net3plus  Wiadomości

 
 

29 marca 2011

 
 
Pozew o zadośćuczynienie z tytułu nieprzestrzegania prawa wspólnotowego

 

Wrocław, dnia 29.03.2011 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu
I Wydział Cywilny

ul. Sądowa 1
50-046 Wrocław

Powód:

Waldemar Wietrzykowski
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 WROCŁAW

Pozwany:

Skarb Państwa

 

Pozew

o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu nieprzestrzegania prawa wspólnotowego w sprawie o naruszenie tego prawa, a zwłaszcza art. 6, art. 13, art. 14 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

Na podstawie artykułu 41 Konwencji wnoszę o zasądzenie od pozwanego kwoty w wysokości 900 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z ustawowymi odsetkami (od dnia wniesienia pozwu - sygn. akt I C 59/11) za naruszenie artykułów 6, 13 i 14 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Uzasadnienie

W dniu 18 styczna 2011 roku w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu Wydział I Cywilny powód złożył pozew z dnia 17 stycznia 2011 roku (sygn. akt I C 59/11) o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu naruszenia artykułu 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. W pozwie tym powód wniósł też o zwolnienie go od kosztów sądowych.

W odpowiedzi na pozew Sąd Okręgowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 4 lutego 2011 roku (sygn. akt I C 59/11), powołując się na krajowe uregulowanie prawne tj. art. 109 ust 2 (o kosztach sądowych) zastosowane w sprawie o złamanie prawa wspólnotowego, dokonał osądu sprawy bez udziału powoda czym doprowadził do powtórnego złamania artykułu 6 Konwencji - Prawo do rzetelnego procesu sądowego. Nadmieniam, że pierwsze złamanie tego prawa było podstawą wniesionego pozwu z dnia 17 stycznia 2011 roku - sygn. akt I C 59/11).

Ponadto Sąd odrzucając wniosek powoda bez jego rozpatrzenia, o co wniósł powód, złamał tym samym artykuł 13 Konwencji - Prawo do skutecznego środka odwoławczego w sprawie o złamanie prawa wspólnotowego.

Od powyższego postanowienia, w dniu 21 lutego 2011 roku powód wniósł zażalenie z dnia 18 lutego 2011 roku (sygn. akt I C 59/11), w którym wskazał (z uzasadnieniem) złamanie przez to postanowienie artykułów: 6, 13 i 14 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

(dowód: treść zażalenia powoda z dnia 18 lutego 2011 roku – sygn. akt I C 59/11)

W odpowiedzi na powyższe zażalenie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu Wydział I Cywilny postanowieniem z dnia 21 marca 2011 roku (sygn. akt I Acz 415/11) oddalił to zażalenie nie odnosząc się w uzasadnieniu, ani jednym słowem, do podniesionych dość obszernie zarzutów dotyczących złamania prawa wspólnotowego przez postanowienie Sądu z dnia 4 lutego 2011 roku (sygn. akt I C 59/11).

(dowód: treść postanowienia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu – Wydział I Cywilny z dnia 21 marca 2011 roki – sygn. akt I ACz 415/11)

Sąd czyniąc postanowienie z 21 marca 2011 roku prawomocnym i pozostawiając zarzuty postawione przez powoda (w zażaleniu z dnia 18 lutego 2011 roku - sygn. akt I C 59/11) bez odpowiedzi, uwiarygodnił tym samym ich zasadność.

Warto zauważyć, że zgodnie z uregulowaniem wspólnotowym krajowe uregulowania prawne nie stosują się do spraw dotyczących złamania prawa wspólnotowego, jeżeli są sprzeczne z prawem wspólnotowym, a wskazanie w uzasadnieniu tylko uregulowania krajowego w tym przypadku nie jest wystarczające i uwiarygodnia tylko podniesione zarzuty, pozostając je bez odpowiedzi.

Szczegółowe uzasadnienie naruszenia artykułów 6,13 i 14 6, 13 i 14 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności powód zawarł w zażaleniu z dnia 18 lutego 2011 roku (sygn. akt I C 59/11) lecz nie będzie tutaj tego uzasadnienia przytaczał wnosząc treść jego, jako dowód w sprawie, co zaznaczył już wcześniej.

W zakończeniu niniejszego pozwu wnoszę o zwolnienie powoda z opłat sądowych w całości z powodu trudnej sytuacji materialnej po uprzednim przedłożeniu przez niego odpowiednich zaświadczeń o moim stanie materialnym i mojej rodziny.

Z poważaniem

mgr inż. Waldemar Wietrzykowski

Zobacz też
 
 
 

 © 2011 net3plus