Z życia wzięte

12.08.2008

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

ZAŻALENIE do Sądu Okręgowego na ZARZĄDZENIE Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia Wydział IX Cywilny zarządzające zwrot pozwu (sygn. akt. IX C 95/08) o ustalenie bezzasadności zmiany wysokości czynszu mieszkaniowego i kwoty niedopłaty z tytułu co, cw, zw.

 

Wrocław, dnia, 12.08.2008 r

Sąd Okręgowy we Wrocławiu
ul. Sądowa 1
50-950 Wrocław

za pośrednictwem

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Śródmieścia
ul. Podwale 30
50-950 Wrocław

Powód:

Waldemar Wietrzykowski
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 WROCŁAW

Pozwany:

Spółdzielnia Mieszkaniowa
“Budowlani”
ul. Komuny Paryskiej 15
50-451 WROCŁAW

 

Przedmiot sprawy: ustalenie bezzasadności zmiany wysokości czynszu mieszkaniowego i kwoty niedopłaty z tytułu co, cw, zw

 

ZAŻALENIE

na Zarządzenie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia Wydział IX Cywilny

z dnia 30 lipca 2008 r. sygn. akt. IX C 95/08

Zaskarżam w całości Zarządzenie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia Wydział IX Cywilny z dnia 30 lipca 2008 r. sygn. akt IX C 95/08.

Podstawą zaskarżonego Zarządzenia jest skorzystanie z przepisu uznania dostarczenia przesyłki pomimo dwukrotnego nie odebrania awiza.

 Okolicznością usprawiedliwiającą dla Powoda jest fakt, że Powód nigdy nie spotkał się (ani nie został pouczony w piśmie sądowym) z przepisem uznania dostarczenia przesyłki pomimo dwukrotnego nie odebrania awiza, a także fakt, że w tym czasie przebywał z dziećmi na wakacjach poza miejscem zamieszkania (Sąd nie przekazał pouczenia Powodowi ze nie należy wyjeżdżać z miejsca zamieszkania w trakcie biegu postępowania Sądowego).

 Uzasadnienie

 Podnieść należy, że koniec czerwca i lipiec oznacza okres wakacyjnych wyjazdów Powoda i jego rodziny (posiada on dzieci w wieku szkolnym) finansowanych przez rodziców Powoda i rodziców jego żony. Powód był z dziećmi u rodziny poza miejscem zamieszkania, a następnie nad morzem, co czyni od wielu lat. Na początku sierpnia przyjechał do Wrocławia i poszedł na pocztę odebrać awizo i uzyskał odpowiedź, że przesyłka została zwrócona adresatowi.

Powoda usprawiedliwia także fakt, że od samego początku złożenia Pozwu współpracuje z Sądem, aby zapewnić prawidłowy bieg postępowania sądowego. W dniu 27.02.2008 r. złożył do Sądu Rejonowego we Wrocławiu IX Wydział Cywilny pozew. W dniu 03.04.2008 r. otrzymał pierwsze wezwanie do usunięcia braków formalnych, tj. polecenie sprecyzowania żądania ustalenia bezzasadności zmiany czynszu oraz wskazanie wartości sporu. W dniu 07.04.2008 przesłał do Sądu pismo usuwające te braki formalne. W dniu 29.04.2008 r. Powód otrzymał drugie wezwanie do usunięcia braków formalnych, tzn. przedłożenie dodatkowego odpisu swojej odpowiedzi na pierwsze wezwanie z Sądu. W dniu 29.04.2008 r. przesłał do Sądu pismo usuwające te braki formalne. Pod koniec czerwca Powód będąc nieświadomym przepisu dotyczącego uznania dostarczenia przesyłki pomimo dwukrotnego nie odebrania awiza (brak tego przepisu w pouczeniu pism sądowych i okazji na zetknięcie się z tym przepisem), wyjechał pod koniec czerwca z dziećmi poza miejsce zamieszkania. Nie spodziewał się wtedy pisma z Sądu. Otrzymał jednak przekaz pocztowy, który nie odebrał z powodu swojej nieobecności pomimo dwóch awizo. Ustawodawca wprowadzając taki przepis chciał zapobiec nie odbieraniu korespondencji przez osoby, które chcą przedłużać postępowanie lub uniknąć odpowiedzialności, co bardzo ułatwia i usprawnia funkcjonowanie instytucji. W przypadku Powoda taka regulacja stała się krzywdząca.

Wskazać należy, że Uchwalenie Zarządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. niesie dla Powoda następujące skutki

  • przerywa bieg pozwu, sygn. akt IX C 95/08
  • przerywa bieg pisma procesowego z dnia 03.02.2008. Powód przesłał do Sądu pismo z wnioskiem o nakłonienie przez Sąd Pozwanego (Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlani we Wrocławiu) do udostępnienia Powodowi i Sądowi dokumentów istotnych dla wyjaśnienia powództwa (do tej pory bez odpowiedzi strony Pozwanej). Przesłanie takich dokumentów dużo wyjaśniłoby w sprawie powództwa.
  • Pozostawia za byłą możliwość odwoływania się od Zarządzenia z dnia 30.05.2008 r. (nakładającego na Powoda obowiązek uiszczenia opłaty od pozwu w kwocie 500 zł). W postępowaniu sądowym Powód ma podstawy odwoływania się od wysokiej opłaty za pismo procesowe ponieważ posiada trudną sytuację materialną. Powód nie pracuje, żona Powoda ma niskie zarobki 900 zł – netto. Powód ma troje dzieci na utrzymaniu. Poza tym został nałożony na Powoda przez Pozwanego wysoki czynsz mieszkaniowy, za powierzchnię lokalu 45 m2, w wysokości ponad 900 zł (po bezzasadnej podwyżce o ok. 500, na którą Powód wniósł pozew). Na uwagę zasługuje fakt, że Powód korzysta z pomocy Państwa w dofinansowaniu jego rodziny. Roszczenie tak wysokiej kwoty stałoby się barierą uniemożliwiającą skorzystanie z przyznanej Powodowi możliwości zakwestionowania zasadności zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej.
  • uniemożliwia skorzystanie z opłaty czynszu w dotychczasowej wysokości na czas postępowania sądowego. Taki stan rzeczy byłby argumentem dla Pozwanego prowadzącego już postępowanie windykacyjne względem Powoda pomimo wcześniejszego wszczęcia przez niego postępowania sądowego, prowadząc do eskalacji działania Pozwanego, aż po zagrożenie bytu rodziny Powoda do eksmisji włącznie.

Uważam, że Powód włożył dużo pracy na przygotowanie pozwu i dołączył do niego zbiór istotnych dokumentów będących istotna pomocą w rozstrzygnięciu sprawy. Krzywdzącym byłoby dla niego i dochodzenia do obiektywnej sprawiedliwości pozostawienie postępowania bez dalszego biegu i skutków prawnych.

Podkreślić należy, że Powód jest i był bardzo zainteresowany szybkim biegiem sprawy i zasada dwóch awiza była mu nieznana – nigdy nie otrzymał takiego pouczenia, wśród pouczeń otrzymanych w pismach sądowych.

Zwracam się do Sądu Okręgowego o uchylenie Zarządzenia z dnia 30 lipca 2008 r. i uznanie, że było one następstwem nieświadomości tego przepisu przez Powoda (nigdy o nim nie został pouczony), oraz nieobecnością w miejscu zamieszkania z powodu wakacyjnego wyjazdu z dziećmi w tym okresie oraz o umożliwienie zwolnienia Powoda od tak wysokiej dla niego opłaty od pozwu (bądź jej obniżenia) po uprzednim przedłożeniu przez niego stosownych dokumentów zaświadczających o trudnych warunkach materialnych jego rodziny.

Waldemar Wietrzykowski

Do zażalenia dołączam

  1. Kopia zaskarżonego zarządzenia z dnia 30 lipca 2008 r.

Przebieg sprawy 

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12