Z życia wzięte

08.02.2008

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

REKLAMACJA
 skierowana do Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" we Wrocławiu i firmy Energosystem Poznań Oddział Wrocław z tytułu wątpliwości poprawności dokonanych rozliczeń kosztów ogrzewania, podgrzewu i zużycia wody. 

 

Wrocław, 8 lutego 2008 r.

~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~ Wrocław
- w imieniu lokatorów
nieruchomości przy ul. 
~~~~ we Wrocławiu
(podpisy w załączeniu)

Adresaci:

Zarząd Spółdzielni
Mieszkaniowej "Budowlani"

ul. Komuny Paryskiej 15
50 - 451 Wrocław

ENERGOSYSTEM Poznań
Oddział Wrocław
ul. Przejazdowa 11
51 - 167 Wrocław

REKLAMACJA

Niniejszym składamy reklamację "rozliczenia kosztów ogrzewania, podgrzewu i zużycia wody" sporządzonego 15 stycznia 2008 r. przez ENERGOSYSTEM Poznań, Oddział Wrocław w odniesieniu do nieruchomości zlokalizowanej przy ul. ~~~~  we Wrocławiu, w przedziale czasowym od 1 stycznia 2007 r. do 30 października 2007 r.

Wydruki wzmiankowanego rozliczenia były dystrybuowane wśród lokatorów nieruchomości przy ul. ~~~~ począwszy od 5 lutego br.

W związku z tym, że przedstawiona kalkulacja jest niejasna, a jej poprawność budzi poważne wątpliwości domagamy się jej uzasadnienia. Żądamy zatem ustosunkowania się do każdej z następujących uwag i każdego wniosku oraz odpowiedzi na wszystkie niżej wyszczególnione pytania:

 1. Rzeczone rozliczenie trudno traktować jako dokument finansowy, ponieważ nie widnieją na nim pieczęcie ani podpisy osób: sporządzającej (ENERGOSYSTEM), a także sprowadzającej i zatwierdzającej (Zarząd SM "Budowlani").

 2. a) Dlaczego okres rozliczeniowy nie obejmuje pełnego roku kalendarzowego 2007, a został zawężony jedynie do 9 miesięcy i 30 dni (uwaga: miesiąc październik liczy dni 31)?

  b) Kiedy zostaną rozliczone pozostałe jeden dzień i dwa miesiące roku 2007? 

 3. a) Skąd pochodzą tzw. "dane wyjściowe", które, jak przypuszczamy, dotyczą całego budynku przy ul. ~~~~ ?
  Logiczny sposób ustalania kosztów zużycia mediów polega na przemnożeniu wartości odczytanej z licznika/ miernika przez cenę jednostkową, czego wynikiem jest koszt zużycia medium.W przedstawionej wszystkim lokatorom kalkulacji określono koszt całkowity jako sumę kosztu liczonego wg powierzchni oraz kosztu wg wskazań miernika/-ów.

  b) Jeśliby przyjąć, iż koszt całkowity CO jest równy zobowiązaniu SM "Budowlani" wobec Fortum Wrocław S.A. za odnośny okres, to co stanowi podstawę podziału całkowitego kosztu na dwie składowe (koszt wg powierzchni oraz koszt wg mierników)?

 4. Dlaczego koszty jednostkowe zużycia mediów są wyliczane, przypuszczalnie, na podstawie "danych wyjściowych" (wyrażonych w złotych polskich), a nie wynikają wprost z umowy zawartej pomiędzy SM "Budowlani" a dostawcami mediów, tj. wody i energii cieplnej? 

  Przyjęcie takiej metody obliczeń sugeruje chęć ukrycia wielkości strat w rozbiorze wody i zużycia energii cieplnej w całym budynku, zużycia energii cieplnej na ogrzanie pomieszczeń wspólnych i łazienek lokali opomiarowanych lub pozostałych, bliżej nieokreślonych znacznych kosztów, które powinny zostać wykazane w sposób klarowny, zrozumiały dla każdego mieszkańca.Celem każdego rozliczenia jest dokładne i szczegółowe przedstawienie składowych kosztów ogólnych.

 5. Proszę przedstawić - dostarczyć kopie zbiorczych faktur wystawionych Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani", zarówno przez MPWiK Wrocław Sp. z o.o. jak i Fortum Wrocław S.A., za media zużyte w rzeczonym okresie rozliczeniowym na terenie nieruchomości przy ul. ~~~~, jak również kopie umów zawartych przez Spółdzielnię z tymi podmiotami. W myśl art. 8 ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i zmianie niektórych innych ustaw z roku 2007, członkowie spółdzielni mają prawo do otrzymania m.in. faktur i umów zawieranych z osobami trzecimi. 

 6. Proszę przedstawić - dostarczyć wartość całkowitego zużycia zimnej wody w okresie rozliczeniowym 2007 r. 

 7. Z czego wynika ponad trzykrotny wzrost jednostkowej ceny CO w roku 2007 (6,4556 zł/m2) w odniesieniu do poprzedniego okresu rozliczeniowego, tj. roku 2006 (2,13 zł/m2)? Zimowe temperatury roku 2006 były niższe niż adekwatne w roku 2007, co wiązało się z koniecznością dostarczenia większej ilości energii cieplnej do mieszkań. W innych Spółdzielniach, czy wspólnotach mieszkaniowych (np. Wspólnota Mieszkaniowa ~~~~) jednostkowy koszt zużycia energii cieplnej kształtuje się obecnie na poziomie około 2,0 zł/m2 (por. kopia artykułu z "Gazety Wrocławskiej. Polska The Times" z dnia 6 lutego 2008 r.).

 8. a) Skąd pochodzi wartość 78 304,98 jednostek rozliczeniowych energii cieplnej (określona z dokładnością do dwóch miejsc znaczących)?

  b) Skąd wynika dokładność odczytu z podzielników ciepła zainstalowanych na kaloryferach w niektórych mieszkaniach równa czterem cyfrom znaczącym?

 9. a) Skąd, w przypadku nieopomiarowanych lokali, do których zastosowanie ma kalkulacja z adnotacją "CO szacowane", pochodzi obliczenie (odczyt) jednostek rozliczeniowych? W uwadze zamieszczonej pod tabelą w kalkulacji ENERGOSYSTEMU stwierdzono, że "liczba jednostek rozliczeniowych (j.r.) ustalana jest w wyniku pomnożenia różnicy odczytu każdego miernika (j.o.) przez współczynnik korekcyjny lokalu".

  b) W jaki sposób było możliwe dokonanie odczytu z nieistniejących mierników? 

 10. Dlaczego właściciele mieszkań nieopomiarowanych nie zostali rozliczeni wyłącznie na podstawie iloczynu, ceny jednostkowej (abstrahując od jej zasadności) i powierzchni lokalu, a właściciele mieszkań wyposażonych w podzielniki ciepła, na podstawie kalkulacji, których bazę stanowi odczyt miernika?

 11. Dlaczego zużycie energii cieplnej w dwóch lokalach o tej samej powierzchni różni się o ponad
  3 000 % (twierdzi się, że w lokalu nr 1 "zużyto" 10 243,5562 j.r. podczas gdy w lokalu nr 3 jedynie 33,3578 j.r.)?

 12. a) Jak wytłumaczyć fakt, że według obliczeń na podstawie miernika, na mieszkanie o pow. 45,2 m2, w roku 2007, przypadła miesięczna opłata w wysokości zaledwie 0,77 zł, podczas gdy jednostkowy koszt wg powierzchni kształtuje się na poziomie 6,4556 zł/m2, co dla mieszkania o tej samej powierzchni daje wartość 291,76 zł?

  b) Jak widać na powyższym przykładzie, w przypadku lokalu opomiarowanego, koszt wg mierników jest pomijalnie mały w porównaniu z kosztem wg powierzchni.
  Jaki w takim razie był sens instalacji podzielników, która pociągnęła i pociąga za sobą dodatkowe koszty w postaci zakupu, montażu, odczytu i ewentualnej konserwacji, remontu lub wymiany?
  Zastanawiającą jest również relacja ww. kwoty 0,77 zł/m-c do jednostkowego kosztu rozliczenia kosztów CO wynoszącego 8,53 zł /roboczogodzinę/ mieszkanie.

  Niezrozumiałym i nie do przyjęcia jest założenie, wedle którego mieszkańcy zwłaszcza lokali nieopomiarowanych, mają ponosić większą część kosztów, która pozostaje bez uzasadnienia i została zakamuflowana w przedstawionym systemie rozliczenia. 

  Dla unaocznienia absurdalności kalkulacji i nierównego traktowania lokatorów przedstawiamy poniższą tabelę zawierającą zestawienie wartości jednostek roboczych CO w lokalach zarówno opomiarowanych jak i nieopomiarowanych:

  nr lokalu

  (ul. ~~~~

  Wrocław)

  powierzchnia
  lokalu

  [m2]

  opomiarowanie
  CO

  liczba
  jednostek

  rozliczeniowych CO (j.r.)

  koszt wg
  mierników

  [zł]

  udział

   

  [%]

  1

  45,2

  NIE

  10 243,5562

  2 347,74

  13,10

  5

  45,2

  NIE

  10 243,5562

  2 347,74

  13,10

  3

  45,2

  TAK

  33,3578

  7,65

  0,04

  4

  63,0

  NIE

  14 277,5230

  3 272,29

  18,23

  10

  63,0

  NIE

  14 277,5230

  3 272,29

  18,23

  6

  63,0

  TAK

  1 251,3362

  286,80

  1,60

  12

  63,0

  TAK

  778,9777

  178,53

  0,99

  SUMA
  (dla 7 lokali)

  387,6

  nie dotyczy

  51 105,8301

  11713,04

  65,29

  SUMA
  (dla 4 nieopomia-
  rowanych
  lokali)

  216,4

  nie dotyczy

  49 042,1584

  11240,06

  64,23

  OGÓŁEM  
  (dla 23 lokali)

  Nieznana

  nie dotyczy

  78 304,98

  17946,83

  100,00

  Z danych zebranych w powyższej tabeli wynika, iż zużycie energii cieplnej w siedmiu lokalach, zarówno opomiarowanych jak i nieopomiarowanych, wyniosło 65% zużycia ciepła w całym budynku (tj. 23 lokalach i pozostałych pomieszczeniach) w ciągu niespełna 10 miesięcy rozliczeniowych, podczas gdy na cztery uwzględnione w tabeli lokale nieopomiarowane przypada aż 64% całkowitego zużycia.

  Przykładowo: ilość j.r. CO przypisana do lokalu nr 4 (lub nr 10), tj. 14 277,5230 podzielona przez ilość j.r. CO w lokalu nr 6, tj. 1 251,3362 równa się 11,4, co oznacza, że ilość energii cieplnej zużytej w lokalu nr 4 (lub nr 10) wystarczyłaby do ogrzania około 10 lokali mieszkaniowych o tej samej powierzchni.

  c) Proszę przedstawić - dostarczyć zestawienie jednostek rozliczeniowych CO za odnośny okres rozliczeniowy w każdym z 23 lokali nieruchomości przy ul. ~~~~. 

 13. Proszę zdefiniować pojęcie jednostki rozliczeniowej CO, przedstawiając sposób jej obliczania (wzór matematyczny).
  Jaka relacja zachodzi pomiędzy prowadzeniem kalkulacji w odniesieniu do jednostki rozliczeniowej CO lub ceny jednostkowej wyrażonej w zł na m2 a postanowieniami regulaminu rozliczeń CO, C ZW obowiązującego w SM "Budowlani"? Zgodnie z ww. regulaminem, udostępnionym 6 lutego 2008 r. w siedzibie SM "Budowlani", w lokalach mieszkalnych bez urządzeń pomiarowych przypisuje się szacunkowo zużycie ciepła dla danego lokalu na poziomie maksymalnego zużycia ciepła, które wystąpiło w lokalu opomiarowanym danego budynku, tzn. jest ono obliczone jako iloczyn powierzchni lokalu nieopomiarowanego wyrażonego w m2 i opłaty na 1 m2 obliczony z lokalu o największym zużyciu ciepła. Zatem przyjęty przez ENERGOSYSTEM system kalkulacji jest niezgodny z regulaminem Spółdzielni.

 14. a) Proszę przedstawić - dostarczyć składniki dające sumę powierzchni 1 294,00 m2 (rubryka: ko-szty jednostkowe CO wg powierzchni) z określeniem numerów odnośnych lokali. Dlaczego w rubryce koszty jednostkowe CW widnieje powierzchnia równa1 236,00 m2?

  b) Skąd wynika rozbieżność między tymi dwiema wartościami?

 15. Skąd wynika wzrost jednostkowej ceny zimnej i ciepłej wody?

  	    		ZW		CW
       2006 r.	4,91 zł/m3	9,40	zł/m3
       2007 r.	5,30 zł/m3	17,5144	zł/m3
       
  Lokatorzy nieruchomości przy ul. ~~~~ w ciągu roku 2007 nie byli informowani o wzroście cen dostarczania i podgrzania wody. 
 16. Dlaczego Zarząd SM "Budowlani" zakłada podwyżkę opłaty za wodę w roku 2008, podczas gdy MPWiK Wrocław Sp. z o. o. nie przewiduje wzrostu cen za zbiorowe dostarczanie wody i odbiór ścieków dla gospodarstw domowych w roku bieżącym (por. uchwała nr XVII/484/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 stycznia 2008 r.)?

 17. a) Proszę wyjaśnić, dlaczego, wg udostępnionego regulaminu (por. uwaga13.), zużycie energii cieplnej w lokalach nieopomiarowanych jest równe maksymalnemu zużyciu ciepła w lokalach z zainstalowanymi podzielnikami, natomiast w odniesieniu do zużycia wody przyjęto wartość średnią zużycia z lokali z miernikami.

  b) Proszę również o wskazanie opomiarowanego lokalu, w którym w okresie rozliczeniowym roku 2007 nastąpiło maksymalne zużycie energii cieplnej oraz podanie wartości tego zużycia.

 18. Proszę udostępnić - dostarczyć regulamin rozliczeń CO, CW i ZW obowiązujący w SM "Budowlani"; podstawa prawna jak w punkcie 5. niniejszego pisma.

 19. Dlaczego lokatorzy są obciążani dodatkowymi kosztami rozliczenia CO i ZW, w wysokości odpowiednio 8,53 zł/godz i 4,13 zł/lok., podczas gdy składową czynszu stanowią koszty przeglądów i pomiarów?

 20. Co oznacza litera "M" umieszczona na rozliczeniach lokali nieopomiarowanych w tabeli, w części "koszty jednostkowe", w kolumnie "CO", przy symbolu dłoni wskazującej sumę kosztu wg powierzchni i kosztu wg mierników?

Rozliczenie kosztów ogrzewania, podgrzewania i zużycia wody przeprowadzone w sposób nieprawidłowy zostało przez Zarząd SM "Budowlani" potraktowane jako baza do ustalenia czynszu obowiązującego od 1 marca 2008 r., powodując wzrost czynszu w lokalach nieopomiarowanych o około 100% oraz konieczność uregulowania rzekomej niedopłaty w wysokości kilku tysięcy złotych.

Pragniemy nadmienić, że wspomniana podwyżka czynszu jest już trzecią ogłoszoną przez Zarząd SM "Budowlani" w przeciągu ostatnich czterech miesięcy.

Oczekujemy wyjaśnienia zgłoszonych wątpliwości w trybie pilnym, tj. w ciągu14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. Jeżeli w tym terminie nie uzyskamy wyjaśnień i odpowiedzi na nasze pytania oraz korekty rozliczenia oraz stawek nowego czynszu, który ma obowiązywać w roku 2008, skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego.

niżej podpisani właściciele lokali
przy ul. ~~~~ we Wrocławiu

Załącznik:
1) Kopia artykułu pt. "Im cieplej, tym taniej" zamieszczonego "Gazety Wrocławskiej Polska The Times" 6 lutego 2008 r.

Do wiadomości:
1) Rada Nadzorcza SM "Budowlani" w/ m
2) Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Krzyków - Wschód
3) "Gazeta Wrocławska Polska The Times"

Uwaga adresowana do Zarządu SM "Budowlani": Odbiór ewentualnej odpowiedzi nastąpi we wskazanym terminie osobiście przez ~~~~ - właściciela lokalu nr ~~ przy ul. ~~~~ we Wrocławiu.

Sekretariat SM
wpł. 11 LUT 2008
L.dz. 730
Dziennik RN
nr 12 / 2008 

Przebieg sprawy 

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12