Z życia wzięte

03.02.2008

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Odpowiedź Powoda na pismo procesowe strony Pozwanej - Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" we Wrocławiu

 

Wrocław, dnia, 03.02.2008 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Śródmieścia
ul. Podwale 30
50-950 Wrocław

sygn. akt. IX C 755 / 07

Powód: Waldemar Wietrzykowski, ul. Jabłeczna 38/1, 50-539 Wrocław

Pozwany: Spółdzielnia Mieszkaniowa “Budowlani” ul. Komuny Paryskiej 15
50-451 Wrocław

Przedmiot sprawy: ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu

Pismo procesowe

W odpowiedzi na pismo strony pozwanej z dnia 10.12.2007 r. wnoszę o:

1. podtrzymanie powództwa w całości,
2. oddalenie roszczeń Pozwanej w sprawie poniesienia kosztów procesów przez Powoda 

Uzasadnienie

1. Strona pozwana do dnia dzisiejszego nie podała daty załatwienia przekształcenia własności mojego lokalu. Jedynie informacja o takiej możliwości (podana zresztą i w ustawie), bez wskazania konkretnych terminów, wpłynęła do mnie dopiero w grudniu 2007 r., a więc bez zachowania ustawowego terminu i już po skierowaniu sprawy na drogę sądową. Nadmieniam, że pierwszy wniosek o uwłaszczenie skierowałem do strony pozwanej 22.05.2001 r. , a następny 13.08.2007 r. (w aktach sprawy). Jak wynika z treści pisma pozwanej z dnia 10.10.2007 r. (w aktach sprawy) przeniesienie własności nie nastąpi, nie tylko w ustawowym terminie, ale terminie bliżej nieokreślonym, zarówno dla gruntu na prawach wieczystych jak i wykupionych . 

2. Twierdzenie pozwanej, że w przypadku przekształcenia na gruntach wieczystych, nic nie stało na przeszkodzie aby w terminie ustawowym (trzech miesięcy od daty złożenia wniosku) powód mógł zawrzeć notarialną umowę, jest gołosłowne, gdyż jak sama pozwana stwierdziła w piśmie z 10.10.2007 r. (w aktach sprawy), jakie otrzymałem przed wniesieniem sprawy na drogę sądową, jedynie grunty wieczyste dla całej spółdzielni były ostatecznie planowane do przekształcenia własności z powodu nie uregulowania własności gruntów z Gminą przez pozwaną i to w bliżej nieokreślonym terminie.

3. Ustawodawca, spodziewając się oporu organów Spółdzielni przed wprowadzeniem zmian jakie obliguje Ustawa, wprowadził artykuł - Art. 272 (Dz. U z 2003 r. nr 119 poz 1116 ze zmianami), że kto będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej dopuszcza do tego, że spółdzielnia nie zawiera umowy o przeniesienie własności lokalu podlega karze ograniczenia wolności lub grzywny. 

4. Nie wskazano, kiedy pozwana złożyła do Gminy Wrocław wniosek o wykup gruntu należącego do budynku mojego lokalu. Wnoszę o przedłożenie dokumentu świadczącego o tym, że pozwana wystąpiła o wykupienie od gminy Wrocław terenu pod budynek Jabłeczna 38. Sprawy własnościowe gruntu pozwana mogła już załatwić na mocy ustawy z 15 grudnia 2000 r. 

Reasumując, od chwili złożenia stosownych wniosków tj. w dniu 22.05.2001 r. oraz w dniu 13.08.2007 r., aż do złożenia pozwu 12.11.2007 r. nie otrzymałem żadnej konkretnej daty załatwienia przekształcenia własności, a pismo z 10.10.2007 r. oddaliło jeszcze bardziej nadzieję na terminowe załatwienie sprawy. Złożenie pozwu w takim stanie rzeczy nie było dowodem przedwczesności mojego powództwa, ale obawą, że moja sprawa, nie tylko, że odbywa się z naruszeniem ustawy, ale nigdy nie ujrzy pozytywnego końca.

Zwracam się do Wysokiego Sądu, aby zobowiązał pozwaną do właściwego wykonania obowiązków określonych prawem, w celu prawidłowego zakończenia wnioskowanego przeze mnie już od dość dawna przekształcenia własnościowego lokalu. 


Waldemar Wietrzykowski

Przebieg sprawy 

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12