net3plus  Wiadomości

 
 

6 maja 2011

 
  Zażalenie od postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 19 kwietnia 2011 roku 

Wrocław, dnia 6.05.2011 r.

 

 

 

Sygn. akt I C 59/11

 

Sąd Okręgowy we Wrocławiu
I Wydział Cywilny

ul. Sądowa 1
50-046 Wrocław

Powód:

Waldemar Wietrzykowski
ul. Jabłeczna 38/1
50-539 Wrocław

Pozwany

Skarb Państwa 

Przedmiot sprawy

zadośćuczynienie za naruszenie artykułu 6
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i
Podstawowych Wolności

 

ZAŻALENIE POWODA

od postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 19 kwietnia 2011 roku (sygn. akt I C 59/11) doręczonego w dniu 6 maja 2011 r.

Zaskarżam postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 19 kwietnia 2011 roku (sygn. akt I C 59/11) i wnoszę o:

 • rozpatrzenie wniosku powoda o całkowite zwolnienie go od kosztów sądowych jak w pozwie.

UZASADNIENIE

W sprawie wniosku powoda o zwolnienie go od kosztów sądowych zostały wydane następujące postanowienia Sądu bądź wezwania:

 • Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydział I Cywilny (sygn. akt I C 59/11) z dnia 4 lutego 2011 roku o oddaleniu wniosku powoda o zwolnienie od kosztów sądowych, otrzymane w dniu 16 lutego 2011 roku,

 • Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - Wydział I Cywilny (sygn. akt I ACz 415/11) z dnia 21 marca 2011 roku o oddaleniu zażalenia powoda, otrzymane w dniu 29 marca 2011 roku,

 • Wezwanie Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny do uzupełnienia braków formalnych pozwu (sygn. akt I C 59/11) w postaci uiszczenia wpłaty w kwocie 45.000 zł, otrzymane w dniu 1 kwietnia 2011 roku,

 • Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydział I Cywilny (sygn. akt I C 59/11) z dnia 19 kwietnia 2011 roku o odrzuceniu ponownego wniosku powoda o zwolnienie od kosztów sądowych, otrzymane w dniu 6 maja 2011 roku

blokujące przepisami prawa krajowego możliwość rozpatrzenia na drodze sądu krajowego sprawy o łamanie prawa wspólnotowego. Postanowienia wyżej wymienione zostały zaskarżone zażaleniami powoda:

 • Zażaleniem powoda z dnia 18 lutego 2011 roku na Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 04 lutego 2011 roku (sygn. akt I C 59/11),

 • Zażaleniem powoda z dnia 5 kwietnia 2011 roku od wezwania Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 30 marca 2011 roku (sygn. akt I C 59/11),

 • oraz niniejszym zażaleniem na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 19 kwietnia 2011 roku (sygn. akt I C 59/11)

w których powód wskazał ewidentne łamanie artykułów prawa wspólnotowego w postępowaniu sądu krajowego w jego sprawie (przedstawione w uzasadnieniach zażaleń powoda z dnia 18 lutego 2011 roku i z dnia 5 kwietnia 2011 roku), chodzi między innymi o naruszenie artykułów 6, 13, 14 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Zaznaczyć należy, że:

 • wniesiony został pozew powoda do sądu krajowego (sygn. akt I C 59/11) dotyczący naruszenia artykułu 6 Konwencji,

 • uniemożliwiono powodowi rozpatrzenie jego sprawy powołując się na przepis prawa krajowego (art. 109 ust 2 - o kosztach sądowych) odrzucając wniosek powoda o zwolnienie go od kosztów sądowych,

 • nie odniesiono się ani jednym słowem w wydanych (wymienionych wyżej) postanowieniach do podniesionych przez powoda w pozwie i zażaleniach naruszeń prawa wspólnotowego,

 • Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wydział I Cywilny (sygn. akt I C 59/11) z dnia 19 kwietnia 2011 roku w ogóle nie zawierało żadnego uzasadnienia.

W związku z niemożliwością rozpatrzenia sprawy powoda w sądzie krajowym o naruszenie prawa wspólnotowego (stawiane są powodowi warunki o kosztach sądowych niemożliwe przez niego do uniesienia, a przy tym odmawia się jemu rozpatrzenia jego wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych - naruszenie artykułów 6,13 i 14 Konwencji w postępowaniu o naruszenia prawa wspólnotowego), pomimo wystosowania stosownych zażaleń, ze wskazaniem naruszeń prawa wspólnotowego (pozostających bez odpowiedzi w sprawie tych naruszeń), zmusza mnie to do ewentualnego skierowania skargi bezpośrednio do Komisji Europejskiej z domaganiem się zadośćuczynienia za naruszone prawa wspólnotowe w postępowaniu krajowym w żądanej w pozwie wysokości.

W poważaniem

mgr inż. Waldemar Wietrzykowski


Zobacz też

 
 

 
 

 © 2011 net3plus