Sprawa dotycząca naruszenia prawa wspólnotowego i praw podstawowych

Każdy, kto uważa, że naruszono przepisy lub zasady prawa Unii Europejskiej w postaci niewłaściwego działania państwa członkowskiego dotyczącego środka (legislacyjnego, wykonawczego lub administracyjnego) lub praktyki stosowanej przez to państwo może złożyć skargę do Komisji Europejskiej (Commission européenne - à l'attention de Mme la Secrétaire générale, B-1049 Bruxelles, Belgique).

Każdy kto uważa, że naruszono któreś z jego praw podstawowych, może złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Council of Europe, 67075 Strasbourg-Cedex, Francja1). Należy pamiętać, że Trybunał ten może przystąpić do rozpatrywania sprawy dopiero wówczas, gdy wyczerpane zostaną wszystkie krajowe środki odwoławcze.

1. Naruszenie praw człowieka
Pozew z dnia 10.10.2010 roku (sygn. takt I C 1304/10)

Lp Dokument pismo z dnia stron załączników
1 POZEW DO SĄDU REJONOWEGO DLA WROCŁAWIA ŚRÓDMIEŚCIA, o odszkodowanie z tytułu naruszenia artykułu 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (sygn. akt IX C 582/10). Pozew wniesiono do sądu 11.10.2010 roku. 10.10.2010 3 0
2 POSTANOWIENIE Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieście, Wydział IX Cywilny (sygn. akt IX C 582/10) z dnia 14 października 2010 roku o stwierdzeniu niewłaściwości sądu i przekazaniu sprawy do Sądu Okręgowego we Wrocławiu celem rozpoznania zgodnie z właściwością rzeczową (art. 17 § 1 pkt 4 k.p.c.). 14.10.2010 1 0
3 POSTANOWIENIE Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny (sygn. akt I C 1304/10) z dnia 19 listopada 2010 roku o odrzuceniu pozwu z dnia 10.10.2010 o odszkodowanie z tytułu naruszenia artykułu 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z powodu braku zdolności sądowej Rzeczypospolitej Polskiej. 19.11.2010 2 0
4 ZAŻALENIE POWODA na Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 19 listopada 2010 roku (sygn. akt I C 1304/10) wniesione do tego Sądu zgodnie z pouczeniem. 26.11.2010 2 0
5 PRAWOMOCNE POSTANOWIENIE Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - Wydział I Cywilny (sygn. akt I ACz 1889/10) z dnia 23 grudnia 2010 roku o oddaleniu zażalenia powoda na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 19 listopada 2010 r. 23.12.2010 3 0

2. Naruszenie praw człowieka
Pozew z dnia 17.01.2011 roku (sygn. akt I C 59/11)

Lp Dokument pismo z dnia stron załączników
1 POZEW DO SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ I CYWILNY, o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu naruszenia artykułu 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (sygn. akt I C 59/11) 17.01.2011 3 0
2 DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIEŃ Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydział I Cywilny (sygn. akt I C 59/11 przeciwko Skarbowi Państwa o naruszenie artykułu 6 Konwencji) - dwóch postanowień z dnia 4 lutego 2011 roku (wymienionych poniżej w poz. 7 i 8) 11.02.2011 1 0
3 POSTANOWIENIE Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydział I Cywilny (sygn. akt I C 59/11 przeciwko Skarbowi Państwa o naruszenie artykułu 6 Konwencji) z dnia 4 lutego 2011 roku o oznaczeniu jako pozwanego w sprawie: Skarb Państwa - Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu i Skarb Państwa - Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. 04.02.2011 1 0
4 POSTANOWIENIE Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydział I Cywilny (sygn. akt I C 59/11 przeciwko Skarbowi Państwa o naruszenie artykułu 6 Konwencji) z dnia 4 lutego 2011 roku o oddaleniu wniosku powoda o zwolnienie z kosztów sądowych na podstawie art. 109 ust 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych stronie w razie oczywistej bezzasadności dochodzonego roszczenia. 04.02.2011 3 0
5 ZAŻALENIE POWODA na Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 4 lutego 2011 roku (sygn. akt I C 59/11) o oddaleniu wniosku powoda o zwolnienie od kosztów sądowych na podstawie art. 109 ust 2 (o kosztach sądowych). 18.02.2011 5 0
6 POSTANOWIENIE Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - Wydział I Cywilny (sygn. akt I ACz 415/11) z dnia 21 marca 2011 roku o oddaleniu zażalenia powoda z dnia 18.02.2011 roku na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 04.02.2011 roku oddalające wniosek powoda o zwolnienie od kosztów sądowych. 21.03.2011 3 0
7 WEZWANIE Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny do uzupełnienia braków formalnych pozwu (sygn. akt I C 59/11) - wzywa do uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 45.000 zł - w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu. (otrzymano 1 kwietnia 2011 roku). Wezwanie zostało wysłane na podstawie Zarządzenia Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 28.03.2011 roku (informacja o tym zarządzeniu jest zawarta w treści postanowenia Sądu Apelacyjnego z dnia 23.05.2011 roku). 30.03.2011 1 0
8 (1) ZAŻALENIE POWODA na Wezwanie Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 30 marca 2011 roku (sygn. akt I C 59/11) do uiszczenia wpisu w wysokości 45.000 zł doręczonego w dniu 1 kwietnia 2011 roku.
(2) W zażaleniu zawarto ponowny wniosek o rozpatrzenie zwolnienia od kosztów sądowych.
05.04.2011 2 0
9 PISMO PROCESOWE POWODA z dnia 5 kwietnia 2011 roku (sygn. akt I C 59/11). Wnoszę także dowód w postaci nieuzasadnionej przewlekłości postępowania sądowego w Sądzie Rejonowych dla Wrocławia-Krzyków I Wydział Cywilny z powództwa powoda (sygn.akt I C 113/10) z dodatkowym naruszeniem rzetelności, bezstronności oraz sprawiedliwości. 05.04.2011 1 0
10 (ad 2) POSTANOWIENIE Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydział I Cywilny (sygn. akt I C 59/11 przeciwko Skarbowi Państwa o naruszenie artykułu 6 Konwencji) z dnia 19 kwietnia 2011 roku o odrzuceniu ponownego wniosku powoda (zawartego w zażaleniu z dnia 05.04.2011) o zwolnienie od kosztów sądowych. Postanowienie bez uzasadnienia. Postanowienie otrzymano w dniu 6 maja 2011 roku. (Termin na odpowiedź do 13 maja 2011 roku). 19.04.2011 1 0
11 (ad 2) ZAŻALENIE POWODA na Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 19 kwietnia 2011 roku (sygn. akt I C 59/11) o ponownym oddaleniu wniosku powoda o zwolnienie od kosztów sądowych. 06.05.2011 3 0
12 (ad 1) POSTANOWIENIE Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - Wydział I Cywilny (sygn. akt: I ACz 776/11) z dnia 23 maja 2011 roku o oddaleniu zażalenia powoda z dnia 05.04.2011 roku na wezwanie Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 30 marca 2011 roku (sygn. akt I C 59/11) do uiszczenia wpisu w wysokości 45.000 zł. (Postanowienie otrzymałem w dniu 31.05.2011. Termin odwołania od postanowienia do 6 czerwca 2011 r.) 23.05.2011 2 0
13 (ad 1) ZAŻALENIE POWODA na Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 23 maja 2011 roku (Sygn. akt I ACz 776/11) o oddaleniu zażalenia powoda od uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 45 000 zł. 31.05.2011 2 0
14 (ad 2) POSTANOWIENIE Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydział I Cywilny (sygn. akt: I C 59/11) z dnia 2 czerwca 2011 roku o oddaleniu zażalenia powoda z dnia 06.05.2011 roku na Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 19 kwietnia 2011 roku (sygn. akt I C 59/11) o ponownym oddaleniu wniosku powoda o zwolnienie od kosztów sądowych. W postanowieniu tym Sąd napisał, że zażalenie uważane jest za niedopuszczalne z uwagi na to, że strona nie może ponownie domagać się zwolnienia od kosztów sądowych powołując się na te same okoliczności, które stanowiły uzasadnienie oddalonego wniosku na mocy Postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2011 roku. (Postanowienie otrzymałem w dniu 13.06.2011. ). 02.06.2011 1 0
15 (ad 1) POSTANOWIENIE Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Wydział I Cywilny (sygn. akt: I ACz 776/11) z dnia 21 czerwca 2011 roku (bez uzasadnienia) o odrzuceniu zażalenia powoda z dnia 31 maja 2011 roku na Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2011 roku. 21.06.2011 1 0
16 ZARZĄDZENIE Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny (sygn. akt: I C 59/11) nakazujące zwrot pozwu z dnia 17 stycznia 2011 roku (wniesionego 18 stycznia 2011 roku) 06.07.2011 2 0
17 Zwrot pozwu powoda na podst. ZARZĄDZENIA Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny (sygn. akt: I C 59/11) 02.08.2011 1 2

3. Naruszenie praw człowieka
Pozew z dnia 29.03.2011 roku (sygn. akt I C 354/11)

Lp Dokument pismo z dnia stron załączników
1 POZEW, DO SĄDU OKRĘGOWEGO WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ I CYWILNY o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu nieprzestrzegania prawa wspólnotowego w sprawie o naruszenie tego prawa, a zwłaszcza art. 6, art. 13, art. 14 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (sygn. akt I C 354/11) 29.03.2011 2 0
2 WEZWANIE Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny (sygn. akt I C 354/11) do usunięcia braków formalnych pozwu (z dnia 29.03.2011 roku) wniesionego w dniu 30.03.2011 roku, do:

1 - sprecyzowanie z działalnością lub zaniechaniem jakiej jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa wiąże dochodzenie roszczenia, a w razie gdy będzie to kilka jednostek organizacyjnych dołączenie brakujących odpisów pozwu dla każdego z nich w terminie tygodniowym od daty doręczenia niniejszego wezwania pod rygorem zwrotu pozwu.

2 - złożenia oświadczenia majątkowego na urzędowym formularzu (w załączeniu wezwania) lub pisemnego oświadczenia zawierającego wszystkie dane wymagane ustalonym wzorem oświadczenia (art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) - w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych.

Wezwanie otrzymałem w dniu 12.05.2011 roku. Termin na odpowiedź: do 19.05.2011 roku.

06.05.2011
otrzymałem:
12.05.2011
1 4
(formularz)
3 Usunięcie braków formalnych pozwu (sygn. akt I C 354/11) poprzez:
- sprecyzowanie jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa,
- dołączenie dodatkowego odpisu pozwu,
- dołączenie wypełnionego formularza oświadczenia majątkowego.
12.05.2011 1 6
(pozew,
oświadcz.)
4 POSTANOWIENIE Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydział I Cywilny (sygn. akt: I C 354/11 - brak kopii postanowienia) z dnia 3 czerwca 2011 roku o oddaleniu wniosku powoda o zwolnienie go od kosztów sądowych na podstawie art. 109 ust. 2 (o kosztach sądowych) - z uwagi na oczywistą bezzasadność pozwu. (Postanowienie otrzymałem w dniu 13.06.2011. Termin odwołania od postanowienia do 20 czerwca 2011 r.) 03.06.2011 3 0
5 ZAŻALENIE POWODA na Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 3 czerwca 2011 roku (sygn. akt I C 354/11) doręczonego w dniu 13 czerwca 2011 roku o  oddaleniu wniosku powoda o zwolnienie go od kosztów sądowych z tytułu art. 109 ust. 2 (o kosztach sądowych) z uwagi na  oczywistą bezzasadność pozwu. 14.06.2011 2 0
6 POSTANOWIENIE Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Wydział I Cywilny (sygn. akt I ACz 1160/11) z dnia 26 lipca 2011 roku o odrzuceniu zażalenia powoda z dnia 14 czerwca 2011 roku na Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2011 roku (sygn. akt I C 354/11) o oddaleniu wniosku powoda o zwolnienie go od kosztów sądowych. W uzasadnieniu nawiązanie do całości sprawy dotyczącej roszczenia za nieprzestrzeganie prawa wspólnotowego. 26.07.2011 4 0
7 KOMISJA EUROPEJSKA - przesłanie zapytania "Czy powód może wnieść skargę do Komisji Europejskiej w przypadku nieprzestrzegania prawa wspólnotowego w sprawie o naruszenie tego prawa, a zwłaszcza art. 6, 13 i 14 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności?" 20.08.2011 1 -
8 WEZWANIE Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny do uzupełnienia braków formalnych pozwu (sygn.akt I C 354/11) - wzywa do usunięcia braków formalnych pozwu poprzez uiszczenie opłaty sądowej w kwocie 45.000 zł w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu pozwu. (otrzymano 8 września 2011 roku) 06.09.2011 1 0
9 ODPOWIEDŹ powoda na wezwanie do usunięcia braków formalnych (sygn. akt I C 354/11) z dnia 06.09.2011 roku. Powód informuje, iż w niniejszej spawie  kieruje skargę do Komisji Europejskiej. 08.09.2011 1 0
10 ZARZĄDZENIE Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny (sygn. akt: I C 354/11) nakazujące zwrot pozwu z dnia 29.03.2011 roku (wniesionego 30 marca 2011 roku). 03.10.2011 1 0
11 KOMISJA EUROPEJSKA
DYREKCJA GENERALNA DS. SPRAWIEDLIWOŚCI (Bruksela)
- odpowiedź Komisji Europejskiej (ref. Ares(2011)1104873 - 18/10/2011) na zapytanie powoda z dnia 20.08.2011. Poinformowanie powoda, że w przypadku kiedy uważa on, iż naruszono w jego przypadku któreś z praw podstawowych (Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności) co wynika z treści przesłanego pisma, może on złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Council of Europe, 67075 Strasbourg-Cedex, Francja).
18.10.2011 1 0
  KOMISJA EUROPEJSKA - skarga w sprawie naruszenia artykułów 136,137 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską 17.10.2011 12 6
12 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU - skarga w sprawie naruszenia praw podstawowych dotyczących artykułów 6,13,14 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 24.10.2011 9 6
13 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU (skarga nr 72438/11) - Pismo z Trybunału potwierdzające otrzymanie skargi z 24.10.2011 r. i informujące, że Trybunał przystąpi do rozpatrzenia skargi tak szybko, jak to będzie możliwe, na podstawie przedłożonych informacji i dokumentów. Prośba Trybunału o przekazywanie z własnej inicjatywy informacji o istotnych wydarzeniach w sprawie, której dotyczy skarga, oraz kopii decyzji podjętych w tej sprawie. 05.12.2011 1 0
14 EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU (skarga nr 72438/11) - Pismo z Trybunału stwierdzające, że skargę wniesioną w dniu 24.10.2011 r. Trybunał uważa za niedopuszczalną. Ponadto decyzja ta jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu, ani do Trybunału, z Wielką Izbą włącznie, ani do jakiejkolwiek innej instytucji, a Kancelaria Trybunału nie będzie udzielać żadnych dodatkowych informacji dotyczących posiedzenia Trybunału w niniejszej sprawie, ani prowadzić dalszej korespondencji na temat powyższej decyzji, nie prześle również żadnych innych dokumentów z Trybunału w tej sprawie, a także akta założone dla tej skargi zostaną zniszczone w ciągu jednego roku od daty decyzji. 22.12.2011 1 0
15 KOMISJA EUROPEJSKA - odpowiedź powoda na pismo Komisji Europejskiej z dnia 18.10.2011 r. 03.01.2012 2 1
16 KOMISJA EUROPEJSKA
DYREKCJA GENERALNA DS. SPRAWIEDLIWOŚCI (Bruksela)
- odpowiedź Komisji Europejskiej (ref. Ares(2012)639173 - 30/05/2012) na pisma powoda z dnia 17 października 2011 roku i 3 stycznia 20112 roku, iż Komisja Europejska nie może podjąć żadnych działań w związku z przedstawioną sprawą, ponieważ nie było możliwe ustalenie związku między opisanymi faktami a prawem Unii.
30.05.2012 2 0

Energetyka

Lp Dokument pismo z dnia stron załączników
1 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (Bruksela) - skarga w sprawie nieprzestrzegania prawa wspólnotowego odnośnie art. 6. pkt 3a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz.625 z póź.zm.) 02.03.2010 7 2
2 KOMISJA EUROPEJSKA
DYREKCJA GENERALNA DS. ENERGII
(Bruksela) - odpowiedź Komisji w sprawie zarejestrowania skargi pod numerem referencyjnym CHAP(2010)00880 oraz poinformowanie, że skarga zostanie rozpatrzona przez służby Komisji w świetle obowiązującego prawa wspólnotowego.
20.04.2010 6 0
3 KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
DYREKCJA GENERALNA DS. ENERGII
(Bruksela) - odpowiedź skarżącego na pismo Komisji z dnia 20.04.2010
22.04.2010 2 0
4 KOMISJA EUROPEJSKA
DYREKCJA GENERALNA DS. ENERGII
(Bruksela) - odpowiedź od Dyrektora  Mr Hilbrecht (Directorate-General for Energy, Directorate B: Security of Suply, Energy Markets and Networks), Ref.Ares(2010)453214 - 23/07/2010, na skargę skierowaną w dniu 02.03.2010 roku do Komisji Europejskiej
23.07.2010

<angielska>

2 0
5 KOMISJA EUROPEJSKA (Bruksela) - powtórna skarga w sprawie nieprzestrzegania prawa wspólnotowego odnośnie art. 6. pkt 3a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz.625 z póź.zm.) 12.05.2012 7 1
6 KOMISJA EUROPEJSKA
DYREKCJA GENERALNA DS. ENERGII
(Bruksela) - odpowiedź Komisji w sprawie zarejestrowania skargi pod numerem referencyjnym CHAP(2012)01417 oraz poinformowanie, że skarga zostanie rozpatrzona przez służby Komisji w świetle obowiązującego prawa wspólnotowego.
24.05.2012 5 0
7 KOMISJA EUROPEJSKA
DYREKCJA GENERALNA DS. ENERGII
(Bruksela) - odpowiedź Komisji Europejskiej na skargę skierowaną w dniu 12.05.2012 roku.
12.06.2012 3 0
8 KOMISJA EUROPEJSKA
DYREKCJA GENERALNA DS. ENERGII
(Bruksela) - odpowiedź skarżącego na pismo Komisji z dnia 12.06.2012
14.06.2012 1 0
9 KOMISJA EUROPEJSKA
DYREKCJA GENERALNA DS. ENERGII
(Bruksela) - Komisja Europejska w odpowiedzi na pismo naskarżącego z dnia 14.06.2012 informuje, iż nie widzi żadnego nowego elementu ani faktu w piśmie, który pozwoliłby na zmianę zajętego wcześniej stanowiska, w związku z czym wstrzymuje dalsze postępowanie wraz z dniem 25.09.2012 r.
25.09.2012 1 0

Uwaga! Pismo z Sądu nieodebrane na poczcie (pomimo dwukrotnego awizo) jest przez Sąd uważane za pismo odebrane i biegnie wtedy termin na odpowiedź ze skutkami prawnymi braku odpowiedzi. Powód miał nie przyjemność odczuć ten przepis na sobie.

Waldemar Wietrzykowski

Co warto wiedzieć (na podstawie zawiadomienia sądowego z dnia 27.11.2009r.):

  • Niestawiennictwo stron w zasadzie nie tamuje rozpoznania sprawy
  • Sąd może w celu dokładniejszego wyjaśnienia stanu sprawy zarządzić stawienie się stron lub jednej z nich osobiście albo przez pełnomocnika
  • Jeżeli w sprawie małżeńskiej lub ze stosunków między rodzicami a dziećmi, strona wezwana do osobistego stawiennictwa nie stawi się bez usprawiedliwionych powodów sąd może ją skazać na grzywnę
  • Strony i ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić sąd o każdej zmianie miejsca swego zamieszkania.
  • W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia chyba, że nowy adres jest sądowi znany.
  • Gdy strona nie wypowie, co do twierdzeń strony przeciwnej o faktach, sąd mając na uwadze wyniki całej sprawy, może fakty te uznać za przyznane
  • Gdy z przyczyn natury faktycznej lub prawnej przesłuchać można co do okoliczności spor nych jedną tylko stronę, sąd oceni, czy mimo to należy przesłuchać tę stronę, czy też dowód ten pominąć w zupełności. Sąd postąpi tak samo, gdy druga strona lub niektórzy ze współuczestników nie wstawili się na przesłuchanie stron lub odmówili zeznań.
  • Sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów postępowania poniesionych przez inną stronę, jeżeli postępowała niesumiennie lub oczywiście niewłaściwie.

Zobacz też

 

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12