net3plus  Wiadomości

 
 

8 lipca 2011

 
 
Odwołanie od wyników rozpatrzenia skargi z dnia 31.03.2011 roku skierowane do Ministra Sprawiedliwości za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu (2)

 

Wrocław, dnia 8.07.2011 r.

Pan
Krzysztof Kwiatkowski
Minister Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

 

Korzystając z art. 127 kpa, zgodnie z którym od decyzji w sprawie skargi wniesionej w trybie art. 227 kpa służy odwołanie w organie administracyjnym wyższego stopnia, w dniu 2 maja 2011 roku skierowałem do Ministra Sprawiedliwości odwołanie od wyniku rozpatrzenia skargi wniesionej w trybie art. 227 kpa do Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Pragnę zaznaczyć, że decyzja o rozpatrzeniu skargi wpłynęła do mnie przesyłką nie poleconą, a zgodnie z art. 129 § 2 kpa odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie i z tego względu termin zmuszony byłem liczyć od dnia stempla pocztowego.

Z uwagi na to, że zgodnie z art. 129 § 1 kpa odwołanie wnosi się do organu nadrzędnego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, czyli Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu, to więc uczyniłem. Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu zobowiązany był, zgodnie z art. 133 kpa, przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie siedmiu dni do Ministra Sprawiedliwości, a następnie zgodnie z art. 131 kpa powinien był powiadomić mnie o tym przesłaniu, czego nie uczynił do tej pory, więc mam prawo przypuszczać, że moje odwołanie nie zostało przesłane.

W związku z powyższym przesyłam w załączniku do niniejszego pisma treść nie przesłanego odwołania złożonego u Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Nadmieniam, że stanowi ono część nie przesłanych akt sprawy, jak nakazuje Ustawa kpa.

Z wyrazami szacunku

mgr inż. Waldemar Wietrzykowski

Do wiadomości:

  1. Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu

Zobacz też

 
 
 

 © 2011 net3plus