net3plus  Wiadomości

 
 

5 kwietnia 2011

 
 
Zażalenie powoda od uiszczenia wpisu w kwocie 45.000 zł

 

Wrocław, dnia 5.04.2011 r.

 

 

Sygn. akt I C 59/11

 

 

 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu
I Wydział Cywilny

ul. Sądowa 1
50-046 Wrocław

Powód:

Waldemar Wietrzykowski
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 WROCŁAW

Pozwany:

Skarb Państwa

 Przedmiot sprawy

zadośćuczynienie za naruszenie artykułu 6
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i
Podstawowych Wolności

 

ZAŻALENIE POWODA

od wezwania powoda przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 30 marca 2011 roku (sygn. akt I C 59/11) do uiszczenia wpisu w kwocie 45.000 zł doręczonego w dniu 1 kwietnia 2011 r.

Zaskarżam wezwanie Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 30 marca 2011 roku (sygn. akt I C 59/11) do uiszczenia wpisu w kwocie 45.000 zł i wnoszę o wcześniejsze rozpatrzenie wniosku powoda o całkowite zwolnienie go od kosztów sądowych jak w pozwie.

UZASADNIENIE

Żądanie od powoda, jak wyżej, bez wcześniejszego rozpatrzenia jego wniosku o całkowite zwolnienie go od kosztów sądowych w postępowaniu o naruszenie prawa wspólnotowego (jak w przedmiocie sprawy) narusza art. 13 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – Prawo do skutecznego środka odwoławczego.

Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego stanowi, że w razie sprzeczności przepisów prawa wspólnotowego i krajowego, zastosowanie mają przepisy prawa wspólnotowego.

Niniejsze postępowanie podlega tej zasadzie, albowiem dotyczy naruszenia prawa wspólnotowego (jak w przedmiocie sprawy). Oznacza to, że każde prawo krajowe sprzeczne z art. 13 Konwencji (mowa o art. 109 ust 2 - o kosztach sądowych) traci swą moc, a więc wniosek powoda o zwolnienie go od kosztów sądowych musi być rozpatrzony przed ewentualnym wezwaniem do uiszczenia kwoty wpisu. Wszelkie unormowania krajowe przeszkadzające temu nie mają tu zastosowania.

Nadmieniam, iż w przypadku podtrzymania wezwania bez uprzedniego rozpatrzenia wniosku powoda, będzie to naruszeniem prawa wspólnotowego i stanie się przedmiotem dochodzenia stosownego zadośćuczynienia.

W poważaniem

mgr inż. Waldemar Wietrzykowski

Zobacz też

 
 
 

 © 2011 net3plus