net3plus  Wiadomości

 
 

2 marca 2010

 
  Skarga do Komisji Europejskiej w sprawie nieprzestrzegania prawa wspólnotowego

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 

Bruxelles, Belgique - Bruxelles, Belgium

 

PLAINTE

COMPLAINT

SKARGA 

POUR NON-RESPECT DU DROIT COMMUNAUTAIRE

CONCERNING FAILURE TO COMPLY WITH COMMUNITY LAW

W SPRAWIE NIEPRZESTRZEGANIA PRAWA WSPÓLNOTOWEGO

priorité

priority

priorytet

1.  Nazwisko i imię osoby wnoszącej skargę:

Nom de famille: Wietrzykowski

Surname / Nazwisko

Prénom (s): Waldemar

First name (s) / Imię (imiona)

Sexe: masculin / féminin Sex: male / female Płeć: mężczyzna/kobieta

2. Jeśli ma zastosowanie, reprezentowanej przez: nie dotyczy

3. Obywatelstwo:

Nationalité: POLAND

Nationality / Narodowość

 

4. Adres lub siedziba:

Domicile: ***********************

Permanent address / Stały adres zamieszkania

5. Telefon/faks/e-mail:

Tel. N° / Numer telefonu: ***********

e-mail: ************************

6. Rodzaj i miejsce(a) działalności:

Profession: mgr inż. elektroniki

Occupation / Zawód

7. Państwo Członkowskie lub instytucja, która zdaniem osoby wnoszącej skargę dopuściła się naruszenia prawa wspólnotowego:

POLAND

nazwane dalej Stroną Polską

8. Możliwie najpełniejszy opis faktów stanowiących podstawę wniesienia skargi:

W dniu 25 lutego 2010 roku w godzinach przedpołudniowych dostawca energii elektrycznej we Wrocławiu (Polska), firma EnergiaPro Gigawat sp. z o.o., pl. Powstańców Śląskich 5 we Wrocławiu, 53-329 Wrocław, wstrzymała mi nagle dostawę energii elektrycznej (dla odbiorcy: *********************), za spowodowane zadłużenie w wysokości 247,99 zł.

Warunkiem przywrócenie dostawy energii było spłacenie tego zadłużenia i opłacenie dodatkowo 88,40 zł za wznowienie tej dostawy.

Wcześniej, w dniu 25 stycznia 2010 r., otrzymałem od dostawcy wezwanie do zapłaty w terminie 14 dni należności zaległych i bieżących z naliczeniem odsetek od pierwotnych terminów płatności.

Dostawca energii elektrycznej powołał się w wezwaniu do zapłaty na art. 6 pkt. 3a Ustawy prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z póź.zm.) mówiący, że w przypadku braku zapłaty w wyznaczonym dodatkowym terminie zaległych oraz bieżących należności ma prawo do wstrzymania dostawy energii elektrycznej.

Ponadto zastrzegł sobie możliwość wypowiedzenia umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych, a za wznowienie dostawy energii elektrycznej pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 87,52 zł.

Poinformował mnie również w wezwaniu do zapłaty, że nie będzie ponosić odpowiedzialności za straty i szkody spowodowane wstrzymaniem dostawy energii elektrycznej.

Podczas nagłego odłączania mojego mieszkania od prądu (data odłączenia nie była mi znana) powiedziałem pracownikom dostawcy (elektromonterom), że wiem już teraz, dlaczego w mieszkaniach, w których również wstrzymano, tej zimy, dostawę prądu oraz dodatkowo ciepła i gazu, znaleziono zamarzniętych ludzi. W podawanym przez media przypadku temperatura w mieszkaniu spadła do (–10 C) przy temperaturze na zewnątrz (-18 C). Pracownicy dostawcy odpowiedzieli mi, że oni wykonują tylko polecenia swoich przełożonych.

Po wyłączeniu mi prądu udałem się natychmiast do biura obsługi klienta u dostawcy, aby uregulować zaległe i bieżące należności, powiększone o koszt wznowienia dostawy, w celu bezzwłocznego ponowienia tej dostawy.

Wielkie było moje zdziwienie kiedy zauważyłem, że w biurze u dostawcy czekało wielu ludzi z tym samym problemem. Po wniesieniu opłat prąd podłączony mi został dopiero na drugi dzień (po godz. 13) tak, że z całą rodziną pozostałem jeden dzień bez prądu, a w nocy siedzieliśmy przy świecach.

Pomyślałem sobie, co by było, jakbym nie był w stanie uiścić tych opłat (na przykład w przypadku starszego, schorowanego człowieka, przykutego do łóżka). Nikt by się mną nie zainteresował, a moje gospodarstwo domowe pozostałoby odtąd bez prądu.

Odcięcie prądu elektrycznego uniemożliwia korzystanie oprócz światła również z komputera, internetu, pralki, lodówki, radia telewizora, w niektórych przypadkach z telefonu i urządzeń elektrycznych podtrzymujących życie.

Dostawca całą odpowiedzialność za skutki wyłączenia prądu zrzuca na unormowanie prawne, a państwo, które to unormowanie ustanowiło ujawnia duże zaniedbanie z powodu braku jakiejkolwiek polityki w stosunku do odbiorcy wrażliwego.

9. Możliwie najdokładniejsze wyszczególnienie przepisów prawa wspólnotowego (traktatów, rozporządzeń, dyrektyw, decyzji, itp.), które zdaniem skarżącego zostały naruszone przez Państwo Członkowskie:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 roku, w sprawie dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej, nakłada na Stronę Polską obowiązek ochrony odbiorcy wrażliwego w postaci różnego rodzaju działań wymienionych w tej dyrektywie, między innymi:

(45) – Państwa członkowskie powinny zapewniać użytkownikom będącym gospodarstwami domowymi prawo do dostaw energii elektrycznej z podjęciem niezbędnych środków w celu ochrony odbiorców wrażliwych w kontekście rynku wewnętrznego energii elektrycznej obejmujących szczególne środki dotyczące płatności rachunków za energię elektryczną lub bardziej ogólne środki podjęte w ramach systemu zabezpieczenia społecznego.

(53) – Państwa członkowskie powinny zapewnić niezbędne dostawy energii dla odbiorców wrażliwych. Mogłyby przy tym zastosować zintegrowane podejście, takie jak w ramach polityki socjalnej, a wdrażane środki mogłyby obejmować poprawę polityk socjalnych lub efektywności energetycznej w mieszkalnictwie. Dyrektywa powinna umożliwić krajowe polityki na rzecz odbiorców wrażliwych.

Art.3 pkt. 7. Państwa członkowskie podejmują odpowiednie środki w celu ochrony odbiorców końcowych, a w szczególności zapewniają istnienie odpowiednich zabezpieczeń chroniących odbiorców wrażliwych. W tym kontekście każde państwo członkowskie określa pojęcie odbiorców wrażliwych, które może się odnosić do ubóstwa energetycznego oraz, między innymi, do zakazu odłączania takim odbiorcom energii elektrycznej w sytuacjach krytycznych. Państwa członkowskie zapewniają stosowanie praw i obowiązków dotyczących odbiorców wrażliwych. Państwa członkowskie zapewniają uprawnionym odbiorcom rzeczywistą możliwość łatwej zmiany dostawcy.

Art.3 pkt. 8. Państwa członkowskie przyjmują odpowiednie środki, takie jak opracowanie krajowych planów działań w zakresie energii przewidujących zasiłki z systemów zabezpieczeń społecznych w celu zapewnienia niezbędnych dostaw energii elektrycznej dla odbiorców wrażliwych.

10. Jeśli ma zastosowanie, opis zaangażowania środków pochodzących z któregoś ze wspólnotowych systemów finansowania (w miarę możliwości, z odpowiednimi odesłaniami), z których korzysta lub zamierza korzystać dane Państwo Członkowskie w odniesieniu do faktów, które stanowią podstawę skargi:

nie dotyczy

11. Szczegóły dotyczące wszelkich wniosków kierowanych dotychczas do służb Komisji (jeśli to możliwe, załączyć kopie korespondencji):

nie kierowano jeszcze wniosków w tej sprawie do służb Komisji

12. Szczegóły dotyczące wszelkich wniosków kierowanych dotychczas do innych organów i władz Wspólnoty (np. Komitetu Parlamentu Europejskiego ds. Interpelacji, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich). Jeśli to możliwe, podać numer referencyjny przypisany do skargi przez daną instytucję:

nie skierowano jeszcze wniosków w tej sprawie do innych organów i władz Wspólnoty

13. Wnioski kierowane dotychczas do władz krajowych; centralnych, regionalnych bądź lokalnych (w miarę możliwości, załączyć kopie korespondencji):

nie skierowano jeszcze wniosków w tej sprawie do władz Strony Polskiej z powodu braku mojej kompetencji do wpływania na ustanowione już prawo i z tego tytułu nieskuteczność takich wniosków

14.  Wymienić dokumenty lub dowody, które można przedłożyć na poparcie skargi, w tym kwestionowane środki krajowe (dołączyć kopie):

a / art. 6 pkt. 3a Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z póź.zm.), do dziś obowiązujący, stanowiący że

Przedsiębiorstwa energetyczne mogą wstrzymać dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w przypadku, gdy odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane paliwo gazowe, energię elektryczną lub ciepło albo świadczone usługi co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

Artykuł ten jasno dowodzi, że Strona Polska, do tej pory (wbrew zaleceniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009) nie określiła jeszcze w swoim prawodawstwie pojęcia “odbiorca wrażliwy”, a po drugie nie uwzględniła do tej pory zaleceń tej Dyrektywy w ustawodawstwie, co jest istotnym zaniedbaniem odnośnie swych zobowiązań.

Brak unormowania Strony Polskiej uniemożliwia odbiorcy wrażliwemu dochodzenia swoich praw w sądach polskich, bo taka nie jest w dalszym ciągu unormowana.

Zaniedbanie w tym zakresie jest bardzo znaczne, gdyż już dochodzi do rzeczywistych skutków nie stosowania zaleceń Dyrektywny Parlamentu Europejskiego w tym zakresie.

Dostawca energii elektrycznej broniąc swojego interesu, po wcześniejszym ostrzeżeniu, wyłącza prąd odbiorcy wrażliwemu, nie poczuwając się do odpowiedzialności za skutki tego wyłączenia, bo polityka stosowana przez Stronę Polską na to pozwala.

b/ Wezwanie do zapłaty z dnia 25 stycznia 2010 roku (w załączeniu)

c/ Wstrzymanie dostawy energii z dnia 25 lutego 2010 roku

15. Poufność (zaznaczyć jedną kratkę):

Upoważniam Komisję do ujawniania mojej tożsamości w kontaktach z władzami Państwa Członkowskiego, przeciwko któremu skierowana jest skarga.

16. Miejsce, data i podpis osoby wnoszącej skargę/przedstawiciela:

Niniejszym oświadczam, że informacje podane w niniejszym formularzu skargi, zgodnie z moją wiedzą i przekonaniem, są prawdziwe.

Lieu / Place / Miejsce: Wrocław, POLAND

Date / Date / Data: 2 marca 2010 r.

mgr inż. Waldemar Wietrzykowski


Zobacz też

 
 

 
 

 © 2010 net3plus