Z życia wzięte

03.04.2008

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Pismo procesowe do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia (sygn akt IX C 95/08) o nałożenie na Spółdzielnię Mieszkaniową "Budowlani"we Wrocławiu obowiązku dostarczenia Wysokiemu Sądowi i Powodowi dokumentów celem wyjaśnienia podwyżki czynszu.

 

Wrocław, dnia, 03.04.2008 r

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Śródmieścia

ul. Podwale 30
50-950 Wrocław

sygn. akt. IX C 95/08

Powód: Waldemar Wietrzykowski, ul. Jabłeczna 38/1, 50-539 Wrocław

Pozwany: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" ul. Komuny Paryskiej 15
50-451 Wrocław

Przedmiot sprawy: ustalenie bezzasadności zmiany wysokości czynszu mieszkaniowego i kwoty niedopłaty z tytułu co, cw, zw.

Pismo procesowe

Wnoszę do Wysokiego Sądu nałożenie na stronę pozwaną obowiązku dostarczenia Wysokiemu Sądowi i Powodowi następujących dokumentów celem postępowania sądowego:

 1. kopie dokumentów poświadczających odczyty stanów liczników (ciepłej i zimnej wody) w mieszkaniu Powoda dokonanych w 2006 r. i 2007 r. uwiarygodnionych datą, ilością wody i moim podpisem,
 2. kopie dokumentów dotyczących rozliczenia ciepłej i zimnej wody mieszkania Powoda za rok 2005 i 2006,
 3. wykaz miesięcznych zaliczek wpłaconych przez Powoda za centralne ogrzewanie, zimną oraz ciepłą wodę od stycznia do grudnia 2006 r. i od stycznia do grudnia 2007 r. 
 4. wykaz ilości (w m3) zużytej ciepłej i zimnej wody oraz poniesionych z tego tytułu kosztów przypadających na lokal Powoda w poszczególnych latach 2003-2007.
 5. kopię umowy zawartej między Spółdzielnią "Budowlani", a firmą "Energosystem" dokonującą rozliczeń z.w., c.w. i co. 
 6. kopie umów zawartych przez Spółdzielnię z MPWiK Wrocław oraz z Fortum Wrocław S.A.
 7. kopie faktur za miesiące od stycznia do grudnia 2007 r. wystawionych Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" przez MPWiK Wrocław oraz z Fortum Wrocław S.A. dot. budynku przy ul. Jabłeczna 38.
 8. wykaz miesięcznych odczytów głównych liczników z.w.,c.w i c.o. dla budynku Jabłeczna 38 w poszczególnych miesiącach 2007 r.
 9. zestawienie dla każdego mieszkania budynku Jabłeczna 38 ilości jednostek rozliczeniowych i odpowiadających im kosztów wg mierników za rok 2007.
 10. kopię rozliczenia lokalu opomiarowanego, w którym wystąpiło maksymalne zużycie ciepła, ze wskazaniem lokalizacji tego lokalu
 11. kopię rozliczenia c.w. z.w. i c.o. dla wynajmowanego w budynku Jabłeczna 38 zsypu śmietnikowego za rok 2007 oraz kopię umowy-najmu zawartej między najemcą a Spółdzielnią dla tego obiektu.

Uzasadnienie

Na podstawie z art. 4 pkt. 64 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1116 z późn.zm) o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mówiącego, że Spółdzielnia jest obowiązana na żądanie członka spółdzielni przedstawić kalkulację wysokości opłat, oraz z art. 4 pkt. 7 tejże ustawy, nakładająca obowiązek uzasadniania zmiany wysokości opłat na piśmie, oraz z art. 4. pkt. 8 wspomnianej ustawy dający możliwość kwestionowania, przez członków spółdzielni, zasadności zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej (w przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości oraz ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni), oraz z art. 81 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. nr 125 poz. 873) dającym członkowi spółdzielni mieszkaniowej prawo otrzymania rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi, oraz z art. 273 nakładającym karę grzywny na członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej, który nie udostępnia kopii dokumentów, o których mowa w art. 81, złożyłem w kancelarii Pozwanego (do wiadomości Rady Nadzorczej) niżej wymienione pisma w sprawie udostępnienia mi wiarygodnych dokumentów poświadczających podwyżkę czynszu za ciepłą wodę, zimną wodę i centralne ogrzewanie:

 1. kopia pisma z dnia 06.02.2007 r. (w aktach sprawy)
 2. kopia pisma z dnia 08.02.2008 r. (w aktach sprawy)
 3. kopia pisma z dnia 18.02.2008 r. (w aktach sprawy)
 4. kopia pisma z dnia 01.03.2008 r. (w załączniku)

Do tej pory żadnych dokumentów, o które wystąpiłem w powyższych pismach, nie otrzymałem, a są one niezbędne do wiarygodnego rozliczenia ciepłej wody, zimnej wody i centralnego ogrzewania za rok 2007 oraz dotychczasowego rozliczania, tym bardziej, że mam szereg wątpliwości co do poprawności tego rozliczenia.

Chciałem ponadto nadmienić, że Strona Pozwana w terminie 2 tygodni, od daty żądania szczegółowej kalkulacji nowej podwyżki czynszu, takiej kalkulacji nie przedstawiła. 

W myśl art. 4. pkt. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1116 z późn.zm) o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, to na stronie pozwanej ciąży obowiązek udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat czynszowych. 

Takie zachowanie strony pozwanej, uniemożliwia sprawną analizę zasadności wysokości opłat za ciepła wodę, zimną wodę i centralne ogrzewanie.

Strona Pozwana nie tylko że nie ustosunkowała się do moich zapytań dotyczących podwyżki czynszu i uwiarygodnienia jej stosownymi dokumentami o które prosiłem, to w dniu 05.04.2008 r. przesłała do mnie wezwanie do zapłaty wyrównania opłat do wysokości podwyżki czynszu (wezwanie w załączniku) z zastrzeżeniem naliczania odsetek ustawowych. 

Chciałem również nadmienić, że moje zadłużenie, z tytułu opłat czynszowych, do chwili otrzymania rozliczenia za rok 2007 (jak w pozwie) wynosiło 0 zł.

Waldemar Wietrzykowski

Załączam:

 1. Kopia pisma z dnia 01.03.2008 r.
 2. Kopia wezwania do zapłaty (Saldo) z 02.04.2008 r.

Waldemar Wietrzykowski

Przebieg sprawy 

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12