Z życia wzięte

19.11.2007

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Pismo ze Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" z propozycją zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności lokalu na prawie użytkowania wieczystego

 

Wrocław 19.11.2007 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"BUDOWLANI"

ul. Komuny Paryskiej 15
50-451 WROCLAW

SM/Z/Gk/3877/2007

Pan / Pani
Waldemar Wietrzykowski

ul. Jabłeczna 38/1
50-539 Wrocław

W nawiązaniu do wcześniejszego pisma w sprawie przeniesienia własności lokalu Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" we Wrocławiu zgodnie z art.1714 ust.1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. z późniejszymi zmianami, proponuję Panu/Pani zgodnie ze złożonym wnioskiem zawarcie umowy notarialnej przeniesienia własności lokalu.

Zarząd będąc zobowiązanym przez przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do zawarcia umowy notarialnej pomiędzy Spółdzielnią, a wnioskodawcą postanowił rozpocząć przenoszenie własności lokali na prawie użytkowania wieczystego. Spółdzielni przysługuje prawo wieczystego użytkowania gruntu, na którym wybudowany został budynek i w związku z tym w akcie notarialnym przeniesienia własności lokali przekazane zostaną udziały w prawie użytkowania wieczystego. Po zawarciu umowy notarialnej przeniesienia własności lokalu stanie się Pan/Pani współużytkownikiem wieczystym gruntu.

Zawarcie umowy notarialnej pomiędzy Panem/Panią, a Spółdzielnią przenoszącej własność lokalu mieszkalnego przy ul. Jabłecznej 38/1 we Wrocławiu może nastąpić po dokonaniu przez Pana/Panią:

  1. spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu wynikającego z ostatecznego rozliczenia kosztów budowy w kwocie:  0  zł

  2. spłaty kredytu mieszkaniowego wynikającego z ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych z dnia 30 listopada 1995 r. wg stanu na dzień 31.10.2007 r.: 0 zł

  3. spłaty 30 % odsetek od kredytu mieszkaniowego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych z dnia 30 lipca 1995 r., który wg stanu na dzień 31.10.2007 r. wynosi 0 zł.

  4. spłaty zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie mieszkania, które wraz z odsetkami według stanu na dzień 31.10.2007 r. wynosi 51 zł 6 groszy

  5. spłaty kosztów wynikających z wydanych nakazów sądowych 0 zł

  6. spłaty pozostałego kredytu mieszkaniowego w kwocie 0 zł

  7. dopłaty wkłady mieszkaniowego lub budowlanego z tytułu dodatkowej powierzchni mieszkalnej wynikającej z zabudowy klatki schodowej i włączenia zabudowanej powierzchni do powierzchni lokalu w kwocie 0 zł

  8. dopłaty wkładów wynikających z ostatecznego rozliczenia kosztów budowy inwestycji w kwocie 0 zł

Razem 51 zł 6 groszy

Wniesienie powyższej należności na konto Spółdzielni nr ~~~~~~~~ z dopiskiem "odrębna własność" winno nastąpić w terminie 30 dni od otrzymania pisma.

O terminie podpisania aktu notarialnego Spółdzielnia zawiadomi Pana/Paną odrębnym pismem. Ponadto w dniu zawarcia aktu notarialnego w kancelarii notarialnej  musi być uiszczone wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe  w postępowaniu wieczystoksięgowym w kwocie około 800 zł.

Informujemy, że w chwili obecnej Spółdzielnia jest w trakcie załatwiania nabycia gruntów na własność od Gminy Wrocław z 95 % bonifikatą od wartości gruntów.

W przypadku, gdy jest Pan/Pani zainteresowany/a wyłącznie przeniesieniem własności lokalu z prawem własności gruntu, prosimy o informację, a po zaistnieniu takiej możliwości natychmiast Pana/Panią o tym fakcie poinformujemy.

Przypominamy, że w przypadku uwłaszczenia się chociażby jednego lokatora na gruncie będącym w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni wszyscy pozostali mieszkający w tym budynku tracą ustaloną przez Radę Miejską bonifikatę na wykup gruntu. Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność będzie mogło nastąpić indywidualnie na zasadach określonych w ustawie o przekształceniu wieczystego użytkowania we własność z 2005 roku, z uwzględnieniem określonych w jej ostatniej nowelizacji bonifikat, które wynoszą dla osób o dochodach poniżej średniej krajowej 90 %, a dla pozostałych 50 % wartości gruntu. Należność ta może być rozłożona na raty, na okres od 10 do 20 lat.

Przypominamy również, że prawo własności przysługiwać będzie obojgu małżonkom, a nie tylko temu małżonkowi, który jest członkiem Spółdzielni chyba, że zostało przydzielone jednemu z nich jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Osoby pozostające w separacji nie mogą przenieść prawa własności tylko na siebie. W tym przypadku również wymagana jest zgoda współmałżonka na przeniesienie tytułu własności lokalu. Dokument potwierdzający rozdzielność majątkową z datą sporządzenia po otrzymaniu mieszkania nie będzie honorowany.

Przebieg sprawy 

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12