Z życia wzięte

18.02.2008

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Pismo do Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" we Wrocławiu z prośbą  o podanie szczegółowej kalkulacji kosztów czynszu mieszkaniowego celem wyjaśnienia wzrostu czynszu o 100 % 

 

Wrocław, dnia 18.02.2008 r.

Waldemar Wietrzykowski
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 WROCŁAW

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"BUDOWLANI"

ul. Komuny Paryskiej 15
50-451 WROCŁAW

P r o ś b a

W związku z tym, że w dniu 15.02.2008 r. firma rozliczeniowa “Energosystem” nie zgodziła się na udostępnienie mi dokumentów dotyczących rozliczeń mojego lokalu, zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie mi kopii następujących dokumentów (oryginał do wglądu):

 1. poświadczających odczyty stanów liczników (ciepłej i zimnej wody) na początku i na końcu okresu rozliczeniowego 2006 r. oraz 2007 r. uwiarygodnionych datą, ilością wody i moim podpisem,

 2. kopii rozliczenia ciepłej i zimnej wody za 2006 r.,

 3. wykaz wpłaconych przez mnie miesięcznych zaliczek za centralne ogrzewanie, zimną oraz ciepłą wodę od stycznia do grudnia 2007 r. 

 4. wykaz ilości (w m3) zużytej ciepłej i zimnej wody oraz poniesionych z tego tytułu kosztów przypadających na mój lokal w poszczególnych latach 2003-2007.

 5. kopii umowy zawartej między Spółdzielnią “Budowlani”, a firmą dokonującą rozliczeń “Energosystem”.

Zwracam się również z prośbą o udzielenie mi informacji dotyczących rozliczenia cw, zw, co za rok 2007 r.:
 1. Dlaczego Sp-nia nie powiadomiła lokatorów stosownym pismem o planach wprowadzenia, a następnie mających nastąpić instalacjach podzielników ciepła przez wcześniej nieznaną nikomu firmę. 
 2. Dlaczego okres rozliczeniowy obejmuje miesiące od 1.01.2007 – 30.10.2007 r. skoro faktyczne odczyty liczników wody i podzielników ciepła (tzw. odczyty bieżące) ujęte na rozliczeniu dokonane były 21.11.2007? 
 3. Dlaczego przedpłaty uwzględnione w rozliczeniu dotyczą tylko 10 miesięcy zaś koszty (obliczone na podstawie odczytów liczników) 11 miesięcy. Z powyższego wynika, że koszty i przedpłaty nie dotyczą tego samego okresu rozliczeniowego?
 4. Skąd pochodzi kwota kosztu całkowitego za ciepła wodę w wysokości 17 550,11 zł i ilość wody ciepłej 1002,04 m3 uwzględnione przy obliczeniu ceny 1m3 podgrzewu wody? Proszę o uwiarygodnienie danych kopiami stosownych dokumentów.
 5. Dlaczego ilość zużytej przeze mnie zimnej i ciepłej wody wzrosła w okresie rozliczeniowym 2007 r. względem poprzedniego okresu rozliczeniowego 2006 r. ok. 3 razy, skoro korzystałem z wody w taki sam sposób, jak w latach ubiegłych?
 6. Dlaczego mój czynsz w ciągu miesiąca wzrósł o 100 %, z 497.54 zł do 943,47 zł, a zadłużenie mieszkania osiągnęło kwotę 3860.03 zł? Zaznaczam przy tym, że moje zadłużenie w stosunku do spółdzielni na dzień 01 stycznia 2008 r. wynosiło 0 zł. Mieszkam tutaj prawie 18 lat, ale pierwszy raz spotkałem się z czymś takim? 
Zwracam się z prośbą o przygotowanie mi odpowiedzi na powyższe pismo, jak i poprzednie z dnia 6.02.2008 r. w trybie pilnym, tj. do 25.02.2008 r. W tym dniu przyjdę po odbiór odpowiedzi na te pisma osobiście. 

Waldemar Wietrzykowski

Do wiadomości
1. Rada Nadzorcza

Sekretariat SM
wpł. 18 LUT 2008
L.dz. 838
Dziennik RN
nr 18 / 2008 

Przebieg sprawy 

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12