The Office Correspondence Registration System
OCRS

Komputerowy system rejestracji korespondencji dla urzędów, instytucji i przedsiębiorstw

OCRS  2  3  4  5  Przykład  7

Organizacja dostępu do bazy danych w systemie OCRS

Pozioma i pionowa struktura dostępu do bazy danych.

System OCRS nie tylko obsługuje pojedyncze sekretariaty wydziału, ale i również innych użytkowników tego wydziału z różnymi prawami dostępu do bazy. Jedne stanowiska służą do rejestracji korespondencji, inne są do wpisania numeru odpowiedzi i daty odpowiedzi, a jeszcze inne do nanoszenia uwag merytorycznych lub sprawdzania obiegu pism w wydziale lub w całej jednostce. Tworzy to system nie tylko rejestracji ,ale również organizacji pracy w jednostce. Na niektórych wydziałach liczba użytkowników programu OCRS-SQL może sięgać kilkudziesięciu, oprócz stanowiska sekretariatu. Rozpatrując strukturę organizacyjną jednostki, system obsługuje ją zarówno w strukturze pionowej jak i poziomej. W strukturze pionowej (piony departamentów) daje wgląd do korespondencji wydziałów podległych (a nawet korespondencji podjednostek podległych spoza jednostki) dyrektorom komórki nadrzędnej (dyrektorom departamentu). W strukturze poziomej, daje dostęp do korespondencji w wydziałach będących komórkami danego departamentu (sprawdzanie, czy pismo nie zostało złożone w innym wydziale danej komórki). Usprawnia to bardzo pracę wydziałów i zapewnia kontrolną funkcję departamentom tych wydziałów. Struktura systemu OCRS jest tak złożona, jak złożona jest struktura organizacyjna jednostki. Połączenie między komórkami organizacyjnymi jednostki, przy pomocy systemu OCRS, dokonuje się za zgodą dyrektorów poszczególnych szczebli (na ich prośbę). Dla utrzymania pełnej integracji tego systemu oraz zapewnienia administracji i kontroli zastosowano system monitoringu każdego dostępu do niego. W archiwach są przechowywane dzienne listy dostępu do systemu.

Segmentowy podział bazy danych

Podział jednej centralnej bazy danych korespondencji pism na segmenty został podyktowany nie tylko względami czysto organizacyjnymi lecz również taktycznymi i technicznymi. Dzięki temu zabiegowi uzyskano znaczny wzrost wydajności systemu oraz bezpieczną, fizyczną izolację danych wydziałowych, dzięki której, system wytrzymały jest na wpływ awarii wniesionej przez jakiś wydział. Przy jednej wspólnej bazie danych awaria wniesiona przez pewien wydział do bazy, przenosi się na całość i w przypadku zniszczenia fizycznej integracji bazy, uniemożliwi pracę wszystkim wydziałom. Segmentowy podział zapewnia też równe rozłożenie się obciążenia serwera (mniejsza ilość kanałów dostępów przypadających na segment w porównaniu do ilości dostępów dla jednej wspólnej bazy danych) oraz bardzo usprawnia administrację systemem (odzyskiwanie z archiwum nie całej bazy danych, lecz jednego segmentu). Przy zabiegach administracyjny polegających na zmianie typu danych lub innych operacjach modyfikacyjnych na danych, w razie błędu administratora, nieudana próba nie przenosi się na całą bazę. Segmentacja bazy danych została poczyniona również do przyszłych realizacji różnych stopni ochrony bezpieczeństwa danych w zależności od segmentu. System OCRS został też zaprojektowany do pracy na wielu serwerach w celu najbardziej optymalnego rozłożenia obciążenia sieci i do tego celu podział segmentowy się również nadaje.

Segmentowy podział bazy danych został dokonany na podstawie długoletniego doświadczenia w administracji systemem rejestracji korespondencji w urzędach.

Pomimo segmentowego podziału bazy danych system OCRS ma możliwość przetwarzania wszystkich segmentów tak, jakby to była jedna baza danych.

Sposoby separacji danych wydziałowych stosowane w programie OCRS-SQL

W programie OCRS separacja ta może odbywa się na dwa sposoby

 1. separacja na podstawie pola symbol wydziału
 2. separacja poprzez oddzielne pliki bazy danych

Sposoby separacji danych rejestracyjnych korespondencji stosowane w programie OCRS-SQL

W programie OCRS separacja ta może odbywa się na dwa sposoby

 1. separacja na podstawie grupy korespondencji
 2. separacja na podstawie przynależności do prowadzonej sprawy

Dostęp i uprawnienia użytkownika do danych

Dostępu do danych odbywają się na dwóch poziomach:

 1. poziom dostępu programu OCRS-SQL do serwera bazy danych SQL
 2. poziom dostępu użytkownika do programu OCRS-SQL

Na poziomie dostępu do serwera należy określić nazwę sieciową komputera, na którym jest zainstalowany serwer mySQL, nazwę bazy danych (segmentu), nazwę użytkownika z bezpośrednim dostępem do bazy danych i hasło. Nazwa użytkownika, oraz hasło są przechowywane w systemie bazy danych serwera w sposób zakodowany i przez to bezpieczny od wszelkich aplikacji próbujących uzyskać dostęp do danych.

Na poziomie dostępu do programu OCRS-SQL dane o użytkownikach i hasłach dostępu są przechowywane w bazie danych. Dostęp do programu realizowany jest programowo i został określony przez projektanta programu.

Na poziomie dostępu do serwera bazy danych mogą być określone różnego rodzaju uprawnienia np.: do usuwania rekordów, do tworzenia i usuwania indeksów, do zmiany struktury tabel, do tworzenia tabel, do usuwania tabel, do selekcji tabel, do wstawiania wierszy, do modyfikowania wierszy itd., które w tej wersji programu OCRS-SQL nie są wykorzystane.

Na poziomie programu przydziela się następujące prawa użytkownika:

 • tylko do odczytu danych D
 • odczytu i zapisu danych E
 • odczytu, zapisu i dopisu danych ED
 • odczytu, zapisu i dopisu danych EDT (edycja dla otrzymanej)
 • odczytu, zapisu i dopisu danych EDY (edycja dla wysłanej)
 • blokada dostępu B

Ogólnie, aby dotrzeć do danych, najpierw taki dostęp musi uzyskać sam program, a następnie po uzyskaniu takiego dostępu, następuje logowanie użytkownika. W pliku konfiguracyjnym .ini jest zapisany symbol wydziałowy i nazwa użytkownika z ostatniej sesji logowania, a więc nie trzeba ich każdorazowo wpisywać. Użytkownik potrzebuje tylko podać swoje hasło.

W wersji początkowej, program został ustawiony tak, że użytkownik sam może zarejestrować swoją nazwę i hasło, jeżeli jej nie ma w bazie danych.

OCRS  2  3  4  5  Przykład  7

Copyright  © 20.03.2006 net3plus  mail