net3plus  Wiadomości

 
 

28 czerwca 2011

 
 
Usunięcie braków formalnych Apelacji z dnia 22 kwietnia 2011 roku

 

Wrocław, dnia, 28.06.2011 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu
II Wydział Cywilny Odwoławczy

ul. Sądowa 1
50-046 Wrocław

sygn. akt: II Ca 595/11
(I Instancji: I C113/10)

Powód: Waldemar Wietrzykowski, ul. Jabłeczna 38/1, 50-539 Wrocław

Pozwany: Spółdzielnia Mieszkaniowa “HUBY”, ul. Ciepła 20a, 50-451 WROCŁAW

Przedmiot sprawy: Pozew o ustalenie bezzasadności zmiany wysokości opłat od użytkowania terenu.

Usunięcie braków formalnych apelacji

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 20 czerwca 2011 roku otrzymane w dniu 27 czerwca 2011 roku wskazuję wartość przedmiotu zaskarżenia w następującej postaci:

Numery naliczonych faktur za okres od 6 sierpnia 2009 roku do 22 czerwca 2011 roku:

Faktury VAT: 84/2009 (505,64 zł – 06.08.2009 ), 94/2009 (505,64 zł), 110/2009 (505,64 zł), 122/2009 (505,64 zł), 134/2009 (505,64 zł), 147/2009 (505,64 zł), 9/2010 (505,64 zł), 21/2010 (505,64 zł), 33/2010 (505,64 zł), 45/2010 (505,64 zł), 57/2010 (505,64 zł), 70/2010 (505,64 zł), 83/2010 (505,64 zł), 100/2010 (505,64 zł), 113/2010 (505,64 zł), 126/2010 (505,64 zł), 140/2010 (505,64 zł), 153/2010 (505,64 zł), 10/2011 (509,78 zł), 24/2011 (509,78 zł), 37/2011 (509,78 zł), 51/2011 (509,78 zł), 64/2011 (509,78 zł – 25.05.2011), 77/2011 (509,78 – 22.06.2011)

Łączna wysokość kwoty z faktur, której ustalenia się domagam wynosi: 12160,20 zł. Nadmieniam, że zmiana kwoty z wysokości 104,64 zł (np. dla faktury 69/2009 – przed podwyżką) na 505,64 zł (np. dla faktury 84/2009 po podwyżce) nastąpiła z tytułu zmiany użytkowania terenu (20 m2 przy ul. Ciepła 24 we Wrocławiu) z umownego na bezumowny. Wartość przedmiotu sporu wynosi: 12160,2 zł.

Jak zdołałem się zorientować w Urzędzie Skarbowym, za bezumowne użytkowanie terenu nie nalicza się podatku VAT (Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaru i usług), jaki to podatek nalicza mi pozwany, natomiast radca prawny mojej spółdzielni mieszkaniowej poinformował mnie, że odszkodowanie od bezumownego użytkowania terenu jest, zgodnie z unormowaniem prawnym, równoważne cenie rynkowej czynszu dzierżawnego na dzierżawionym terenie i do tego moja spółdzielnia się stosuje, a nie 150 % pewnej kwoty, co nalicza mi pozwany.

Z poważaniem

mgr inż. Waldemar Wietrzykowski

Zobacz też

 
 
 

 © 2011 net3plus