Z życia wzięte

12.11.2007

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Wrocław-Śródmieście o popełnieniu wykroczenia

 

Wrocław, dnia 12.11.2007 r.

Waldemar Wietrzykowski
ul.Jabłeczna 38/1
50-539 Wrocław
tel. (071) 78-94-207

Prokuratura Rejonowa
Wrocław-Śródmieście

ul. Podwale 28
50-040 Wrocław

Zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia

Niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przez Pana Henryka Komadowskiego Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" ul. Komuny Paryskiej 15 we Wrocławiu, wykroczenia z art. 272 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku - o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U z 2003 r. nr 119 poz 1116 ze zmianami. Rozdział 31 .Przepisy karne) poprzez dopuszczenie do tego, że Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" ul. Komuny Paryskiej 15 we Wrocławiu w ustawowym terminie - 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, nie zawarła ze mną umowy o przeniesienie własności lokalu ul.Jabłeczna 38/1 we Wrocławiu z własności Spółdzielni na moją rzecz.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 16.05.2001 r. złożyłem wniosek o przeniesienie przysługującego mi spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu przy ul. Jabłecznej 38/1 we Wrocławiu ze Spółdzielni na moją rzecz. W dniu 13.08.2007 r. wysłałem podobny wniosek po raz wtóry. 

Jak wynika z pisma Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 10.10.2007 r. przeniesienie własności nie nastąpi w ustawowym terminie, wyznaczonym datą złożenia przeze mnie wniosku, a ponadto Spółdzielnia planuje uwłaszczenie (z niedotrzymanym ustawowym terminem) na gruntach będących w jej użytkowaniu wieczystym, co spowoduje, że nie będę mógł skorzystać z bonifikaty udzielonej uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia. Równoznaczne jest to z poniesieniem przeze mnie pełnej odpłatności wartości rynkowej gruntu, co jest kolejnym dowodem działania Spółdzielni na moją niekorzyść.

Reasumując, w związku z tym, że umowa nie została zawarta w ustawowym trzymiesięcznym terminie od dnia złożenia wniosku i doszło do popełnienia wykroczenia z art. 272 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wnoszę jak na wstępie.

Waldemar Wietrzykowski

Do zawiadomienia dołączam

1. Kopię wniosku w dnia 16.05.2001 r.
2. Kopię wniosku z dnia 13.08.2007 r.
3. Kopię pisma Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" z dnia 10.10.2007 r.

Z poważaniem

Waldemar Wietrzykowski

Potwierdzenie nadania przesyłki
listowej poleconej nr 108281271

Przebieg sprawy 

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12