net3plus  Wiadomości

 
 

7 czerwiec 2007

 
 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w obronie praw człowieka 
Siedziba Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zawiera szereg zapisów chroniących osoby przed mobbingiem. Między innymi są tam: prawo do nienaruszalnej godności, równego traktowania, równości wobec prawa, ochrony prawnej czci i dobrego imienia, zakaz poniżającego traktowania, czyli to wszystko, z czym mamy do czynienia w czasie mobbingu. 

Dokładny zapis w Konstytucji jest następujący: niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych (Art.30). Wolność człowieka podlega ochronie prawnej (Art. 31 pkt 1). Każdy jest obowiązany szanować wolność i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje (Art. 31 pkt 2). Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne (Art. 32 pkt 1). Nikt nie może być poddany okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu (Art.40). Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd (Art. 45 pkt 1). Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym (Art. 47). Każda ze stron ma prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji (Art.78). 

Jednakże Konstytucja nie zawiera recepty na mobbing, ani metod jego rozpoznawania. Przedstawia jedynie ogólne prawa, których respektowanie nie dopuszcza do zjawiska mobbingu. Głównie chodzi tu o prawo do nienaruszonej godności, zakaz poniżającego i nierównego traktowania, nie zmuszania do czynienia tego, czego prawo nie nakazuje, decydowania o swoim życiu osobistym. 

Jeżeli wszyscy trzymalibyśmy się tych praw, zjawiska mobbingu by nie było. Jeżeli mobbing już wystąpił to mamy konstytucyjne prawa: ochrony prawnej wolności i dobrego imienia, ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia, sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny i bezstronny i niezawisły sąd, prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej instancji. Są to prawa ogólne. 

Waldemar Wietrzykowski


Zobacz też
 
 
 

 © 2007 net3plus