Menedżer aplikacji SQL
dla Urzędu Miejskiego Wrocławia

 

22.05.2004 © 2004  net3plus

kontakt

Wykaz najważniejszych programów komputerowych opracowanych w UMW        


W Urzędzie Miejskim Wrocławia zespół pracowników Wydziału Informatyki opracował  następujące programy komputerowe (dane na dzień 27.02.2003 r.):

System Finansowo-Księgowy
System pozwala na automatyzację prowadzenia księgowości budżetowej Urzędu oraz Gminy. Konstrukcja systemu pozwala na elastyczne definiowanie planu kont z dowolnie rozbudowaną analityczną klasyfikacją budżetową umożliwiającą wykonywanie wielu zastawień (w tym bilansu) Urzędu oraz Gminy i analiz niezbędnych do bieżącego śledzenia stanu realizacji budżetu oraz oceny sytuacji finansowej Gminy. Procedury importu i eksportu danych umożliwiają integrację systemu F-K z innymi systemami opracowanymi na Wydziale Informatyki. Zastosowana technologia zapewnia pełne bezpieczeństwo danych i ochronę przed nieupoważnionym dostępem.
Autorzy programu: 

Budżet
System umożliwia automatyzację prac związanych z opracowywaniem budżetu miasta, wprowadzaniem i śledzeniem zmian budżetu oraz planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy według zakresu zadań realizowanych przez Gminę. Pozwala również na wykonanie wielokierunkowych analiz dotyczących struktury, procesu realizacji budżetu w powiązaniu z danymi systemu informatycznego Finansowo-Księgowego.
Autorzy programu: 

Likwidatura
System pozwala na bieżącą kontrolę wydatków Gminy i Urzędu poprzez kontrolowanie zasileń przekazywanych jednostkom organizacyjnym Gminy oraz wydatków realizowanych przez Urząd. System korzysta z informacji o uchwalonym budżecie z systemu Budżet.
Autorzy programu:

Sprawozdawczość Finansowa
System umożliwia automatyczne przygotowywanie sprawozdań finansowych Rb oraz innych na podstawie analizy integracyjnej danych z systemów F-K oraz Budżet i ich eksport do systemu informatycznego przekazywanego Urzędowi przez RIO.
Autorzy programu: 

Przelewy 
System umożliwia wystawianie, drukowanie oraz analizę przelewów wykonanych zarówno na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy, jak też kontrahentów oraz radnych.
Autorzy programu:

Zbiorczy bilans gminy
System umożliwia opracowanie i wydrukowanie zbiorczych bilansów Gminy na potrzeby Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Autorzy programu: 

Rejestry VAT
Automatyzuje i usprawnia prace związane z wystawianiem faktur oraz prowadzeniem rejestrów VAT. Rejestruje i drukuje faktury i faktury korygujące, automatycznie sporządza rejestry zakupu i sprzedaży. Funkcjonuje w wersjach "wydziałowych" oraz centralnej, przeznaczonej do sporządzania zbiorczej deklaracji VAT7 dla całej gminy.
Autorzy programu: 

Wymiar podatku od nieruchomości (osoby prawne)
Program obsługuje wymiar podatku od nieruchomości dla podatników będących osobami prawnymi. Prowadzi ewidencję podatników oraz nalicza wymiar podatku, prowadzi historię wymiaru za pięć lat wstecz, stanowi bazę wejściową do księgowości podatku od nieruchomości osób prawnych.
Autorzy programu: 

Wymiar podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)
Program obsługuje wymiar podatku od nieruchomości dla podatników będących osobami fizycznymi. Prowadzi ewidencję podatników oraz nalicza wymiar podatku, prowadzi historię wymiaru za pięć lat wstecz, stanowi bazę wejściową do księgowości podatku od nieruchomości osób fizycznych.
Autorzy programu: 

Podatek od psów (ewidencja i księgowość) 
Naliczanie i rozliczanie podatku od posiadania psa z uwzględnieniem przysługujących ulg. Program umożliwia prowadzenie pełnej księgowości z tytułu tego podatku.
Autorzy programu: 

Księgowanie podatków od nieruchomości (osoby fizyczne)
Program umożliwia księgowanie dokumentów na kontach podatników, przeglądanie kont podatników z obliczeniem sald, naliczaniem odsetek za zwłokę, podanie sum dziennych, miesięcznych, rocznych oraz w podanym okresie w rozbiciu na wpłaty zaległe, bieżące, odsetki, koszty, zwroty. Program pozwala na drukowanie dokumentów księgowych (upomnienie, tytuł egzekucyjny) oraz różnego rodzaju zestawień.
Autorzy programu: 

Ewidencja i księgowość opłat z tytułu wieczystego użytkowania (osoby prawne)
Program umożliwia ewidencję terenów oraz opłat wnoszonych z tytułu wieczystego użytkowania, naliczanie zobowiązań rocznych, ewidencjonowanie dodatkowych przychodów i rozchodów wynikających z obrotu terenami. Program realizuje funkcje księgowe jak w programie Księgowanie Podatków od nieruchomości (z wyjątkiem ewidencji tytułów egzekucyjnych).
Autorzy programu: 

Ewidencja i księgowość opłat z tytułu wieczystego użytkowania (osoby fizyczne)
j.w.
Autorzy programu: 

Ewidencja i księgowość opłat czynszu dzierżawnego (osoby prawne)
j.w.
Autorzy programu: 

Ewidencja i księgowość opłat czynszu dzierżawnego (osoby fizyczne)
j.w.
Autorzy programu: 

Podatek leśny (osoby prawne)
Celem systemu jest ewidencjonowanie rocznych deklaracji podatkowych i tworzenie przypisów do księgowości. System umożliwia prowadzenie ewidencji osób prawnych będących podatnikami podatku leśnego, prowadzenie ewidencji rocznych deklaracji podatkowych i wystawianie na ich podstawie przypisów, przeglądanie przypisów bieżących i z lat poprzednich, tworzenie zestawień.
Autorzy programu: 

Podatek rolny
Celem systemu jest naliczanie łącznego rocznego zobowiązania pieniężnego i tworzenie przypisów do księgowości. System umożliwia prowadzenie ewidencji osób fizycznych i prawnych będących płatnikami podatku rolnego, prowadzenie ewidencji danych o gruntach i przysługujących ulgach podatkowych oraz o nieruchomościach i opłatach za las, naliczanie łącznego zobowiązania pieniężnego z uwzględnieniem zmian zachodzących w trakcie roku podatkowego i wystawianie przypisów do księgowości, wystawianie nakazów płatniczych i decyzji zmieniających dla płatników podatku rolnego będących osobami fizycznymi, przeglądanie przypisów z bieżącego roku oraz z lat poprzednich, tworzenie różnego rodzaju zestawień, przeglądanie danych archiwalnych.
Autorzy programu: 

Księgowanie podatku rolnego
Program analogiczny do opisanego powyżej obejmujący swym zasięgiem dane dotyczące płatników podatku  rolnego (osoby fizyczne i prawne). Uwzględnia podział na podatek rolny, od nieruchomości, leśny.
Autorzy programu: 

Księgowanie podatku leśnego (osoby prawne)
j.w.
Autorzy programu: 

Podatek od środków transportowych (ewidencja i księgowość)
Zadaniem programu jest ewidencja płatników podatku od środków transportowych, naliczanie należności z tego tytułu z uwzględnieniem przysługujących ulg. Program umożliwia pełne rozliczenie z tytułu podatku oraz emisję wymaganych wydruków. System jest ściśle zintegrowany z systemem rejestr funkcjonujący w Wydziale Komunikacji.
Autorzy programu: 

Rejestr decyzji podatkowych
Umożliwia rejestrowanie decyzji administracyjnych wydawanych przez gminę w zakresie umorzeń, odroczeń, zaniechań poboru oraz rozłożeniu na raty zobowiązań płatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty targowej i innych. Dane z rejestru służą do sporządzania kwartalnych sprawozdań zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów i RIO.
Autorzy programu: 

Kasy
Automatyzacja prac związanych z obsługą zarówno pracowników urzędu, jak też podmiotów zewnętrznych regulujących swoje zobowiązania w stosunku do gminy, wynikających z wydanych decyzji oraz przepisów prawa (podatki, opłaty lokalne, koncesje). System posiada dostęp do baz danych innych systemów finansowych oraz przekazuje dane o wykonanych operacjach do tychże systemów. Automatycznie generuje i drukuje wszelkie raporty niezbędne dla jednostki budżetowej.
Autorzy programu: 

Planowanie budżetu
Program przeznaczony do obsługi kredytów oraz planowania budżetu. Generuje różne wersje projekcji budżetu w zależności od zadanych parametrów.
Autorzy programu: 

Grupa programów dotyczących realizacji zadań zleconych gminie przez skarb państwa
Ewidencja podmiotów oraz informacji finansowych w zakresie kwot, terminów, sposobów spłaty należnych Skarbowi Państwa. Przygotowanie danych do zbiorczego sprawozdania dla Urzędu Wojewódzkiego obejmuje:
  - wieczyste użytkowania
  - dzierżawę gruntów
  - przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności
  - spłatę nieruchomości z tytułu wykupu gruntu, lokalu mieszkalnego
  - dochody dodatkowe

Autorzy programu: 

Dok
Ewidencja aktów prawnych Gminy, zawiera danych o dokumentach prawnych łącznie z ich treścią, sposobie realizacji itp. Program umożliwia m.in. przegląd danych w różnorodnych przekrojach oraz adekwatne wydruki.
Autorzy programu: 

AK
Rejestr podstawowych aktów prawnych regulujących tok pracy Urzędu zgrupowanych w układzie tematycznym.
Autorzy programu: 

Info
Ewidencja pracowników Urzędu (łącznie z numerem pokoju, telefonu itp.) w powiązaniu z prowadzonymi przez nich sprawami, dokumentami niezbędnymi do załatwienia sprawy. Program umożliwia różnorodne wydruki i zestawienia.
Autorzy programu: 

Spis telefonów
Ewidencja najważniejszych adresów i telefonów. Wydruk w formie książki telefonicznej. Szybkie wyszukiwanie, możliwość dołączania notatek.
Autorzy programu: 

Spis ulic i placów Wrocławia
Ewidencja ulic i placów Wrocławia łącznie z nazwami historycznymi oraz umiejscowieniem ich wg różnego typu kryteriów (dane geodezyjne, mapa turystyczna).
Autorzy programu: 

Informacje lokalne
Ewidencja informacji o bankach, fundacjach, biurach konsultingowych, kancelariach adwokackich, tłumaczach przysięgłych oraz przewodnikach PTTK.
Autorzy programu: 

Zamówienia
Zadaniem programu jest obsługa zamówień składanych kontrahentom przez urząd. Umożliwia on wystawianie druków zamówień, wyszukiwanie zamówień spełniających podane kryterium i tworzenie zestawień zamówionych artykułów w określonym przedziale czasu.
Autorzy programu:

Pakiet programów obsługujących merytorykę Wydziału Oświaty
Autorzy programu: 

Analiza i sprawozdawczość
Analiza ilości uczniów w szkole, klasach, przydział godzin lekcyjnych, nadliczbowych dla nauczycieli i pracowników obsługi.
Autorzy programu: 

Planowanie w oświacie
Informacje o wynagrodzeniach brutto, naliczenia kwot nagród, odpisów i składek ZUS.
Autorzy programu: 

Szkoły
Ewidencja budynków oświatowych
Autorzy programu: 

Remonty
Planowanie i ewidencja remontów w budynkach szkolnych, emisja odpowiednich wydruków.
Autorzy programu: 

System USC
Wspomaga czynności urzędu w zakresie rejestracji i wydawania aktów i odpisów urodzeń, małżeństw i zgonów, obsługuje wzmianki i przypiski, redaguje protokoły, decyzje i sprostowania.
Autorzy programu: 

Dodatki mieszkaniowe
Ewidencja osób składających wnioski o dodatek mieszkaniowy, naliczanie przysługujących dodatków, wydruk decyzji przyznającej lub nie dodatek, zestawienia statystyczne.
Autorzy programu: 

Wybory
Ewidencja komisji wyborczych oraz składów osobowych komisji, zestawienia.
Autorzy programu: 

Wybory do izb rolniczych
Ewidencja wyborców, wydruk zawiadomień i list wyborczych z podziałem na okręgi.
Autorzy programu: 

Ewidencja ulic i komisji
Ewidencja komisji wyborczych, biur meldunkowych, ulic, przydział ulic do odpowiednich biur i komisji. Przeglądanie w różnych przekrojach.
Autorzy programu: 

Wyłączanie gruntów
Ewidencja gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej, wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie.
Autorzy programu: 

Podwórka
Ewidencja wniosków o zagospodarowanie wnętrz międzyblokowych, ewidencja obiektów zagospodarowanych, realizacja umów z wykonawcami, odpowiednie wydruki i zestawienia.
Autorzy programu: 

BML
Ewidencja sprzedanych mieszkań, lokali użytkowych i budynków, wydruk decyzji, adekwatne zestawienia i statystyki.
Autorzy programu:

Garaże
Ewidencja sprzedanych garaży w zespołach garażowych, wydruk decyzji, adekwatne zestawienia i statystyki.
Autorzy programu: 

Reklamy
Ewidencja informacji związanych z umieszczeniem znaków reklamowych na terenie miasta.
Autorzy programu: 

Skargi
Ewidencja skarg, wniosków, interpelacji (obsługa sekcji skarg Urzędu).
Autorzy programu: 

Decyzje
Ewidencja decyzji o wykupie gruntów.
Autorzy programu:

Naprawy
Ewidencja napraw sprzętu komputerowego, emisja odpowiednich druków (np. zgłoszenie sprzętu do naprawy itp.).
Autorzy programu: 

ARBUD
Obsługa Archiwum Budowlanego - ewidencja budynków, projektów i informacje o architektach oraz spis literatury dotyczącej tej tematyki.
Autorzy programu: 

RPG
Obsługa działu rejestracji podmiotów gospodarczych. Wydawanie odpowiednich zaświadczeń. Możliwe jest tworzenie zestawień dla jednostek zewnętrznych (policja, Urząd Skarbowy).
Autorzy programu: 

Gospodarka gruntami
Obsługa Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji w zakresie ewidencji gruntów i nieruchomości.
Autorzy programu:

AP
Obsługa Wydziału Architektury, Urbanistyki i Nadzoru Budowlanego w zakresie pism przychodzących i wychodzących, wydawanie decyzji, postanowień, zaświadczeń. Emisja zestawień i statystyk.
Autorzy programu: 

Alkohol
Obsługa działu wydającego koncesje na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Ewidencja wniosków, decyzji i postanowień w w/w zakresie, wystawianie odpowiednich dokumentów (zezwolenie, odmowa itp.).
Autorzy programu: 

Ewidencja lokali mieszkalnych
Ewidencja podstawowych informacji o lokalach mieszkalnych Wrocławia (możliwość zasilania danymi z systemu Czynsze).
Autorzy programu:

Ewidencja lokali użytkowych
Ewidencja podstawowych informacji o lokalach użytkowych Wrocławia (możliwość zasilania danymi z systemu Czynsze).
Autorzy programu:

Giełda nieruchomości
Ewidencja nieruchomości będących w ofercie miasta dla inwestorów krajowych i zagranicznych. Przygotowanie i wydruk ofert.
Autorzy programu: 

Prawa jazdy
Ewidencja praw jazdy, badań okresowych dla kierowców.
Autorzy programu: 

Rejestr
Rejestracja pojazdów (rejestrowanie, wyrejestrowywanie, wydawanie dowodów rejestracyjnych). System powiązany funkcjonuje z systemem "Podatek od środków transportowych".
Autorzy programu:

PBS (Windows)
Program do rejestracji zadań Programu Likwidacji Skutków Powodzi w Biurze Koordynacji Programów Miejskich.
Autorzy programu: założenia - Jacek Kilian, oprogramowanie - Waldemar Wietrzykowski

Ewidencja spraw sądowych (Windows)
Program wspomagający pracę Biura Prawnego.
Autorzy programu: założenia - Jacek Kilian, oprogramowanie - Waldemar Wietrzykowski, 

Sprawy (Windows) 
Program wspomagający pracę Biura Prawnego rozszerzający możliwości programu Ewidencja Spraw Sądowych.

Autorzy programu: założenia - Jacek Kilian, oprogramowanie - Waldemar Wietrzykowski, 

Wybory ławników (Windows)
Ewidencja danych osobowych kandydatów na ławników do poszczególnych sądów, wydruki list do głosowania, wydruk wybranych ławników.

Autorzy programu:  założenia - Jacek Kilian, oprogramowanie - Waldemar Wietrzykowski

WPI (Windows)
Pakiet programów przeznaczonych do obsługi tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Wrocławia. W jego skład wchodzą programy przeznaczone do opracowywania wniosków w jednostkach (WPIJ), konsolidacji danych (WPIK), hierarchizacji zadań według przyjętych kryteriów (WPIG).

Autorzy programu: założenia - Jacek Kilian, Maciej Dziubański, oprogramowanie - Waldemar Wietrzykowski

Ewidencja psów rasy agresywnej (Windows)
Program spełniający wymagania rozporządzenia w sprawie wykazu psów uznanych za agresywne oraz warunków wydawania zezwoleń na utrzymanie psów takiej rasy.

Autorzy programu: założenia - Jacek Kilian, oprogramowanie - Waldemar Wietrzykowski

Rejestr kart wędkarskich (Windows)
Program do rejestracji i nadrukowywania kart wędkarskich.
Autorzy programu: założenia - Jacek Kilian, oprogramowanie - Waldemar Wietrzykowski, 

Edora (Windows)
Rejestr wniosków organizacji ubiegających się o dofinansowanie z budżetu miasta
Autorzy programu: założenia - Jacek Kilian, oprogramowanie - Waldemar Wietrzykowski,

Radca (Windows)
Program do rejestracji spraw prowadzonych przez Radców Prawnych.

Autorzy programu: założenia - Jacek Kilian, oprogramowanie -Waldemar Wietrzykowski,

MAG-BPM (Windows)
Przeznaczony do obsługi magazynu materiałów promocyjnych w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą.

Autorzy programu: założenia - Jacek Kilian, oprogramowanie - Waldemar Wietrzykowski

INOS
Ewidencja instruktorów, ośrodków szkolenia kierowców oraz ich pojazdów.
Autorzy programu: 

Stowarzyszenia
Program służy do prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zarejestrowanych, zwykłych, oddziałów i związków stowarzyszeń. Wspomaga pracę Wydziału Spraw Obywatelskich.
Autorzy programu: 

Przetargi
Ewidencja przetargów i oferentów oraz lokali użytkowych przeznaczonych do przetargu. Program generuje przekrojowe wydruki i zestawienia.
Autorzy programu:

Uchwały
Program ułatwia tworzenie projektów uchwał wg jednolitej szaty graficznej, ewidencjonuje je oraz w odpowiednim momencie umożliwia automatyczne powiązanie z systemem DOK.
Autorzy programu:

Ewidencja i księgowość opłat z tytułu sprzedanych lokali i terenów
Obejmuje informacje o pierwszych opłatach i spłatach rat. Program realizuje funkcje księgowe jak w programie "Księgowanie podatków od nieruchomości" oraz dodatkowo umożliwia zestawienia syntetyczne w kilku układach.
Autorzy programu:

Czynsze
Ewidencja najemców, naliczanie i rozliczanie należności czynszowych, emisja różnorodnych zestawień i druków w tym aneksów do umów najmu.
Autorzy programu: 

Targowiska
System ewidencji ruchomych punktów handlowych: zarządzanie wolnymi miejscami przeznaczonymi na ten rodzaj działalności, naliczanie należnych opłat, emisja wydruków.
Autorzy programu:

Opłata Targowa
Pozwala na rejestrowanie podmiotów regulujących należności związane z korzystaniem z placów targowych. Księguje wpływy, które są przekazywane miastu z tytułu użytkowania placów targowych.
Autorzy programu: 

Magazyn
Automatyczna aktualizacja kartoteki magazynowej, przeglądanie stanów magazynowych, ewidencja i wydruk dokumentów, zestawienia i statystyki (program funkcjonuje w kilku wersjach).
Autorzy programu: 

Wyposażenie
Ewidencja środków trwałych, liczenie amortyzacji i przeszacowań, zestawienia.
Autorzy programu: 

Środki trwałe
Ewidencja środków trwałych, liczenie amortyzacji i przeszacowań, zestawienia.
Autorzy programu:

Księgowość materiałowa
System wspomaga czynności związane z księgowaniem ewidencji ilościowo-wartościowej stanów materiałowych, wykonywanie przelewu do systemu FK.
Autorzy programu: 

Zatrudnienie i średnie płace
System pozwala na wpisanie, przeliczenia oraz analizę danych dotyczących zatrudnienia oraz funduszu płac i średnich wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy oraz wydziałów Urzędu z zachowaniem podziału na jednostki realizujące zadania własne, zlecone, powierzone gminy i powiatu.
Autorzy programu:

Zaliczki i delegacje służbowe
System umożliwia rejestrację pobranych zaliczek oraz ich bieżące rozliczanie. Pozwala na wykonywanie analiz niezbędnych do kontroli procesu rozliczania z pieniędzy pobranych z tytułu zaliczek jednorazowych, stałych oraz na delegacje służbowe (w tym również dewizowych). Działanie programu opiera się na ścisłej współpracy z systemami Kadry oraz Płace.
Autorzy programu: 

Płace pracowników fizycznych i umysłowych
Program nalicza płace dla pracowników urzędu na podstawie wartościowych, procentowych i ilościowych składników płac w oparciu o ścisłą współpracę z systemem Kadry. Realizuje wydruki list płac, zestawień pozwalających zaksięgować listy płac w systemie FK, wydruki PIT-4, PIT-11, PIT-40, zaświadczenia o zarobkach, deklarację ZUS, wykazy potrąceń w tym potrącenia na rachunki osobiste pracowników wraz z przelewami do banków. Produkuje dokumenty rozliczeniowe do programu "Płatnik" dostarczanego przez ZUS.
Autorzy programu:

Fundusz bezosobowy
Program obsługuje fundusz bezosobowy zarówno dla pracowników jak i osób nie będących pracownikami urzędu. Rozlicza zlecenia, wystawia druki PIT-8b oraz przygotowuje bazę wejściową w zakresie zleceń do programu "Płace pracowników fizycznych i umysłowych" .Nalicza wypłaty z funduszu w zakresie działalności artystycznej i literackiej, pełnienia obowiązków społecznych, czynności biegłych i inkasentów, praw autorskich, itd. System jest zintegrowany z systemami Kadry oraz Płace.
Autorzy programu:

Kadry
Ewidencja pracowników, obsługa działu kadr, emisja różnorodnych zestawień oraz druków (np. świadectwo pracy, umowa o prace itp.). Program funkcjonuje w kilku wersjach (Urząd, MOPS i in.).
Autorzy programu: 

Nagrody
Program przeznaczony do obsługi naliczania i wypłaty nagrody rocznej dla pracowników urzę0du, zgodnie z obowiązującym regulaminem wynagradzania.
Autorzy programu:

Kasa zapomogowo-pożyczkowa
Ewidencja członków kasy, księgowanie spłat wkładów, pożyczek z list płac, kasy i banku, automatyczne księgowanie na kontach syntetycznych, miesięczne zestawienia, ewidencja zaliczko biorców z funduszu socjalnego, księgowanie pobrania i rozliczenia zaliczek, automatyczne księgowanie na kontach syntetycznych, miesięczne zestawienie kont.
Autorzy programu: 

 

 

System "Info-Web"        

"Info-Web" jest systemem informacji internetowej o zasięgu przekraczającym zasięg wewnętrznej sieci Urzędu Miejskiego Wrocławia. Może obejmować nie tylko departamenty i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego, ale również  jednostki i zakłady budżetowe Gminy i spółki Gminy.

System ten nie jest powiązany z systemami baz danych, a więc zapewnia doskonałą izolację od danych gromadzonych w systemach informatycznych Urzędu.

 
 

Copyright © 2005
Waldemar Wietrzykowski