 374/10), wraz z załącznikami. 30.11.2010 - -
50 Przesłanie przez pełnomocnika (powoda) powodowi drogą e-mailową, na kilka dni przez upływem terminu na złożenie skargi kasacyjnej, projektu jego pisma do Sądu z dnia 2.01.2011 (do zapoznania się przez powoda) o odmowie sporządzenia przez niego skargi kasacyjnej. 03.01.2011 6 -
51 WYPOWIEDZENIE pełnomocnictwa pełnomocnikowi z urzędu przez powoda z dniem 3.01.2011 roku i przesłanie do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu 4 kopii wniosków o wypowiedzeniu zaraz po zapoznaniu się przez powoda z treścią pisma pełnomocnika o odmowie sporządzenia przez niego skargi kasacyjnej. 03.01.2011 1 4
52 Przesłanie przez powoda swojemu byłemu pełnomocnikowi informacji drogą mailową, iż odbiera mu pełnomocnictwo w związku z działaniem na szkodę powoda wraz z uzasadnieniem 04.01.2011 - -
53 Rozmowa telefoniczna byłego pełnomocnika z powodem zainicjowana przez byłego pełnomocnika, iż nie przyjmuje wypowiedzenia pełnomocnictwa przez powoda ponieważ działa z nadania pełnomocnictwa przez Okręgową Radę Adwokacką, a nie powoda i dalej realizuje w imieniu powoda czynności procesowe (działające na szkodę powoda). 04.01.2011 - -
54 PISMO BYŁEGO PEŁNOMOCNIKA POWODA informujące, iż w związku z wyznaczeniem go przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu pełnomocnikiem powoda z urzędu celem rozważenia wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego nie stwierdza podstaw do wniesienia takiej skargi. 04.01.2011
(otrzymałem
10.01.2011)
1 1
55 POSTANOWIENIE Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - Wydział I Cywilny (sygn. akt I ACa 988/10) z dnia 5 stycznia 2011 roku o cofnięciu pełnomocnictwa pełnomocnikowi (powoda) z urzędu na skutek wniosku powoda z dnia 3 stycznia 2011 r. 5.01.2011 1 0
56 WEZWANIE Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków, I Wydział Cywilny (sygn. akt I C113/10) do osobistego wstawienia się powoda w dniu 07.03.2011 roku o godz.9:00 w sali nr 138,  gdzie będzie przesłuchany w charakterze strony. Uwaga! Pierwsze tego typu wezwanie w tej sprawie powód otrzymał pismem sądowym z dnia 18.03.2010 - do wstawienia się powoda w dniu 09.04.2010 roku na przesłuchanie w charakterze strony. 01.02.2011 1 0
57 WEZWANIE Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków, I Wydział Cywilny (sygn. akt I C113/10) do osobistego wstawienia się powoda w dniu 30.03.2011 roku o godz.12:10 w sali nr 138,  gdzie będzie przesłuchany w charakterze strony. Uwaga! Wezwanie to jest powtórzeniem wezwania z dnia 01.02.2011 r., tym razem ze zmienioną daną wstawiennictwa, spowodowaną usprawiedliwioną nieobecnością prezesa spółdzielni mieszkaniowej (urlop poza granicami kraju) - strona pozwana. Pierwsze tego typu wezwanie w tej sprawie powód otrzymał także pismem sądowym z dnia 18.03.2010 - do wstawienia się powoda w dniu 09.04.2010 roku na przesłuchanie w charakterze strony. 15.02.2011 1 1
uspr
prezesa
58 PROŚBA POWODA do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków I Wydział Cywilny (sygn. akt I C113/10) o przesłanie na adres powoda następujących odpisów: protokołu z posiedzenia i protokołu z przesłuchania stron z posiedzenia z dnia 09.04.2010 r., protokołu z posiedzenia i protokołu z przesłuchania stron z posiedzenia z dnia 07.06.2010 r, opinii biegłego sądowego w sprawie wysokości czynszu od użytkowania terenu. 23.02.2011 1 0
59 Pismo procesowe powoda sygn. akt I C113/10 informujące o Sąd o zeznaniu nieprawdy przez stronę pozwaną na rozprawie w dniu 07 czerwca 2010 roku, iż stawka umowna za dzierżawę terenu dla powoda wynosi 10 zł za m2, gdy tymczasem z dołączonych materiałow dowodowych wynika, że jest to 5 zł za m2. 12.03.2011 2 4
60 ROZPRAWA W SĄDZIE REJONOWYM DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "HUBY" w sprawie ustalenia bezzasadności zmiany wysokości opłat od użytkowania terenu o 500 % (sygn. akt I C113/10)

Podsumowanie postępowania sądowego I Instancji (sygn. akt I C113/10):

 1. Złożenie pozwu w dniu 05.10.2009 r.
 2. Pierwsza rozprawa w dniu 18.12.2009 r.
 3. Druga rozprawa w dniu 09.04.2010 r.
 4. Trzecia rozprawa w dniu 07.06.2010 r. - sąd przyjął wniosek powoda o powołanie dowodu z ekspertyzy biegłego sądowego i odroczył sprawę do pisemnego zawiadomienia
 5. Na czwartej rozprawie w dniu 30.03.2011, po dwóch latach postępowania sądowego, pojawił się nowy sędzia w osobie sędziny, która w ciągu 15 minut zniszczyła to wszystko, co było wypracowane w sądzie do tej pory podczas tych dwóch lat postępowania sądowego. Odrzuciła wszystkie materiały dowodowe powoda, w tym dowód z pierwszego przesłuchania stron, pisma procesowe powoda oraz najważniejszy wniosek dowodowy z ekspertyzy biegłego sądowego, które dopuścił do sprawy poprzedni sędzia w tej sprawie. Następnie przesłuchała od nowa strony postępowania (w przypadku powoda interesowało ją tylko: imię i nazwisko, zawód i w skrócie czego powód chce) przy czym strofowała i straszyła majestatem sądu powoda, uniemożliwiała zadawanie pytań i wstawianie wniosków przez powoda, po prostu szok i horror! Z czym takim po raz pierwszy spotkałem się w sądzie. Nie miało to nic wspólnego z uczciwym i rzetelnym procedowaniem procesowym, z poszanowaniem obu stron, a nawet nie posiadało znamion, że takim jest). Na koniec tego krótkiego postępowania dopuściła tylko dowody ze swojego przesłuchania stron, aby jedynie spełnić formalność (art. 323 kpc - wyrok może być wydany jedynie przez sędziów, przed którymi odbyła się rozprawa poprzedzająca bezpośrednio wydanie wyroku) i po 5 minutach ogłosiła wyrok odrzucając pozew powoda oraz zasądziła zwrot kosztów postępowania od powoda w wysokości 600 zł (powoda zwolnionego od kosztów sądowych w całości). Jak mnie potem poinformowano, pierwszy sędzia (prowadzący) został skierowany do pracy w innych dziale i nie mógł wziąć udziału w tej rozprawie. To wszystko uczyniła w imię sprawiedliwego, rzetelnego, bezstronnego i przeprowadzonego w rozsądnym terminie - 2 lata postępowania sądowego, a w istocie ewidentnie łamiąc artykuł 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, które to uregulowanie wspólnotowe Polska podpisała, ratyfikowała i zobowiązała się bezwzględnie przestrzegać. 
30.03.2011 - -
61 SKARGA POWODA  do PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO  we Wrocławiu na sędziego Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków panią Agnieszkę Ł. Dotyczy sprawy (sygn.akt I C 113/10). Skargę przesłano do wiadomości do Rzecznika Praw Obywatelskich (pismo przewodnie z 5.04.2011 r.) 31.03.2011 7 0
62 Prośba powoda o odpis wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków z dnia 30.03.2011 roku (sygn.akt I C113/10) i o uzasadnienie tego wyroku. 04.04.2011 1 0
63 POZEW DO SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW o ustalenie bezzasadności zmiany wysokości kwoty na fakturach VAT (w poz.1) za okres od 1 lipca 2009 roku w stosunku do wcześniejszych lat (sygn.akt VI C 492/11). Pozew złożono w Sądzie w dniu 06.04.2011 r. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "HUBY", ul. Ciepła 20a, Wrocław. 05.04.2011 1 2
64 ODPIS Wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków Wydział I Cywilny z dnia 30 marca 2011 r. (sygn. akt I C 113/10) wraz z uzasadnieniem otrzymane 22.04.2011 r. (termin na złożenie apelacji, do Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydział I Cywilny, do 06.05.2011 r.) 22.04.2011 7 2
65 ODPOWIEDŹ na SKARGĘ skierowaną do PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO we Wrocławiu w sprawie (sygn.akt I C 113/10) odebrana w skrzynce pocztowej w dniu 22.04.2011 roku z  terminem na odwołanie do 06.05.2011 roku. 18.04.2011 3 0
66 APELACJA POWODA z dnia 22.04.2011 roku od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków Wydział I Cywilny z dnia 30 marca 2011 r. (sygn. akt I C 113/10) skierowana do Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny za pośrednictwem Sądu Rejonowego. 22.04.2011 4 0
67 MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Odwołanie
od wyników rozpatrzenia skargi z dnia 31.03.2011 roku skierowane do  Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu.Dotyczy sprawy (sygn.akt I C 113/10). Do wiadomości: Rzecznik Praw Obywatelskich, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość i Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
25.04.2011 6 0
68 WEZWANIE z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny ul. Poznańska 20 (sygn. akt VI C 492/11) do uzupełnienia braków formalnych pozwu w postaci: wskazania kwoty sporu, tytułu zmiany wysokości kwoty, za jaki okres i numerów faktur oraz wskazania wartości przedmiotu sporu. Wezwanie otrzymałem 15.06.2011 roku, co wyznacza termin na odpowiedź do 22.06.2011 (środa). 08.06.2011 1 0
69 RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, Zespół Prawa Cywilnego - odpowiedź na wniosek powoda z dnia 5 kwietnia w sprawie skargi powoda z dnia 31.03.2011 roku dotyczącej sprawy sądowej (sygn.akt I C 113/10). Rzecznik wskazuje możliwość złożenia przez powoda skargi na przewlekłość postępowania sądowego na podst. art.2 ust 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U. nr 179, poz 1843 z późn. zm.). 13.06.2011 2 0
70 ODPOWIEDŹ Klubu Parlamentarnego "Prawo i Sprawiedliwość" na Odwołanie z dnia 25.04.2011 roku od wyników rozpatrzenia skargi z dnia 31.03.2011 roku skierowane do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego.Dotyczy sprawy (sygn.akt I C 113/10). 17.06.2011 1 0
71 WEZWANIE Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny (sygn. akt II Ca 595/11, I Instancji I C113/10) do usunięcia braków formalnych apelacji (z dnia 22.04.2011 roku, wniesionego w dniu 2.05.2011 roku) od wyroku z dnia 30.03.2011 roku do:
- wskazania wartości przedmiotu zaskarżenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia apelacji.

Wezwanie otrzymałem w dniu 27.06.2011 roku. Termin na odpowiedź: do 4.07.2011 roku.
20.06.2011 1 0
72 ODPOWIEDŹ powoda na wezwanie do usunięcia braków formalnych z dnia 08.06.2011 r. (sygn. akt VI C 492/11). Wskazanie dokładnie kwoty, której ustalenia wysokości powód się domaga, z jakiego tytułu zmiana wysokości nastąpiła i za jaki okres, numerów faktur, których pozew dotyczy oraz wartości przedmiotu sporu. 20.06.2011 1 0
73 ODPOWIEDŹ powoda na wezwanie do usunięcia braków formalnych apelacji z dnia 22.04.2011 r. (sygn. akt II Ca 595/11, I Instancji: I C113/10). Wskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia w postaci: numerów naliczonych faktur, okresu naliczania, łącznej wysokości kwoty z faktur, tytułu zmiany wysokości kwoty na fakturach, jaka nastąpiła. 28.06.2011 2 0
74 PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU - poinformowanie powoda, że wniesiona przez niego apelacja (sygn.akt 1 C 113/10) dotycząca przepisów procedury jak i prawa materialnego będzie przedmiotem oceny Sądu II instancji, który jest niezawisły. 05.07.2011 1 0
75 MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI - w związku z brakiem powiadomienia powoda o przesłaniu jego odwołania od wyników rozpatrzenia skargi z dnia 31.03.2011 roku (sygn.akt I C 113/10) skierowanego do Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu, przesłanie odwołania bezpośrednio do Ministra Sprawiedliwości z powiadomieniem Prezesa Sądu Okręgowego. 08.07.2011 1 1
76 MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI - odniesienie się Ministerstwa Sprawiedliwości do pisma powoda z dnia 08.07.2011, wskazujące na brak dodatkowych informacji w przesłanych przez powoda dokumentach uniemożliwiający dokładniejsze ustosunkowanie się Ministerstwa do interesującej powoda sprawy. Dotyczy sprawy (sygn.akt I C 113/10). 19.07.2011 1 0
77 MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI - przesłanie przez powoda dodatkowych informacji, których brak Ministerstwo zasygnalizowało w piśmie do powoda z dnia 19.07.2011 roku. Dotyczy sprawy (sygn.akt I C 113/10). 26.07.2011 2 2
78 MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI - nawiązanie Ministerstwa do pisma powoda z dnia 26.07.2011 r. Dotychczasowe odpowiedzi otrzymane z Ministerstwa Sprawiedliwości pozwalają na wyrobienie poglądu o zupełnym braku reakcji Wydziału Skarg i Wniosków przy Biurze Ministra na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, jakie mają miejsce w polskim sądownictwie. Ministerstwo wszelkie nieprawidłowości tłumaczy niezadowoleniem z treści orzeczeń sądowych, a swoją niemożność ingerowania w cokolwiek niezawisłością sądów 19.08.2011 1 1
79 WEZWANIE Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny ul. Poznańska 20 (sygn. akt VI C 492/11) do uzupełnienia pozwu w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu poprzez uiszczenie opłaty od pozwu w kwocie 583 zł. (Wezwanie otrzymano w dniu 8.09.2011 roku. 02.09.2011 1 0
80 ODPOWIEDŹ powoda na wezwanie do usunięcia braków formalnych z dnia 02.09.2011 r. (sygn. akt VI C 492/11) . Powód informuje, że do tej pory oczekuje na rozpatrzenie jego wniosku zawartego w pozwie z dnia 5 czerwca 2011 roku o następującej treści: "wnoszę o zwolnienie powoda z opłat sądowych z całości z powodu trudnej sytuacji materialnej po uprzednim przedłożeniu zaświadczeń o stanie materialnym powoda i rodziny". 08.09.2011 1 0
81 WYROK SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU II WYDZIAŁ CYWILNY ODWOŁAWCZY z dnia 6 września 2011 r.(syg. akt: II Ca 595/11, sygn. akt I instancji: I C 113/10) sprawy z powództwa Waldemara Wietrzykowskiego przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "HUBY" we Wrocławiu o ustalenie na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z dnia 30 marca 2011 r. (sygn. akt I C 113/10) uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu do ponownego rozpoznania (orzeczenie prawomocne i nie służy do niego żaden środek odwoławczy). 06.09.2011 1 0
82 WEZWANIE Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny ul. Poznańska 20 (sygn. akt VI C 492/11) do uzupełnienia pozwu w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu poprzez złożenie na urzędowym formularzu oświadczenia o stanie majątkowym wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi ten stan materialny np. zaświadczenia o zarobkach, odcinkiem wypłaty renty, itp. (dołączono formularz oświadczenia). Wezwanie otrzymałem w dniu 27.10.2011 r.Termin na odpowiedź do 3.11.2011 r. 20.10.2011 1 1
83 ODPOWIEDŹ powoda na wezwanie do usunięcia braków formalnych z dnia 20.10.2011 r. (sygn. akt VI C 492/11). Przesłanie wypełnionego formularza oświadczenia o stanie majątkowym wraz z dokumentami potwierdzającymi ten stan materialny. 02.11.2011 1 1
84 WEZWANIE Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny ul. Poznańska 20(sygn. akt VI C 1371/11) w sprawie o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa - Art. 189 kpc - sprawa nieznana dotąd powodowi) do złożenia w terminie 14 dni pisma procesowego, w którym określi aktualne stanowisko w sprawie i zgłosi wnioski dowodowe pod rygorem ujemnych skutków prawnych. Wezwanie otrzymałem 3.12.2011 r. Termin na odpowiedź do 17.11.2011 r. 23.11.2011 1 0
85 ODPOWIEDŹ powoda na wezwanie z dnia 23.11.2011 r. (sygn. akt VI C 1371/11) w postaci prośby o sprecyzowanie rygoru określonego w piśmie jako "pod rygorem ujemnych skutków prawnych" oraz o wskazanie powodowi, jakiego pozwu i spor nego przedmiotu sprawy dotyczy nieznany mu numer akt sprawy i przedmiot sprawy (VI C 1371/11), na który sąd się powołuje w wezwaniu. 03.12.2011 1 0
86 ODPOWIEDŹ Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny ul. Poznańska 20 (sygn. akt VI C 1371/11) na pismo powoda z dnia 03.12.2011 r., że sygnatura VI C 1371/11 oznacza sprawę z powództwa powoda (poprzednia sygnatura akt I C 113/10 - przekazana do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy), a użyty zwrot "pod rygorem ujemnych skutków prawnych" oznacza możliwość wystąpienia niekorzystnych dla powoda rozstrzygnięć procesowych w toku postępowania po przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy. 23.12.2011 1 0
87 ODPOWIEDŹ powoda na pismo z dnia 23.12.2011 r. (sygn. akt VI C 1371/11) w postaci prośby o sprecyzowanie pełnego tematu przedmiotu sprawy o sygnaturze VI C 1371/11 określonego w piśmie w postaci "o ustalenie". (Brak odpowiedzi!) 29.12.2011 1 0
88 ZAŻALENIE POWODA DO SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU (sygn. akt I C 113/10, nowa sygn.akt VI C 1371/11) na przewlekłość postępowania sądowego
Powód wnosi o:
- stwierdzenie, że w postępowaniu nastąpiło naruszenie prawa strony powoda do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki,
- zasądzenie kwoty 20.000 zł tytułem przewlekłości postępowania,
- zarządzenie realizacji w możliwie jak najszybszym terminie postanowienia Sądu z dnia 7 czerwca 2010 roku w postaci Zarządzenia Przewodniczącego z dnia 21 czerwca 2010 roku.
30.12.2011 1 0
89 POSTANOWIENIE Sądu Okręgowego we Wrocławiu - Wydział II Cywilny - Odwoławczy (sygn. akt II S 1/12) z dnia 16 stycznia 2012 roku o odrzuceniu zażalenia powoda z dnia 30.12.2011 roku (sygn. akt I C 113/10, nowa VI C 1371/11) w związku z tym, iż skarga nie zawiera żądania stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie (art. 6 ust. 1 i 2 ustawy - Dz.U.2004 r. Nr 179, poz. 1843). 16.01.2012 1 0
90 ZAŻALENIE POWODA DO SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU (sygn. akt I C 113/10, nowa sygn.akt VI C 1371/11) o stwierdzenie naruszenia prawa powoda do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.
Powód wnosi o:
- stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy,
- zasądzenie kwoty 20.000 zł tytułem przewlekłości postępowania,
- zarządzenie realizacji w możliwie jak najszybszym terminie postanowienia Sądu z dnia 7 czerwca 2010 roku w postaci Zarządzenia Przewodniczącego z dnia 21 czerwca 2010 roku.
25.02.2012 1 0
91 WEZWANIE POWODA DO OSOBISTEGO STAWIENNICTWA (sygn. akt VI C 1371/11, poprzednia I C 113/10). Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny wzywa powoda, aby w dniu 6 czerwca 2012 r. o godz. 13.00 stawił się w tym Sądzie w sali nr 109, gdzie będzie przesłuchiwany w charakterze strony z sprawie powództwa o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 kpc) pod rygorem pominięcia dowodu z zeznań w sprawie. 06.03.2012 1 0
92 PROŚBA POWODA (sygn. akt VI C 1371/11, poprzednia I C 113/10) wniesiona do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny ul. Poznańska 20 o odpis protokołu z przebiegu rozprawy apelacyjnej z dnia 6 września 2011 r. (sygn.akt II Ca 595/11) z treścią uwag i postanowień sądu oraz o odpis uzasadnienia wyroku tej rozprawy na podst. art. 9 k.p.c. (Brak odpowiedzi!). 28.03.2012 1 0
93 WEZWANIE Sądu Okręgowego we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy (sygn. akt II S 12/12 do uzupełnienia braków formalnych skargi na bezczynność w podejmowaniu czynności procesowych (dotyczy zażalenia z dnia 25.02.2012 r.) poprzez przedłożenie 1 odpisu skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie otrzymałem 25.04.2012 r. Termin na odpowiedź do 2.05.2012 r. 20.04.2012 1 0
94 PISMO PROCESOWE POWODA (sygn. akt VI C 1371/11, poprzednia I C 113/10) wniesione w dwu egzemplarzach do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny ul. Poznańska 20 w dniu 2.05.2012 r. (pocztą) w celu sprecyzowania wcześniejszego pozwu, tym razem o ustalenie nieistnienia prawa do żądania wierzytelności z tytułu bezumownego użytkowania gruntu w takiej wysokości jaką pozwana ustaliła (z art. 189 k.p.c.). 22.04.2012 1 0
95 ODPOWIEDŹ powoda na wezwanie z dnia 20.04.2012 r. (sygn. akt II S 12/12) poprzez przesłanie 1 odpisu zażalenia (skargi) z dnia 25.02.2012 r. 25.04.2012 1 1
96 WNIOSEK POWODA (sygn. akt VI C 1371/11, poprzednia I C 113/10) wniesiona  do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny ul. Poznańska 20 o uwzględnienie spóźnionych bez winy powoda twierdzeń i dowodów zawartych w piśmie procesowym z dnia 22 kwietnia 2012 roku. 08.05.2012 2 0
97 POSTANOWIENIE Sądu Okręgowego we Wrocławiu - Wydział II Cywilny Odwoławczy (sygn. akt II S 12/12) z dnia 5 czerwca 2012 r. o odrzuceniu zażalenia powoda z dnia 25.02.2012 roku (sygn. akt I C 113/10, nowa VI C 1371/11) na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (orzeczenie prawomocne) z uwagi na to, iż zdaniem sądu nie doszło do przewlekłości postępowania, a na czas rozpoznania sprawy miały również wpływ różnego rodzaju wnioski i zażalenia powoda. 05.06.2012 4 0
98 ROZPRAWA W SĄDZIE REJONOWYM DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW VI WYDZIAŁ CYWILNY przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "HUBY" w sprawie ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa z art. 189 kpc (sygn. akt VI C 1371/11, I C113/10).
- zgłoszenie wniosków powoda,
- przesłuchania stron,
- dopuszczenie opinii biegłego sądowego na okoliczność ustalenia wysokości czynszów dzierżawnych w tym ustalenie stawek za bezumowne korzystanie z gruntu o zbliżonym położeniu. - przekazanie przez pozwaną Sądowi i powodowi odpisów wniosku o interpelację podatkową z dnia 10.04.2012 r. jaki pozwana przesłała do właściwego organu podatkowego z prośbą o wydanie interpelacji prawa podatkowego do istnienia lub nie obowiązku podatku VAT od bezumownego użytkowania gruntu pozwanej będącej przedmiotem niniejszego postępowania.
06.06.2012 - -
99 PISMO POWODA (sygn. akt VI C 1371/11, poprzednia I C 113/10) w sprawie przesłania, zgodnie z postanowieniem sądu z dnia 6 czerwca 2012 roku (podjętego na rozprawie sądowej), po dwa odpisy pism: z wniesionymi wnioskami powoda i treści ustnego wygłoszenia powoda. 06.06.2012 1 2
100 WNIOSEK POWODA (sygn. akt VI C 1371/11, poprzednia I C 113/10) wniesiony  do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny ul. Poznańska 20 o wpisanie na następnym posiedzeniu do protokołu trzech uwag powoda na podstawie art. 160 § 1 k.p.c. 07.06.2012 1 0
101 PISMO PROCESOWE POWODA (sygn. akt VI C 1371/11, poprzednia I C 113/10) wniesione w dwu egzemplarzach do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny ul. Poznańska 20 dotyczące ustosunkowania się powoda do treści wniosku pozwanej o wydanie interpelacji podatkowej. 08.06.2012 4 0
102 MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI, BIURO MINISTRA Wydział Skarg i Wniosków - skarga powoda na działalność Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu dotycząca przedłużania postępowania sądowego w sprawie (sygn. akt VI C 1371/11, poprzednia I C 113/10). Uwaga! Skarga została wysłana mailem. 22.06.2012 1 1
103 MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI, BIURO MINISTRA Wydział Skarg i Wniosków - pismo do Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu (znak pisma: BM-III-052-2818/12/2/R) wraz z dołączonych pismem Pana Waldemara Wietrzykowskiego (wysłanego mailem) z dnia 22.06.2012 r. wraz z załącznikami zawierające skargę na działalność Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu rozpoznających sprawę sygn.akt VI C 1371/11 (II S 12/12) z uprzejmą prośbą o stosowne rozpatrzenie. 27.06.2012 1 0
104 PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU - odpowiedź Prezesa Sądu z dnia 13.07.2012 r. (znak pisma: VI.W.051/153/08) na skargę powoda z dnia 22.06.2012 r., przesłaną do rozpatrzenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dotyczy sprawy (sygn.akt 1 C 113/10, obecnie VI C 1371/11). 13.07.2012 2 0
105 MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI, BIURO MINISTRA Wydział Skarg i Wniosków - przesłanie ustosunkowania się powoda z dnia 18.07.2012 r. do pisma Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 13.07.2012 roku w sprawie (sygn. akt VI C 1371/11, poprzednia I C 113/10). Uwaga! Skarga została wysłana mailem. 18.07.2012 1 1
106 PISMO POWODA (sygn. akt VI C 1371/11, poprzednia I C 113/10) informujące (zgodnie z art. 136. § 1. k.p.c.), że w dniach 11.08.2012 r. do 31.08.2012 r. powód będzie przebywał poza Wrocławiem i nie będzie mógł podejmować przesyłek poleconych w miejscu zamieszkania. 30.07.2012 1 0
107 MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI, BIURO MINISTRA Wydział Skarg i Wniosków - pismo do Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu (znak pisma: BM-III-052-2818/12/4/R) wraz z dołączonych pismem Pana Waldemara Wietrzykowskiego z dnia 18.07.2012 r. wniesione wraz z dołączonymi załącznikami za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierające skargę na działalność Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu rozpoznających sprawę sygn.akt VI C 1371/11 (II S 12/12) oraz kwestionujące odpowiedź sędziego wizytatora Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 13.07.2012 r. nr VI.W.051/153/08, z uprzejmą prośbą o stosowne rozpatrzenie. 23.07.2012 1 0
108 WEZWANIE POWODA DO OSOBISTEGO STAWIENNICTWA (sygn. akt VI C 492/11). Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny ul. Poznańska 20 wzywa powoda, aby w dniu 30 sierpnia 2012 r. o godz. 11.00 stawił się w tym Sądzie w sali nr 111, gdzie będzie przesłuchiwany w charakterze strony w sprawie powództwa o ustalenie pod rygorem pominięcia dowodu z przesłuchania. 02.08.2012 1 0
109 WNIOSEK POWODA (sygn. akt VI C 492/11) wniesiony do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków VI Wydział Cywilny ul. Poznańska 20 o odrzucenie, na podstawie art. 199 § 1 pkt. 2 k.p.c., pozwu (sygn. akt VI C 492/11) z powodu toczącego się właśnie powództwa o ustalenie (sygn. akt VI C 1371/11) będącego tożsame podmiotowo i przedmiotowo. 08.08.2012 2 0
110 PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU - odpowiedź Prezesa Sądu z dnia 1.08.2012 r. (znak pisma: VI.W.051/153/08) na pismo powoda z dnia 18.07.2012 r., przesłane do rozpatrzenia przez Ministerstwo Sprawiedliwości, dotyczy sprawy  (sygn.akt 1 C 113/10, obecnie VI C 1371/11). 01.08.2012 2 0
111 MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI, BIURO MINISTRA Wydział Skarg i Wniosków - przesłanie ustosunkowania się powoda z dnia 12.08.2012 r. do pisma Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 1.08.2012 roku w sprawie (sygn. akt VI C 1371/11, poprzednia I C 113/10). Uwaga! Skarga została wysłana mailem. 12.08.2012 2 1
112 MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI, BIURO MINISTRA Wydział Skarg i Wniosków -  poinformowanie powoda, że organem właściwym do rozpatrzenia jego skargi dotyczącej działalności sądów, jest prezes sądu. Pozostałe uregulowania dotyczące skarg i wniosków określa ustawa z dnia 18.08.2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 203, poz. 1192).
Według tej ustawy kolejnymi instancjami dla skargi są: Prezes Sądu Okręgowego, Prezes Sądu Apelacyjnego, Krajowa Rada Sądownictwa. Ponadto poinformowanie o przesłaniu korespondencji powoda z dnia 12.08.2012 r. wraz z załącznikami do Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu celem stosownego rozpatrzenia (zgodnie z art 41c § 1 tej ustawy).
17.08.2012 1 0
113 ROZPRAWA W SĄDZIE REJONOWYM DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW VI WYDZIAŁ CYWILNY przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "HUBY" w sprawie o ustalenie bezzasadności zmiany wysokości kwoty na fakturach VAT (w poz.1) za okres od 1 lipca 2009 roku w stosunku do wcześniejszych lat (sygn.akt VI C 492/11)
Na podstawie zgodnych wniosków stron w pismach powoda z dnia 08.08.2012 r. oraz pozwanej z dnia 27.08.2012 r., przewodniczący na posiedzeniu orzekł odrzucenie pozwu (sygn. akt VI C 492/11) z uwagi na art. 199 § 1 pkt. 2 k.p.c. - z powodu toczącego się właśnie powództwa o ustalenie (sygn. akt VI C 1371/11).
30.08.2012 - -
114 PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU - odpowiedź Prezesa Sądu Okręgowego na skargę powoda z dnia 12 sierpnia 2012 r. skierowaną do Ministra Sprawiedliwości, a przekazaną do prezesa z uwagi na art. 41b§2 usp, z prośbą o sprecyzowanie oczekiwań powoda w terminie 7 dni (t.j. do 17.09.2012). Dotyczy sprawy  (sygn.akt 1 C 113/10, obecnie VI C 1371/11). 03.09.2012 1 0
115 PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU - odpowiedź powoda na pismo prezesa z dnia 3 września 2012 r. 10.09.2012 1 0
116 RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, Zespół Prawa Cywilnego - odpowiedź Rzecznika z dnia 19.09.2012 r. na skargę powoda z dnia 22.06.2012 (przesłaną mailem) dotyczącą sprawy sądowej (sygn.akt I C 113/10). Rzecznik wskazuje brak swojego umocowania prawnego w tej sprawie.ze względu na to, że postępowanie sądowe wszczęte skargą na przewlekłość postępowania sądowego jest jednoinstancyjne i niezaskarżalne, a wydanie postanowienie wiąze prawomocnie nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracyjne, a także Rzecznika Praw Obywatelskich. Ponadto Rzecznik podtrzymuje wyjaśnienia udzielone w piśmie BRPO z dnia 13 czerwca 2011 roku. 19.09.2012 1 0
117 PISMO POWODA (sygn. akt VI C 1371/11) informujące (zgodnie z art. 136. § 1. k.p.c.), że w dniach 1.08.2013 r. do 15.08.2013 r. powód będzie przebywał poza Wrocławiem i nie będzie mógł podejmować przesyłek poleconych w miejscu zamieszkania. 22.07.2013 1 0
118 OPINIA BIEGŁEGO (sygn. akt VI C 1371/11). Opinię otrzymałem w dniu 26.11.2013 r. Do opinii Sąd podłączył pismo z dnia 21.11.2013 r., w którym zobowiązał powoda do złożenia - w terminie 14 dni - pisma procesowego, w którym ustosunkuje się on do twierdzeń opinii. Termin na odpowiedź (14 dni) do 10.12.2013 r. tj. wtorek) 26.11.2013 1 0
119 PISMO POWODA w sprawie ustosunkowania się do OPINII BIEGŁEGO sądowego (sygn. akt VI C 1371/11). Pismo złożyłem w sądzie w dniu 9.12.2013 r. 5.12.2013 1 0
120 WEZWANIE POWODA DO OSOBISTEGO STAWIENNICTWA (sygn. akt VI C 1371/11). Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny ul. Poznańska 20 wzywa powoda, aby w dniu 28 marca 2014 r. (piątek) o godz. 12:30 stawił się w tym Sądzie w sali nr 112, gdzie będzie przesłuchiwany w charakterze strony w sprawie z powództwa o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (Art. 189 kpc). Stawiennictwo obowiązkowe. Jednocześnie doręcza odpis postanowienia z dnia 04.12.2013 r. Poniżej dołączone do wezwania postanowienie. 10.02.2014 1 0
121 POSTANOWIENIE Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków Wydział VI Cywilny (sygn. akt VI C 1371/11) z dnia 4 grudnia 2013 r. o ustalenie wniosku biegłego o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii. Postanawia przyznać biegłemu sądowemu wynagrodzenie z zakresu wyceny nieruchomości przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu za przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, wypłacone tymczasowo ze środków Skarbu Państwa. W uzasadnieniu sąd napisał, że biegły podczas sporządzania opinii zwrócił się o prolongatę terminu wykonania tej opinii do 15.08.2013 r., czyli nie dochował terminu sporządzenia opinii. Przy ustaleniu wynagrodzenia biegłego Sąd wziął pod uwagę przepis § 2 rozporządzenia ministra finansów z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych , taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym. Stawka wynagrodzenia biegłych powołanych przez Sąd za każdą rozpoczętą godzinę pracy, zwana dalej "stawką", wynosi - w zależności od stopnia złożoności problemu bedącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię - od 1.28% do 1,81% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa, zwana dalej "kwotą bazową". Podstawą do przyjęcia wysokości stawki, jest okoliczność stopnia złożoności problemu będącego przedmiotem opinii oraz warunków, w jakich opracowano opinię. W niniejszej sprawie podstawą do przyjęcia stawki za 1h pracy biegłego przyjęto poziom najniższy 1.28% podstawy obliczenia uwarunkowany okolicznościami warunków w jakich sporządzono opinię. tj. opóźnienie przy sporządzeniu opinii. Biegły wycenił ilość pracy na 74h.
Do postanowienia dołączono na oddzielnej kartce następujące pouczenie: Od doręczonego orzeczenia służy skarga na czynności referentarza. Na podstawie art. 398[22] kpc skargę wnosi się do Sądu, który wydał zastrzeżone postanowienie lub zarządzenie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Wezwanie z podstanowieniem odebrano 14.02.20014 r. Termin na zażalenie na postanowienie do 21.02.2014 r. (piątek)
04.12.2013 1 0
122 SKARGA NA ORZECZENIE REFERENDARZA SĄDOWEGO z dnia 18.02.2014 r. wniesione w dniu 20.02.2014 r. w sprawie przyznania biegłemu sądowemu wynagrodzenia za sporządzenie opinii. 18.02.2014 3 0
123 PISMO POWODA z dnia 19.02.2014 r. wniesione w dniu 20.02.2014 r. w sprawie wniosku powoda o dopuszczenie dowodu z interpelacji podatkowej, o którą zwróciła się pozwana do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, 64-100 Leszno, ul. Dekana 6. 19.02.2014 2 0
124 OŚWIADCZENIE POWODA z dnia 1.03.2014 r. odczytane na rozprawie w dniu 28.03.2014 r. (dniu ogłoszenia wyroku) dotyczące podsumowania twierdzeń i dowodów powoda w sprawie. 1.03.2014 2 0
125 POSTANOWIENIE Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków Wydział VI Cywilny (sygn. akt VI C 1371/11) z dnia 13 marca 2013 r. na wskutek skargi biegłego sądowego i powoda na postanowienie referendarza sądowego z dnia 4 grudnia 2013 r. Sąd postanowił przyznać biegłemu sądowemu z zakresu wyceny nieruchomości przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu kwotę 1750,54 zł tytułem wynagrodzenia za przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, którą na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa. Biegły wskazał, że przedmiotowa opinia była złożona i niestandardowa. Sąd nie kwestionował faktu, że opinia należała do skomplikowanych, nie mniej jednak od czasu zlecenia opinii przez Sąd do czasu jej wykonania upłynęło 15 miesięcy. W ocenie Sądu warunkiem przyjęcia maksymalnej stawki w wysokości 1,81% kwoty bazowej jest również jej terminowe sporządzenie, dlatego postanowieniem sąd przyznał biegłemu najniższą stawkę w wysokości 1,28% kwoty bazowej. 13.03.2014 3 0
126 WEZWANIE PRZEDSĄDOWE DO WYDANIA PRZEDMIOTU UZYTKOWANIA w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. 21.03.2014 1 0
127 PISMO PROCESOWE STRONY POZWANEJ żądające od powoda wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z jego nieruchomości w wysokości ustalonej przez biegłego oraz odrębnie kwoty odszkodowania za utracone korzyści w kwocie przewyższającej wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z terenu w kwocie 6120 złotych. 24.03.2014 2 4
128 WYROK SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU VI WYDZIAŁ CYWILNY z dnia 28 marca 2014 r. (syg. akt: VI C 1371/11) sprawy z powództwa Waldemara Wietrzykowskiego przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "HUBY" we Wrocławiu o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa (art. 189 kpc) w sprawie bezzasadności zmiany wysokości czynszu dzierżawnego za korzystanie z gruntu pozwanej przez powoda. Na rozprawie powód odczytał swoje oświadczenie z dnia 1.03.2014 r. Sąd orzekł, że zastosowana przez pozwaną podwyżka czynszu jest bezzasadna. 28.03.2014 1 0
129 ODPOWIEDŹ POWODA na wezwanie przedsądowe do wydania przedmiotu użytkowania z dnia 21.03.2014 r. 29.03.2014 4 0
130 PROŚBA O UZASADNIENIE. Na podstawie art. 9 i 328 k.p.c. powód zwraca się z uprzejmą prośbą o odpis wyroku z dnia 28.03.2014 r. i uzasadnienie tego wyroku oraz zapis audio-video z rozprawy sądowej z dnia 28.03.2004 roku (dnia ogłoszenia wyroku) 01.04.2014 1 0
131 POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU VI WYDZIAŁ CYWILNY z dnia 11 kwietnia 2014 r. (syg. akt: VI C 1371/11) w sprawie sprostowania oczywistej omyłki rachunkowej w pkt II wyroku z dnia 28 marca 2014 r. w ten sposób, że wykreślić kwotę "205,60 zł" i w to miejsce prawidłowo wpisać "250,60 zł". 11.04.2014 1 0
132 Doręczenie powodowi ODPISU wyroku z UZASADNIENIEM 15.04.2014 1 2
133 ZAŻALENIE POWODA z dnia 25 kwietnia 2014 r. od postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków, VI Wydział Cywilny, z dnia 11 kwietnia 2014 roku. 25.04.2014 2 0
134 ZAŻALENIE POWODA z dnia 25 kwietnia 2014 r. o stwierdzenie naruszenia prawa powoda do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki 25.04.2014 2 0
135 WEZWANIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU VI WYDZIAŁ CYWILNY z dnia 14 maja 2014 r. do uzupełnienia braków formalnych zażalenia poprzez:
- złożenie 1-go odpisu zażalenia,
- wskazanie wartości przedmiotu zaskarżenia,
- wskazanie, czy powód wnosi o zmianę, czy też o uchylenie zaskarżonego orzeczenia,
w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie otrzymałem w dniu 17.05.2014 r. Termin na odpowiedź do 24.05.2014 r. (sobota)
14.05.2014 1 0
136 UZUPEŁNIENIE BRAKÓW FORMALNYCH z dnia 19 maja 2014 r. od ZAŻALENIA POWODA z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie omyłki rachunkowej w wyroku zgodnie z wezwaniem Sądu z dnia 14 maja 2014 r. 19.05.2014 2 1
137 WEZWANIE SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU II WYDZIAŁ CYWILNY ODWOŁAWCZY z dnia 2 czerwca 2014 r. do złożenia dodatkowego egzemplarza skargi o stwierdzenia naruszenia prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sygn. akt VI C 1371/11 02.06.2014 1 0
136 USUNIĘCIE BRAKÓW FORMALNYCH SKARGI POWODA poprzez złożenie dodatkowego egzemplarza skargi o stwierdzenia naruszenia prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sygn. akt VI C 1371/11 06.06.2014 1 1
137 POSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU, WYDZIAŁ II CYWILNY ODWOŁAWCZY. o oddaleniu skargi powoda na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu VI C 1371/11. 01.09.2014 5 0
138 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU (akta nr 48501/08) - przesłanie do Trybunału wniosku o zbadanie kolejnej sprawy toczonej przed Sądem Rejonowym we Wrocławiu (sygn. akt VI C 1371/11) w związku z naruszeniem Artykułu 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie) w informacją, że pomimo trwania postępowania aż 5 lat, sąd odrzucił skargę na naruszenie prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. 11.09.2014 1 1
139 WEZWANIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU VI WYDZIAŁ CYWILNY z dnia 10 października 2014 r. otrzymane w dniu 15.10.2014 r. do uzupełnienia braków formalnych zażalenia (w sprawie sprostowania omyłki rachunkowej) poprzez uiszczenie opłaty sądowej od zażalenia w wysokości 30 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. 10.10.2014 1 0
140 DRUGIE UZUPEŁNIENIE BRAKÓW FORMALNYCH z dnia 16 października 2014 r. od ZAŻALENIA POWODA z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie omyłki rachunkowej w wyroku zgodnie z wezwaniem Sądu z dnia 10 października 2014 r. Powód podniósł, iż został już całkowicie zwolniony przez Sąd od ponoszenia kosztów sądowych. Powód zwrócił się też po raz wtóry z prośbą o zapis dźwiękowy z rozprawy sądowej z dnia 28.03.2004 r. (dnia ogłoszenia wyroku). 16.10.2014 1 0
141 WEZWANIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU VI WYDZIAŁ CYWILNY z dnia 22 stycznia 2015 r. (sygn. akt VI C 1371/11) do do wskazania charakteru pisma z dnia 6.01.2015 r., w szczególności poprzez podanie, czy stanowi ono wniosek o sprostowanie wyroku, wniosek o sprostowanie postanowienia z 11.04.2014 r., zażalenie (ewentualnie na jakie orzeczenie), apelację, czy też ma jeszcze inny charakter - w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pisma. Termin na odpowiedź do 9.02.2015 (środa) 22.01.2015 1 0
142 UZUPEŁNIENIE BRAKÓW FORMALNYCH z dnia 3 lutego 2015 r. od wezwania z dnia 22 stycznia 2015 r. poprzez wskazanie charakteru pisma z 6.01.2015 r. jako sprostowanie postanowienia z 11.04.2014 r. 03.02.2015 1 0
*** *********************************************************** ********** * *
143 POZEW O ZAPŁATĘ - SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "HUBY" ul. Ciepła 20a z dnia 28 maja 2015 roku o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 8.993,60 zł z ustawowymi odsetkami oraz zasądzenie na rzecz powoda kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa procesowego (sygn.akt VI Nc 1774/15). Pozew złożono w Sądzie w dniu 11.06.2015 r. 28.05.2015 8 12
144 NAKAZ ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM Z SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU VI WYDZIAŁ CYWILNY z dnia 29 styczna 2016 roku (sygn. akt VI Nc 1774/15) 29.01.2016 3 1
145 SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY (sygn. akt VI Nc 1774/15) 17.04.2016 8 2
146 PISMO PROCESOWE POZWANEGO z dnia 11 marca 2017 roku (sygn. akt VI C 2278/16 poprzednia: sygn. akt VI Nc 1774/15) 11.03.2017 3 0
147 ROZPRAWA W SĄDZIE REJONOWYM DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW VI WYDZIAŁ CYWILNY w sprawie zapłaty (sygn. akt VI C 2278/16).
- przedłożenie pisma procesowego pozwanego z dnia 11 marca 2017 roku,
- polecenie Sądu z dnia 31 marca 2017 roku aby w terminie 14 dni powód odniósł się do twierdzeń pozwanego zawartych w piśmie procesowym z dnia 11 marca 2017 roku,
- polecenie Sądu z dnia 31 marca 2017 roku aby w terminie 14 dni powód dostarczył aktualną kartotekę lokalu,
31.03.2017 - -
148 PISMO PROCESOWE POWODA z dnia 10 kwietnia 2017 roku na polecenie sądu (sygn. akt VI C 2278/16)
- przesłanie aktualnej kartoteki lokalu za okres 2009 - 2014.
- wniosek o umorzenie postępowania co do kwoty 315 zł, która zdaniem powoda została uiszczona przez pozwanego dopiero w toku postępowania.
- oświadczenie o skłonności powoda odstąpienia od dochodzenia 25% należności głównej po warunkiem, że pozwani do dnia 30.06.2017 roku opróżnią i wydadzą po przywróceniu stanu poprzedniego zajętą przez nich nieruchomość gruntową.
- brak wykonania polecenia sądu z dnia 31 marca 2017 roku ustosunkowania się do pisma pozwanego z dnia 11 marca 2017 roku
10.04.2017 3 0
149 PISMO PROCESOWE POZWANEGO z dnia 14 maja 2017 roku na polecenie sądu (sygn. akt VI C 2278/16) 14.05.2017 3 0
150 PISMO PROCESOWE POZWANEGO z dnia 4 lipca 2017 roku(sygn. akt VI C 2278/16) 4.07.2017 1 2
151 ROZPRAWA W SĄDZIE REJONOWYM DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW VI WYDZIAŁ CYWILNY w sprawie zapłaty (sygn. akt VI C 2278/16).
- nieoczekiwana zmiana sędziego,
- przekazanie odpowiedzi powoda z dnia 16 marca 2017 roku na sprzeciw do zapłaty pozwanego z dnia 17 kwietnia 2016 , który leży w aktach sprawy i nie został jeszcze przekazany pomimo toczonego już postępowania
7.07.2017 - -
152 PISMO PROCESOWE POZWANEGO z dnia 14 sierpnia 2017 roku(sygn. akt VI C 2278/16) złożone w Sądzie Rejonowym i Okręgowym w dniu 23 sierpnia 2017 r. o następującej treści:
Składam następujące wnioski
- o wszczęcie postępowania o odtworzenie akt sprawy o sygn. akt VI C 2278/16 (wniosek dołączony do niniejszego pisma),
- o zawieszenie postępowania o sygn.akt VI C 2278/16 na podstawie art. 177 §1 pkt. 1 k.p.c. w związku ze złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania o odtworzenie akt sprawy,
- o wyłączenie sędziego Agnieszki Marczyńskiej od udziału w sprawie o sygn. akt VI C 2278/16 - wniosek dołączony do niniejszego pisma,
- o wpisanie do protokołu wskazanych zastrzeżeń na podstawie art. 162 k.p.c. - wniosek dołączony do niniejszego pisma.
14.08.2017 1 2
153 ROZPRAWA W SĄDZIE REJONOWYM DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW VI WYDZIAŁ CYWILNY w sprawie zapłaty (sygn. akt VI C 2278/16).
- odniesienie się sędziego do wniesionych wniosków o otworzenie akt i wyłączenie sędziego,
- bezterminowe zawieszenie postępowania na podstawie art. 177 § 1 pkt. 1 k.p.c. z uwagi na art. 716 i 718 k.p.c.
1.09.2017 - -
154 WEZWANIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU VI WYDZIAŁ CYWILNY z dnia 5 września 2017 roku otrzymane w dniu 11 września 2017 roku (sygn. akt VI C 2278/16)
wzywa:
- do uiszczenia opłaty od wniosku o doręczenie odpisu pisemnego protokołu i elektronicznego protokołu rozprawy w kwocie 6 zł za każdą stronę i 15 zł za zapis dźwięku.
5.09.2017 1 0
155 ODPOWIEDŹ POZWANEGO z dnia 15 września 2017 roku na WEZWANIE SĄDU z dnia 5 września 2017 roku(sygn. akt VI C 2278/16). W załączeniu dowód wpłaty kwoty 21 zł na konto Sądu . 15.09.2017 1 0
156 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA HUBY, OSTATECZNE WEZWANIE DO ZAPŁATY z dnia 27 kwietnia 2018 roku otrzymane w dniu 24 maja 2018 roku (L.dz.SM/214/2018)
wzywa:
- do zapłaty kwoty 1.002,40 zł z tytułu niezapłaconych faktur plus odsetki na dzień zapłaty oraz kwoty 8.678,60 wg nakazu zapłaty z dnia 29.01.2016 r. Ogółem do zapłaty 9.681 zł + odsetki. W/wym kwotę należy uregulować w terminie 14 dni na konto S.M. "Huby". Uwaga! Prawomocny wyrok o wydanie terenu z dnia 31.05.2017 r., a postępowanie o zapłatę w związku z wymienionym nakazem zapłaty zawieszone.
27.04.2018 1 0
157 Odpis z prokołu rozprawy z dnia 1 września 2017 r. SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU VI WYDZIAŁ CYWILNY wraz z nagraniem CD przesłane 10 lipca 2018 roku (sygn. akt VI C 2278/16) 10.07.2018 3 1
158 POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU VI WYDZIAŁ CYWILNY z dnia 9 lipca 2018 roku otrzymane w dniu 19 lipca 2018 roku (sygn. akt VI C 2278/16) o oddaleniu wniosku pozwanego o wyłączenie Sędziego Sądu Rejonowego we Wrocławiu - Krzyków na wniosek z dnia 10 sierpnia 2017 r. W postanowieniu sąd zauważył, że pomiędzy sędzią a żadną ze stron nie zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, iż mógłby wywoływać wątpliwości co do bezstronności sędziego.
- Od doręczonego postanowienia służy zalażenie w terminie 7 dni, t.j. do 26 lipca 2018 r. (czwartek)
9.07.2018 2 0
159 ZAŻALENIE POZWANEGO z dnia 20 lipca 2018 roku NA POSTANOWIENIE SĄDU O ODDALENIU WNIOSKU O WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO z dnia 9 lipca 2018 roku (sygn. akt VI C 2278/16). 20.07.2018 2 0
160 WEZWANIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU VI WYDZIAŁ CYWILNY z dnia 9 lipca 2018 r. otrzymane w dniu 19 lipca 2018 roku (sygn. akt VI C 2278/16)
wzywa:
- do wskazania czy pozwany podtrzymuje wniosek o odtworzenie akt - wobec faktu, że pisma z dnia 14.05.2017 r. zawarte są na k. 196-198 akt, pismo z dnia 14.05.2017 r. na k. 207 akt.,pismo z dnia 29.06.2017 na k. 215-227 akt - w terminie 7 dni, pod rygorem umorzenia postępowania, t.j. do 26 lipca 2018 r. (czwartek)
9.07.2018 1 0
161 ODPOWIEDŹ POZWANEGO z dnia 19 lipca 2018 roku na WEZWANIE SĄDU z dnia 9 lipca 2018 roku(sygn. akt VI C 2278/16), iż pozwany podtrzymuje wniosek o odtworzenie akt sprawy. 19.07.2018 2 0
162 WEZWANIE SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA-KRZYKÓW WE WROCŁAWIU VI WYDZIAŁ CYWILNY z dnia 8 stycznia 2019 roku. otrzymane w dniu 15 stycznia 2019 roku (sygn. akt VI C 2278/16) do OSOBISTEGO STAWIENNICTWA
wzywa:
- aby w dniu 3 kwietnia 2019 roku o godz 10:00 stawił się w lokalu sądowym, przy ul. Poznańska 20 w sali nr 111, celem przesłuchania w charakterze pozwanego, pod rygorem pominięcia dowodu z przesłuchania pozwanego i skutków z art. 233 par.2 k.p.c., tj. negatywnej oceny przeszkód stawianych w przeprowadzeniu dowodu w sprawie. Stawiennictwo obowiązkowe.
8.01.2019 1 1

Uwaga! Pismo z Sądu nieodebrane na poczcie (pomimo dwukrotnego awizo) jest przez Sąd uważane za pismo odebrane i biegnie wtedy termin na odpowiedź ze skutkami prawnymi braku odpowiedzi. Powód miał nieprzyjemność odczuć ten przepis na sobie.

Warto przytoczyć tu przepisy prawne regulujące prawa członków spółdzielni w swoich Spółdzielniach Mieszkaniowych, które to Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" we Wrocławiu nie chce respektować, a Sądy, Prokuratura i Policja nie widzi w tym żadnego przewinienia.

 • Art.8 ust.1 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 13 lipca 2007 r. Nr 125, poz. 873) mówi, że w ciągu trzech miesięcy od złożenia wniosku o ustanowienie odrębnej własności lokalu przez członka spółdzielni, stosowna umowa ze spółdzielnią powinna zostać zawarta, oraz Art 8 ust. 2 tejże ustawy mówi, że kto będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, itd. wbrew obowiązkowi określonemu w ust.1 dopuszcza do tego, że spółdzielnia nie zawiera umowy o przeniesienie własności lokalu, w terminie określonym w tym przepisie podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

 • Już Art. 272 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U z 2003 r. nr 119 poz 1116 ze zmianami mówił, że kto będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej dopuszcza się do tego, że spółdzielnia nie zawiera umowy o przeniesienie własności lokalu podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny.

 • Osoba, która na podstawie ustawy może żądać ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu, w razie bezczynności spółdzielni może wystąpić do sądu z powództwem na podstawie art. 64 Kodeksu cywilnego w związku z art. 1047 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Pozew wolny jest od opłaty sądowej, zaś koszty postępowania sądowego pokrywa spółdzielnia.

 • Art. 4 ust. 64 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1116 z późn.zm) o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mówi, że Spółdzielnia jest obowiązana na żądanie członka spółdzielni przedstawić kalkulację wysokości opłat.

 • Art. 4 ust. 7  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1116 z późn.zm) nakłada obowiązek uzasadniania zmiany wysokości opłat na piśmie.

 • Art. 4 ust. 8  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1116 z późn.zm) daje możliwość kwestionowania, przez członków spółdzielni, zasadności zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej (w przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości oraz ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni).

 • Art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. nr 125 poz. 873) daje członkowi spółdzielni mieszkaniowej prawo otrzymania rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.

 • Art. 273 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. nr 125 poz. 873) nakłada karę grzywny na członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej, który nie udostępnia kopii dokumentów, o których mowa w art. 81 tejże ustawy.

 • Art. 8a ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 Poz. 266 z późn. zm.) mówi, że właściciel ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi, na żądanie lokatora, udzielenia na piśmie przyczyny podwyżki i jej kalkulacji w przeciwnym razie skutkuje to nieważnością podwyżki.

Waldemar Wietrzykowski

Co warto wiedzieć (na podstawie zawiadomienia sądowego z dnia 27.11.2009r.):

 • Niestawiennictwo stron w zasadzie nie tamuje rozpoznania sprawy
 • Sąd może w celu dokładniejszego wyjaśnienia stanu sprawy zarządzić stawienie się stron lub jednej z nich osobiście albo przez pełnomocnika
 • Jeżeli w sprawie małżeńskiej lub ze stosunków między rodzicami a dziećmi, strona wezwana do osobistego stawiennictwa nie stawi się bez usprawiedliwionych powodów sąd może ją skazać na grzywnę
 • Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić sąd o każdej zmianie miejsca swego zamieszkania.
 • W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia chyba, że nowy adres jest sądowi znany.
 • Gdy strona nie wypowie, co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd mając na uwadze wyniki całej sprawy, może fakty te uznać za przyznane
 • Gdy z przyczyn natury faktycznej lub prawnej przesłuchać można co do okoliczności spor nych jedną tylko stronę, sąd oceni, czy mimo to należy przesłuchać tę stronę, czy też dowód ten pominąć w zupełności. Sąd postąpi tak samo, gdy druga strona lub niektórzy ze współuczestników nie wstawili się na przesłuchanie stron lub odmówili zeznań.
 • Sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez inną stronę, jeżeli postępowała niesumiennie lub oczywiście niewłaściwie.

Zobacz też

 

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12