Z życia wzięte

16.09.2008

Wrocław, POLAND

 Do strony głównej

Waldemar Wietrzykowski      kontakt © 2006  net3plus www.net3plus.polhost.pl

Odpowiedź z-cy dyrektora Wydziału Mienia Komunalnego Skarbu Państwa dotycząca postępowania w sprawie nabycia gruntów na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" we Wrocławiu

 

Pan Waldemar Wietrzykowski
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 Wrocław

 

Wrocław, dnia 16.09.2008 r.

WMK.UM.7224-21430/08

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 09.07.2008 r. (data wpływu: 18.07.2008 r.) dotyczące postępowania w sprawie nabycia gruntów na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" pozostających w jej użytkowaniu wieczystym, uprzejmie informuję co następuje.

W dniu 26.11.2007 r. Spółdzielnia złożyła wniosek w sprawie nabycia na własność siedemnastu nieruchomości na warunkach określonych w uchwale nr X/192/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikaty, rozkładania na raty oraz ustalenia umownej stawki oprocentowania rat przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym nieruchomości pozostających w ich użytkowaniu wieczystym i zabudowanych na cele mieszkaniowe, tj. w trybie cywilnoprawnym. Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XIII/290/07 z dnia 25 października 2005 r. uchylono możliwość rozkładania ceny nieruchomości na równe raty płatne przez pięć kolejnych lat.

Złożony wniosek był niekompletny. Pismem z dnia 18.01.2008 r. Spółdzielnia została poinformowana o konieczności przedłożenia dodatkowych dokumentów niezbędnych do nadania sprawie właściwego biegu. Jednocześnie zawiadomiono Spółdzielnię o wejściu w życie z dniem 01.01.2008 r. nowelizacji ustawy o przekształceniach prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, na podstawie której Spółdzielni przysługuje roszczenie o to przekształcenie. W ciągu kolejnych kilku miesięcy Spółdzielnia uzupełniała sukcesywnie swój wniosek o wymagane dokumenty.

W dniu 30.05.2008 r. weszła w życie uchwała nr XX/567/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od spłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach wszczętych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniach prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Postępowanie to jest prowadzone w trybie administracyjnym. Bonifikata jaką przewiduje ta uchwała, tj. w wysokości 90 % umożliwia m.in. spółdzielniom mieszkaniowym przekształcenie tego prawa w prawo własności na korzystniejszych warunkach finansowych niż w trybie cywilnoprawnym.

W czerwcu i pierwszej dekadzie lipca 2008 r. zostały sporządzone przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego operaty szacunkowe dla części nieruchomości gruntowych objętych wnioskiem Spółdzielni, a położonych m.in. przy ul. Jabłecznej 8-20 oraz ul. Jabłecznejk nr 38. 

Z uwagi na wejście w życie w dniu 30 czerwca br. uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XX/567/08 z dnia 17 kwietnia 2008 r., pismem z dnia 10.07.2008 r. Spółdzielnia została o możliwości złożenia wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Po złożeniu przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Budowlani" takich wniosków dla każdej z nieruchomości, postępowanie administracyjne w przedmiocie przekształcenia gruntów pozostających w jej użytkowaniu wieczystym zostanie przeprowadzone bez zbędnej zwłoki, a wnioski Spółdzielni zrealizowane.

Z-ca DYREKTORA
Wydziału Mienia Komunalnego
Skarbu Państwa

Zobacz też

 

Przebieg sprawy 

Autorzy: Redakcja strony, tekst i rysunki czarno-białe: Waldemar Wietrzykowski, rysunki kolorowe: Roman Wietrzykowski - lat 12