net3plus  Wiadomości

 
 

21 grudnia 2008

 
 

 

UCHWAŁA NR III/4/08
RADY NADZORCZEJ
Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI: we Wrocławiu
z dnia 17 listopada 2008 roku

w sprawie odwołania Pana Henryka Komadowskiego z funkcji Prezesa Zarządu
 Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" we Wrocławiu

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 8 i art. 49 ust. 2 w związku z art. 52 ust.1 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze oraz § 111 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" we Wrocławiu i § 3 III (Zakres działania Rady) ust. 9 i ust. 3 regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" we Wrocławiu - Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Odwołuje się Pana Henryka Komadowskiego z funkcji Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" we Wrocławiu.

 2. Uzasadnienie stanowiące podstawę do dokonania czynności prawnych, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Do reprezentowania Spółdzielni przy Czynnościach prawnych, o których mowa w § 1, upoważnia się Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" we Wrocławiu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Anna Biniek
Mirosław Czerwiński
Jerzy Kozłowski
Sławomir Pyrzanowski
Emilia Szymczak-Dziarska
Stanisław Żodź
Mariusz Ciapa
Tadeusz Danecki
Beata Libner
Sefan Stybura
Wiesław Więckowski


Uzasadnienie

 1. Działanie na szkodę Spółdzielni i jej Członków poprzez zaniechanie działań np. w sprawie:

  a) dostępu, faktycznego i prawnego, do drogi publicznej dla nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 160-162 oraz przy ul. Na Ostatnim Groszu 2-6 poprzez brak jakichkolwiek działań kierowanych do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta o uzgodnienie dojazdu z ul. Na Ostatnim Groszu (np. etap przebudowy ulicy) oraz do właścicieli działek sąsiednich o ustanowienie służebności przejazdu i przechodu przez działki, jak również patrz uzasadnienie pkt.12 lit b,

  b) inwestycji polegającej na budowie salonu samochodowego z częścią ekspozycyjną, serwisową (warsztaty), biurową i garażem podziemnym oraz częścią mieszkalną przy ul. Legnickiej 164-168 na działkach nr 3/26, 322, 1/6, 3/36, AM 14, obręb Popowice - poprzez brak opiniowania decyzji o warunkach zabudowy, jak i decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, co spowodowało rażące naruszenie interesu członków Spółdzielni posiadających własnościowe prawo do garażu (brak możliwości wjazdu). Zaniechanie działań dotyczy również etapu realizacji inwestycji poprzez nie reagowanie (kilka miesięcy) na przejazd sprzętem ciężkim przez nieruchomości gruntowe Spółdzielni, na który to przejazd nie miał inwestor zezwolenia (patrz projekt budowlany),

  c) wystąpienia do inwestora o odszkodowanie za wyrządzone szkody w imieniu Spółdzielni (uszkodzona nawierzchnia, rynny, osłony nad garażami),

  d) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności, realizacji wniosków Spółdzielni o przeniesienie własności lokali (lata 2001 - 2007) oraz doręczenia członkom uchwał Zarządu (podjętych w 2004 r. a doręczonych w IV kw. 2007 r.) w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości (...),
 2. Uporczywe naruszanie praw członków Spółdzielni poprzez np. nie udostępnianie dokumentów, o których mowa w art. 4 ust. 64 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, w szczególności dokumentów dotyczących kalkulacji opłat czynszowych oraz całość argumentacji z pkt 1.
 3. Nienależyte wykonywanie obowiązków i nieudolność przy ich realizacji, niekompetencja, powodujące szkodę w imieniu Spółdzielni i ich członków, np:
  a) uchwałą nr 8/2007 r. z 28 maja 2007 r. (autorem projektu uchwały byli czonkowie Zarządu) ZPC upoważniło Zarząd do podjęcia działań celem uwłaszczenia gruntów pod budynkami mieszkalnymi SM "Budowlani" we Wrocławiu. Niemal sześć miesięcy trwało sformułowanie niekompletnego (błędy formalne i nie dołączenie wymaganych przepisami dokumentów) wniosku do Wydziału Mienia i Geodezji Urzędu Miejskiego Wrocławia o sprzedaż nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni. Złożono powyższy wniosek dopiero w dniu 21 listopada 2007 r. i po tym, jak członkowie Spółdzielni skierowali pismo z dnia 24 października 2007 r., w którym domagali się informacji, czy został złożony. Do dnia podjęcia uchwały, której załącznik stanowi niniejsze uzasadnienie, wniosek nie posiada kompletu dokumentów, warunkujących jego załatwienie,

  b) wybudowanie na koszt Spółdzielni parkingu na gruncie należącym do miasta Wrocławia

  c) wybudowanie śmietnika w miejscu pozbawionym legalnego dojazdu dla obsługujących śmietnik pojazdów i przy sprzeciwie właściciela drogi - SM "Gądów" (zakaz wjazdu),

  d) dokonano nieprawidłowego podziału nieruchomości niezabudowanej (dz. 3/26) i sprzedaży, nie zachowując właściwej odległości od istniejących garaży, co uniemożliwia swobodny dojazd (korzystanie) z garaży,

  e) dokonano na rzecz kupującego nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu przez nieruchomości Spółdzielni (dz. Nr 3/29, 3/28, 3/27 AM14, obręb Popowice,

  f) zwrócono się we wrześniu 2006 r. do Urzędu Miasta Wrocławia o ustanowienie służebności drogowych na dz. Nr 1/1, 3/21 AM14, obręb Popowice. Działki te stanowią drogi miejskie,

  g) wystosowanie pism do członków spółdzielni o konieczności wniesienia dopłat do wkładów budowlanych z tytułu dodatkowej powierzchni mieszkalnej, wynikającej z "zabudowy klatki schodowej" i włączenia zabudowanej powierzchni lokali, w sytuacji braku dokonania jakiejkolwiek zabudowy i przy całkowitym rozliczeniu inwestycji np. w 1993 r.

  h) umowy o roboty budowlane były aneksowane na podstawie nierzeczywistych przyczyn (mróz do m-ca maja- umowa nr GZM/33/AI/B-/2007/01 z dnia 26.10.2007), płatności były dokonywane w trakcie realizacji umowy, pomimo, iż umowa nie przewidywała takiej formy zapłaty oraz nie naliczano kar umownych, jak przewidywała umowa, za nieterminowe wykonanie robót (usług), jak również dokonywano wypłat zaliczek w kasie Spółdzielni lub wypłat bez opisu (18. w dniu 30.04.08 r.) przed terminem wykonania robót lub/i przed odbiorem robót, np. umowa nr GZM/33/AI/B-/2007/01 z dnia 26.10.2007, GZM/19/B-3/2007, nr 23/GZM/AI+AII/W/2007/01 z dnia 20.09.2007,

  i) proces windykacji należności powoduje dokonywanie wypłat firmie windykacyjnej (patrz umowa) za czynności, które w zakresie obowiązków ma pracownik Spółdzielni ds. windykacji,

  j) założenie wniosku ksiąg wieczystych dla poszczególnych nieruchomości (Legnicka 160-162, Na Ostatnim Groszu 2-4 i 6) nie składając wcześniej wniosku o wykreślenie hipoteki w kwocie 1.800.000,00 zł z księgi macierzystej spowodowało, iż każda nowo założona księga ma wpis hipoteki w kwocie 1.800.000,00 zł,

  k) brak odrębnej ewidencji rozliczenia przychodów i kosztów dla każdej nieruchomości oraz kalkulacji wysokości opłat czynszowych,

Zobacz też

 
 
 

 
 

 © 2008 net3plus