Z życia wzięte

10.10.2007

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Odpowiedź Spółdzielni Mieszkaniowej na złożony drugi wniosek o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

 

Wrocław 10.10.2007 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"BUDOWLANI"

ul. Komuny Paryskiej 15
50-451 WROCLAW

SM/Z/RP/2955/2007

Pan / Pani
Waldemar Wietrzykowski

ul. Jabłeczna 38/1
50-539 Wrocław

W odpowiedzi na złożony przez Pana/Panią wniosek o ustanowieniu odrębnej własności do mieszkania nr 1 położonego we Wrocławiu przy ulicy Jabłeczna 38, Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" informuje, że podjęła wszelkie niezbędne działania celem dokonania stosownych przekształceń własnościowych. Uzyskane zostały między innymi zaświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych wydane przez Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, a także wystąpiono do Zarządu Geodezji i Kartografii we Wrocławiu o aktualne wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów, a uregulowania wymaga w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław - Krzyki stan prawny nieruchomości, które posadowione są na kilku różnych działkach lub występują wspólnie w jednej księdze wieczystej. W najbliższym czasie otrzyma Pan/Pani dokładne wyliczenie warunków finansowych (dotyczą one: spłaty zadłużenia czynszowego, spłaty kredytu oraz odsetek od kredytu, uzupełnienia brakujących wkładów budowlanych wynikających z ostatecznego rozliczenia inwestycji, spłaty kwot wynikających z nakazów zapłaty oraz wyroków sądowych oraz wpłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu), po spełnieniu których możliwe będzie ustanowienie odrębnej własności Państwa lokalu. Dodatkowo pragniemy przypomnieć, że bardzo krótki termin narzucony Spółdzielniom Mieszkaniowym przez ustawę z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125 poz 873) powoduje, iż w przypadku naszej Spółdzielni uwłaszczenie nastąpi na gruntach będących w jej użytkowaniu wieczystym. Konsekwencją tego faktu jest to, iż gdyby Spółdzielnia chciała w przyszłości dokonać wykupu gruntów pod budynkami, nie będzie mogła skorzystać z bonifikaty udzielonej uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia, a co za tym idzie koniecznym będzie zapłacenie pełnej wartości rynkowej gruntu.

W przypadku gdyby obowiązujące przepisy uległy dalszym, zmianom, Spółdzielnia nasza będzie o takich ewentualnych zmianach na bieżąco informować swoich członków.

Dla usprawnienia procedury związanej z Państwa prawem do lokalu załączamy druk, którego celem jest weryfikacja danych zawartych w Państwa aktach członkowskich. Prosimy o wypełnienie tego druku i złożenie go w siedzibie Spółdzielni.

[ Pieczęć Zarządu Spółdzielni
Mieszkaniowej "Budowlani"
we Wrocławiu

i dwa odręczne podpisy ]

Przebieg sprawy 

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12