net3plus  Wiadomości

 
 

26 lipca 2011

 
 
Odwołanie od wyników rozpatrzenia skargi z dnia 31.03.2011 roku skierowane do Ministra Sprawiedliwości za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu (3)

 

Wrocław, dnia 26.07.2011 r.

Pan
Krzysztof Kwiatkowski
Minister Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

 

dot. pisma z dnia 19.07.2011 roku, znak pisma BM-III-R-054-1769/11/2

Odpowiadając na pismo Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 19.07.2011 roku, znak pisma BM-III-R-054-1769/11/2, pragnę wyrazić mój głęboki żal z powodu nie dotarcia do Pana Ministra mojego wcześniejszego pisma z dnia 24.04.2011 roku skierowanego do niego za pośrednictwem Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu i złożonego w tym celu w kancelarii Prezesa w dniu 02.05.2011 roku. Sądzę, że tylko adresat był władny ocenić właściwość i wagę tego pisma. Nie przesłanie tego pisma wraz z wiążącymi dokumentami sprawiło tylko zamieszanie, dezinformację i niepotrzebną stratę czasu.

W odniesieniu do faktu nie zamieszczenia przeze mnie daty i sygnatury pisma Prezesa Sądu Okręgowego w piśmie z dnia 25.04.2011 roku pragnę zaznaczyć, iż oczekiwałem, że wspomniane pismo Prezesa Sądu Okręgowego zostanie dołączone w aktach sprawy i przesłane wraz z pismem skierowanym do Pana Ministra.

Dla dokładnego zapoznania się z istotą sprawy i wyrobienia stosownej opinii przesyłam w załączniku do niniejszego pisma nie przesłaną przez kancelarię Prezesa treść mojej skargi z dnia 31.03.2011 roku oraz odpowiedź na tą skargę z dnia 18 kwietnia 2011 roku znak pisma VI W 051/153/08, które wraz z przesłanym już wcześniej pismem zatytułowanym “Odwołanie” z dnia 25.04.2011 roku pozwalają zapoznać się z istotą mojej sprawy dotyczącej złożonej skargi.

To, że odwołanie od mojej skargi w jednostce wyższego szczebla nie przysługuje nie kwestionuję. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby odwołanie to traktować jako skargę na działanie danej jednostki skierowaną do jednostki wyższego szczebla (o treści skargi decyduje jej treść a nie tytuł).

Uważam też, że nie powinno mieć miejsca nie przesłanie pisma kierowanego do jednostki szczebla wyższego poprzez daną jednostkę zawierającego zastrzeżenia do danej jednostki i nie powiadomienie o tym ani nadawcy ani adresata pisma. Utrudnia to bowiem wymianę informacji między petentem a organem państwowym.

Z wyrazami szacunku

mgr inż. Waldemar Wietrzykowski

Załączniki:

  1. Skarga z dnia 31.03.2011 roku
  2. Pismo Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 18 kwietnia 2011 roku znak pisma VI W 051/153/08,

Zobacz też

 
 
 

 © 2011 net3plus