Z życia wzięte

18.01.2008

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Zażalenie do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki Wschód na wyniki dostępowania w sprawie wykroczenia Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" we Wrocławiu

 

Wrocław, dnia 18.01.2008 r.

Waldemar Wietrzykowski
ul.Jabłeczna 38/1
50-539 Wrocław
tel. (071) 78-94-207

Prokuratura Rejonowa
dla Wrocławia-Krzyki Wschód

ul. Piłsudskiego 38b
50-033 Wrocław

Sygn. 
Ko 1024 / 07 - Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Śródmieścia
Ko 849 / 07 - Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki Zachód
Ko kw 526 / 07 – Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyki Wschód 

dot. zawiadomienia o nie zawarciu umowy o przeniesienie własności lokalu przez władze Spółdzielni Mieszkaniowej “Budowlani”.

W dniu 12.11.2007 r. zawiadomiłem Prokuraturę Rejonową Wrocław – Śródmieście o popełnieniu wykroczenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową “Budowlani” dotyczącego nie zawarcia ze mną umowy w ustawowym terminie, dotyczącej przeniesienia własności lokalu na moją rzecz. Do zawiadomienia dołączyłem w formie dowodów kopie wniosków z 16.05.2001 r. i z 13.08.2007 r. jakie złożyłem w Spółdzielni oraz kopię pisma Spółdzielni z 10.10.2007 r., odpowiedzi na moje wnioski, że takie przeniesienie nie nastąpi w ustawowym terminie oraz że poniosę z tego tytułu, nie z własnej winy, dodatkową szkodę.

W odpowiedzi na przesłane zawiadomienie i dokumenty Prokurator Rejonowy Prokuratury dla Wrocławia Śródmieścia poinformował mnie pismem z dnia 15.11.2007 r. znak pisma Ko 1024/07, iż Prokuratura ustaliła, że do ewentualnego przestępstwa doszło, ale na terenie Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Zachód i dlatego tam przekazał sprawę.

Z kolei Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia – Krzyki Zachód przekazał moją sprawę pismem z dnia 19.11.2007 r. znak pisma Ko 849/07 do Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia Krzyki Wschód. Ta przesłała sprawę pismem z dnia 26.11.2007 r. znak pisma Ko kw 526/07 do Referatu Wykroczeniowego KP Wrocław Rakowiec.

W dniu 07.01.2008 r. o godz. 12.15 zadzwonił do mnie aspirant z Komisariatu Policji przy ul. Trauguta 94 (pan Kulik) i poinformował mnie telefonicznie, że chciałby spotkać się ze mną w związku z moją sprawą. Ustaliliśmy spotkanie na 09.01.2008 r. godz. 10.00. 

Oprócz tego przekazał mi telefonicznie informację, iż moją sprawą Prokuratura nie będzie się zajmować i dlatego przekazała ją w całości Policji. O szczegółach miałem dowiedzieć się na miejscu.

W dniu rozmowy informacja o nie zajmowaniu się moją sprawą przez Prokuraturę została przez aspiranta potwierdzona. Dowiedziałem się również, że jego kompetencje i możliwości są zbyt skromne na jakiekolwiek pociągnięcie Spółdzielni do odpowiedzialności w tej sprawie i ograniczone, do co najwyżej udzielenia Prezesowi Sp-ni mandatu w wysokości kilkudziesięciu złotych.

Ponadto zostałem pouczony przez aspiranta, zgodnie z odręczną notatką zamieszczoną na piśmie Prokuratury do Policji, że mogę samodzielnie wnieść tą sprawę do Sądu Okręgowego, na co odpowiedziałem, że już złożyłem pozew do Sądu Rejonowego, który to fakt został potem zaprotokołowany.

Z naszej rozmowy został potem spisany protokół, w który podkreślał, że Prokuratura nie chce zajmować się tą sprawą i z tego względu ta sprawa zakończy swój bieg, tym bardziej, że sam już wniosłem tą sprawę na drogę sądową. Protokół podpisałem własnoręcznym podpisem.

Inną interpretację zakończenia sprawy zawarto natomiast w piśmie, jakie otrzymałem w dniu 10.01.2008 r. znak pisma E-IV-5612-938/07 z Komisariatu Policji wskazującym, że przeprowadzone czynności wyjaśniające dotyczące mojej sprawy nie dostarczyły podstaw do skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego z powodu braku danych uzasadniających podejrzenie popełnienia wykroczenia (pomimo jednoznacznych dowodów dołączonych do zawiadomienia, że takie popełnienie wystąpiło). 

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Prokuratury o ustosunkowania się w powyższej sprawie, ponieważ zwracając się do niej, miałem szczególną nadzieję, iż to ona podejmie decydujące kroki, aby przeciwdziałać doznanej krzywdzie, wynikłej z jawnego łamania Ustawy Rzeczypospolitej Polskiej i udzieli mi dodatkowo odpowiedzi na moje zawiadomienie. Sądziłem, że podmiotem sprawczym, decyzyjnym i merytorycznym w tej sprawie pozostanie Prokuratura, a nie Policja, do której się bezpośrednio nie zwracałem, ponieważ, jak sama stwierdziła, takimi sprawami się nie zajmuje, przynajmniej ten wydział, do którego ta sprawa została przekazana. 

W drodze wyjaśnienia zwracam się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z treścią protokołu z przeprowadzonej ze mną rozmowy w Komisariacie Policji w dniu 07.01.2008 r. (w posiadaniu Policji) i odręczną notatką na piśmie Prokuratury do Policji (również w posiadaniu Policji).

Ponadto informuję, że do dnia dzisiejszego moja sprawa dokonania przekształcenia własnościowego mojego mieszkania zgodnie z Ustawą nie została załatwiona, a w maju upłynie już siedem lat od chwili przesłania przeze mnie do Spółdzielni stosownego wniosku o takie przekształcenie.

Waldemar Wietrzykowski

Załączniki
1. Kopia wniosku z dnia 16.05.2001 r.
2. Kopia wniosku z dnia 13.08.2007 r.
3. Kopia pisma Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” z dnia 10.10.2007 r.
4. Kopia pisma z Komisariatu Policji z dnia 10.01.2008 r.

Do wiadomości
1. Prokuratura Rejonowa Wrocław-Śródmieście

Potwierdzenie nadania przesyłki
listowej poleconej nr 108281271

Przebieg sprawy 

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12