Z życia wzięte

25.02.2008

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Pozew o ustalenie bezzasadności zmiany wysokości czynszu mieszkaniowego i kwoty niedopłaty z tytułu zw, cw, co

 

Wrocław, dnia, 25.02.2008 r

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-
Śródmieścia

ul. Podwale 30
50-950 Wrocław

Powód:

Waldemar Wietrzykowski
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 WROCŁAW 

Pozwany:

Spółdzielnia Mieszkaniowa
“Budowlani”
ul. Komuny Paryskiej 15
50-451 WROCŁAW

Pozew

o ustalenie bezzasadności zmiany wysokości czynszu
 mieszkaniowego i kwoty niedopłaty z tytułu co, cw, zw.

Niniejszym zaskarżam zmianę wysokości czynszu mieszkaniowego naliczonego od 01.03.2008 r. oraz wysokość niedopłaty z tytułu rozliczenia centralnego ogrzewania, ciepłej wody i zimnej wody za rok 2007 r. 

Uzasadnienie

W dniu 05.02.2008 r. otrzymałem ze Spółdzielni rozliczenie kosztów ogrzewania, podgrzewu i zużycia wody za okres od 01.01.2007 r. do 30.10.2007 r. oraz zawiadomienie o wysokości opłat od 01 marca 2008 r. W wyniku tego rozliczenia nastąpił wzrost czynszu o 100 % - z 497.54 zł do 943.47 zł, a zadłużenie mieszkania z 0 zł do 3860.03 zł.

Po wstępnej analizie otrzymanego rozliczenia, wykonanego przez firmę “Energosystem” na zlecenie Spółdzielni, okazało się, że jest ono niezgodne z regulaminem rozliczeniowym obowiązującym w Spółdzielni. 

W dniu 06.02.2008 r. moja żona zadzwoniła do firmy “Energosystem”, celem wyjaśnienia rozliczenia, ale nie udzielono jej informacji w tej sprawie.

W tym samym dniu udałem się do Spółdzielni i poprosiłem o kopię regulaminu rozliczeniowego oraz o wyjaśnienie na miejscu niejasności związanych z rozliczeniem czynszu mieszkaniowego. Ponieważ nie otrzymałem ani kopii regulaminu, ani wyjaśnienia zasadności podwyżki zostawiłem w sekretariacie pismo o udzielenie mi odpowiedzi na piśmie w tym dokonanie szczegółowej kalkulacji kosztów (krok po kroku). Kopia pisma w aktach sprawy. Udostępniono mi jedynie na miejscu kopię regulaminu, z którego wypisałem podstawowe zasady rozliczenia. 

W dniu 07.02.2008 r. żona rozmawiała telefonicznie z Dyrektorem firmy „Energosystem” w sprawie rozliczenia, ale nie orientował się w sposobie rozliczenia. 

W dniu 11.02.2008 złożyłem w Spółdzielni w imieniu lokatorów ul. Jabłeczna 38, również zaniepokojonych sposobem naliczenia czynszu mieszkaniowego, kolejne pismo. W dwudziestu punktach przedstawiono niejasności dotyczące rozliczenia kosztów. W piśmie członkowie określili termin 14 dni na przedstawienie wyjaśnień zgłoszonych wątpliwości. Zastrzegli też, że jeżeli w tym terminie Spółdzielnia nie udzieli wyjaśnień i odpowiedzi na zawarte w piśmie pytania, sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. Kopia pisma w aktach sprawy. W tym dniu otrzymaliśmy w Spółdzielni kopię regulaminu rozliczeniowego, o którą wcześniej prosiliśmy.

W dniu 15.02.2008 r. żona zwróciła się po raz trzeci do firmy “Energosystem” o spotkanie i udostępnienie dokumentów dotyczących rozliczeń naszego lokalu. Otrzymała odpowiedź odmowną. W dniu 18.02.2008 r. złożyłem w spółdzielni pismo z prośbą o przygotowanie kopii dokumentów, które nie udało mi się uzyskać z firmy „Energosystem” oraz o udzielenie odpowiedzi na kolejne moje zapytania. Kopia pisma w aktach sprawy.

W dniu 25.02.2008 r. minął termin określony w piśmie z 11.02.2008 r. lecz Spółdzielnia nie przygotowała odpowiedzi na moje i innych lokatorów pytania, a ponadto w tym dniu główna księgowa, wskazana jako merytoryczna w tej sprawie, odmówiła wszelkich wyjaśnień. Odmówiła też udostępnienia dokumentów dotyczących rozliczeń mówiąc, że są one w posiadaniu tylko firmy rozliczeniowej „Energosystem”.

W takim przypadku, korzystając z art. 4 pkt. 64 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119 poz. 1116 z późn.zm) o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mówiącego, że Spółdzielnia jest obowiązana na żądanie członka spółdzielni przedstawić kalkulację wysokości opłat, oraz z art. 4 pkt. 7 tejże ustawy nakładająca obowiązek uzasadniania zmiany wysokości opłat na piśmie”, oraz z art. 4. pkt. 8 wspomnianej ustawy dający możliwość kwestionowania, przez członków spółdzielni, zasadności zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej (w przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości oraz ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni), oraz z art. 81 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. nr 125 poz. 873) dającym członkowi spółdzielni mieszkaniowej prawo otrzymania rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi, oraz z art. 273 nakładającym karę grzywny na członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej, który nie udostępnia kopii dokumentów, o których mowa w art. 81, wniosłem sprawę na drogę postępowania sądowego.

Ponadto zgodnie z Art. 8a ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 Poz. 266 z późn. zm.) właściciel ma 14 dni na udzielenie odpowiedzi, na żądanie lokatora, udzielenia na piśmie przyczyny podwyżki i jej kalkulacji w przeciwnym razie skutkuje to nieważnością podwyżki.

Główną podstawą formalną powództwa jest niezgodność rozliczenia kosztów ogrzewania, podgrzewu i zużycia wody za okres od 01.01.2007 do 30.10.2008 dla mojego lokalu z § 29 Regulaminu Rozliczeń zużycia energii cieplnej oraz wody i odprowadzania ścieków w lokalach z 01.września 2003 r. dla Spółdzielni Mieszkaniowej “Budowlani”. 

 

Waldemar Wietrzykowski
..........................................................................
Podpis powoda

Załączniki:

  1. Kopia pisma z dnia 06.02.2008 r.

  2. Kopia pisma z dnia 08.02.2008 r.

  3. Kopia pisma z dnia 18.02.2008 r.

  4. Kopia pisma z dnia 25.02.2008 r.

  5. Wyciąg z regulaminu rozliczeniowego z 01.09.2003 r. 

  6. Zawiadomienie o wysokości opłat od listopada 2007 

  7. Zawiadomienie o wysokości opłat od 01.02.2008 

  8. Zawiadomienie o wysokości opłat od 01.03.2008

  9. Rozliczenie kosztów ogrzewania, podgrzewu i zużycia wody za okres od 01.01.2007 do 30.10.2007.

Przebieg sprawy 

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12