net3plus  Wiadomości

 
 

26 czerwca 2011

 
 
Relikt z PRL (3)

Wrocław, dnia 26.06.2011 r.

Waldemar Wietrzykowski
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 WROCŁAW

Spółdzielna Mieszkaniowa
"HUBY"

ul. Ciepła 20a
50-524 Wrocław

Pawilon handlowy przy ul. Ciepła 24 we Wrocławiu  (rok 2011)
Pawilony handlowe przy ul. Ciepła 24 we Wrocławiu w czasie ocieplania
budynku  (rok 2011).

W związku z wrogimi działaniami skierowanymi przeciwko mnie i mojej żonie związanymi z lokalizacją naszego sklepu na terenie spółdzielni na szczycie budynku przy ul. Ciepła 24 w postaci składowania materiałów budowlanych na dachu sklepu, ustawicznej dewastacji pasa kwiatów przed sklepem, oblewania sklepu farbą z brudną wodą, włączanie terenu na którym stoi sklep w obszar budowy i odgradzanie dostępu do niego siatką, odcięcie dostępu do łącza deszczowego, odcięcie dopływu prądu i wody bez żadnego powiadomienia, pragnę poinformować co następuje.

Dotychczas sądziłem, że wyłączenie prądu i wody są przypadkowe, co nieraz się zdarza, stąd wystosowałem pismo do spółdzielni w dniu 26 czerwca 2011 roku o przywrócenie tych przyłączy. Podczas rozmowy mojej żony z prawnikiem spółdzielni panem Zbigniewem Kolano w dniu 27 czerwca 2011 zostałem poinformowany, że prąd i woda zostały celowo wyłączone, co od razu wzbudziło u mnie odrazę i niechęć nawet do przebywania i poruszania się po tym terenie, oraz w związku z pismami od spółdzielni z dnia 16 czerwca 2011 roku i dnia 22 czerwca 2011 roku nabrałem przekonania, że pomimo udzielenia mi obecnie zgody przez większość współwłaścicieli tego terenu na lokalizację tu mojego sklepu, podobnie jak ją uzyskałem wcześniej w roku 2000, teren ten stał się dla mnie nieprzyjazny i niebezpieczny. W związku z powyższym powziąłem decyzję, aby w możliwie jak najszybszym czasie opuścić ten niebezpieczny dla mnie teren czując dużą ulgę z tak podjętej decyzji w trosce również o zdrowie i bezpieczeństwo moje i mojej żony.

Skutkiem powyższego wystąpiłem bezzwłocznie do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia z wnioskiem o odnowienie w trybie pilnym już raz przyznanej zgody Prezydenta Wrocławia Nr 2274/2000 roku z dnia 11 sierpnia 2000 roku na zabudowę i zagospodarowanie terenu dla pawilonu handlowego typu “METALPLAST” przy ul. Glinianej 31 w drodze przeniesienia go z innej lokalizacji. O zgodę powyższą wystąpiłem do Prezydenta Wrocławia już w roku 2000 zaraz po wypowiedzeniu mi w dniu 1 stycznia 2000 roku umowy-dzierżawy terenu przy ul. Ciepła 24 przez Spółdzielnię Mieszkaniową “Huby”, lecz nie skorzystałem z wydanej przez Prezydenta Wrocławia decyzji z powodu ponownego podpisania umowy-dzierżawy ze spółdzielnią na dzierżawienie terenu przy ul. Ciepła 24.

Sądzę, że postępowanie właściciela gruntu przy wypowiedzeniu umowy dzierżawy według obowiązujących powszechnie standardów i norm w takich przypadkach jest proste i jasne, a jest nim skierowanie do dzierżawcy terenu prośby o zwolnienie terenu w związku z uzyskaniem zgody Prezydenta Wrocławia o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod planowane zamierzenie budowlane, a nie, jak w moim przypadku wydanie pozwolenia na bezumowne użytkowanie terenu z obciążaniem fakturami VAT za to użytkowanie z podwyższoną kwotą ze 100 zł do 500 zł (w porównaniu do okresu umownego), szykanowanie, dręczenie, nie dopuszczanie do użytkowanego obiektu, czy uniemożliwianie jego użytkowania, aby nie można było spłacić żądanej kwoty, a po dwu latach takiego stanu rzeczy grozić natychmiastową eksmisją z tego terenu z uwagi na inne (bliżej nieznane) plany związane z tym terenem, które nie są nawet ujęte w planie zagospodarowania Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, a więc pozostające bez decyzji Prezydenta Wrocławia na to zagospodarowanie. Jest to naruszeniem wszelkich praw człowieka i podstawowych jego wolności.

W sytuacji jaka mnie spotkała pragnąłbym, aby formalności związane z odnowieniem wydanych już wcześniej warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod nową lokalizację przebiegły jak najszybciej (w trybie pilnym), stąd zwróciłem się z taką prośbą do Prezydenta Wrocławia o odnowienie jego decyzji, aby już dłużej nie pozostawać w tak bardzo nieprzyjaznym dla mnie otoczeniu przy ul. Ciepłej 24 i zakończyć całą sprawę raz na zawsze, aby uchronić się od wszelkich nieprzyjemności jakie mogą mnie spotkać i mnie spotkały przez te 14 lat związania z tym terenem.

Powracając do rozmowy mojej żony w dniu 27 czerwca 2011 z prawnikiem Spółdzielni Mieszkaniowej “HUBY” Zbigniewem Kolano pragnę oznajmić, iż zaproponował on mojej żonie możliwość zwrócenia się do Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “HUBY” z prośbą o umorzenie narosłego zadłużenia powstałego z podwyżki czynszu w związku z bezumownym użytkowaniem tego terenu, dlatego z taką prośbą się zwracam. Moja żona daje wiarę tym zapewnieniom, lecz ja mając na względzie wcześniejsze już zapewnienia złożone np. na łamach Słowa Polskiego Dolnośląskiej Gazety Codziennej z czwartku 3 lutego 2000, ze strony 9 cytuję: “Co do pana Wietrzykowskiego, możemy mu zaproponować miejsce na przeniesienie sklepu, ale w tej sprawie on sam musi się do nas zgłosić”, czy też zapewnienia w piśmie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “HUBY” skierowanym do pana Macieja Dobrowolskiego Dyrektora Wydziału Architektury, Urbanistyki i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miejskiego Wrocławia z dnia 15 listopada 1999 roku, ze strony 2, cytuję: “członek Rady Nadzorczej obiecywał pomoc w pozyskaniu w pobliżu terenu w celu przeniesienia kiosków. S.M. “Huby” w tej sprawie rozpoczęła już starania. Nie można mimo, że nie spoczywa na niej taki obowiązek więc mówić o bezdusznym podejściu Spółdzielni do tej sprawy”, które to zapewnienia były gołosłowne, a każda moja próba zwrócenia się o pomoc w tej sprawie, czy chociażby rozmowy z Zarządem była odrzucana, więc nie pokładam w zapewnieniu pana Zbigniewa Kolano żadnych nadziei, lecz wierząc ciągle w ugodowe rozwiązania sprawy, składam taką prośbę.

Mam nadzieję, że w nowym miejscu na nowej lokalizacji przysłużę się innej społeczności lokalnej w zaopatrywaniu jej w artykuły papiernicze i gospodarstwa domowego.

Z poważaniem

mgr inż. Waldemar Wietrzykowski

Załącznik:

1. Kopia wniosku o odnowienie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu złożonego w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Zobacz też

 
 
 

 © 2011 net3plus