Computational Sensory Perception

Bezpośrednie, komputerowe przesyłanie informacji do mózgu człowieka odbieranej następnie w jego świadomości.

W zjawiskach postrzegania pozazmysłowego (ESP) [extrasensory perception] istotną rolę odgrywa poziom postrzegania przedświadomego [preconscious perception], na którym występuje styk przetwarzania równoległego [parallel processing] z przetwarzaniem szeregowym [serial processing], który to poziom jest zlokalizowany w przyśrodkowym płacie skroniowym [anterior temporal lobe]. Wcześniej, bo w grzbietowo-bocznej korze przedczołowej (DLPFC) [dorsolateral prefrontal cortex] następuje łączenie sygnatury czasu pozyskiwanej z biologicznego zegara wewnętrznego ze zintegrowanym wielomodalnym sygnałem czuciowym [integrated multi-modal sensory signals], potrzebnej w operacjach sekwencyjnego przetwarzania informacji [sequential information processing] w płacie skroniowym [temporal lobe] i tworzenia deklaratywnych śladów pamięciowych [declarative memory traces] oraz operacji myślowych. Tematem dalszych poszukiwań w zakresie ESP może być mechanizm integracji subsymboli, odnoszących się do przetwarzania równoległego, w gotowe świadome produkty spostrzegania zmysłowego, wykorzystywane już w sekwencyjnym (szeregowym) przetwarzaniu informacji w korze mózgowej << więcej >>.

Project: Modelowanie poziomu przedświadomego w języku C ++, Digintlab

Waldemar Wietrzykowski
Computational Neuroscience
Digital Intelligence Laboratory

© 2011 Digintlab®