<  1  2

procesor symboliczny

Struktura danych systemu SymP

Zagnieżdżenie systemu SymP

Na wstępnie należy wyjaśnić pojęcie zagnieżdżenia systemu SymP (Symbolic Processing).

Mówimy, że system SymP jest zagnieżdżony w systemie A, jeżeli struktura danych należy do A, a Procesor Symboliczny należący do SymP działa na tych danych.

Innymi słowy system SymP zawłaszcza (przejmuje) strukturę danych, jaka jest określona w środowisku, w którym system jest zagnieżdżony.

Jeżeli system SymP jest zagnieżdżony w sieci Internet, to w skład tego systemu wchodzą, oprócz działającego w tej sieci Procesora Symbolicznego, struktura logiczna sieci Internet wraz z jego zasobami (przy okazji, pamięcią operacyjną tak określonego systemu SymP są te zasoby, które biorą udział w aktualnym przetworzeniu danych).

Jeżeli na przykład SymP działa w korze mózgowej człowieka to struktura danych pochodzi od reprezentacji neuronalnej tej kory, niezależnie od realizacji Procesora Symbolicznego.

W systemie SymP Procesor Symboliczny działa z góry już określoną strukturą i reprezentacją danych. To pozwala kierować nasze skupienie w głównej mierze na Procesorze Symbolicznym oraz oceniać, czy system SymP może być zrealizowany czy nie (warunek istnienia struktury danych).

Innymi słowy system SymP składa się z Procesora Symbolicznego i gotowej już struktury danych środowiska, w którym jest zagnieżdżony.

Wynika stąd wniosek, że sytemu SymP nie na się zrealizować w środowisku, w którym nie jest określona struktura danych, na której mogą działać operacje Procesora Symbolicznego. Tworząc system SymP implementujemy jedynie Procesor Symboliczny, realizujący operacje analizy, abstrakcji, syntezy, łączenia, uogólniania, wnioskowania i adaptujemy do niego strukturę danych, jaką środowisko posiada.

Jest to bardzo wygodna definicja zagnieżdżenia systemu SymP, ponieważ zgodnie z nią szukamy tylko rozwiązania implementacyjnego Procesora Symbolicznego pozostawiając środowisko w stanie nie naruszonym (Procesor Symboliczny korzysta z reprezentacji danych określonych w środowisku, w którym jest zagnieżdżony.

Zagnieżdżenie SymP w komputerze.

Występują dwa przypadki zagnieżdżenia SymP w komputerze.

  1. zagnieżdżenie w systemie operacyjnym.
  2. zagnieżdżenie w aplikacji

W pierwszym przypadku Procesor Symboliczny działa jako aplikacja realizująca operacje analizy, abstrakcji, syntezy, łączenia, uogólniania i wnioskowania i wykorzystująca środowisko użytkowe systemu operacyjnego (nie koncentrujemy się na metodologii API).

W drugim przypadku mamy do czynienia z realizacją aplikacji (udostępniającej środowisko) i Procesorem Symbolicznym działającym w środowisku oferowanym przez tą aplikację.

Zagnieżdżenie SymP w systemie operacyjnym komputera>

System SymP wykorzystuje metody danego środowiska (elektronicznego, biologicznego, itd), a nie zmienia to środowisko. Oznacza to, że system SymP nie tworzy nowego środowiska, jak w przypadku systemu operacyjnego czy aplikacji użytkowej realizującej swoiste metody dostępu do danych.

SymP wykorzystuje to, co jest dane w danym środowisku. Taki pogląd jest pomyślany w celu jak najszerszego objęcia całego spektrum (elektronicznego i nie tylko) różnych środowisk istniejących w przyrodzie i technice człowieka.

W środowisku, jakim jest system operacyjny komputera, SymP wykorzystuje gotowe już metody katalogowego systemu plikowego. Wskazać należy, że interfejs programistyczny (API), jaki dostarcza system operacyjny (z którego korzystają aplikacje, między innymi sama aplikacja Procesora Symbolicznego) należy traktować jedynie jako indywidualną konieczność i właściwość, i nie wchodzi już w skład koncepcji SymP.

Nowe zastosowanie systemu katalogowego plików

Głównym nośnikiem pamięci trwałej w systemie operacyjnym jest dysk twardy.

Należy podkreślić, że zasoby światowej sieci internetowej tak na prawdę składają się z zasobów umieszczonych na wielu dyskach twardych serwerów wpiętych w tą sieć.

Dysk twardy ma możliwość zapisu i odczytu danych. Można go porównać z pamięcią bieżącą człowieka, do której zaliczana jest stara (trójwarstwowa) kora hipokampu. CD-ROM natomiast odpowiada pamięci długotrwałej.

Zaletą pamięci długotrwałej jest to, że nie można dowolnie zmieniać raz już zapisanych danych, natomiast zawartość pamięci bieżącej można zmieniać. Zapis jest pamiętany do czasu ich zmiany czy usunięcia.

Pamięć krótkotrwała (operacyjna) mózgu człowieka koreluje z tą przestrzenią pamięci, która bierze udział lub jest potencjalnie gotowa do przetwarzania danych.

Przestrzeń symboliczna systemu SymP ma hierarchiczną strukturę danych. Implementując system, można by zbudować go w oparciu o własną hierarchiczną strukturę danych i własne metody dostępu do danych, tak jak w przypadku tworzenia nowego systemu operacyjnego lub jakiegoś innego środowiska w działającej aplikacji. Jednak środowisko elektroniczne ma taką dogodną właściwość, że człowiek jest w stanie zmienić je odpowiednio programując procesor binarny. Nie powinniśmy tego modelu projektowania przenosić też na inne środowiska (nieelektroniczne) ponieważ w tych środowiskach takie ułatwienia mogą być ograniczone lub niedostępne człowiekowi. Z tego względu podstawą projektowania systemu SymP jest korzystanie z już istniejącego środowiska, a poszukiwanie już istniejącej struktury powinno wystąpić w miejsce projektowania nowej struktury.

Z powyższego względu podstawą realizacji struktury danych systemu SymP w środowisku elektronicznym (komputerze) jest skorzystanie z katalogowej organizacji plików na dysku twardym. Z tego względu SymP jest systemem, który hierarchiczną strukturę danych dziedziczy z katalogowego systemu plików systemu operacyjnego i z tego względu w sposób prawidłowy i w pełni wykorzystuje system zarządzania plików w systemie operacyjnym.

Pełne skorzystanie z systemu plików zamiast z własnej implementacji struktury danych ma tą także zaletę, że struktura danych SymP jest nadzwyczaj prosta (tak jak prosty jest język SymP) i wszechdostępna z aplikacji, z systemu operacyjnego, jak i sieci komputerowej. Stworzenie w aplikacji środowiska dla systemu SymP, nie przewyższy środowiska, jakie udostępnia sam system operacyjny, pod względem chociażby uniwersalności i niezawodności. Ponadto środowisko systemu operacyjnego jest nabywane wraz z samym systemem operacyjnym i nie trzeba ponosić za nie dodatkowych opłat. Jest też największa rzesza użytkowników i specjalistów od razu gotowa to jego obsługi, w porównaniu z dowolną użytkową aplikacją. Jest to zgodne z zasadą najwyższego, możliwego uproszczenia i ułatwienia pracy.

Takie podejście zapewnia, że już na starcie mamy do czynienia z częścią systemu operacyjnego dotyczącą systemu SymP, która tworzy środowisko bardzo wysokiej jakości i niezawodności działania.

Możliwości inwencji własnej konstruktora programisty zawarte są natomiast w realizacji Procesora Symbolicznego, przetwarzającego katalogowy system plikowy systemu operacyjnego. Taka struktura danych pozostaje otwartą dla szerokiego kręgu procesów i aplikacji.

Do zarządzania strukturą danych SymP wykorzystujemy Procesor Symboliczny. Oczywiście w związku z tym, że struktura danych jest częścią systemu operacyjnego komputera, strukturą tą można zarządzać ręcznie wykorzystując odpowiednie polecenia systemu operacyjnego.

Ze względu na taką otwartą strukturę danych Procesor Symboliczny może być zrealizowany dowolną techniką i językiem programowania, w którym dostępne są procedury obsługi systemu plików.

Nowa rola nazwy katalogów

Założeniem projektowym systemu SymP była symboliczna natura danych. Wykorzystanie logicznej struktury plikowej systemu operacyjnego, jako części systemu SymP, nadaje nazwie katalogu zupełnie inną jakość. To nie jest już mało znacząca nazwa katalogu, lecz nazwa symbolu będącego elementem symbolicznej struktury danych. Przydaje do szczególnego znaczenia systemowi operacyjnemu komputera, myślę, że w końcu, dzięki temu, katalogowy system plikowy systemu operacyjnego jest w pełni i prawidłowo wykorzystany . Takie scalenie systemu SymP i systemu operacyjnego staje się rozwiązaniem szczególnie prostym oraz zapewnia wygodny dostęp do danych i dużą uniwersalność.

Nazwa katalogu, która do tej pory nie miała większego znaczenia poza organizacyjnym, nabiera teraz szczególnego znaczenia, a mianowicie staje się teraz nazwą symbolu, czyli elementu przestrzeni symbolicznej, którą można zarządzać metodami stosowanymi do zarządzania systemem operacyjnym.

SymP nadaje nowy wymiar logicznemu systemowi plików systemu operacyjnego, a także zapewnia duże możliwości i pełne wykorzystanie poleceń systemu operacyjnego w zakresie obsługi systemu plików.

Przed projektantami hierarchicznej struktury danych systemu SymP pozostawały dwie alternatywny, albo własna realizacja struktury hierarchicznej i metod jej obsługi, albo wykorzystanie hierarchicznego systemu plikowego systemu operacyjnego przy pełnym wspomaganiu zarządzania tego systemu przez system operacyjny. Zagnieżdżenie systemu SymP w systemie operacyjnym umożliwia wybranie tej drugiej metody, która otwiera największe możliwości szerokiemu kręgowi specjalistów "systemowców"do szybkiego poznania i eksploracji bazy danych SymP.

Waldemar Wietrzykowski
Computational Neuroscience
Digital Intelligence Laboratory
email: mail

Zobacz też

Linki

dil

<  1  2

Copyright  © 26.06.2008 net3plus  mail